Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - øvrige - ej medhold

J.nr. 18-44185

En mand klagede over forskelsbehandling pga. køn i forbindelse med, at han fik afslag på dækning fra sit rejseforsikringsselskab, da han afbestilte en planlagt rejse pga. et tilbud om adoption. Der var ikke noget, der tydede på, at manden var blevet behandlet ringere eller anderledes pga. sit køn. Forsikringsselskabet dækkede generelt – og uanset køn – ikke udgifter til rejseomkostninger ved afbestilling pga. adoption.

Klager fik derfor ikke medhold.

Klagen angår påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at klager fik afslag fra sin rejseforsikring på dækning.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var ikke i strid med ligestillingsloven, at indklagede ikke dækkede klagers rejseudgifter.

Sagsfremstilling

Klager bestilte i november 2017 en rejse på 24 dage til USA fra 15. april 2018 til 6. maj 2018 med sin partner. Af klagers rejseforsikring fremgår blandt andet:

9. Afbestilling

[…]

9.1 Når sygdom eller tilskadekomst er årsag til afbestilling af rejsen

[…]

9.2 Andre årsager til, at du kan afbestille din rejse

[…]

Gravid

At du efter din læges udsagn ikke må rejse, fordi du er gravid, og der er forhold i din graviditet, der gør det uforsvarligt at rejse, fx risiko for at du føder for tidligt. Det er en betingelse, at du ikke var gravid, da rejsen blev bestilt.

[…]”

Den 4. december 2017 blev klager og hans partner tilbudt at adoptere et barn. Barnet blev født den 7. april 2018.

Den 22. januar 2018 henvendte klager sig til indklagede med henblik på brug af sin rejseforsikring. Af indklagedes e-mail til klager af 22. januar 2018 fremgår:

”Som aftalt sender jeg en mail ang. afbestilling på årsrejseforsikring.

Som fortalt i telefonen går afbestilling ikke ind og dækker ved adoptering af et barn. Jeg har vedhæftet betingelserne for rejseforsikringen. Du kan læse nærmere om det i punkt 9 på side 12. ”

Klager afbestilte herefter rejsen.

Klagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 3. juli 2018.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at han er blevet udsat for forskelsbehandling på grund af køn.

Klager mener, at adoption bør sidestilles med graviditet i forbindelse med rejseforsikringens dækning. Klager ønsker derfor dækket udgifterne til sin rejse, idet klager måtte afbestille rejsen grundet adoption.

Indklagede gør gældende, at sagen bør afvises, subsidiært at der ikke er sket forskelsbehandling på grund af køn.

Indklagede mener, at sagen burde henvises til Ankenævnet for Forsikring, og at Ligebehandlingsnævnet derfor ikke har kompetence til at behandle sagen.

Indklagede har ikke udsat klager for forskelsbehandling på grund af køn. Der sondres ikke i policen og forsikringsbetingelserne mellem køn, og alle personer, der er omfattet af forsikringen, er dækket efter de samme betingelser på samme måde.

Dækningen i forhold til graviditet er betinget af, at en læge har vurderet, at man ikke må rejse. Det er således ikke graviditet i sig selv, der berettiger til afbestilling. Forhold opstået efter uge 35 i graviditeten er heller ikke dækningsberettiget.

Overordnet gælder for forsikringsområdet, at der er aftalefrihed, og at det er op til forsikringsselskabet i forsikringsbetingelserne at definere, hvad der udgør en forsikringsbegivenhed.

Tilbud om adoption er ikke omfattet af klagers rejseforsikring, hvorfor indklagede ikke kunne tilbyde dækning af klagers rejseudgifter.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn efter lov om ligestilling af kvinder og mænd (ligestillingsloven).

Nævnet kan ikke behandle klager, der kan indbringes for en anden

forvaltningsmyndighed, før denne har truffet afgørelse i sagen.

Indklagede har gjort gældende, at sagen bør afvises, da klagen burde have været indbragt for Ankenævnet for Forsikring.

Da Ankenævnet for Forsikring er et privat klagenævn, er Ligebehandlingsnævnet ikke afskåret fra at behandle klagen. Indklagedes afvisningspåstand tages derfor ikke til følge.

Det fremgår af ligestillingsloven, at ingen må udsætte en person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn. Forbuddet mod forskelsbehandling gælder blandt andet for alle organisationer og personer, som leverer varer og tjenesteydelser, som er tilgængelige for offentligheden.

Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Klager har ikke påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at han har været udsat for forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med indklagedes afslag på dækning af klagers rejseudgifter.

Nævnet lægger vægt på, at der ikke er noget i de fremlagte oplysninger, der tyder på, at klager er blevet behandlet ringere eller anderledes på grund af sit køn. Indklagede dækker generelt – og uanset køn – ikke udgifter til rejseomkostninger ved afbestilling på grund af adoption.

Klager får derfor ikke medhold i sin klage.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ligebehandlingsnævnet

§ 4, stk. 1, om nævnets kompetence

Ligestillingsloven

§ 1 a om lovens anvendelsesområde

§ 2, stk. 1-3 om forbud mod forskelsbehandling

§ 2, stk. 4, om delt bevisbyrde

<18-44185>