Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1407
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Støtteberettigede aktiviteter og udgifter
Kapitel 3 Ansøgning
Kapitel 4 Tilsagn om tilskud og prioritering
Kapitel 5 Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn
Kapitel 6 Udbetaling af tilskud
Kapitel 7 Tilsyn og kontrol
Kapitel 8 Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud
Kapitel 9 Ikrafttrædelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskudspulje til fremme af energieksportindsatsen1)

I medfør af tekstanmærkning nr. 123, stk. 3 ad 29.21.08 til § 29 på finansloven for finansåret 2019 fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på tilskud projekter, som kan fremme energieksportindsatsen gennem udbygning af Danmarks myndighedssamarbejde på fremtidige vækstmarkeder via offentlig-private samarbejder.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved projekter: Projekter, initiativer eller andre tiltag som kan fremme energieksportindsatsen og styrke Danmarks myndighedssamarbejde på fremtidige vækstmarkeder gennem offentlig-private samarbejder.

§ 2. Ordningen skal administreres i overensstemmelse med Europa-Kommissionens forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte.

Kapitel 2

Støtteberettigede aktiviteter og udgifter

§ 3. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til juridiske personer, som gennemfører et projekt som efter Energistyrelsens vurdering kan fremme energieksportindsatsen gennem udbygning af Danmarks myndighedssamarbejde på fremtidige vækstmarkeder via et offentlig-privat samarbejde.

Stk. 2. Der kan ydes tilskud til følgende aktiviteter:

1) Analyser, herunder gennemførlighedsanalyser, barriereanalyser, forundersøgelser og projektmodning.

2) Konkretisering af og teknisk bistand til for projekter til f.eks. testcentre, branchesamarbejder, platforme mv., herunder indsamling af viden og analyse.

3) Indsamling og evaluering af data, samt formidling af viden og løsninger.

4) Udarbejdelse af vurdering eller beregning af eksportpotentialer.

5) Udarbejdelse af information samt rapportering af resultater.

6) Aktiviteter i udlandet, der øger internationaliseringen af virksomheder etableret i Danmark med henblik på at udbygge virksomhedernes viden om markedsmuligheder og forretningsvilkår.

7) Aktiviteter, der skaber eller udbygger netværk og kontakter til forretnings- og samarbejdspartnere.

8) Deltagelse i erhvervsfremstød, der kan skabe større opmærksomhed om virksomheder etableret i Danmark på målmarkedet.

9) Udenlandske delegationsbesøg til Danmark.

10) Andre aktiviteter, som understøtter konkrete forretningsmuligheder og modeller til fremme af energieksport og udbygning af myndighedssamarbejde.

Stk. 3. Der kan ikke ydes tilskud til aktiviteter, der er knyttet til eksport til tredjelande eller medlemsstater, og dermed ikke omfattet af Europa-Kommissionens forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte. Der kan herefter ikke ydes tilskud til aktiviteter der er direkte forbundet med de eksporterede mængder, til etablering og drift af distributionsnet eller til andre løbende udgifter i forbindelse med eksportvirksomheden.

§ 4. Energistyrelsen kan meddele tilsagn om tilskud til dækning af følgende støtteberettigede projektudgifter:

1) Løn til tilsagnshavers personale der er beskæftiget med projektet, jf. dog stk. 2.

2) Rejse- og hoteludgifter der er nødvendige for at gennemføre projektet.

3) Indkøb af eksterne tjenesteydelser, herunder konsulentbistand og tilsvarende tjenester til brug for projektets aktiviteter.

4) Udgifter til udarbejdelse af materialer til brug for opmærksomhedsskabende og markedsplejende aktiviteter på målmarkedet, herunder præsentationskataloger og markedsføringsmateriale.

5) Udgifter til eksportfremstød, deltagelse i messer og lignende udgifter forbundet med fremvisning af energiteknologi og energiløsninger.

Stk. 2. Udgifterne skal være nødvendige for og direkte relateret til projektets gennemførelse. Udgifterne skal være nødvendige for, og direkte relateret til projektets gennemførelse. Udgifter til løn til tilsagnshavers personale, som er beskæftiget med projektet, er kun tilskudsberettigede, hvis udgifterne ikke finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber.

