Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Ordningens indhold
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Omregning af alternative virkemidler til hektar målrettede efterafgrøder
Kapitel 4 Administration
Kapitel 5 Betingelser for tilskud
Kapitel 6 Beregning af tilskud
Kapitel 7 Nedsættelse af tilskud
Kapitel 8 Udbetaling af tilskud
Kapitel 9 Oplysningspligt
Kapitel 10 Tilbagebetaling af tilskud
Kapitel 11 Force majeure
Kapitel 12 Beregning af reduktion af virksomhedens samlede kvote for kvælstof for planperioden
Kapitel 13 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler

I medfør af § 17, stk. 3 og 4, § 40, stk. 2-4, og § 48, stk. 1 og 2, i lov nr. 338 af 2. april 2019 om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Ordningens indhold

§ 1. Tilskud kan ydes til, at der i planperioden 2019/2020 etableres målrettede efterafgrøder, som defineret i § 2, nr. 1, og som helt eller delvis kan erstattes af et eller flere alternative virkemidler, som defineret i § 2, nr. 2.

Stk. 2. Tilskud ydes som de minimis-støtte i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte i landbrugssektoren.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Målrettede efterafgrøder: Efterafgrøder i målrettet kvælstofregulering og som opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse.

2) Alternative virkemidler: Alternative virkemidler, der opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse, og som omfatter:

a) Mellemafgrøder i planperioden 2019/2020.

b) Energiafgrøder i planperioden 2019/2020.

c) Braklagte arealer i planperioden 2019/2020, bortset fra braklagte arealer langs vandløb og søer.

d) Tidligt såede vinterafgrøder i planperioden 2019/2020.

e) Afbrænding af fiberfraktion af forarbejdet husdyrgødning, hvor levering af fiberfraktionen til et forbrændingsanlæg sker i planperioden 2018/2019.

f) Reduktion af virksomhedens samlede kvote for kvælstof for planperioden 2018/2019.

3) Kvælstofreducerende virkemidler: Målrettede efterafgrøder og alternative virkemidler.

4) En planperiode: En planperiode som defineret i lovens § 10.

5) ID15-område: Område, der er beliggende inden for et kystvandopland, og som er afgrænset som vist i Miljø- og Fødevareministeriets Internet Markkort. Et ID15-område er identificeret ved et områdenummer.

6) Ansøgningsår: Det kalenderår, hvori ansøgning om tilskud indgives.

7) Ansøgt areal: Areal, for hvilket der er ansøgt om tilskud i fællesskema, og som ikke omfatter de i § 7, stk. 2, omhandlede arealer.

8) Ansøgt mark: Mark, for hvilken der er ansøgt om tilskud i fællesskema, og som ikke omfatter de i § 7, stk. 2, omhandlede arealer.

9) Konstateret areal: Det areal af et ansøgt areal eller af en ansøgt mark, for hvilket betingelserne for tilskud er opfyldt, eller det areal, der anses som tilskudsberettiget efter bestemmelserne i § 12. Ved anvendelse af det i § 2, nr. 2, litra e, omhandlede alternative virkemiddel, for hvilket betingelserne i § 10, stk. 3, ikke er opfyldt, og ved anvendelse af det i § 2, nr. 2, litra f, omhandlede alternative virkemiddel, for hvilket betingelserne i § 10, stk. 4, ikke er opfyldt, omregnes den manglende opfyldelse til et areal, for hvilket betingelserne for tilskud ikke er opfyldt. Omregningen sker på grundlag af omregningsfaktoren i henholdsvis § 3, nr. 5, og § 3, nr. 6.

10) Frist for indgivelse af fællesskema: Den frist for Landbrugsstyrelsens modtagelse af fællesskema, der er anført i bekendtgørelse om markblok, elektronisk fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer.

11) IMK: Miljø- og Fødevareministeriets Internet Markkort.

Kapitel 3

Omregning af alternative virkemidler til hektar målrettede efterafgrøder

§ 3. Ved omregning af alternative virkemidler til hektar målrettede efterafgrøder anvendes følgende omregningsfaktorer:

1) Mellemafgrøder: 2 hektar mellemafgrøder erstatter 1 hektar målrettede efterafgrøder.

2) Energiafgrøder: 0,8 hektar energiafgrøder erstatter 1 hektar målrettede efterafgrøder.

