Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i offentlig administration
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i offentlig administration

I medfør af § 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 986 af 18. august 2017, fastsættes:

§ 1. Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i offentlig administration er at kvalificere den uddannede til selvstændigt og på tværs af professioner og sektorer at løse og udvikle administrative drifts-, planlægnings- og udviklingsopgaver i politisk styrede organisationer inden for de rammer, der til enhver tid gælder i den offentlige sektor.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 210 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i et år.

Stk. 2. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor i offentlig administration. Den engelske titel er Bachelor of Public Administration.

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor’s Degree Programme in Public Administration.

§ 3. Uddannelsen består af:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 100 ECTS-point.

2) Praktik med et samlet omfang på 30 ECTS-point.

3) Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 60 ECTS-point, hvoraf den studerende skal vælge:

a) 30 ECTS-point tilrettelagt som et sammenhængende uddannelseselement.

b) 15 ECTS-point, der har et tværprofessionelt indhold eller stammer fra en beslægtet uddannelse.

4) Bachelorprojekt på 20 ECTS-point.

Stk. 2. Uddannelsens obligatoriske elementer tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Administration, herunder sagsbehandling, digital forvaltning og opgaveløsning.

2) Borger og demokrati, herunder demokratiudvikling og borgerinvolvering.

3) Politik og policy, herunder forberedelse, udmøntning og styring af politiske beslutninger.

4) Kvalitet og innovation, herunder innovativ opgaveløsning.

§ 4. Uddannelsesinstitutionen skal tilbyde de studerende rådgivning og vejledning om gennemførelse af uddannelsen. I vejledningstilbuddet skal bl.a. indgå orientering om den studerendes muligheder for sammensætning af valgmoduler under hensyntagen til den studerendes ønskede faglige profil og til arbejdsmarkedets behov.

§ 5. For uddannelsen gælder de regler om professionsbacheloruddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder regler om formål, niveau, videngrundlag, praktik, indhold og tilrettelæggelse, varighed og struktur, adgang, lærerkvalifikationer, prøver og eksamen, studieordning og merit.

§ 6. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Styrelsen kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i særlige forhold.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 912 af 4. juli 2013 om uddannelsen til professionsbachelor i offentlig administration ophæves.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen kan tilrettelægge overgangsordninger, således at studerende, der følger uddannelsen efter de tidligere regler, jf. stk. 2, kan fortsætte uddannelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse, den 28. juni 2019

Niels Christian Beier

/ Birgitte Borker Alberg


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i offentlig administration

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en professionsbachelor i offentlig administration skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede har

1) viden om anvendt teori og metode inden for det offentlige administrative område,

2) viden om den offentlige sektors opbygning, finansiering og kompleksitet,

3) viden om den samfundsmæssige, retlige og institutionelle baggrund for velfærdssamfundet og den offentlige sektor,

4) viden om administrationsbachelorers videngrundlag og samspil med andre professioner i tværprofessionelle og tværsektorielle sammenhænge og

5) forståelse af embedmandens professionelle rolle.

Færdigheder

Den uddannede kan

1) vurdere konkrete administrative problemstillinger samt begrunde og formidle relevante løsningsmodeller til relevante målgrupper,

2) vurdere og optimere processer i opgavevaretagelsen i den offentlige sektor,

3) vurdere, formidle, dokumentere og kvalitetssikre drifts- og udviklingsopgaver i den offentlige administration,

4) agere inden for relevant lovgivning og forvaltningspraksis,

5) foretage og formidle begrundede valg af analyse- og løsningsmodeller på baggrund af relevant forsknings- og udviklingsbaseret viden og dokumenterede erfaringer og

6) initiere og gennemføre administrative opgaver i en politisk styret organisation.

Kompetencer

Den uddannede kan

1) optimere opgaveløsningen i den offentlige sektors administration, herunder agere innovativt i håndteringen af komplekse og udviklingsorienterede opgaver i feltet mellem borger, forvaltning og politiker,

2) selvstændigt og professionelt koordinere tværprofessionelt og projektorganiseret samarbejde,

3) identificere, vurdere og anvende relevante teorier og metoder med henblik på opgaveløsningen og udviklingen heraf og

4) identificere og vurdere egne læringsbehov i arbejdsmæssige sammenhænge for at kunne tilføre den nødvendige viden for opgavens løsning.