Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilsyn af energimærkning af energirelaterede produkter

I medfør af § 6, § 8, stk. 3, § 11, stk. 4 og 5 i lov nr. 1521 af 18. december 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven) fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på energirelaterede produkter, der bringes i omsætning på markedet eller tages i brug her i landet, og som er omfattet af energimærkeforordningen eller de delegerede retsakter.

Tilsynsmyndighed

§ 2. Sikkerhedsstyrelsen fører tilsyn med, at et energirelateret produkt, som bringes i omsætning eller ibrugtages her i landet, er i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i energimærkeforordningen, delegerede retsakter og regler fastsat i medfør af lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan ved offentligt udbud tildele sagkyndige virksomheder opgaver vedrørende måling, prøvning og akkrediteret certificering.

Afprøvning

§ 3. Afprøvninger af energirelaterede produkter, som er omfattet af regler fastsat i energimærkeforordningen eller de delegerede retsakter, skal foretages i overensstemmelse med målemetoder, som er angivet i den relevante delegerede retsakt.

Stk. 2. De målemetoder, der er nævnt i stk. 1, indføres ikke i Lovtidende, men kan gennemses hos Sikkerhedsstyrelsen.

Offentliggørelse

§ 4. Sikkerhedsstyrelsen kan offentliggøre resultater af tilsyn med leverandørers overholdelse af regler og afgørelser efter § 5 stk. 1-3, 5 og 6 i lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v.

Stk. 2. Offentliggørelse efter stk. 1 kan omfatte

1) navn og adresse på leverandøren,

2) en beskrivelse af det kontrollerede produkt, således at denne kan identificeres entydigt,

3) tidspunkt og sted for tilsynet,

4) resultatet af tilsynet,

5) oplysning om, hvorvidt der er meddelt forbud eller påbud samt begrundelsen herfor og

6) navne på fysiske og juridiske personer, som påbuddet eller forbuddet er rettet til.

§ 5. Sikkerhedsstyrelsen kan offentliggøre resultater af tilsyn med forhandleres overholdelse af regler og afgørelser efter § 5 stk. 1-2 og 4 i lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v.

Stk. 2. Offentliggørelse efter stk. 1 kan omfatte

1) navn og adresse på den forhandler, hvor tilsynet er gennemført,

2) en beskrivelse af det kontrollerede produkt, således at denne kan identificeres entydigt,

3) tidspunkt og sted for tilsynet og

4) resultatet af tilsynet.

§ 6. Sikkerhedsstyrelsen kan offentliggøre resultater af tilsyn og afgørelser om påbud og forbud i deres helhed eller dele heraf.

Stk. 2. Offentliggørelse efter stk. 1 kan ske efter en høring af den pågældende leverandør eller forhandler. Et høringssvar på op til 300 karakterer medtages i offentliggørelsen.

Stk. 3. Offentliggørelse efter stk. 1 kan ske, uanset om afgørelser om påbud eller forbud indbringes for Energiklagenævnet. Offentliggørelsen omfatter i givet fald oplysning om, at en afgørelse er indbragt for Energiklagenævnet.

Stk. 4. Når den pågældende leverandør eller forhandler i forbindelse med offentliggjorte resultater af tilsyn og afgørelser om påbud eller forbud har dokumenteret, at oplysninger om produktets energiforbrug m.v. er i overensstemmelse med energimærkeforordningen, de delegerede retsakter, lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. eller regler fastsat i medhør til denne, vil dette blive offentliggjort.

§ 7. Offentliggørelse kan ske i elektronisk form.

Stk. 2. Offentliggørelse kan tillige ske ved udsendelse af en pressemeddelelse.

Klage

§ 8. Sikkerhedsstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages til Energiklagenævnet. Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for erhvervsministeren.

Stk. 3. Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter denne bekendtgørelse skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Stk. 4. Sikkerhedsstyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for domstolene, før den endelige administrative afgørelse foreligger.

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1026 af 4. november 2011 om energimærkning af energirelaterede produkter ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på produkter, der er bragt i omsætning eller taget i brug før den 1. september 2019. For sådanne produkter finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, den 5. august 2019

Dan Jørgensen

/ Stig Uffe Pedersen