3) Braklagte arealer, bortset fra braklagte arealer langs vandløb og søer: 1 hektar braklagte arealer erstatter 1 hektar målrettede efterafgrøder.

4) Tidligt såede vinterafgrøder: 4 hektar vinterafgrøder erstatter 1 hektar målrettede efterafgrøder.

5) Afbrænding af fiberfraktion af forarbejdet husdyrgødning, hvor levering af fiberfraktionen til et forbrændingsanlæg sker i planperioden 2018/2019: Forbrænding af fiberfraktionen af forarbejdet husdyrgødning svarende til 870 kg kvælstof erstatter 1 hektar målrettede efterafgrøder.

6) Reduktion af virksomhedens samlede kvote for kvælstof for planperioden 2018/2019: For virksomheder, der udbringer husdyrgødning og anden organisk gødning svarende til under 80 kg kvælstof pr. hektar harmoniareal, erstatter en reduktion på 93 kg kvælstof 1 hektar målrettede efterafgrøder. For virksomheder, der udbringer husdyrgødning og anden organisk gødning svarende til 80 kg kvælstof eller derover pr. hektar harmoniareal, erstatter en reduktion på 150 kg kvælstof 1 hektar målrettede efterafgrøder. Beregning af den udbragte mængde husdyrgødning og anden organisk gødning foretages, som anført i § 21, stk. 2.

Kapitel 4

Administration

Myndigheder og kontrol

§ 4. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om tilskud.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen foretager kontrol i forbindelse med administrationen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Landbrugsstyrelsen gennemfører kontrol på stedet.

Særligt udpegede kystvandoplande og særligt udpegede ID15-områder

§ 5. Landbrugsstyrelsen udpeger kystvandoplande, hvor der ønskes etableret kvælstofreducerende virkemidler. Inden for de særligt udpegede kystvandoplande udpeger Landbrugsstyrelsen ID15-områder, for hvilke der i den pågældende ansøgningsperiode, jf. § 6, stk. 1, kan ansøges om tilskud for arealer, der registreres som beliggende i områderne, jf. § 6, stk. 3.

Stk. 2. Ved åbning for indgivelse af fællesskema i ansøgningsåret offentliggør Landbrugsstyrelsen i IMK de særligt udpegede ID15-områder, der er gældende for ansøgningsperioderne i ansøgningsåret, og de særligt udpegede kystvandoplande.

Ansøgning om tilskud

§ 6. Særligt udpegede ID15-områder, jf. § 5, fastlægges for ansøgningsperioder, der i ansøgningsåret begynder henholdsvis

1) den 1. februar og

2) den 1. marts fra det tidspunkt, hvor Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service er åbnet for denne ansøgningsperiode.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen fastlægger for det pågældende særligt udpegede kystvandopland det antal hektar, der i en nærmere fastlagt periode i alt ønskes omfattet af ansøgning om tilskud til kvælstofreducerende virkemidler i de af kystvandoplandets ID15-områder, der i perioden er åbnet for ansøgning af hensyn til kystvand. For de ID15-områder, hvor der ønskes etableret kvælstofreducerende virkemidler af hensyn til grundvand, fastlægger Landbrugsstyrelsen det antal hektar, der i en nærmere fastlagt periode ønskes omfattet af ansøgning om tilskud af hensyn til grundvand. Det antal hektar, der ønskes omfattet af ansøgning, fastlægges som antal hektar målrettede efterafgrøder.

Stk. 3. En ansøgt mark registreres i dens helhed som beliggende i det ID15-område, hvor hele eller hovedparten af markens indtegnede areal er beliggende. Hvis markens indtegnede areal omfatter flere ID15-områder, og markens beliggenhed ikke kan fastlægges efter bestemmelsen i 1. pkt., registreres marken under det ID15-område, der har det laveste områdenummer.

§ 7. Ansøgning om tilskud skal indgives i 2019. Ansøgning om tilskud skal indgives på et særligt skema, fællesskema, der indgives efter bestemmelserne i bekendtgørelse om markblok, elektronisk fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer, jf. dog stk. 3-6, § 6, stk. 1, og § 8.

Stk. 2. Ansøgning om tilskud kan ikke omfatte følgende arealer, der dog kan indgå i den indtegnede ansøgte mark, jf. stk. 3:

1) Arealer, der for ansøgningsåret er registreret i IMK som landskabselementer i form af fortidsminder samt små søer og vandhuller omfattet af god landbrugs- og miljømæssig stand, jf. bekendtgørelse om Krydsoverensstemmelse.

