Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Links til EU direktiver, jf. note 1
31964L0432
 
31991L0068
 
Links til øvrige EU dokumenter
32010R0206
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Samhandel med kvæg
Kapitel 3 Samhandel med svin
Kapitel 4 Samhandel med får og geder
Kapitel 5 Supplerende krav for import af kvæg, svin, får og geder fra tredjelande bestemt til et godkendt organ
Kapitel 6 Krav til modtageres forpligtelser ved import af kvæg, svin, får og geder fra tredjelande
Kapitel 7 Offentligt tilsyn mv. ved overtrædelse af samhandelskrav i forhold til TSE-forordningen
Kapitel 8 Straffebestemmelser og ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union og import fra tredjelande af kvæg, svin, får og geder og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter1)

I medfør af § 30, stk. 1 og 3, § 34, stk. 1, § 35, § 37, § 58, stk. 1 og 2, § 61, § 66 a, stk. 1 og 2, § 67 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 1 af 2. januar 2019, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, stk. 1, nr. 1, og § 10, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1614 af 18. december 2018 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter dyresundhedsmæssige krav til samhandel med kvæg, svin, får og geder, når disse flyttes fra eller til en anden medlemsstat, samt dyresundhedsmæssige krav til import fra tredjelande.

Stk. 2. Bekendtgørelsen fastsætter straffebestemmelser for overtrædelse af Kommissionens forordning 2010/206/EU af 12. marts 2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater og Europa-Parlamentets og Rådet forordning 2001/999/EF af 22. maj 2001 om fastlæggelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Samhandel:

a) Enhver indførsel af forsendelser af kvæg, svin, får og geder over Danmarks grænser, der har bestemmelsessted i Danmark eller i en anden medlemsstat.

b) Enhver udførsel af forsendelser af kvæg, svin, får og geder over Danmarks grænser, der er bestemt til en anden medlemsstat.

2) Import: Indførsel fra et tredjeland.

3) Kvæg: Dyr af de arter, der tilhører slægten Bison, Bos (herunder underslægterne Bos, Bibos, Novibos, Pephagus) og Bubalus (herunder underslægten Anoa) og afkom af krydsninger af disse arter.

4) Svin: Dyr af de arter, der tilhører arten Sus scrofa.

5) Får: Dyr af de arter, der tilhører slægten Ovis og afkom af krydsninger af disse arter.

6) Geder: Dyr af de arter, der tilhører slægten Capra og afkom af krydsninger af disse arter.

7) Medlemsstat: Et EU-medlemsland samt tredjeland, som har indgået samhandelsaftale med EU for kvæg, svin, får og geder.

8) Tredjeland: Andre lande end medlemsstater.

9) Avls- eller brugsdyr: Kvæg eller svin, der er bestemt til avl, mælke- eller kødproduktion eller arbejde, udstillinger eller fremvisning, dog ikke dyr, der deltager i kulturelle og sportslige arrangementer.

10) Får eller geder til avl: Får og geder der er bestemt til avl og produktion.

11) Får eller geder til opfedning: Får og geder der bestemt til opfedning til senere slagtning.

12) Slagtedyr: Kvæg, svin, får eller geder, der enten direkte eller via et godkendt samlested skal føres til slagteriet for at blive slagtet.

13) Sending: Et antal dyr, som hidrører fra samme afsender og er bestemt til samme modtager, og som er omfattet af det samme ledsagedokument, og som transporteres på samme transportmiddel.

14) Ledsagedokument: Sundhedscertifikat, veterinærcertifikat, veterinærdokument, pas eller baggrundserklæring m.v.

15) Baggrundserklæring: Baggrundserklæringen anvendes ved identitets- og sundhedskontrollen og udstedelsen af sundhedscertifikat i forbindelse med udførsel af kvæg, svin, får eller geder, som er bestemt til en anden medlemsstat, samt i forbindelse med udførsel af kvæg, svin, får eller geder til tredjeland, som på vej til tredjelandet transiterer en eller flere medlemsstater. Erklæringen indeholder oplysninger om husdyrbruget, dyrene på husdyrbruget, og de dyr, der afsendes fra husdyrbruget. Erklæringen udstedes af den ansvarlige for afsendelseshusdyrbruget. For kvæg og svin til avl og brug udstedes erklæringen af både den ansvarlige for afsendelseshusdyrbruget og dennes besætningsdyrlæge.

16) TRACES: EU-Kommissionens elektroniske database til registrering af informationer om og udarbejdelse af certifikater og dokumenter i forbindelse med sendinger af dyr og produkter (TRAde Control and Expert System).

17) Embedsdyrlæge: Dyrlæge, der er udpeget af medlemsstatens kompetente centrale veterinærmyndighed.

18) Samlested: En virksomhed godkendt til samlinger af kvæg, svin, får, geder og heste fra forskellige husdyrbrug, så de danner sendinger, der er bestemt til flytninger inden for Europæiske Union eller eksport til tredjelande.

19) Godkendt organ:

a) Zoologiske haver efter bestemmelserne i bekendtgørelse om zoologiske haver m.v., eller

b) Godkendte organer, institutter og centre, som er et permanent geografisk afgrænset anlæg, som er godkendt i overensstemmelse med bilaget, del 2, i Kommissionens forordning 2002/1282/EF af 15. juli 2002 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 92/65/EØF om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF, hvor en eller flere dyrearter sædvanligvis holdes eller opdrættes med kommercielt eller andet sigte og udelukkende med et eller flere af følgende mål for øje:

i) Udstilling af nævnte dyr og oplysning af offentligheden.

ii) Dyrearternes bevarelse.

iii) Videnskabelig grundforskning eller anvendt forskning eller opdræt af dyr til sådanne forskningsformål.

