Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og opmærksomhedspunkter for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 185 af 5. marts 2018 om formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og opmærksomhedspunkter for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) foretages følgende ændringer:

1. Bilag 26 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

2. Bilag 30 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2019.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 4. juli 2019

Birgitte Hansen
Direktør

/ Christine Lindrum Iversen


Bilag 1

»Bilag 26

Billedkunst som valgfag

Kompetencemål og færdigheds- og vidensområder for faget billedkunst som valgfag

Kompetencemål for faget billedkunst som valgfag efter 7. -8. klassetrin

Billedfremstilling

Eleven kan eksperimentere med udtryksformer, teknikker og materialer med vægt på tematisering.

Billedanalyse

Eleven kan analysere billeder fra forskellige tidsperioder, kulturer og medier med vægt på nutidige billedudtryk.

Billedkommunikation

Eleven kan formidle egne projekter med visuelle udtryk.

Færdigheds- og vidensområder for kompetenceområdet billedfremstilling efter 7. -8. klassetrin

Udtryksformer

Materialer

Skitsere

Eksperimentere

Færdigheds- og vidensområder for kompetenceområdet billedanalyse efter 7. -8. klassetrin

Billedgenrer

Billedkomposition

Billedfunktion

Færdigheds- og vidensområder for kompetenceområdet billedkommunikation efter 7. -8. klassetrin

Visuel kommunikation

Præsentation«


Bilag 2

»Bilag 30

Musik som valgfag

Kompetencemål og færdigheds- og vidensområder for faget musik som valgfag

Kompetencemål for faget musik som valgfag efter 7. -8. klassetrin

Musikudøvelse

Eleven kan udtrykke sig musikalsk i fællesskab med andre.

Musikalsk skaben

Eleven kan arbejde eksperimenterende med kreative processer i musik.

Musikforståelse

Eleven kan forholde sig kvalificeret til musikalsk praksis og musiks betydning.

Færdigheds- og vidensområder for kompetenceområdet musikudøvelse efter 7. -8. klassetrin

Sang

Spil

Fremførelse

Musikudstyr

Færdigheds- og vidensområder for kompetenceområdet musikalsk skaben efter 7.-8. klassetrin

Sangskrivning

Digital produktion

Komposition og arrangement

Færdigheds- og vidensområder for kompetenceområdet musikforståelse efter 7. - 8. klassetrin

Musikoplevelse

Musikliv

Musikhistorie

Musikanalyse

Musik i medier«