2) Arealer, der for ansøgningsåret er registreret i IMK som arealer beliggende inden for de 2 meter bræmmer, der gælder efter § 69 i lov om vandløb.

3) Arealer, der for ansøgningsåret er registreret i IMK som arealer, der ikke er støtteberettigede under grundbetalingsordningen, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.

Stk. 3. Hvis den indtegnede ansøgte mark, jf. det markkort, der er en del af fællesskema, ikke overlapper med arealer, som omhandlet i stk. 2, nr. 1-3, anses størrelsen af den ansøgte mark som størrelsen af den indtegnede mark. Hvis den indtegnede ansøgte mark overlapper med arealer, som omhandlet i stk. 2, nr. 1-3, anses den del af den indtegnede mark, som udgøres af arealer, som omhandlet i stk. 2, nr. 1-3, ikke som omfattet af ansøgning om tilskud og fratrækkes størrelsen af den indtegnede mark ved fastsættelse af størrelsen af den ansøgte mark.

Stk. 4. Hvis afbrænding af fiberfraktion af forarbejdet husdyrgødning, hvor levering af fiberfraktionen til et forbrændingsanlæg sker i planperioden 2018/2019, ønskes anvendt som alternativt virkemiddel, skal der for det pågældende ID15-område i fællesskema anføres det ansøgte antal kg kvælstof, som forbrænding af fiberfraktion af forarbejdet husdyrgødning svarer til. I fællesskema bliver det for ID15-området anførte antal kg kvælstof omregnet, jf. § 3, til hektar målrettede efterafgrøder, der anses som en ansøgt mark.

Stk. 5. Hvis reduktion af virksomhedens samlede kvote for kvælstof for planperioden 2018/2019 ønskes anvendt som alternativt virkemiddel, skal virkemidlet anføres for en eller flere af markerne i fællesskema. Disse marker danner grundlag for beregning af størrelsen på reduktionen af virksomhedens samlede kvote for kvælstof, jf. § 10, stk. 4, og anses for ansøgte marker.

Stk. 6. Efter udløb af fristen for indgivelse af fællesskema kan der i fællesskema foretages ændringer af ansøgning om tilskud. Der kan dog ikke foretages ændringer vedrørende det i § 2, nr. 2, litra f, omhandlede alternative virkemiddel og ændringer, der medfører, at det samlede ansøgte areal i det pågældende ID15-område overstiger det samlede ansøgte areal, der er registreret som beliggende i området ved udløb af fristen for indgivelse af fællesskema. De i 2. pkt. anførte samlede arealer opgøres i hektar målrettede efterafgrøder, jf. § 3.

§ 8. Ansøgning om tilskud for arealer i de af kystvandoplandets ID15-områder, der er åbnet for ansøgning om tilskud af hensyn til kystvand, kan ikke indgives på et tidspunkt, hvor Landbrugsstyrelsen har registreret ansøgte marker beliggende i ID15-områderne, der samlet set opfylder det antal hektar, der på det pågældende tidspunkt i alt ønskes omfattet af ansøgning om tilskud i ID15-områderne af hensyn til kystvand.

Stk. 2. Ansøgning om tilskud for arealer i et ID15-område, der er åbnet for ansøgning om tilskud alene af hensyn til grundvand, kan ikke indgives på et tidspunkt, hvor Landbrugsstyrelsen har registreret ansøgte marker beliggende i ID15-området, der samlet set opfylder det antal hektar i ID15-området, der på det pågældende tidspunkt ønskes omfattet af ansøgning om tilskud af hensyn til grundvand.

Stk. 3. For et ID15-område, hvor der ønskes etableret kvælstofreducerende virkemidler af hensyn til både grundvand og kystvand, er det alene det i ID15-området ansøgte antal hektar, der ligger udover det for ID15-området ønskede antal hektar af hensyn til grundvand, der medregnes til opfyldelse af det ønskede antal hektar for kystvandoplandet.

Stk. 4. I stk. 1-3 opgøres ansøgte arealer i hektar målrettede efterafgrøder, jf. § 3.

Kapitel 5

Betingelser for tilskud

§ 9. Tilskud for et ansøgt areal er betinget af følgende:

1) Ansøger skal drive det ansøgte areal som ejer eller forpagter ved udløb af fristen for indgivelse af fællesskema i ansøgningsåret.

