Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31991L0676
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Registrering
Kapitel 3 Kvælstofnormer
Kapitel 4 Kvælstofkvote
Kapitel 5 Fravigelse af markens JB-nr.
Kapitel 6 Gødningsplanlægning og gødningsregnskab
Kapitel 7 Husdyrgødning m.v.
Kapitel 8 Afgasset biomasse og forarbejdet husdyrgødning
Kapitel 9 Beregning af forbrug af kvælstof
Kapitel 10 Opgørelse af lagerstatus for kvælstof og fosfor
Kapitel 11 Ophør og overdragelse
Kapitel 12 Nyregistrerede virksomheder
Kapitel 13 Gødningsleverandører
Kapitel 14 Forbrændingsanlæg og brændingsanlæg
Kapitel 15 Administration, offentliggørelse, straffebestemmelser og ikrafttræden
Oversigt over bilag Bilagsoversigt
Bilag 1 Bilag 1, Tabel 1 til 5
Bilag 2 Bilag 2, tabel 1 til 5 - Husdyrnormer m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2019/20201)

I medfør af § 13, stk. 2-5, § 14, stk. 3, § 16, stk. 2, § 19, § 21, stk. 4, § 22, stk. 3 og 4, § 23, § 24, stk. 3, § 25, stk. 3 og 6, §§ 26-28, §§ 30-31, § 35, § 36, stk. 2, 4 og 5, § 37, § 41, stk. 2, § 42, stk. 3, § 47, stk. 3, § 48, stk. 1 og 2, § 52, § 53, stk. 3, og § 54, stk. 1, i lov nr. 338 af 2. april 2019 om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag, og § 2, stk. 1 og 9, i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018, fastsættes efter forhandling med justitsministeren og efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for:

1) Virksomheder, der efter lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018, skal eller kan anmelde sig til registrering i Register for Gødningsregnskab.

2) Virksomheder, herunder fælles biogas-, forarbejdnings-, forbrændings- og brændingsanlæg og offentligt ejede virksomheder, der sælger eller afgiver kvælstof- eller fosforholdig gødning.

3) Fælles biogas-, forarbejdnings-, forbrændings- og brændingsanlæg, der modtager kvælstof- eller fosforholdig gødning.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Gødskningsloven: Lov nr. 338 af 2. april 2019 om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag.

2) Register for Gødningsregnskab: Det register, der er oprettet i medfør af § 2, stk. 1, i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018.

3) Nyregistreret virksomhed: En virksomhed, der ikke i den foregående planperiode har været registreret efter § 2, stk. 2 eller 3, i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018.

4) Kunstgødning: Uorganiske gødninger og urea, der indeholder hovednæringsstofferne N eller P og er fremstillet ved en industriel proces, og som ikke er bioaske.

5) Husdyrgødning: Følgende typer af gødning, herunder i afgasset eller forarbejdet form:

a) Fast husdyrgødning.

b) Flydende husdyrgødning.

c) Mave- og tarmindholdet fra slagtede husdyr.

d) Bundfald: Sedimenteret husdyrgødning i beholdere med flydende husdyrgødning, som ikke længere kan omrøres i beholderen.

e) Blandinger af a-d.

f) Blandinger af a-e med andre stoffer, produkter og materialer.

6) Anden organisk gødning: Organisk gødning, der ikke er husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse eller urea.

7) Forbrændingsanlæg: Et anlæg, der er godkendt efter bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, der kan forbrænde affald i henhold til reglerne i bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald.

8) Brændingsanlæg: Et anlæg, der er godkendt efter artikel 24, stk. 1, litra d, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 for så vidt angår brænding af husdyrgødning som brændsel i anlægget.

9) Biogasanlæg: Et anlæg der ud fra husdyrgødning, affald, vegetabilsk biomasse, anden organisk gødning eller blandinger heraf producerer biogas med afgasset biomasse som restprodukt.

10) Fælles biogasanlæg: Et biogasanlæg, der ikke drives under samme CVR-nummer som en jordbrugsvirksomhed.

11) Forarbejdningsanlæg: Et anlæg, der modtager husdyrgødning fra en eller flere husdyrproducenter, og som ved en teknisk forarbejdning af husdyrgødningen skaber produkter, der er forskellige fra det materiale, der tilføres anlægget med hensyn til tørstofindhold, sammensætning og koncentration af gødningsstoffer, og som ikke er et forbrændingsanlæg eller brændingsanlæg.

12) Bioaske: Gødningstyper, der hidrører fra forbrænding af organisk materiale, herunder de asketyper, der er omfattet af bekendtgørelse om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål og forbrændt husdyrgødning.

13) Afgasset biomasse: Tilbageværende materiale efter produktion af biogas ud fra husdyrgødning, affald, vegetabilsk biomasse, anden organisk gødning eller blandinger heraf.

14) Forarbejdet husdyrgødning: Produkter fra et forarbejdningsanlæg, dog ikke afgasset biomasse, der ikke efter forarbejdningsanlæggets behandling forarbejdes yderligere.