20) IBR: Infektiøs Bovin Rhinotracheitis, der forårsages af BHV-1.

21) BHV-1: Bovin Herpesvirus 1.

22) Officiel tuberkulosefri kvægbesætning: En kvægbesætning, der opfylder betingelserne i bilag A, afsnit I, punkt 1 og 2, i Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. januar 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin.

23) Officielt brucellosefri kvægbesætning: En kvægbesætning, der opfylder betingelserne i bilag A, afsnit II, punkt 1 og 2, i Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin.

24) Brucellosefri kvægbesætning: En kvægbesætning, der opfylder betingelserne i bilag A, afsnit II, punkt 4 og 5, i Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin.

25) Kvægbesætning, der officielt er fri for enzootisk kvægleukose: En kvægbesætning, der opfylder betingelserne i bilag D, kapitel 1, afsnit A og B, i Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin.

26) Fåre- eller gedehusdyrbrug, der er fri for brucellose (B. melitensis): Et husdyrbrug, der opfylder betingelserne i bilag A, kapitel 2, i Rådets direktiv 91/68/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder inden for Fællesskabet.

27) Fåre- eller gedehusdyrbrug, der officielt er fri for brucellose (B. melitensis): Et husdyrbrug, der opfylder betingelserne i bilag A, kapitel 1, punkt I, i Rådets direktiv nr. 91/68/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder inden for Fællesskabet.

28) Medlemsstat eller region, der er officielt fri for brucellose (B. melitensis): Medlemsstater og regioner opført i bilag I og II til Kommissionens beslutning 93/52/EØF af 21. december 1992 om konstatering af at bestemte medlemsstater eller regioner overholder betingelserne for brucellose (B. melitensis), og om anerkendelse af deres status som medlemsstat eller region, der er officielt fri for denne sygdom, som ændret.

Kapitel 2

Samhandel med kvæg

Krav for udførsel af kvæg til en anden medlemsstat

§ 3. Eksportøren skal sikre, at kvæg, der udføres til en anden medlemsstat, underkastes en identitets- og sundhedskontrol, der foretages af en embedsdyrlæge inden for de sidste 24 timer før afsendelsen med henblik på udstedelse af et sundhedscertifikat.

Stk. 2. Identitets- og sundhedskontrollen, der er nævnt i stk. 1, for en sending af kvæg, skal finde sted på enten afsendelseshusdyrbruget eller på et samlested.

Stk. 3. Kvæget må ikke komme fra et husdyrbrug, hvor der i de seneste 30 dage forud for afsendelsen er indsat klovbærende dyr importeret fra tredjelande, med mindre de importerede dyr har været isoleret fra alle andre dyr på husdyrbruget.

Stk. 4. Kvæget må ikke komme fra et husdyrbrug eller et område, som af dyresundhedsmæssige årsager er omfattet af et forbud eller en restriktion i henhold til national eller EU-lovgivning.

Stk. 5. Kvæget må ikke udvise kliniske sygdomstegn.

Stk. 6. Kvæget skal være mærket, jf. kravene i bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder.

§ 4. Eksportøren og transportvirksomheden, der transporterer kvæg, skal sikre, at kvæget på intet tidspunkt efter at have forladt afsendelseshusdyrbruget, og til det ankommer til bestemmelsesstedet, kommer i kontakt med klovbærende dyr, der ikke har samme dyresundhedsmæssige status.

§ 5. Eksportøren skal sikre, at kvæg, når de har forladt afsendelseshusdyrbruget, sendes direkte til bestemmelsesstedet i en anden medlemsstat, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kvæget kan midlertidigt anbringes på et godkendt samlested, beliggende i en medlemsstat, der ikke er bestemmelsesmedlemsstaten, eller på et kontrolsted, jf. bestemmelserne i Rådets forordning 2005/1/EF af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97.

§ 6. Eksportøren skal sikre, at kvæget under transporten til bestemmelsesstedet ledsages af et sundhedscertifikat efter model 1 i bilag F, del 1, til Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin, som er udarbejdet i TRACES, og er udstedt af en embedsdyrlæge, den dag sundhedskontrollen, der er nævnt i § 3, stk. 1, finder sted. Certifikatet er gyldigt i ti dage fra tidspunktet for sundhedskontrollen.

Stk. 2. Eksportøren skal sikre, at kvæg, som indsættes på et samlested i Danmark, ikke er uden for deres afsendelseshusdyrbrug i mere end seks dage, før de certificeres til udførsel til det endelige bestemmelsessted i en anden medlemsstat.

§ 7. Eksportøren skal sikre, at avls- eller brugskvæg forud for en udførsel til en anden medlemsstat har opholdt sig på et og samme husdyrbrug i mindst 30 dage forud for afsendelsen eller på husdyrbruget siden fødslen, hvis dyrene er under 30 dage gamle.

Stk. 2. Avls- eller brugskvæg skal stamme fra en officielt tuberkulosefri kvægbesætning.

Stk. 3. Avls- eller brugskvæg skal, hvis de ikke er kastrerede, stamme fra en officielt brucellosefri kvægbesætning.

Stk. 4. Avls- eller brugskvæg skal stamme fra en besætning, der er officielt fri for enzootisk kvægleukose.