2) Hver enkelt mark, som det ansøgte areal omfatter, skal være registreret som beliggende i et særligt udpeget ID15-område, jf. § 6, stk. 3.

3) Hver enkelt mark, som det ansøgte areal omfatter, skal være på mindst 0,01 hektar.

4) Kvælstofreducerende virkemidler skal være etableret på det ansøgte areal i overensstemmelse med ansøgningen, jf. dog § 12 og § 18, stk. 1. 1. pkt. finder ikke anvendelse for de i § 2, nr. 2, litra e og f, omhandlede alternative virkemidler.

5) Hvis der på det ansøgte areal skal etableres målrettede efterafgrøder eller alternativt virkemiddel, som omhandlet i § 2, nr. 2, litra a-d, må det ansøgte areal ikke være anmeldt i fællesskema som et areal til opfyldelse af en forpligtelse til at udlægge miljøfokusområder, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.

6) Kvælstofreducerende virkemidler på det ansøgte areal må ikke medføre overtrædelse af forpligtelser, som følger af tilsagn om tilskud i medfør af anden lovgivning, aftale i medfør af anden lovgivning, servitut eller krav, der er pålagt i medfør af anden lovgivning.

7) Kvælstofreducerende virkemidler må

a) ikke anvendes til at opfylde en forpligtelse til at udlægge miljøfokusområder, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.,

b) ikke anvendes til at opfylde krav om efterafgrøder i medfør af anden lovgivning, medmindre andet er fastsat i anden lovgivning, og

c) ikke etableres med betaling i medfør af anden lovgivning.

§ 10. Tilskud for et ansøgt areal, hvor der skal etableres målrettede efterafgrøder, er betinget af følgende:

1) De målrettede efterafgrøder skal være etableret efter normale driftsmæssige principper med henblik på en effektiv kvælstofoptagelse i efteråret.

2) De afgrøder, der kan anvendes som målrettede efterafgrøder, er de afgrøder, der kan anvendes til at opfylde efterafgrødekrav i medfør af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2019/2020, jf. bestemmelsen i § 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 723 af 9. juli 2019 eller senere bestemmelse, der måtte afløse den nævnte bestemmelse.

3) Bestemmelserne om seneste tidspunkt for såning af efterafgrøder og om såning af efterafgrøder inden for nærmere fastsatte intervaller i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2019/2020, finder tilsvarende anvendelse for såning af målrettede efterafgrøder, jf. bestemmelserne i § 7 i bekendtgørelse nr. 723 af 9. juli 2019 eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser. Muligheden for at så målrettede efterafgrøder inden for de nævnte intervaller er betinget af, at ansøger indberetter dette efter bestemmelserne om indberetning af efterafgrøder i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2019/2020, der finder tilsvarende anvendelse, jf. bestemmelserne i § 22, stk. 1, nr. 3 og 4, og § 24 i bekendtgørelse nr. 723 af 9. juli 2019 eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser. Indberetningen skal have tilknyttet et markkort, der viser marker med målrettede efterafgrøder, der sås inden for de nævnte intervaller. Såning af målrettede efterafgrøder inden for de nævnte intervaller er betinget af, at såning sker på de indberettede marker, og at de indberettede marker drives af ansøger som ejer eller forpagter ved udløb af planperioden 2018/2019. Hvis ansøger vælger at så målrettede efterafgrøder inden for de nævnte intervaller, reduceres virksomhedens samlede kvote for kvælstof. Ved fastsættelse af reduktionen finder bestemmelserne om reduktion af bedriftens samlede kvote for kvælstof ved såning af efterafgrøder inden for de nævnte intervaller i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2019/2020, tilsvarende anvendelse, jf. bestemmelserne i § 8 i bekendtgørelse nr. 723 af 9. juli 2019 eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser.

4) De målrettede efterafgrøder må tidligst nedpløjes, nedvisnes eller på anden måde destrueres på det tidspunkt, der gælder for efterafgrøder, der etableres i medfør af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2019/2020, jf. bestemmelserne i § 9 i bekendtgørelse nr. 723 af 9. juli 2019 eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser.

5) Det ansøgte areal med de målrettede efterafgrøder skal anvendes til dyrkning af en forårssået afgrøde i det kalenderår, der følger umiddelbart efter ansøgningsåret.

