Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

For sen klage blev ikke behandlet, da nævnet ikke fandt, at der forelå oplysninger, som kunne begrunde den for sent indgivne klage. Der forelå ikke særlige forhold eller principielle elementer, som kunne begrunde en behandling af den for sent indgivne klage. Der var heller ikke tale om en åbenbar urigtig afgørelse.

Resume

Et enigt nævn fandt ikke, at den for sent indgivne klage skulle behandles eller at virksomhedens tilbagemelding skulle betragtes som en klage.

Nævnet fandt ikke, at der i sagen forelå oplysninger fra virksomheden, som kunne begrunde den for sent indgivne klage. Der forelå heller ikke særlige forhold eller principielle elementer, som kunne begrunde en behandling af den for sent indgivne klage, eller at der var tale om en åbenbar urigtig afgørelse.

Nævnet lagde vægt på, at virksomheden i klagen alene anførte, at der var påbegyndt ændring af stillads af en af virksomhedens uddannede stilladsbyggere.

Nævnet fandt, at virksomhedens tilbagemelding ikke skulle betragtes som en klage.

Nævnet lagde herved vægt på, at virksomheden oplyste, at virksomheden først ved modtagelsen af Arbejdstilsynets bødeforlæg blev opmærksom på de økonomiske konsekvenser af forbuddet, og herefter klagede over forbuddet.

Den konkrete afgørelse

[Adressat udeladt]

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 28. maj 2019 taget stilling til, om [navn udeladt]´ for sene klage af 31. marts 2019 skal behandles.

Virksomheden har klaget over Arbejdstilsynets afgørelse af 21. december 2018, hvorefter virksomheden påbydes at standse arbejdet, indtil ansatte er sikret mod nedstyrtning ved arbejdet foregået fra murerstillads i ca. 6 meters højde, så forholdene altid er sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlige.

Nævnet traf følgende

A F G Ø R E L S E

Klagen vil ikke blive behandlet.

B E G R U N D E L S E

Efter arbejdsmiljøloven kan en klage over Arbejdstilsynets afgørelser indbringes for Arbejdsmiljøklagenævnet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Arbejdstilsynets afgørelse er dateret og sendt til virksomhedens e-boks den 21. december 2018.

[Navn udeladt] har ved e-mail af 31. marts 2019 klaget over Arbejdstilsynets afgørelse af 21. december 2018.

Fristen for at klage var den 18. januar 2019, hvorfor klagefristen er overskredet.

Som udgangspunkt skal en for sent indgivet klage ikke behandles af Arbejdsmiljøklagenævnet.

Der er dog efter reglerne mulighed for at se bort fra en overskridelse af klagefristen, hvis særlige grunde taler derfor.

Nævnet finder ikke, at der i sagen foreligger oplysninger fra [navn udeladt], som kan begrunde den for sent indgivne klage, eller at sagen indeholder særlige forhold eller principielle elementer, som kan begrunde en behandling af den for sent indgivne klage, eller at der er tale om en åbenbar urigtig afgørelse.

Nævnet lægger herved vægt på, at [navn udeladt] i klagen alene har anført, at der var påbegyndt ændring af stillads af en af virksomhedens uddannede stilladsbyggere.

Virksomheden har endvidere anført, at når stilladsdæk hæves, er det nødvendigt at frigøre rækværk mm., så tralledæk kan hæves. Stilladsdækket blev hævet i henhold til gældende regler for højde m.m. Når traller og stilladsdæk hæves, frigøres der rækværk for igen at montere for sikkerhed og rækværk mm., som de ansatte folk ved, hvordan skal udføres.

[Navn udeladt] oplyser endvidere, at den ansatte var ved at sætte tralle på plads til den nye højde. Der var rækværk til begge sider, så arbejdet med at sikre færdsel på stillads var i gang.

[Navn udeladt] har ved Arbejdstilsynets telefoniske henvendelse den 3. april 2019 yderligere anført, at de ansatte arbejdede 5-6 meter fra det sted, hvor rækværket var fjernet, og den ansatte, der ændrede på stilladset, bakkede væk fra hullet i rækværket, hvorfor der ikke var stor nedstyrtningsfare.

De ansatte tog faldsele på, da Arbejdstilsynet afgav påbud.

På Arbejdstilsynets forespørgsel om, hvorfor [navn udeladt] ikke havde klaget rettidigt svarede virksomheden, at denne havde svaret Arbejdstilsynet i tilbagemeldingen 4. januar 2019.

Nævnet finder, at tilbagemeldingen af 4. januar 2019 ikke skal betragtes som en klage.

Nævnet lægger herved vægt på, at [navn udeladt] oplyste, at virksomheden først ved modtagelsen af Arbejdstilsynets bødeforlæg blev opmærksom på de økonomiske konsekvenser af forbuddet, og herefter klagede over forbuddet.

Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn.

R E G L E R

Arbejdsmiljøklagenævnet henviser til

§ 81, stk. 1 og stk. 4, i Beskæftigelsesministeriets lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017

§ 3, i Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 987 af 29. juni 2018 om forretningsorden for Arbejdsmiljøklagenævnet.

Reglerne kan læses på de følgende sider.

O P L Y S N I N G E R N E I S A G E N

Sagen er afgjort på grundlag af de akter, som klagenævnet har modtaget fra Arbejdstilsynet.

På klagenævnets vegne

[Navn udeladt]

[Stilling udeladt]

Kopi til

[Adressat udeladt]

[Adressat udeladt]

Lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017

Kapitel 14

Klageadgang

§ 81. Klage over en afgørelse truffet af Arbejdstilsynet i henhold til denne lov, jf. dog stk. 6, eller i henhold til en EU-forordning vedrørende forhold omfattet af denne lov kan indbringes for Arbejdsmiljøklagenævnet, inden fire uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 2. …

Stk. 3. …

Stk. 4. Når særlige grunde taler derfor, kan Arbejdsmiljøklagenævnet behandle en klage og tillægge denne opsættende virkning, selv om klagen ikke er fremkommet rettidigt.

Stk. 5. …

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 987 af 29. juni 2018 om forretningsorden for Arbejdsmiljøklagenævnet

§ 3. Fristen for at indgive klage efter § 1, stk. 1, er fire uger, efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 2. Selvom en klage ikke er fremkommet rettidigt, kan Arbejdsmiljøklagenævnet, jf. § 13, stk. 1, nr. 3, behandle en klage og tillægge denne opsættende virkning, når særlige grunde taler derfor.