Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om adgang som selvstuderende for personer under 25 år til at aflægge prøve i fag i almen voksenuddannelse

I medfør af § 15, stk. 1, i lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelse til HF-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avu-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 603 af 23. maj 2019, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Personer under 25 år, der bortset fra aldersbetingelsen opfylder adgangskravet til almen voksenuddannelse, men ikke er indskrevet til undervisningen, kan aflægge prøve som selvstuderende efter reglerne herom for almen voksenuddannelse, herunder regler om eksaminationsgrundlaget, jf. bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2019.

Styrelsen for Undervining og Kvalitet, den 2. juli 2019

Martin Larsen
Vicedirektør

/ Thomas Bugge