Stk. 5. Avls- eller brugskvæg skal komme fra et husdyrbrug, hvor der ifølge officielle oplysninger ikke er blevet registreret nogen kliniske eller patologiske symptomer på IBR inden for de sidste 12 måneder.

§ 8. Den ansvarlige for afsendelseshusdyrbruget sikrer, at der ved udførsel af avls- eller brugskvæg foreligger en udstedt baggrundserklæring.

Stk. 2. Den ansvarlige for afsendelseshusdyrbruget skal sikre at baggrundserklæringen nævnt i stk. 1, afleveres til embedsdyrlægen forud for identitets- og sundhedskontrollen nævnt i § 3, stk. 1.

Krav for indførsel af kvæg fra en anden medlemsstat

§ 9. Importøren skal sikre, at kvæg, der skal indføres fra en anden medlemsstat, har været underkastet identitets- og sundhedskontrol, der er foretaget af en embedsdyrlæge inden for de sidste 24 timer før afsendelsen fra medlemsstaten, og på baggrund heraf, har embedsdyrlægen udstedt et sundhedscertifikat efter model 1 i bilag F, del 1, til Rådets direktiv nr. 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin.

Stk. 2 Importøren skal sikre, at kvæget under transporten til bestemmelsesstedet ledsages af det i stk. 1, nævnte sundhedscertifikat, som skal være udarbejdet i TRACES, og udstedt af en embedsdyrlæge, den dag sundhedskontrollen, der er nævnt i stk. 1, finder sted. Certifikatet er gyldigt i ti dage fra tidspunktet for sundhedskontrollen.

§ 10. Importøren og transportvirksomheden, der transporterer kvæget skal sikre, at kvæget på intet tidspunkt efter at have forladt afsendelseshusdyrbruget, og til kvæget ankommer til bestemmelsesstedet, kommer i kontakt med klovbærende dyr, der ikke har samme dyresundhedsmæssige status.

§ 11. Eksportøren skal sikre, at kvæg, når de har forladt afsendelseshusdyrbruget, sendes direkte til bestemmelsesstedet i en anden medlemsstat, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kvæg kan midlertidigt anbringes på et godkendt samlested, beliggende i en medlemsstat, der ikke er bestemmelsesmedlemsstaten, eller på et kontrolsted, jf. bestemmelserne i Rådets forordning 2005/1/EF af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97.

§ 12. Importøren skal sikre, at slagtekvæg straks ved ankomsten til Danmark transporteres til enten:

1) et slagteri, hvor de slagtes så hurtigt som muligt, og senest 72 timer efter deres ankomst, eller

2) et godkendt samlested, hvorfra de føres til et slagteri, hvor de slagtes hurtigst muligt, og senest tre arbejdsdage efter deres ankomst til det godkendte samlested, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Slagtekvæg, der kommer fra andre medlemsstater eller andre regioner i medlemsstater end dem, som er opført i bilag II til Kommissionens beslutning 2004/558/EF af 15. juli 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv 64/432/EØF for så vidt angår supplerende garantier med hensyn til IBR i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med kvæg og godkendelse af de udryddelsesprogrammer, som visse medlemsstater har forelagt, og som skal slagtes i Danmark, skal straks ved ankomsten til Danmark transporteres direkte til slagteriet med henblik på slagtning.

Stk. 3. Den ansvarlige for slagteriet skal sikre, at fristerne for slagtning af kvæg, der er nævnt i stk. 1 overholdes.

Kapitel 3

Samhandel med svin

Krav for udførsel af svin til en anden medlemsstat

§ 13. Eksportøren skal sikre, at svin, der udføres til en anden medlemsstat, underkastes en identitets- og sundhedskontrol, der foretages af en embedsdyrlæge inden for de sidste 24 timer før afsendelsen med henblik på udstedelse af et sundhedscertifikat.

Stk. 2. Identitets- og sundhedskontrollen, der er nævnt i stk. 1, for en sending af svin, skal finde sted på enten afsendelseshusdyrbruget eller på et samlested.

Stk. 3. Svinene må ikke komme fra et husdyrbrug, hvor der i de seneste 30 dage forud for afsendelsen er indsat klovbærende dyr importeret fra tredjelande, med mindre de importerede dyr har været isoleret fra alle andre dyr på husdyrbruget.

Stk. 4. Svinene må ikke komme fra et husdyrbrug eller et område, som af dyresundhedsmæssige årsager er omfattet af et forbud eller en restriktion i henhold til national eller EU-lovgivning.

Stk. 5. Svinene må ikke udvise kliniske sygdomstegn.

Stk. 6. Svinene skal være mærket, jf. kravene i bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder.

§ 14. Eksportøren og transportvirksomheden, der transporteret svin, skal sikre, at svinene på intet tidspunkt efter at have forladt afsendelseshusdyrbruget, og til svinene ankommer til bestemmelsesstedet, kommer i kontakt med klovbærende dyr, der ikke har samme dyresundhedsmæssige status.

§ 15. Eksportøren skal sikre, at svinene, når de har forladt afsendelseshusdyrbruget, sendes direkte til bestemmelsesstedet i en anden medlemsstat, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Svin kan midlertidigt anbringes på et godkendt samlested, beliggende i en medlemsstat, der ikke er bestemmelsesmedlemsstaten, eller på et kontrolsted, jf. bestemmelserne i Rådets forordning 2005/1/EF af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97.

