Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32015L1535
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1509 af 13. december 2018 om energi- og miljøkrav til taxier m.v. foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 1, affattes således:

»For biler, som registreres i Køretøjsregistret til anvendelsesformerne, som nævnt i § 1, stk. 1 og 2, første gang den 1. januar 2019 og senest den 10. juli 2019, gælder følgende krav til energiklasser, jf. dog § 6:

1) Almindelig bil skal være i energiklasse A eller bedre, dog skal limousiner i kategorien almindelig bil være i energiklasse B eller bedre.

2) Storvogn I skal være i energiklasse B eller bedre, dog skal limousiner i kategorien storvogn I være i energiklasse D eller bedre.

3) Storvogn II skal være i energiklasse D eller bedre, dog skal limousiner i kategorien storvogn II være i energiklasse E eller bedre.«

2. I § 4 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. For biler, som registreres i Køretøjsregistret til anvendelsesformerne, som nævnt i § 1, stk. 1 og 2, første gang den 11. juli 2019 og senest den 30. juni 2020, gælder følgende krav til energiklasser, jf. dog § 6:

1) Almindelig bil skal være i energiklasse A+ eller bedre, dog skal limousiner i kategorien almindelig bil være i energiklasse A eller bedre.

2) Storvogn I skal være i energiklasse A eller bedre, dog skal limousiner i kategorien storvogn I være i energiklasse C eller bedre.

3) Storvogn II skal være i energiklasse C eller bedre, dog skal limousiner i kategorien storvogn II være i energiklasse D eller bedre.«

3. I § 4 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. For biler, som registreres i Køretøjsregistret til anvendelsesformerne, som nævnt i § 1, stk. 1 og 2, første gang den 1. juli 2020 eller senere, gælder følgende krav til energiklasser, jf. dog § 6:

1) Almindelig bil skal være i energiklasse A++ eller bedre, dog skal limousiner i kategorien almindelig bil være i energiklasse A eller bedre.

2) Storvogn I skal være i energiklasse A+ eller bedre, dog skal limousiner i kategorien storvogn I være i energiklasse C eller bedre.

3) Storvogn II skal være i energiklasse B eller bedre, dog skal limousiner i kategorien storvogn II være i energiklasse D eller bedre.«

4. § 5 affattes således:

»§ 5. Biler, som er registreret i Køretøjsregistret første gang den 11. juli 2019 eller senere, skal minimum opfylde kravene til Euro 6b, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 6).«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. juli 2019.

Stk. 2. Biler, for hvilke, der er indgået bindende leveringsaftale senest den 10. juli 2019, kan registreres i Køretøjsregistret til og med den 11. januar 2020, såfremt bilerne opfylder energi- og miljøkravene i denne bekendtgørelses § 1, nr. 1, og der foreligger dokumentation for, at der er indgået bindende leveringsaftale senest den 10. juli 2019, samt at bilerne er bestilt med henblik på kørsel som nævnt i § 1, stk. 1 eller 2, i bekendtgørelse nr. 1509 af 13. december 2018.

Stk. 3. Dokumentation, som nævnt i stk. 2, sendes til Færdselsstyrelsen inden den 11. september 2019. Er betingelserne i stk. 2 opfyldt, udsteder Færdselsstyrelsen en erklæring, som bekræfter, at bilen kan registreres.

Stk. 4. Biler, for hvilke, der er indgået bindende leveringsaftale senest den 30. juni 2020, kan registreres i Køretøjsregistret til og med den 1. januar 2021, såfremt bilerne opfylder energi- og miljøkravene i denne bekendtgørelses § 1, nr. 2, og der foreligger dokumentation for, at der er indgået bindende leveringsaftale senest den 30. juni 2020, samt at bilerne er bestilt med henblik på kørsel som nævnt i § 1, stk. 1 eller 2 i bekendtgørelse nr. 1509 af 13. december 2018.

Stk. 5. Dokumentation, som nævnt i stk. 4, sendes til Færdselsstyrelsen inden den 1. september 2020. Er betingelserne i stk. 4 opfyldt, udsteder Færdselsstyrelsen en erklæring, som bekræfter, at bilen kan registreres.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 9. juli 2019

Stefan Søsted

/ Pia Korff

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en

informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation).