Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om Dagbladsnævnet

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Formål

§ 1. Statsministeren nedsætter et dagbladsnævn, som har til formål at opretholde og fremme alsidighed og mangfoldighed på det danske dagbladsmarked.

§ 2. Dagbladsnævnet fremmer sit formål ved at yde økonomisk støtte til dagblade og dagbladslignende publikationer, som efter deres art og indhold er egnede til at fremme et alsidigt udbud af nyheder og analyser af betydning for den offentlige debat i et demokratisk samfund.

Kapitel 2

Støtteberettigede projekter

§ 3. Nævnet kan yde økonomisk støtte til projekter, som sigter mod etablering af nye dagblade (etableringsstøtte), som har til formål at gennemføre en omstilling af et eksisterende dagblad, der er kommet i økonomiske vanskeligheder (omstillingsstøtte), eller som har til formål at gennemføre en foreløbig sanering af et eksisterende dagblad, der er umiddelbart lukningstruet (saneringsstøtte).

§ 4. Etableringsstøtte kan ydes til projekter, som sigter mod etablering af et nyt dagblad af den i § 2 nævnte art, når den nødvendige finansiering ikke kan tilvejebringes fra andre relevante kilder.

Stk. 2. Etableringsstøtte ydes som kapitaltilskud, der kan udbetales enten som et engangsbeløb eller i rater. Kapitaltilskuddet kan højst udgøre 2/3 af udgifterne i forbindelse med planlægning og forundersøgelser og højst 1/3 af de materielle udgifter, der er forbundet med den fysiske etablering.

Stk. 3. Det er en forudsætning for tildeling af etableringsstøtte, at der er rimelig grund til at antage, at det planlagte dagblad vil kunne blive økonomisk selvbærende.

§ 5. Omstillingsstøtte kan ydes til projekter, som har til formål at gennemføre en omstilling af et eksisterende dagblad af den i § 2 nævnte art, der er kommet i økonomiske vanskeligheder, med henblik på at tilpasse dagbladets aktiviteter til de aktuelle vilkår på dagbladsmarkedet.

Stk. 2. Omstillingsstøtte ydes som kapitaltilskud i rater over en tidsmæssigt fastsat periode.

Stk. 3. Det er en forudsætning for tildeling af omstillingsstøtte, at dagbladet efter udløbet af støtteperioden må antages at ville være økonomisk selvbærende.

§ 6. Saneringsstøtte kan ydes til dagblade af den i § 2 nævnte art, som er kommet i akutte likviditetsvanskeligheder, med henblik på at forhindre en umiddelbart forestående lukning og give dagbladet mulighed for at foretage nødvendige justeringer, som vil kunne sikre bladets umiddelbare videreførelse.

Stk. 2. Saneringsstøtte ydes som kapitaltilskud, der udbetales som et engangsbeløb.

Stk. 3. Saneringsstøtte kan alene ydes, hvis dagbladet i kraft af den tildelte støtte må antages at kunne undgå lukning længe nok til, at der vil kunne udarbejdes en mere langsigtet strategi for dagbladets videreførelse og iværksættes nødvendige initiativer med henblik på dennes gennemførelse.

Kapitel 3

Vilkår og betingelser for støtten

§ 7. Støttetildeling sker efter ansøgning. Ansøgningen skal være ledsaget af en detaljeret beskrivelse af det påtænkte projekt og skal indeholde oplysninger, som giver nævnet mulighed for at bedømme projektets økonomiske konsekvenser, herunder om det kan forventes, at dagbladet efter støttetildeling vil kunne opnå økonomisk bæredygtighed, og om projektet i øvrigt opfylder betingelserne for at være støtteberettiget efter kapitel 2.

§ 8. For alle støtteformer gælder, at nævnet kan stille krav om, at ansøgeren dokumenterer, at der i tillæg til den tildelte støtte kan skaffes anden relevant finansiering, som kan sikre projektets bæredygtighed.

§ 9. Støtten kan helt eller delvis målrettes til særlige aktiviteter, herunder konsulentbistand og lign.

§ 10. Der kan i forbindelse med tildeling af etableringsstøtte og omstillingsstøtte i rater fastsættes delmål, som vil skulle opfyldes, før resterende rater udbetales.

§ 11. Udbetalt støtte kan kræves helt eller delvis tilbagebetalt, og yderligere tilsagn om støtte kan tilbagekaldes i tilfælde, hvor støttemodtageren bevidst har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet væsentlige oplysninger i forbindelse med ansøgningen, samt hvor støttemodtageren ikke opfylder de betingelser, der er knyttet til støtten, eller ikke gennemfører de forudsatte aktiviteter og den manglende opfyldelse eller gennemførelse kan tilregnes støttemodtageren.

§ 12. Nævnet fastsætter nærmere regler for indsendelse af ansøgninger, udbetaling af tilskud og regnskabsaflæggelse m.v.

Kapitel 4

Nævnets organisering og sammensætning

§ 13. Nævnet består af 5 medlemmer, som beskikkes af statsministeren. Ingen af nævnets medlemmer må være repræsentant for eller ansat i eller have væsentlige personlige, herunder økonomiske, interesser i enkelte bladhuse. Nævnets medlemmer beskikkes for 4 år ad gangen.

§ 14. Nævnets formand beskikkes direkte af statsministeren. Formanden skal være jurist, besidde betydelig forvaltningsretlig ekspertise og have bredt anerkendte faglige kvalifikationer. Formanden må ikke have fast tilknytning til den statslige forvaltning.

Stk. 2. Ét medlem beskikkes efter indstilling af Danmarks Erhvervsråd. Medlemmet skal have bredt anerkendt ekspertise i driftsøkonomiske forhold, gerne i tilknytning til medievirksomhed.

Stk. 3. Ét medlem beskikkes efter indstilling af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation. Medlemmet skal have bedrevet anerkendt forskning vedrørende nyhedsmedier i Danmark, gerne i tilknytning til aviser og dagblade.

Stk. 4. Ét medlem beskikkes efter indstilling af Dansk Journalistforbund.

Stk. 5. Ét medlem beskikkes efter indstilling af Danske Dagblades Forening.

§ 15. Nævnets afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 2. Nævnet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 16. Nævnets afgørelser er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 17. Kulturministeriet stiller sekretariatsbetjening til rådighed for nævnet.

§ 18. Nævnet offentliggør årligt en rapport om dets aktiviteter. Hvert tredje år afgives i forbindelse med årsrapporten en nærmere vurdering af aktiviteternes betydning for realiseringen af det i § 1 nævnte formål.

Kapitel 5

Finansiering

§ 19. Foruden af årligt finanslovbevilgede midler kan nævnet yde støtte til de i kapitel 2 nævnte formål af midler overført fra Dagspressens Finansieringsinstitut i henhold til aftale af 2. december 2004 mellem Statsministeriet og Dagspressens Finansieringsinstitut.

Kapitel 6

Ikrafttræden m.v.

§ 20. Lov om økonomisk bistand til dagspressens finansieringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 1018 af 17. november 2000, ophæves.

Stk. 2. Kautionsforpligtelser, som Dagspressens Finansieringsinstitut i overensstemmelse med lov om økonomisk bistand til dagspressens finansieringsinstitut indestår for ved denne lovs ikrafttræden, overtages af staten i overensstemmelse med aftale af 2. december 2004 mellem Statsministeriet og Dagspressens Finansieringsinstitut.

§ 21. Loven træder i kraft den 1. juli 2005.

§ 22. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 24. juni 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Anders Fogh Rasmussen