Stk. 2. Tilskud for et ansøgt areal, hvor der skal etableres alternativt virkemiddel, som omhandlet i § 2, nr. 2, litra a-d, er betinget af, at de bestemmelser, der gælder for det tilsvarende alternativ til efterafgrøder i medfør af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2019/2020, bortset fra bestemmelser om arealstørrelse, tilsvarende er opfyldt for det ansøgte areal, jf. følgende bestemmelser i bekendtgørelse nr. 723 af 9. juli 2019 eller senere bestemmelser, der måtte afløse disse bestemmelser:

1) Mellemafgrøder: § 11, stk. 1, nr. 1-4, og § 11, stk. 2.

2) Energiafgrøder: § 12, stk. 1, nr. 1-3 og 5, og § 12, stk. 2 og 3.

3) Braklagte arealer, bortset fra braklagte arealer langs vandløb og søer: § 13, stk. 1, nr. 1-5, og § 13, stk. 2-4.

4) Tidligt såede vinterafgrøder: § 16, stk. 1.

Stk. 3. Tilskud for et ansøgt areal med det i § 2, nr. 2, litra e, omhandlede alternative virkemiddel, jf. § 7, stk. 4, er betinget af,

1) at fiberfraktionen til afbrænding er på mindst den ansøgte mængde,

2) at levering af fiberfraktionen til et forbrændingsanlæg sker i planperioden 2018/2019, og

3) at de bestemmelser, der gælder for det tilsvarende alternativ til efterafgrøder i medfør af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2019/2020, tilsvarende er opfyldt for den ansøgte mængde, jf. bestemmelserne i § 15, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 723 af 9. juli 2019 eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser.

Stk. 4. Tilskud til det i § 2, nr. 2, litra f, omhandlede alternative virkemiddel er betinget af, at virksomhedens samlede kvote for kvælstof for planperioden 2018/2019 reduceres med den ansøgte reduktion. Den ansøgte reduktion udgør det antal kg kvælstof, der erstatter 1 hektar målrettede efterafgrøder, jf. § 3, nr. 6, ganget med den samlede størrelse af de ansøgte marker, for hvilke det alternative virkemiddel er anført i fællesskema.

§ 11. Tilskud for et ansøgt areal er betinget af,

1) at ansøgers bedrift den 1. februar i ansøgningsåret ikke er autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion eller omfattet af en ansøgning herom,

2) at ansøger afgiver de oplysninger, Landbrugsstyrelsen anmoder om til brug for sagsbehandlingen,

3) at ansøger ikke har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

4) at kontrolmyndigheden har den fornødne adgang til de ansøgte arealer i forbindelse med kontrol på stedet, og

5) at ansøger yder den fornødne vejledning og hjælp ved gennemførelse af kontrol på stedet, herunder udleverer eller indsender det materiale, som Landbrugsstyrelsen anmoder om i forbindelse med kontrollen.

§ 12. Hvis det ved kontrol på stedet konstateres, at der for det pågældende ID15-område på et ansøgt areal er etableret målrettede efterafgrøder eller alternativt virkemiddel, som omhandlet i § 2, nr. 2, litra a-d, men det etablerede kvælstofreducerende virkemiddel svarer ikke til det ansøgte virkemiddel, anses arealet som tilskudsberettiget, når betingelserne for tilskud i § 9, nr. 1, 2, 3, 6 og 7, og § 11 og for målrettede efterafgrøder § 10, stk. 1, og for alternativt virkemiddel § 10, stk. 2, er opfyldt for det ansøgte areal, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Hvis det ved kontrol på stedet konstateres, at der for det pågældende ID15-område for et ansøgt areal, for hvilket der er ansøgt om tilskud til etablering af målrettede efterafgrøder eller alternativt virkemiddel, som omhandlet i § 2, nr. 2, litra a-d, ikke er etableret et af de nævnte kvælstofreducerende virkemidler, anses et andet areal, der ikke er et ansøgt areal, men hvorpå der er etableret efterafgrøder eller alternativt virkemiddel, som omhandlet i § 2, nr. 2, litra a-d, som tilskudsberettiget, når følgende betingelser er opfyldt, jf. dog stk. 3:

1) Arealet er beliggende i det pågældende ID15-område. Hvilket ID15-område, et areal er beliggende i, fastlægges efter § 6, stk. 3.

2) Betingelserne for tilskud i § 9, nr. 1, 2, 3, 6 og 7, og § 11 og for målrettede efterafgrøder § 10, stk. 1, og for alternativt virkemiddel § 10, stk. 2, er opfyldt for arealet.