Stk. 3. Tilskud til den enkelte modtager kan ikke overstige de grænser, der er fastsat i henhold til Europa-Kommissionens forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte. Den samlede støtte til en virksomhed kan herefter højst udgøre 200.000 euro over en periode på tre regnskabsår.

Kapitel 3

Ansøgning

§ 5. Energistyrelsen foretager offentlig indkaldelse af ansøgninger om tilskud til projekter inden for kapitel 2 to gange årligt, dog kun én gang i 2019.

Stk. 2. Energistyrelsen fastsætter ved indkaldelsen af ansøgninger overordnede rammer for indholdet i projekter, der kan opnå tilsagn om tilskud.

Stk. 3. Energistyrelsen fastsætter ved indkaldelsen af ansøgninger tilsagnsrammen for det samlede tilskud, der er til rådighed indenfor den på finansloven afsatte bevilling.

Stk. 4. Ansøgning om tilsagn om tilskud skal være modtaget i Energistyrelsen senest på den dato, der er angivet i indkaldelsen af ansøgninger. Ansøgningen skal indgives på et ansøgningsskema, der er udarbejdet af Energistyrelsen og offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside. Ansøgningsskemaer udfyldes elektronisk på www.ens.dk, eventuelt via en af Energistyrelsen anvist webformular, eller indsendes til Energistyrelsen.

Stk. 5. Indsendelsestidspunktet regnes fra det tidspunkt, hvor en fyldestgørende ansøgning er modtaget i Energistyrelsen

Stk. 6. Ansøgninger om tilsagn indsendes af en af samarbejdets deltagere på samarbejdets vegne.

Stk. 7. Ansøgningen skal være fyldestgørende og indeholde den information og dokumentation, der er nødvendig for sagsbehandlingen, jf. § 6. Energistyrelsen kan anmode ansøger om yderligere oplysninger til brug for vurderingen af ansøgningen inden for en nærmere fastsat frist.

§ 6. Ansøgning om tilsagn om tilskud skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

1) Ansøgers navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse, CVR eller andet identifikationsnummer, bank- eller girooplysninger og kontaktperson.

2) Beskrivelse af projektets deltagere, organisering, ansvarsfordeling og ledelse. Ansøgeren skal angive én deltager, som er ansvarlig overfor Energistyrelsen for alle dele af projektet.

3) Beskrivelse af projektets formål, aktiviteter, forventede resultater på dansk eksportfremmen og hvordan tilskudsmodtager vil omsætte de opnåede projektresultater.

4) Budget og tidsplan for projektet, herunder over de støtteberettigede omkostninger. Budgettet skal opstilles således, at de enkelte udgiftsarter fremgår, herunder oplysninger om timesatser. Desuden skal fordelingen mellem projektets parter, projektets egenfinansiering og det ansøgte tilskudsbeløb fremgå af budgettet.

5) Beskrivelse af behovet for støtte til gennemførelse af projektet, herunder beskrivelse af om der sættes aktiviteter i gang, som ikke vil blive gennemført uden tilskud eller udføres hurtigere, hvis der gives et tilskud.

6) Oplysninger om hvorvidt der til det pågældende projekt søges eller er truffet afgørelse om tilskud om anden offentlig støtte eller fra andre fonde og foreninger.

7) Underskrevet tro- og loveerklæring om overholdelse af Europa-Kommissionens regler for de minimis-støtte i overensstemmelse med de minimis-forordningen. Virksomheden skal herunder oplyse om det samlede de minimis-støttebeløb, som virksomheden har modtaget fra offentlige myndigheder i de seneste 3 år og om eventuelle krav om tilbagebetaling af tilskud, som Europa-Kommissionen tidligere har erklæret ulovlig og uforenelig med statsstøttereglerne.

8) Dokumentation for oplysninger i ansøgningen, herunder indhentede tilbud eller lignende dokumentation for udgifterne.

9) Eventuelle andre oplysninger, som kan have betydning for Energistyrelsens vurdering af ansøgningen.

Kapitel 4

Tilsagn om tilskud og prioritering

§ 7. Indsendte ansøgninger vil blive vurderet og prioriteret af Energistyrelsen efter udløbet af ansøgningsfristen, hvorefter Energistyrelsen vil meddele tilsagn om tilskud til tilskudsberettigede ansøgere inden for de midler, der er til rådighed for det indeværende finansår, samt afslag på de resterende ansøgninger.

