Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om markblok, elektronisk fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer

(Fristudsættelse vedr. indsendelse af tilsagnsskema)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1387 af 29. november 2018 om markblok, elektronisk fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 199 af 28. februar 2019 og bekendtgørelse nr. 447 af 12. april 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 3, ændres »12. august« til: »19. september«.

2. I § 10, stk. 2, ændres »23. august« til: »30. september«.

3. I § 10 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Landbrugsstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra fristen for modtagelse af tilsagnsskema, som fastsat i stk. 2.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. juli 2019.

Landbrugsstyrelsen, den 12. juli 2019

Jette Petersen

/ Steen Bonde