3) Arealet er anmeldt i fællesskema.

4) Kontrolmyndigheden har den fornødne adgang til arealet i forbindelse med kontrol på stedet.

Stk. 3. Det samlede areal med kvælstofreducerende virkemidler, der kan anses som tilskudsberettiget i ID15-området, kan ikke overstige det samlede ansøgte areal i ID15-området. De i 1. pkt. anførte samlede arealer opgøres i hektar målrettede efterafgrøder.

Kapitel 6

Beregning af tilskud

§ 13. Tilskudssatsen udgør 529 kr. pr. hektar målrettede efterafgrøder, jf. § 3.

§ 14. Tilskuddet beregnes på grundlag af det samlede konstaterede areal og tilskudssatsen, hvis det derved beregnede tilskud ligger inden for rammerne af bestemmelserne i Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013. I øvrige tilfælde beregnes tilskuddet på grundlag af det samlede konstaterede areal og tilskudssatsen efter nedsættelse med en procentsats, der fastsættes således, at det derved beregnede tilskud udgør det fulde beløb inden for rammerne af bestemmelserne i den nævnte forordning.

Stk. 2. Hvis forskellen mellem det samlede ansøgte areal og det samlede konstaterede areal er på 0,10 hektar eller derunder, betragtes det samlede konstaterede areal som lig med det samlede ansøgte areal.

Stk. 3. Ved fastsættelse af om der er forskel på det samlede ansøgte areal og det samlede konstaterede areal, opgøres det samlede ansøgte areal således, at ændringer i medfør af § 7, stk. 6, og § 18, stk. 1, medtages, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Ansøger har indsendt ændringerne i fællesskema, dog skriftligt for så vidt angår det i § 2, nr. 2, litra f, omhandlede alternative virkemiddel, jf. § 18, stk. 1.

2) Ansøger har indsendt ændringerne på et tidspunkt, hvor ansøger ikke er blevet gjort bekendt med, at Landbrugsstyrelsen har til hensigt at foretage kontrol på stedet, og hvor Landbrugsstyrelsen ikke allerede har givet ansøger meddelelse om manglende overholdelse af betingelser for tilskud.

Stk. 4. De i stk. 1-3 anførte samlede arealer opgøres i hektar målrettede efterafgrøder, jf. § 3.

Kapitel 7

Nedsættelse af tilskud

§ 15. Hvis forskellen mellem det samlede ansøgte areal og det samlede konstaterede areal udgør over 10 pct. af det samlede konstaterede areal, nedsættes tilskuddet således:

1) Hvis forskellen udgør over 10 pct. og højst 50 pct. af det samlede konstaterede areal, nedsættes tilskuddet med 25 pct.

2) Hvis forskellen udgør over 50 pct. og højst 75 pct. af det samlede konstaterede areal, nedsættes tilskuddet med 50 pct.

3) Hvis forskellen udgør over 75 pct. af det samlede konstaterede areal, nedsættes tilskuddet med 100 pct.

Stk. 2. De i stk. 1 anførte samlede arealer opgøres i hektar målrettede efterafgrøder, jf. § 3.

Kapitel 8

Udbetaling af tilskud

§ 16. Tilskuddet overføres til ansøgers NemKonto.

§ 17. Hvis et ansøgt areal efter indsendelse af ansøgning om tilskud bliver overdraget helt eller delvis, inden tilskuddet er udbetalt, vil tilskuddet uanset overdragelsen blive udbetalt til ansøger. Ansøger forbliver ansvarlig for overholdelse af betingelserne for tilskud.

Kapitel 9

Oplysningspligt

§ 18. Ansøger er i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal være opfyldt, forpligtet til uden ugrundet ophold at give Landbrugsstyrelsen meddelelse, hvis betingelserne for tilskud ikke er opfyldt. Meddelelsen skal gives ved at foretage de fornødne ændringer i fællesskema således, at ansøgningen ikke omfatter arealer, for hvilke betingelserne for tilskud ikke er opfyldt. Meddelelse vedrørende det i § 2, nr. 2, litra f, omhandlede alternative virkemiddel skal dog indgives skriftligt. Ændringer i fællesskema kan dog undlades, hvis der for det pågældende ID15-område er tale om ændringer, hvor de af ændringerne omfattede arealer ved en kontrol på stedet vil blive anset som tilskudsberettigede efter bestemmelserne i § 12, og ændringerne ikke medfører, at det samlede areal med kvælstofreducerende virkemidler i ID15-området bliver mindre end det samlede ansøgte areal i ID15-området. De i 4. pkt. anførte samlede arealer opgøres i hektar målrettede efterafgrøder, jf. § 3.

