Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene

Efter statsministerens indstilling er der ved kongelig resolution af 27. juni 2019 fastsat følgende bestemmelser vedrørende forretningernes fordeling mellem ministrene:

§ 1. Ressortansvaret for sager vedrørende indsatsen mod parallelsamfund, herunder ghettorepræsentanter og parallelsamfundsredegørelse, overføres fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

§ 2. Ressortansvaret for ligestillingsafdelingen med tilhørende sagsområder, herunder den koordinerende funktion på LGBTI-området, bortset fra sager vedrørende Danmarks kandidatur til FN’s Menneskerettighedsråd i 2019-2021, samt ressortansvaret for sager vedrørende fiskeri overføres fra Udenrigsministeriet til Miljø- og Fødevareministeriet.

§ 3. Ressortansvaret for sager vedrørende dagtilbud og private pasningsordninger til børn indtil skolestart overføres fra Børne- og Socialministeriet til Undervisningsministeriet.

§ 4. Økonomi- og Indenrigsministeriet og Børne- og Socialministeriet sammenlægges til et Social- og Indenrigsministerium, dog således at ressortansvaret for sager vedrørende udarbejdelse af konjunkturovervågning og vurdering, statistik, bortset fra Danmarks Statistik, De Økonomiske Råd og Danmarks Nationale Reformprogram, sager vedrørende udgivelse af Økonomisk Redegørelse, konvergensprogrammer og publikationen Fordeling og Incitamenter samt sager vedrørende lovmodellen overføres fra det hidtidige Økonomi- og Indenrigsministerium til Finansministeriet, at ressortansvaret for den russiske begravelsesplads på Bornholm overføres fra det hidtidige Økonomi- og Indenrigsministerium til Kirkeministeriet, og at ressortansvaret for Kommunekredit overføres fra det hidtidige Økonomi- og Indenrigsministerium til Erhvervsministeriet.

§ 5. Betegnelsen for Tranport-, Bygnings- og Boligministeriet ændres til Transport- og Boligministeriet.

§ 6. Betegnelsen for Undervisningsministeriet ændres til Børne- og Undervisningsministeriet.

§ 7. Betegnelsen for Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet ændres til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

§ 8. Følgende områder henlægges til ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling: sager vedrørende landbrug, herunder økologi, fødevaresikkerhed, fødevaresundhed og fødevareforsyning, dyrevelfærd, inklusive de til områderne hørende institutioner m.v., sager vedrørende ligestilling samt sager vedrørende fiskeri.

Stk. 2. Den departementale ekspedition af sager vedrørende disse forretningsområder sker i Miljø- og Fødevareministeriet under ledelse af ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling og på dennes ansvar.

Stk. 3. De øvrige under Miljø- og Fødevareministeriet hørende områder henhører under miljøministerens ledelse og ansvar.

§ 9. Følgende områder henlægges til ministeren for udviklingssamarbejde: sager vedrørende såvel multilateralt som bilateralt udviklingssamarbejde, herunder bistand til Palæstina, Naboskabsprogrammet målrettet EU’s nabolande mod øst og sydøst, Det Dansk-Arabiske Partnerskabsinitiativ samt Freds- og Stabiliseringsfonden.

Stk. 2. Den departementale ekspedition af sager vedrørende disse forretningsområder sker i Udenrigsministeriet under ledelse af ministeren for udviklingssamarbejde og på dennes ansvar.

Stk. 3. De øvrige under Udenrigsministeriet hørende områder henhører under udenrigsministerens ledelse og ansvar.

§ 10. Følgende områder henlægges til boligministeren: Sager vedrørende ældreboliger, almene boliger, studie- og ungdomsboliger, friplejeboliger, privat udlejning og byfornyelse, sager vedrørende pulje til landsbyfornyelse, sager vedrørende byggeri m.v., herunder byggeloven og bygningsreglementet, inklusive de til områderne hørende institutioner m.v., samt sager vedrørende indsatsen mod parallelsamfund, herunder ghettorepræsentanter og parallelsamfundsredegørelse.

Stk. 2. Den departementale ekspedition af sager vedrørende disse forretningsområder sker i Transport- og Boligministeriet under ledelse af boligministeren og på dennes ansvar.

Stk. 3. De øvrige under Transport- og Boligministeriet hørende områder henhører under transportministerens ledelse og ansvar.

§ 11. De under den hidtidige minister for offentlig innovation hørende områder henlægges til finansministeren.

§ 12. De under den hidtidige ældreminister hørende områder henlægges til sundheds- og ældreministeren.

§ 13. Ressortansvaret for overenskomstforhandlinger, løn, pension, ledelse og personale overføres fra Finansministeriet til Skatteministeriet.

§ 14. Sager vedrørende koordinering af implementering af erhvervsrettet EU-lovgivning overføres fra Beskæftigelsesministeriet til Erhvervsministeriet.

Statsministeriet, den 8. august 2019

Mette Frederiksen

/ Carsten Madsen