§ 16. Eksportøren skal sikre, at svinene under transporten til bestemmelsesstedet ledsages af et sundhedscertifikat efter model 1 i bilag F, del 2, til Rådets direktiv nr. 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin, som er udarbejdet i TRACES, og er udstedt af en embedsdyrlæge, den dag sundhedskontrollen, der er nævnt i § 13, stk. 1, finder sted. Certifikatet er gyldigt i ti dage fra tidspunktet for sundhedskontrollen.

Stk. 2. Eksportøren skal sikre, at svin, som indsættes på et samlested i oprindelsesmedlemsstaten, ikke er uden for deres afsendelseshusdyrbrug i mere end seks dage, før de certificeres til udførsel til det endelige bestemmelsessted i en anden medlemsstat, således som anført i sundhedscertifikatet.

§ 17. Eksportøren skal sikre, at avls- eller brugssvin forud for en udførsel til en anden medlemsstat har opholdt sig på et og samme husdyrbrug i mindst 30 dage forud for afsendelsen eller på husdyrbruget siden fødslen, hvis dyrene er under 30 dage gamle.

Stk. 2. Hvis avl- og brugssvinene er bestemt til udførsel til Finland eller Norge, skal de opfylde bestemmelserne i enten nr. 1, for så vidt angår avlssvin, eller nr. 2 og 3, for så vidt angår brugssvin, i EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 48/94/KOL af 8. juni 1994 om supplerende garantier vedrørende overførbar gastroenteritis for svin, der er bestemt for sygdomsfri EFTA-stater eller -regioner.

§ 18. Den ansvarlige for afsendelseshusdyrbruget sikrer, at der ved udførsel af avls- eller brugssvin foreligger en udstedt baggrundserklæring.

Stk. 2. Den ansvarlige for afsendelseshusdyrbruget skal sikre at baggrundserklæringen nævnt i stk. 1, afleveres til embedsdyrlægen forud for identitets- og sundhedskontrollen nævnt i § 13, stk. 1.

Krav for indførsel af svin fra en anden medlemsstat

§ 19. Importøren skal sikre, at svin, der skal indføres fra en anden medlemsstat, har været underkastet identitets- og sundhedskontrol, der er foretaget af en embedsdyrlæge inden for de sidste 24 timer før afsendelsen fra medlemsstaten, og på baggrund heraf, har embedsdyrlægen udstedt et sundhedscertifikat efter model 1 i bilag F, del 2, til Rådets direktiv nr. 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin.

Stk. 2. Importøren skal sikre, at svinene under transporten til bestemmelsesstedet ledsages af det i stk. 1, nævnte sundhedscertifikat, som skal være udarbejdet i TRACES, og udstedt af en embedsdyrlæge, den dag sundhedskontrollen, der er nævnt i stk. 1, finder sted. Certifikatet er gyldigt i ti dage fra tidspunktet for sundhedskontrollen.

§ 20. Importøren og transportvirksomheden, der transporterer svinene, skal sikre, at svinene på intet tidspunkt efter at have forladt afsendelseshusdyrbruget, og til svinene ankommer til bestemmelsesstedet, kommer i kontakt med klovbærende dyr, der ikke har samme dyresundhedsmæssige status.

§ 21. Eksportøren skal sikre, at svin, når de har forladt afsendelseshusdyrbruget, sendes direkte til bestemmelsesstedet i en anden medlemsstat, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Svinene kan midlertidigt anbringes på et godkendt samlested, beliggende i en medlemsstat, der ikke er bestemmelsesmedlemsstaten, eller på et kontrolsted, jf. bestemmelserne i Rådets forordning 2005/1/EF af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97.

§ 22. Importøren skal sikre, at slagtesvin straks ved ankomsten til Danmark transporteres til enten:

1) et slagteri, hvor de slagtes så hurtigt som muligt, og senest 72 timer efter deres ankomst, eller

2) et godkendt samlested, hvorfra de føres til et slagteri, hvor de slagtes hurtigst muligt, og senest tre arbejdsdage efter deres ankomst til det godkendte samlested.

Stk. 2. Den ansvarlige for slagteriet skal sikre, at fristerne for slagtning af svin, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, overholdes.

Kapitel 4

Samhandel med får og geder

Krav for udførsel af får og geder til en anden medlemsstat

§ 23. Ejere eller brugere af husdyrbrug i Danmark, der ønsker at lade deres får eller geder til avl eller til opfedning indgå i en udførsel til en anden medlemsstat, og hvor husdyrbruget opfylder betingelserne i bilag VIII, kapitel A, afsnit A, nr. 1.2, i Europa-Parlamentets og Rådet forordning 2001/999/EF af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, skal i en ansøgning til Fødevarestyrelsen søge om at blive anerkendt som et husdyrbrug med ubetydelig risiko for klassisk scrapie (Scrapie-udførselsprogrammet).

Stk. 2. Ejere eller brugere af husdyrbrug i Danmark, der ønsker at lade deres får eller geder til avl eller til opfedning indgå i en udførsel til en anden medlemsstat, og hvor husdyrbruget opfylder betingelserne i bilag VIII, kapitel A, afsnit A, nr. 1.3, i Europa-Parlamentets og Rådet forordning 2001/999/EF af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, skal i en ansøgning til Fødevarestyrelsen søge om at blive anerkendt som et husdyrbrug med kontrolleret risiko for klassisk scrapie (Scrapie-udførselsprogrammet).

Stk. 3. Ansøgningen, nævnt i stk. 1 og 2, skal indsendes via hjemmesiden fvst.dk/kontakt.

Stk. 4. Ansøgningen skal indeholde følgende:

1) Husdyrbrugets CHR-nummer og adresse.

