Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fastlæggelse af regler for valg af medarbejderrepræsentanter til Det Kongelige Teaters bestyrelse

I medfør af § 3, stk. 4, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 30 af 14. januar 2014, fastsættes:

§ 1. Bestemmelserne gælder for fastlæggelsen af regler for valg af medarbejderrepræsentanter til Det Kongelige Teaters bestyrelse.

§ 2. Der vælges to medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen for Det Kongelige Teater.

Stk. 2. Et medlem vælges som repræsentant for det teknisk administrative personale og et medlem som repræsentant for det kunstneriske personale.

§ 3. Det Kongelige Teater udarbejder i samarbejde med medarbejderne på teatret regler for afholdelse af valg til teatrets bestyrelse.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte regler skal som minimum fastlægge følgende:

1) tidspunkt for valgets afholdelse,

2) bekendtgørelse af valget for teatrets medarbejdere,

3) medarbejderes valgret, herunder en eventuel nedre aldersgrænse,

4) opstilling af kandidater til teatrets bestyrelse,

5) medarbejderes valgbarhed, herunder en eventuel nedre aldersgrænse,

6) frist for opstilling af kandidater,

7) underretning af medarbejderne om kandidater til bestyrelsen,

8) afvikling af valg,

9) afstemningsregler,

10) optælling af stemmer,

11) kontrol af valgets resultat,

12) underretning af medarbejderne, teatrets ledelse og bestyrelse samt Kulturministeriet om valgets resultat,

13) bortfald af et bestyrelsesmedlems mandat i valgperioden,

14) erstatning af bestyrelsesmedlemmer i en valgperiode, og

15) klager over valget.

Stk. 3. Valgregler jf. stk. 1 og 2, skal godkendes af Kulturministeriet.

§ 4. Det Kongelige Teaters regler for afholdelse af valg til teatrets bestyrelse skal, når de er godkendt jf. § 3, stk. 3, gøres tilgængelige for teatrets medarbejdere.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft 15. juli 2019.

Kulturministeriet, den 10. juli 2019

Joy Mogensen

/ Ane Kathrine Lærkesen