15) JB-nr.: Jordbundstype fastsat ved hjælp af nr.:

a) JB-nr. 1: Grovsandet jord.

b) JB-nr. 2: Finsandet jord.

c) JB- nr. 3: Grov lerblandet sandjord.

d) JB-nr. 4: Fin lerblandet sandjord.

e) JB-nr. 5: Grov sandblandet lerjord.

f) JB-nr. 6: Fin sandblandet lerjord.

g) JB-nr. 7: Lerjord.

h) JB-nr. 8: Svær lerjord.

i) JB-nr. 9: Meget svær lerjord.

j) JB-nr. 10: Siltjord.

k) JB-nr. 11: Humus.

l) JB-nr. 12: Speciel jord.

16) Planperiode: Perioden fra den 1. august til den 31. juli. Dyrkes afgrøder, der skal tilføres kvælstof eller fosfor efter den 31. juli, men inden den 30. september, og som skal høstes eller afgræsses inden den 31. december, forlænges planperioden til den 30. september.

Kapitel 2

Registrering

Register for Gødningsregnskab

§ 2. Register for Gødningsregnskab omfatter de virksomheder, der er registreret eller registreres i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018.

Stk. 2. Virksomheder, der kan registreres i medfør af § 2, stk. 3, i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018, skal anmelde deres virksomhed til registrering senest den 31. juli 2020. Anmeldelsen får virkning for hele planperioden.

Stk. 3. Anmeldelse til registeret skal ske i Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service, som kan tilgås via Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 4. Afmelding af en virksomhed fra registeret i medfør af § 2, stk. 7, i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018, skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest den 31. juli 2020.

Kapitel 3

Kvælstofnormer

§ 3. Kvælstofnormer for landbrugsafgrøder og for grøntsager på friland og andre plantekulturer fremgår af bilag 1, tabel 1 og 2.

Stk. 2. Kvælstofnormen for den pågældende afgrøde skal fradrages forfrugtsværdi, alt efter hvilken afgrøde der er dyrket på arealet året før, jf. bilag 1, tabel 1 og 2. Kvælstofnormen med fradrag af forfrugtsværdien kan ikke udgøre mindre end 0 kg kvælstof. Dyrkes en afgrøde, der ikke fremgår artsspecifikt af bilag 1, tabel 1 og 2, skal fællesnormen for afgrødekategorien anvendes.

Stk. 3. Kvælstofnormen for vandet sandjord, jf. bilag 1, tabel 1, kolonne 10, må kun anvendes, hvis det kan dokumenteres, at der er mindst 75 mm vand til rådighed, svarende til 750 m3/ha.

Stk. 4. For afgrøder, der er omfattet af bilag 1, tabel 2, og for hvilke der ikke er fastsat en artsspecifik kvælstofnorm, samt for ”Grøntsager, andre” anført i bilag 1, tabel 1, kan Landbrugsstyrelsen efter ansøgning fastsætte en højere kvælstofnorm end anført i bilag 1, tabel 1 og 2. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for, at der ud fra god dyrkningspraksis er behov for en højere kvælstofnorm.

Brødhvede

§ 4. Ved dyrkning af de hvedesorter, der er nævnt i bilag 1, tabel 3, kan den i bilag 1, tabel 1, fastsatte kvælstofnorm for hvede til brødfremstilling anvendes, hvis betingelserne i stk. 2-5 er opfyldt.

Stk. 2. Følgende betingelser vedrørende virksomhedens tidligere produktion og afsætning af hvede skal være opfyldt for, at kvælstofnorm for hvede til brødfremstilling kan anvendes:

1) Virksomheden skal i mindst 1 af de 2 foregående planperioder (høst 2018 og 2019) have dyrket en brødhvedesort, og hvor hveden havde et proteinindhold på mindst 11,5 procent, et faldtal på mindst 275 samt en hektolitervægt på mindst 77,0 kg og er leveret til en grovvare- eller møllervirksomhed med henblik på brødfremstilling.

2) Virksomheden skal for den aktuelle planperiode (høst 2020) have indgået kontrakt med en grovvare- eller møllervirksomhed om dyrkning og levering af hvede fra virksomheden til brødfremstilling.

Stk. 3. Virksomheden skal kunne dokumentere den i stk. 2, nr. 1, nævnte levering. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om hvedesorten, den leverede mængde hvede, proteinindholdet, faldtallet og hektolitervægten. Virksomheden skal endvidere ved kontrol kunne forevise den indgåede kontrakt, jf. stk. 2, nr. 2, med en grovvare- eller møllervirksomhed om dyrkning af hvede fra virksomheden til brødfremstilling.

Stk. 4. Kontrakten, jf. stk. 2, nr. 2, skal indeholde følgende oplysninger:

1) Navn, adresse og CVR-nr. på den virksomhed, der leverer hvede til brødfremstilling.

2) Navn, adresse og CVR-nr. på den grovvare- eller møllervirksomhed, der aftager hvede til brødfremstilling.