2) Ejers eller brugers navn og adresse.

3) Husdyrbrugets dyrlæges navn og adresse.

4) Dokumentation for besøg og kontrol ved husdyrbrugets dyrlæge.

5) Oplysning om dyreart(er) på husdyrbruget, herunder eventuel dokumenteret prionproteingenotype.

6) Kopi af besætningsregistret.

§ 24. Eksportøren skal sikre, at får og geder, der udføres til en anden medlemsstat underkastes en identitets- og sundhedskontrol, der foretages af en embedsdyrlæge inden for de sidste 24 timer før afsendelsen fra medlemsstaten med henblik på udstedelsen af sundhedscertifikat.

Stk. 2. Identitets- og sundhedskontrollen, der er nævnt i stk. 1 for sendinger af får og geder, skal finde sted på enten afsendelseshusdyrbruget eller på et godkendt samlested.

Stk. 3. Fårene og gederne skal være født i og siden deres fødsel opdrættet inden for den Europæiske Unions område, eller være blevet importeret fra et tredjeland i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

Stk. 4. Fårene og gederne er forblevet uafbrudt i afsendelseshusdyrbruget i mindst 30 dage eller siden fødslen, hvis dyrene er mindre end 30 dage gamle, jf. dog § 29, stk. 1.

Stk. 5. Fårene og gederne må ikke komme fra et husdyrbrug, hvor der i de seneste 21 dage forud for afsendelsen er indsat får eller geder, med mindre de indsatte dyr har været isoleret fra alle andre dyr på husdyrbruget, jf. dog § 29, stk. 2.

Stk. 6. Fårene og gederne må ikke komme fra et husdyrbrug, hvor der i de seneste 30 dage forud for afsendelsen er indsat klovbærende dyr importeret fra tredjelande, med mindre de importerede dyr har været isoleret fra alle andre dyr på husdyrbruget.

Stk. 7. Fårene og gederne må ikke komme fra et husdyrbrug eller have været i kontakt med dyr fra et husdyrbrug beliggende i et område, som af dyresundhedsmæssige årsager er omfattet af et forbud eller en restriktion i henhold til national eller EU-lovgivning.

Stk. 8. Fårene og gederne skal komme fra et husdyrbrug, der som minimum er anerkendt som et husdyrbrug med kontrolleret risiko for klassisk scrapie.

Stk. 9. Fårene og gederne må ikke komme fra et husdyrbrug eller have været i kontakt med dyr fra et husdyrbrug, hvor der gælder et forbud eller restriktion af dyresundhedsmæssige grunde, med mindre der efter slagtningen eller bortskaffelsen af det sidste dyr, som er angrebet eller kan tænkes at være angrebet af en af de sygdomme, der er nævnt i nr. 1, 2 eller 3, er gået mindst:

1) 42 døgn i tilfælde af brucellose.

2) 30 døgn i tilfælde af rabies.

3) 15 døgn i tilfælde af miltbrand.

Stk. 10. Fårene og gederne må ikke udvise kliniske sygdomstegn.

Stk. 11. Fårene og gederne er mærket, jf. kravene i bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder.

§ 25. Får og geder, som det kan være nødvendigt at slagte som led i et nationalt program for udryddelse af andre sygdomme end mund- og klovesyge, fåre- og gedepest, vesikulær stomatitis, bluetongue, fåre- og gedekopper og Rift Valley-feber, brucellose (B. melitensis), smitsom epididymitis hos væddere (B. ovis), miltbrand og rabies, og som ikke kan afsættes på deres eget område af folke- og dyresundhedsmæssige årsager, må ikke udføres til en anden medlemsstat.

§ 26. Eksportøren og transportvirksomheden, der transporterer får eller geder, skal sikre, at fårene og gederne på intet tidspunkt efter at have forladt afsendelseshusdyrbruget, og til fårene og gederne ankommer til det endelige bestemmelsessted, kommer i kontakt med klovbærende dyr, der ikke har samme dyresundhedsmæssige status.

§ 27. Eksportøren skal sikre, at får og geder, når de har forladt afsendelseshusdyrbruget, sendes direkte til bestemmelsesstedet i en anden medlemsstat, jf. dog stk. 2 og § 29, stk. 3.

Stk. 2. Får og geder må, efter at de har forladt afsendelseshusdyrbruget, og inden deres ankomst på bestemmelsesstedet i en anden medlemsstat, kun passerer gennem ét godkendt samlested, der er beliggende i afsendelsesmedlemsstaten, eller passerer gennem kontrolsteder, jf. bestemmelserne i Rådets forordning 2005/1/EF af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97.

Stk. 3. Når der er tale om slagtefår og -geder, kan en handelsbesætning, der er beliggende i afsendelsesmedlemsstaten, anvendes i stedet for det godkendte samlested, nævnt i stk. 2.

§ 28. Eksportøren skal sikre, at får og geder under transporten til bestemmelsesstedet ledsages af et sundhedscertifikat, der er i overensstemmelse med enten model I (får og geder til slagtning), model II (får og geder til opfedning) eller model III (får og geder til avl) i bilag E, til Rådet direktiv nr. 91/68/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder inden for Fællesskabet, som er udarbejdet i TRACES, og er udstedt af en embedsdyrlæge, den dag sundhedskontrollen, der er nævnt § 20, stk. 1, finder sted. Certifikatet er gyldigt i ti dage fra tidspunktet for sundhedskontrollen.