Stk. 2. Ansøger skal indtil tidspunktet for udbetaling af tilskud i medfør af nærværende bekendtgørelse oplyse, hvis der er ændringer til de oplysninger, der er afgivet i fællesskema vedrørende anden de minimis-støtte. Oplysningen skal gives ved at foretage de fornødne ændringer i fællesskema.

Stk. 3. De ændringer, der ifølge stk. 1 og 2 skal foretages i fællesskema, skal foretages og indsendes elektronisk ved brug af Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service, som kan tilgås via Landbrugsstyrelsens hjemmeside. De nævnte ændringer, der ikke indsendes via Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service, anses som ikke modtaget.

Kapitel 10

Tilbagebetaling af tilskud

§ 19. I tilfælde, hvor der er sket udbetaling af tilskud i strid med betingelserne i denne bekendtgørelse, kan tilskuddet eller dele heraf kræves tilbagebetalt. Ved opgørelse af tilbagebetalingskravet tillægges der renter, hvis fristen for tilbagebetalingen overskrides. Rentetillægget beregnes for perioden mellem fristen for tilbagebetaling og datoen for tilbagebetalingen og med den i lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven) fastsatte referencesats med tillæg.

Kapitel 11

Force majeure

§ 20. For tilskud til kvælstofreducerende virkemidler anerkender Landbrugsstyrelsen følgende begivenheder som force majeure:

1) Ansøgers død.

2) Ansøgers uarbejdsdygtighed i længere tid.

3) Ekspropriation, hvis ekspropriationen ikke kunne forudses på dagen for indsendelse af ansøgning om tilskud.

4) En alvorlig naturkatastrofe, der i væsentlig grad berører bedriften.

Stk. 2. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure i konkrete tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i forhold til hvilke der påberåbes force majeure, og at den forpligtede ikke uden uforholdsmæssige opofrelser kunne have sikret sig herimod.

Stk. 3. Landbrugsstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde anerkende andre begivenheder som force majeure end dem, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 4. Hvis ansøger eller dennes dødsbo ønsker at påberåbe sig force majeure, skal dette meddeles Landbrugsstyrelsen skriftligt senest 15 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor ansøger eller dennes dødsbo er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale.

Kapitel 12

Beregning af reduktion af virksomhedens samlede kvote for kvælstof for planperioden

§ 21. En virksomhed får reduceret den samlede kvote for kvælstof for planperioden, hvis virksomheden ikke har opfyldt betingelserne for at anvende de kvælstofreducerende virkemidler, som er prioriteret til tilskud, efter reglerne i denne bekendtgørelse. Ved beregning af reduktionen anvendes følgende omregningsfaktorer pr. manglende hektar, jf. stk. 3:

1) For virksomheder, der udbringer husdyrgødning og anden organisk gødning svarende til under 80 kg kvælstof pr. hektar harmoniareal: 93 kg kvælstof.

2) For virksomheder, der udbringer husdyrgødning og anden organisk gødning svarende til 80 kg kvælstof eller derover pr. hektar harmoniareal: 150 kg kvælstof.

Stk. 2. Ved beregning af den udbragte mængde husdyrgødning og anden organisk gødning efter stk. 1 finder bestemmelserne i § 4, stk. 2-4, i bekendtgørelse nr. 723 af 9. juli 2019 om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2019/2020, eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Antal manglende hektar opgøres i hektar målrettede efterafgrøder, jf. § 3.

Kapitel 13

Ikrafttræden

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2019 og har virkning for ansøgninger indgivet for ansøgningsåret 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1338 af 27. november 2018 om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler ophæves.

Stk. 3. § 22, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1338 af 27. november 2018 om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler finder dog fortsat anvendelse for ansøgninger indgivet for ansøgningsåret 2018.

Stk. 4. § 22, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1338 af 27. november 2018 om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler finder dog fortsat anvendelse for ansøgninger indgivet for ansøgningsåret 2017.

Landbrugsstyrelsen, den 12. juli 2019

Jette Petersen

/ Steen Bonde