Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om borteblevne

(Ændring af betingelserne for at afsige dødsformodningsdom)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om borteblevne, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 1. september 1986, som ændret ved § 15 i lov nr. 389 af 14. juni 1995 og § 10 i lov nr. 385 af 22. maj 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 6 affattes således:

»§ 6. Anmodning om offentlig indkaldelse kan indgives, når der er gået 5 år, siden den borteblevne sidst vides at have været i live.

Stk. 2. Hvis den borteblevne dengang var i livsfare eller der i øvrigt efter en samlet vurdering af de foreliggende omstændigheder er en særdeles høj grad af sandsynlighed for, at den pågældende er død, er fristen kun 6 måneder.«

2. I § 9 ændres »underretten« til: »byretten« og »underret,« til: »byret,«.

3. I § 10, stk. 1, ændres »sagfører« til: »advokat«.

4. I § 11, stk. 1, ændres »begæringen« til: »anmodningen«.

5. I § 11, stk. 2, udgår »edelig«.

6. § 12, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. Retten lader indkaldelsen kundgøre i Statstidende og i et eller flere medier, der er tilgængelige på det sted, hvor den borteblevne sidst vides at have haft bopæl eller ophold.

Stk.   3. Mellem den seneste kundgørelse og retsmødet skal der gå mindst 1 måned.«

7. I § 14, stk. 1, ændres i 1. pkt. »forsvarer« til: »advokat«, og 2. og 3. pkt. ophæves.

8. § 14, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Er der gået 8 uger efter dommens afsigelse, kan anke ikke tillades, og tilladelse til prøvelse i 3. instans kan ikke meddeles.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Sager, der rejses inden lovens ikrafttræden, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 3. Indbringes en sag som nævnt i stk. 2 for højere ret efter reglen i § 14 i lov om borteblevne, finder de hidtil gældende regler anvendelse under den højere rets behandling af sagen.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 13. juni 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Lene Espersen