Stk. 2. Eksportøren skal sikre, at får og geder, som indsættes på et samlested i oprindelsesmedlemsstaten, ikke er uden for deres afsendelseshusdyrbrug i mere end seks dage, før de certificeres til udførsel til det endelige bestemmelsessted i en anden medlemsstat.

Stk. 3. I tilfælde af transport til søs forlænges fristerne nævnt i stk. 2, med søtransporttiden.

§ 29. Uanset § 24, stk. 4, kan slagtefår og -geder gøres til genstand for udførsel til en anden medlemsstat, når de er forblevet uafbrudt på afsendelseshusdyrbruget i mindst 21 dage.

Stk. 2. Uanset § 24, stk. 5, kan slagtefår og -geder udføres fra et afsendelseshusdyrbrug, hvor der i de seneste 21 dage forud for afsendelsen er indsat får eller geder, hvis de transporteres direkte til et slagteri i en anden medlemsstat med henblik på omgående slagtning uden at passere gennem et godkendt samlested eller et kontrolsted i henhold til Rådets forordning 2005/1/EF af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97.

Stk. 3. Uanset § 27, stk. 1, kan slagtefår og -geder, efter at de har forladt afsendelseshusdyrbruget, passerer gennem yderligere ét godkendt samlested, hvis dyrene opfylder følgende betingelser, inden de passerer gennem det godkendte samlested, der er omhandlet i § 27, stk. 2:

1) Dyrene passerer efter at have forladt afsendelseshusdyrbruget gennem ét godkendt samlested under embedsdyrlægens tilsyn, hvor der på samme tid kun optages dyr med mindst den samme dyresundhedsmæssige status.

2) Uagtet kravene om mærkning af får og geder identificeres dyrene individuelt senest på det pågældende godkendte samlested, således at afsendelseshusdyrbruget i hvert enkelt tilfælde kan spores.

3) Dyrene, der ledsages af et officielt veterinærdokument, transporteres til det godkendte samlested, der er omhandlet i § 27, stk. 2, med henblik på certificering og direkte videresendelse til et slagteri i bestemmelsesmedlemsstaten.

§ 30. Får og geder til avl eller opfedning, der er bestemt til udførsel en anden medlemsstat skal opfylde kravene i henholdsvis bilag A, kapitel 1, litra D, i Rådets direktiv nr. 91/68/EØF af 28. januar 1991, for at kunne indsættes i et fåre- eller gedehusdyrbrug, der er officielt fri for brucellose (B. melitensis), eller bilag A, kapitel 2, litra D, i Rådets direktiv nr. 91/68/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder inden for Fællesskabet, for at kunne indsættes i et fåre- eller gedehusdyrbrug fri for brucellose (B. melitensis).

§ 31. Eksportøren skal sikre, at får og geder til avl kommer fra et husdyrbrug og kun have været i kontakt med dyr fra et husdyrbrug, hvor følgende sygdomme ikke er klinisk konstaterede:

1) Inden for de sidste seks måneder: smitsom agalactia hos får (Mycoplasma agalactiae), smitsom agalactia hos ged (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoides subsp. mycoides »large Colony«).

2) Inden for de sidste 12 måneder: paratuberkulose eller caseøs lymphadenitis.

3) Inden for de sidste 3 år: lungeadenomatose, Maedi Visna eller caprin arthritis/encephalitis. Denne periode begrænses dog til 12 måneder, hvis dyr angrebet af Maedi Visna eller caprin arthritis/encephalitis er slået ned, og de resterende dyr har reageret negativt på to prøver, der er anerkendt efter proceduren i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder, og som med forbehold for opfyldelsen af kravene vedrørende de øvrige sygdomme, for en eller flere af ovennævnte sygdomme stiller tilsvarende dyresundhedsmæssige garantier inden for rammerne af et program, der er godkendt efter procedurerne i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder.

Stk. 2. For så vidt angår smitsom epididymitis hos vædder (B. ovis) skal ikke-kastrerede væddere til avl opfylde følgende:

1) De skal komme fra et husdyrbrug, hvor der i de sidste 12 måneder ikke har været konstateret noget tilfælde af smitsomme epididymitis hos vædder (B. ovis).

2) De skal til stadighed have været holdt på dette husdyrbrug i 60 dage inden afsendelsen.

3) De skal i løbet af de sidste 30 dage inden afsendelsen med negativt resultat være blevet underkastet en serologisk undersøgelse udført i overensstemmelse med bestemmelser fastsat af den kompetente myndighed, eller opfylde tilsvarende sundhedsgarantier, der skal anerkendes efter proceduren i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder.

§ 32. Den ansvarlige for afsendelseshusdyrbruget sikrer, at der ved udførsel af får og geder foreligger en udstedt baggrundserklæring.

Stk. 2. Den ansvarlige for afsendelseshusdyrbruget skal sikre at baggrundserklæringen nævnt i stk. 1, afleveres til embedsdyrlægen forud for identitets- og sundhedskontrollen nævnt i § 24, stk. 1.

Krav for indførsel af får og geder fra andre medlemsstater

§ 33. Importøren skal sikre, at får og geder, der skal indføres fra en anden medlemsstat underkastes en identitets- og sundhedskontrol, der foretages af en embedsdyrlæge inden for de sidste 24 timer før afsendelsen fra medlemsstaten, og på baggrund heraf, har embedsdyrlægen udstedt et sundhedscertifikat efter model I (får og geder til slagtning), II (får og geder til opfedning) eller III (får og geder til avl) i bilag E, til Rådet direktiv nr. 91/68/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder inden for Fællesskabet.