Stk. 2. Energistyrelsen kan meddele afslag på en ukvalificeret ansøgning jf. kapitel 2, en ansøgning, hvis en fyldestgørende ansøgning ikke er modtaget inden ansøgningsfristen eller hvis ansøgeren ikke efter anmodning inden for en fastsat frist i henhold til § 5, stk. 7, 2. pkt., har indsendt yderligere oplysninger til brug for vurderingen af ansøgningen.

Stk. 3. Ved manglende kvalificerede ansøgninger, jf. kapitel 2, vil midler fra puljen ikke blive udmøntet i den pågældende ansøgningsrunde.

§ 8. Energistyrelsen foretager en prioritering af tilskudsberettigede ansøgninger for hver ansøgningsrunde, jf. § 5, stk. 1, hvis de beløbsmæssige rammer ikke giver mulighed for at imødekomme alle tilskudsberettigede ansøgninger, jf. § 5, stk. 3. Energistyrelsen anvender en objektiv pointmodel til evaluering af de indkomne ansøgninger, som lever op til de krav, der gælder for tilskudsordningen. I pointmodellen prioriteres ansøgningerne ud fra en vægtning af følgende kriterier:

1) I hvilken grad ansøger kvalitativt og kvantitativt har sandsynliggjort, at aktiviteterne bidrager til energieksportindsatsen, herunder de øgede markedsmuligheder og forventede resultater på nye markeder.

2) Projektets effekt i forhold til at fremme viden om dansk energiteknologi og danske energiløsninger, herunder i sammenhæng med eksisterende myndighedssamarbejder.

3) I hvilken grad ansøgningen er målrettet aktiviteter beskrevet i de projektspecifikke tildelingskriterier, som offentliggøres i sammenhæng med indkaldelser af ansøgninger, jf. § 6, stk. 2.

4) I hvilken grad ansøger kan redegøre for, at projektet fjerner en konkret barriere for dansk eksport, herunder i hvilken grad projektet adresserer danske styrkepositioner på målmarkedet.

5) Projektets omkostningseffektivitet i forhold til bedst mulig udnyttelse af tilskudsmidler, herunder om projektets potentielle bidrag står i rimeligt forhold til udgifterne, om det er sandsynliggjort, at projektet vil blive gennemført uden tilskud eller udføres hurtigere, hvis der gives et tilskud (tilskyndelsesvirkning) og andelen af projektets omkostninger, der er egenfinansieret.

6) Ansøgers faglige, organisatoriske og økonomiske forudsætninger for gennemførelse af projektet, herunder ansøgers kendskab til sektoren.

7) Projektets robusthed og realistisk planlægning med hensyn til tidsanvendelse og økonomi, herunder at projektet ikke uhensigtsmæssigt overlapper med andre projekter.

8) I hvilken grad projektet kan skaleres eller har skaleringspotentiale, herunder i forhold til marked og målgruppe.

9) I hvilken grad det er anskueliggjort, hvilke målbare kriterier der lægges til grund for projektets planlægning og gennemførelse.

Stk. 2. I forbindelse med offentlig indkaldelse af ansøgninger fastsætter Energistyrelsen, med hvilken forholdsmæssig vægt og prioritering, som kriterierne, jf. stk. 1, indgår i pointmodellen for den pågældende ansøgningsrunde.

Stk. 3. Hvis der på grund af de bevillingsmæssige rammer skal gives afslag på ansøgninger om tilskud til en eller flere af de ansøgninger, gives afslag til de projekter, der opnår lavest pointscore.

Stk. 4. Energistyrelsen kan foranledige projekter begrænset eller koordineret, hvis der ansøges om tilskud til de samme projektudgifter eller projekter overlapper hinanden uhensigtsmæssigt.

§ 9. I forbindelse med tilsagn om tilskud fastsætter Energistyrelsen et tilskudsgrundlag, der udgør de samlede tilskudsberettigede omkostninger.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud meddeles tilsagnsmodtageren.

§ 10. Energistyrelsen kan nedsætte tilskudsgrundlaget, hvis

1) de oplyste omkostninger vurderes for højt ansat,

2) der i budgettet for projektet er medtaget følgearbejder af urimeligt stort omfang,

3) de oplyste omkostninger skønnes at omfatte arbejder uden betydning for projektet,

4) der ikke er modregnet opnåede eller forventede tilbagekrediteringer, rabatter og lignende, eller

5) der er medtaget omkostninger, hvortil der ikke kan ydes tilskud.

