Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om budget- og regnskabssystem for regioner

(Til samtlige regioner)

I medfør af § 1 i bekendtgørelse nr. 78 af 9. august 2019 om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., der er udstedt i medfør af 18, stk. 1 og 2, § 19, stk. 2, § 21, stk. 5, § 23, stk. 1, § 24, stk. 1 og 2, og § 25, stk. 1 og 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab, jf. lovbekendtgørelse nr. 1032 af 6. juli 2018, fastsættes:

§ 1. Det regionale budget- og regnskabssystem omfatter formen for regionernes årsbudget, flerårige budgetoverslag og regnskab, krav om specifikation af de områder, inden for hvilke der skal være balance mellem indtægter og udgifter/omkostninger på årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag, krav om specifikation af de poster på årsbudgettet, hvortil regionsrådet ved dettes endelige vedtagelse skal tage bevillingsmæssig stilling, samt krav om udarbejdelse og udsendelse af oplysninger til regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen om regionens økonomiske forhold. Kravene fremgår af bilag 1 til cirkulæret.

§ 2. ”Cirkulære om budget- og regnskabssystem for regioner” offentliggøres på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside under ”Arbejdsområder”, ”Kommunal- og regionaløkonomi”.

Stk. 2. Ændringer eller tilføjelser til cirkulæret meddeles elektronisk til regionerne.

§ 3. Cirkulæret træder i kraft den 12. august 2019.

Social- og Indenrigsministeriet, den 9. august 2019

Torben Buse

/ Birgitte Olesen