Stk. 2. Importøren skal sikre, at fårene og gederne under transporten til bestemmelsesstedet ledsages af det i stk. 1, nævnte sundhedscertifikat, som skal være udarbejdet i TRACES, og udstedt af en embedsdyrlæge, den dag sundhedskontrollen, der er nævnt i stk. 1, finder sted. Certifikatet er gyldigt i ti dage fra tidspunktet for sundhedskontrollen.

§ 34. Importøren og transportvirksomheden, der transporterer fårene eller gederne, skal sikre, at får og geder på intet tidspunkt efter at have forladt afsendelseshusdyrbruget, og til fårene eller gederne ankommer til det endelige bestemmelsessted, kommer i kontakt med klovbærende dyr, der ikke har samme dyresundhedsmæssige status.

§ 35. Importøren skal sikre, at fårene og geder, når de har forladt afsendelseshusdyrbruget, sendes direkte til bestemmelsesstedet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Får og geder må, efter at de har forladt afsendelseshusdyrbruget, og inden deres ankomst på bestemmelsesstedet i Danmark, kun passerer gennem ét godkendt samlested, der er beliggende i afsendelsesmedlemsstaten, eller kontrolsteder, jf. bestemmelserne i Rådets forordning 2005/1/EF af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97.

Stk. 3. Når der er tale om slagtefår og -geder, kan en handelsbesætning, der er beliggende i afsendelsesmedlemsstaten, anvendes i stedet for det godkendte samlested, nævnt i stk. 2.

Stk. 4. Slagtefår og -geder kan indføres fra et afsendelseshusdyrbrug, hvor der i de seneste 21 dage forud for afsendelsen er indsat får eller geder, hvis de transporteres direkte til et slagteri i Danmark med henblik på omgående slagtning uden at passere gennem et godkendt samlested eller et kontrolsted i henhold til Rådets forordning 2005/1/EF af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97.

Stk. 5. Uanset stk. 1 og 2, kan slagtefår og -geder, efter at de har forladt afsendelseshusdyrbruget, passere gennem yderligere ét godkendt samlested på én af følgende alternative betingelser:

1) Dyrene passerer yderligere ét godkendt samlested beliggende i afsendelsesmedlemsstaten, forud for transport til det godkendte samlested, der er omhandlet i stk. 2.

2) Dyrene kan efter afsendelsen fra afsendelsesmedlemsstaten og inden videresendelse til et slagteri i Danmark passere gennem enten:

a) et godkendt samlested beliggende i Danmark, hvorfra dyrene under embedsdyrlægens ansvar sendes direkte til et slagteri, hvor de slagtes senest fem dage efter deres ankomst til det godkendte samlested, eller

b) et godkendt samlested beliggende i en transitmedlemsstat, hvorfra dyrene sendes direkte til slagteriet i Danmark. Samlestedets embedsdyrlæge udsteder et ekstra sundhedscertifikat, som skal ledsage sendingen til slagteriet.

Stk. 6. Importøren skal sikre, at slagtefår og -geder, som straks ved ankomsten til Danmark transporteres til et slagteri, slagtes så hurtigt som muligt og senest 72 timer efter deres ankomst.

Stk. 7. Den ansvarlige for slagteriet skal sikre, at fristen for slagtning af får og geder, der er nævnt i stk. 6, overholdes.

§ 36. Fødevarestyrelsen kan i de tilfælde, hvor Danmark er bestemmelsesmedlemsstat, meddele en generel eller begrænset dispensation fra kravene for indførsel, for så vidt angår får og geder til avl eller opfedning, der udelukkende skal græsse midlertidigt i nærheden af Danmarks grænser.

Stk. 2. Ansøgning om dispensation, jf. stk. 1, skal indsendes via hjemmesiden fvst.dk/kontakt.

Kapitel 5

Supplerende krav for import af kvæg, svin, får og geder fra tredjelande bestemt til et godkendt organ

§ 37. Det kræver tilladelse fra Fødevarestyrelsen at importere sendinger af kvæg, svin, får og geder fra tredjelande bestemt til et godkendt organ i henhold til artikel 3a, stk. 1 eller 2, i Kommissionens forordning 2010/206/EU af 12. marts 2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater.

Stk. 2. Ansøgning om tilladelse, jf. stk. 1, skal sendes til Fødevarestyrelsen via fvst.dk/kontakt. Det skal i ansøgningen kunne dokumenteres, at de i artikel 3a, stk. 1 eller 2, relevante krav opfyldes.

Kapitel 6

Krav til modtageres forpligtelser ved import af kvæg, svin, får og geder fra tredjelande

§ 38. Modtageren af avls- eller brugsdyr og får og geder til avl eller opfedning fra et tredjeland må ikke lade dyrene indsætte i besætningen, førend husdyrbrugets dyrlæge har konstateret, at de pågældende dyr må formodes ikke at bringe husdyrbrugets dyresundhedsmæssige status i fare.

§ 39. Modtageren af avls- eller brugsdyr og får og geder til avl eller opfedning, der er importeret fra et tredjeland, skal, inden der sker yderligere flytninger, sikre, at de importerede dyr har opholdt sig i et og samme husdyrbrug i mindst 30 dage forud for afsendelsen.