§ 11. Tilsagn om tilskud kan kun meddeles, hvis der ikke er indgået aftaler om arbejder eller leverancer m.v. eller påbegyndt arbejder eller gennemført indkøb m.v. vedrørende det tilskudsberettigede projekt, inden modtagelse af skriftligt tilsagn.

Stk. 2. Administrationen af projektet skal være tilrettelagt således, at der kan ske en hensigtsmæssig registrering af tilskudsmodtagers eget tidsforbrug og afholdte omkostninger.

Stk. 3. Energistyrelsen kan fastsætte yderligere vilkår for tilsagn om tilskud, herunder om vilkår for projektets gennemførelse, justering og afgræsning af tilskudsberettigede aktiviteter, tidsplaner for udførelse af aktiviteter, frist for hvornår projektet skal være afsluttet og offentliggørelse af eventuelle projektresultater mv.

Kapitel 5

Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn

§ 12. Ændringer af et projekt skal godkendes af Energistyrelsen efter ansøgning. Energistyrelsen kan godkende, at et projekt ændres og i den forbindelse ændre det støttegrundlag og det tilskudsbeløb, der følger af et tilsagn. Ændringen kan godkendes, når den er i overensstemmelse med projektets oprindelige formål. Ændringen må ikke gennemføres af ansøgeren, før Energistyrelsens godkendelse foreligger.

Stk. 2. Anmodning om ændring af et projekt, jf. stk. 1, skal indsendes til Energistyrelsen uden ugrundet ophold og senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 3. Anmodning om ændring af et projekt kan ikke godkendes, såfremt ændringen betyder, at projektet i sin ændrede form ikke ville være blevet prioriteret, jf. § 8.

§ 13. Energistyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden, der ifølge § 3 kan være tilsagnshaver. Ansøgning om overdragelse af et tilsagn skal godkendes af Energistyrelsen, inden overdragelse af projektet kan finde sted.

Stk. 2. Den, der får overdraget tilsagnet, overtager alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Stk. 3. Ansøgning efter stk. 1, skal indgives på et ansøgningsskema, der rekvireres via Energistyrelsens hjemmeside.

Kapitel 6

Udbetaling af tilskud

§ 14. Ansøgning om udbetaling af tilskud skal indsendes af tilsagnssøger til Energistyrelsen på ansøgningsskema, som kan rekvireres Energistyrelsens hjemmeside, www.ens.dk.

Stk. 2. Støtten udgøres af det beløb, der fremgår af tilsagnet.

Stk. 3. Ansøgningen skal indsendes til Energistyrelsen efter projektets afslutning, dog senest 30 dage efter projektets afslutning.

Stk. 4. Udbetaling af tilskud er betinget af,

1) at projektet efter Energistyrelsens anvisninger dokumenteres, at projektet er gennemført i overensstemmelse med tilsagnet, og at alle udgifter er afholdt, og

2) at der til ansøgningen vedlægges en rapport om projektet og dets resultater.

Stk. 5. Udbetaling af tilskud sker til tilskudsmodtagerens NemKonto.

Stk. 6. Tilskuddet kan efter skriftlig anmodning fra tilskudsmodtager, udbetales til et pengeinstitut eller lignende.

§ 15. Enhver, der søger om tilskud efter denne bekendtgørelse, er forpligtet til efter anmodning fra Energistyrelsen at afgive enhver oplysning, der har betydning for udbetalingen af tilskuddet og for Energistyrelsens kontrol med, at de fastsatte vilkår overholdes.

§ 16. Ansøgning om udbetaling af tilskud skal indeholde et projektregnskab med oplysninger om størrelsen af de afholdte og betalte tilskudsberettigede omkostninger. Regnskabet skal være underskrevet af tilsagnsmodtageren og være vedlagt en liste over regnskabsbilagene.

Stk. 2. Udgør tilskudsbeløbet under 250.000 kr., skal regnskabet vedlægges kopi af regningsbilag vedrørende de tilskudsberettigede omkostninger, samt en ansøgererklæring udformet efter Energistyrelsens anvisning.