Kapitel 7

Offentligt tilsyn mv. ved overtrædelse af samhandelskrav i forhold til TSE-forordningen

§ 40. Husdyrbrug, der til og med 30. juni 2013 har modtaget får eller geder, der er blevet indført fra medlemsstater, der ikke er opført i bilaget til Kommissionens forordning 2006/546/EF af 31. marts 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår nationale scrapiebekæmpelsesprogrammer og supplerende garantier, om dispensation fra visse krav i beslutning 2003/100/EF og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1874/2003, pålægges flytterestriktioner i syv år fra seneste modtagelse af fårene eller gederne, hvis de modtagne dyr ikke lever op til følgende krav:

1) De skal uafbrudt siden fødslen have opholdt sig på bedrifter, der i mindst syv år inden afsendelsen af de pågældende dyr har opfyldt følgende supplerende bestemmelser:

a) der må ikke have været konstateret noget bekræftet tilfælde af scrapie på bedriften,

b) der må ikke have været anvendt udryddelsesforanstaltninger på bedriften på grund af scrapie, og

c) der findes ikke dyr på bedriften, som er potentielt identificeret som truede dyr, jf. Europa-Parlamentets og Rådet forordning 2001/999/EF af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier.

2) Der har i afsendelseslandet ikke været konstateret et eller flere bekræftede tilfælde af scrapie inden for tre år før eller efter afsendelsen af de pågældende dyr.

Stk. 2. Den ansvarlige for et husdyrbrug, som er pålagt flytterestriktionerne nævnt under stk. 1, må ikke tilføre får eller geder til husdyrbruget, samt må ikke fraføre får eller geder fra husdyrbruget, med mindre de er bestemt til slagtning og i så fald kun efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på modtagelse af får, der har prionproteingenotypen ARR/ARR.

§ 41. Husdyrbrug, der fra og med 1. juli 2013 modtager får eller geder, som ikke lever op til bestemmelserne i bilag VIII, kapitel A, afsnit A, nr. 4.1, litra b, i Europa-Parlamentets og Rådet forordning 2001/999/EF af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, pålægges flytterestriktioner i syv år fra seneste modtagelse af fårene eller gederne.

Stk. 2. Den ansvarlige for et husdyrbrug, som er pålagt flytterestriktionerne nævnt under stk. 1, må ikke tilføre får eller geder til husdyrbruget, samt må ikke fraføre får eller geder fra husdyrbruget, med mindre de er bestemt til slagtning og i så fald kun efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på modtagelse af får, der har prionproteingenotypen ARR/ARR.

§ 42. Husdyrbrug, som er omfattet af flytterestriktionerne i § 40 eller § 41, og som til trods for § 40, stk. 2 eller § 41, stk. 2, tilfører får og geder, vil blive pålagt syv års flytterestriktioner fra tidspunktet for tilførsel af dyrene.

§ 43. Husdyrbrug, der modtager får og geder fra husdyrbrug, der er omfattet af flytterestriktioner, der er nævnt i § 40, stk. 1, eller § 41, stk. 1, pålægges tilsvarende flytterestriktioner som dem, der er nævnt i henholdsvis § 40 eller § 41.

Kapitel 8

Straffebestemmelser og ikrafttræden

§ 44. Med bøde straffes den, der overtræder § 3, stk. 1 eller stk. 3-6, § 4, § 5, stk. 1, § 6, stk. 1-2, §§ 7-12, § 13, stk. 1 eller stk. 3-6, §§ 14-15, § 16 stk. 1 eller 2, §§ 17-22, § 24, stk. 1, eller 3-11, §§ 25-27, § 28, stk. 1 eller 2, §§ 29-35, §§ 38-39, § 40, stk. 2 eller § 41, stk. 2.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed og hvis der ved overtrædelsen er:

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 45. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning 2010/206/EU af 12. marts 2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater:

1) artikel 3,

2) artikel 3a, stk. 1, litra a-g eller stk. 2, litra a-b,

3) artikel 3b, 1. afsnit,

4) artikel 4,

5) artikel 5,

6) artikel 6,

7) artikel 8,

8) artikel 9,

9) artikel 10,

10) artikel 11,

11) artikel 12, eller

12) artikel 13a.

§ 46. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder artikel 15, stk. 1 eller 2, i Europa-Parlamentets og Rådet forordning 2001/999/EF af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier.

§ 47. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2019.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 1325 af 26. november 2015 om samhandel inden for Den Europæiske Union med får og geder samt indførsel af får og geder fra tredjelande.

2) Bekendtgørelse nr. 20 af 7. januar 2016 om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande.

3) Bekendtgørelse nr. 25 af 7. januar 2016 om samhandel inden for Den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande.

Fødevarestyrelsen, den 22. juli 2019

P.D.V.
Per S. Henriksen

/ Mette Kirstine Vilhelmsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin, EU-Tidende 1964, nr. L 121, side 1977, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2015/819/EU af 22. maj 2015 om ændring af bilag F til Rådets direktiv 64/432/EØF for så vidt angår formatet for standardsundhedscertifikaterne for samhandel inden for Unionen med kvæg og svin, EU-Tidende 2015, nr. L 129, side 28 og Rådets direktiv 1991/68/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder inden for Fællesskabet, EF-Tidende 1991, L 46, side 19, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2016/2002/EU af 8. november 2016 om ændring af bilag E til Rådets direktiv 91/68/EØF, bilag III til Kommissionens afgørelse 2010/470/EU og bilag II til Kommissionens afgørelse 2010/472/EU om samhandel med og indførsel til Unionen af får og geder samt sæd fra får og geder i forbindelse med reglerne for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, EU-Tidende 2016, L 308, side 29. I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens forordning 2010/206/EU af 12. marts 2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater, EU-Tidende 2010, nr. L 73, side 1. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.