Stk. 3. Udgør tilskudsbeløbet 250.000 kr. eller derover, skal regnskabet vedlægges en ansøgererklæring udformet efter Energistyrelsens anvisning og revideres i overensstemmelse med en revisionsinstruks udarbejdet af Energistyrelsen.

Stk. 4. Udgør tilskudsbeløbet 250.000 kr. eller derover, skal oplysningerne i ansøgningen om udbetaling og regnskaberne revideres af en godkendt revisor.

§ 17. Regningsbilag, der anvendes som dokumentation for afholdte og betalte tilskudsberettigede omkostninger eller lægges til grund for regnskaber fremsendt i henhold til § 15, stk. 1, skal af tilsagnsmodtageren være påført:

1) den udførende parts navn, herunder CVR nummer eller andet identifikationsnummer,

2) hvilke aktiviteter, der er udført i forhold til det tilskudsberettigede projekt,

3) start og slutdato for den tilskudsberettigede aktivitet,

4) fakturadato og

5) det tilskudsberettigede beløb.

Stk. 2. Dækker et regnskabsbilag både over tilskudsberettigede og ikketilskudsberettigede omkostninger, skal det fremgå, hvilke dele af regningen, der vedrører henholdsvis de tilskudsberettigede og de ikketilskudsberettigede omkostninger.

Stk. 3. Energistyrelsen skal på forlangende have originale bilag forevist.

§ 18. Energistyrelsen kan forlænge fristen for ansøgning om udbetaling, jf. § 13, stk. 3. Forlængelse kan dog kun ske, hvis projektet er påbegyndt.

Stk. 2. Energistyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilskud vedrørende tilskudsberettigede omkostninger udbetales helt eller delvist, selv om ansøger ikke har gennemført projektet, som det var forudsat i tilsagnet med eventuelle senere ændringer. Ved vurderingen af anmodningen lægges vægt på, at projektet i det væsentlige er indeholdt i den oprindelige projektansøgning, at væsentlige dele af projektet er gennemført, eller at en fuldstændig gennemførelse ville være forbundet med betydelige vanskeligheder.

Kapitel 7

Tilsyn og kontrol

§ 19. Energistyrelsen fører tilsyn og kontrol med, at tilskudsmodtageren overholder vilkårene for tilsagnet.

Stk. 2. Energistyrelsen kan foretage regnskabsmæssig stikprøvekontrol af ansøgninger om udbetalinger og afsluttede sager om tilskud.

Stk. 3. Enhver, der deltager i projekter, der modtager tilskud efter denne bekendtgørelse, er forpligtet til efter anmodning fra Energistyrelsen at afgive enhver oplysning, der har betydning for Energistyrelsens tilsyn med, at de fastsatte vilkår overholdes.

Kapitel 8

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

§ 20. Energistyrelsen kan træffe afgørelse om, at tilsagn om tilskud bortfalder helt eller delvist, hvis:

1) ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) ansøger ikke overholder sin medvirken- og oplysningspligt efter § 5, stk. 7, § 15 og § 19, stk. 3,

3) betingelserne for tilsagn om tilskud eller udbetaling af tilskud ikke er opfyldt,

4) den fastsatte frist for projektets gennemførelse i tilsagnet og indsendelse af udbetalingsansøgning overskrides, jf. dog § 18, stk. 1,

5) projektet ikke er gennemført som forudsat i tilsagnet om tilskud, jf. dog § 18, stk. 2,

6) tilskudsmodtager ikke opfylder de for tilskuddet fastsatte vilkår, jf. § 11, stk. 3 og § 14, stk. 4, eller

7) tildeling af tilskuddet er i strid med Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-forordningen).

Stk. 2. Hvis tilskuddet er udbetalt, kan det kræves helt eller delvist tilbagebetalt i de tilfælde, der er opregnet i stk. 1.

Stk. 3. Tilbagebetaling af tilskud skal ske senest 14 dage efter påkrav. Tilbagebetales det skyldige beløb ikke rettidigt, tillægges renter efter forfaldsdagen svarende til den rente, der er fastsat i § 5 i lov om renter. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

Kapitel 9

Ikrafttrædelse

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. juli 2019.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, den 12. juli 2019

Dan Jørgensen

/ Elsebeth Søndergaard Krone

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1407/EU af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte. EU-Tidende 2013, nr. L 352/1, side 2. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.