3) Kontraktarealets størrelse (ha), den anvendte hvedesort og den mængde hvede, kontrakten omfatter.

4) Den planperiode, kontrakten omfatter.

5) Kontraktparternes skriftlige bekræftelse af kontrakten ved daterede underskrifter.

Stk. 5. Den i stk. 3 nævnte dokumentation skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og forevises på forlangende.

§ 5. For nyregistrerede virksomheders arealer og for arealer erhvervet ved ejer- eller brugerskifte kan kvælstofnorm for brødhvede anvendes på de betingelser, der er nævnt i § 4. Dokumentationskravet kan opfyldes ved anvendelse af dokumentation indhentet fra den tidligere ejer eller bruger.

Korrektion af kvælstofnorm ved forventet højere udbytte

§ 6. Ved afsætning af en afgrøde kan en virksomheds afgrødes kvælstofnorm korrigeres efter gødskningslovens § 16, stk. 1, hvis det forventede udbytte afviger fra standardudbytterne i bilag 1, tabel 1. Korrektionen foretages med korrektionsfaktoren i bilag 1, tabel 1, kolonne 15. Korrektion i opadgående retning kan alene ske, hvis der foreligger dokumentation for, at der i de 5 umiddelbart forudgående planperioder er høstet højere udbytter af afgrøden på virksomheden end standardudbytterne for den pågældende afgrøde. Dokumentationen skal bestå af faktura på salg af den pågældende afgrøde opgjort i ren varevægt og gødningsplanlægningen, jf. gødskningslovens § 41, der angiver arealet med den pågældende afgrøde. Ved dokumentation af tidligere opnåede høstudbytter for en afgrøde skal opgørelsen alene ske ud fra virksomhedens samlede salg af afgrøden i pågældende planperiode uden hensyn til jordtype, vanding, sorter eller proteinindhold.

Stk. 2. Et forventet højere udbytte skal beregnes som et gennemsnit af de høstudbytter, der er opnået for den pågældende afgrøde inden for de 5 umiddelbart forudgående planperioder. Høstudbyttet fra den umiddelbart forudgående planperiode skal dog udelades af beregningen af forventet højere udbytte, hvis udbyttet først afsættes efter den ansøgningsfrist, der falder inden for planperioden for indsendelse af Fællesskema i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om markblok, elektronisk fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer. Hvis der foreligger dokumentation for, at afgrøden har været dyrket i alle 5 planperioder, kan det højeste og det laveste høstudbytte udelades ved beregningen af det forventede højere udbytte. Hvis høstudbyttet for planperioden 2019/2020 ikke er solgt, skal højeste udbytte for de øvrige 4 år også holdes ude af beregningen af det forventede højere udbytte.

Stk. 3. Den i stk. 1 nævnte dokumentation skal opbevares på virksomheden i mindst 8 år og forevises på forlangende.

§ 7. Ved anvendelse af kornafgrøder på egen bedrift kan en virksomheds kornafgrødes kvælstofnorm korrigeres efter gødskningslovens § 16, stk. 1, hvis det forventede udbytte afviger fra standardudbytterne i bilag 1, tabel 1. Korrektionen foretages med korrektionsfaktoren i bilag 1, tabel 1, kolonne 16. Korrektion i opadgående retning kan alene ske, hvis der foreligger dokumentation for, at der i de 5 umiddelbart forudgående planperioder er høstet højere udbytter af afgrøden på virksomheden end standardudbytterne for den pågældende afgrøde. For planperioden 2019/2020 skal der dog alene foreligge dokumentation for, at der er i gennemsnit er høstet højere udbytter af kornafgrøden på virksomheden i planperioderne 2016/2017, 2017/2018 og 2018/2019.

Stk. 2. Dokumentationen, jf. stk. 1, skal bestå af en opgørelse for hver planperiode over virksomhedens foderforbrug samt virksomhedens kornbalance, opgjort efter stk. 4, 2. og 3. pkt. Kornbalancen skal indeholde oplysninger om primo- og ultimolager korrigeret for køb, salg og opfodring. Dokumentationen skal endvidere omfatte gødningsplanlægningen, jf. gødskningslovens § 41, der angiver arealet med den pågældende kornafgrøde.

Stk. 3. Et forventet højere udbytte skal beregnes som et gennemsnit af de høstudbytter, der er opnået for den pågældende kornafgrøde inden for de 5 umiddelbart forudgående planperioder. For planperioden 2019/2020 beregnes det forventede højere udbytte dog alene på grundlag af høstudbyttet opnået i planperioderne 2016/2017, 2017/2018 og 2018/2019.

Stk. 4. Høstudbyttet, jf. stk. 3, opgøres på grundlag af virksomhedens foderforbrug og kornbalance for hver planperiode. Opgørelsen for den enkelte planperiode af foderforbrug og kornbalance skal mindst omfatte en sammenhængende periode på 12 måneder i perioden 1. august ved planperiodens begyndelse til 15. februar i den umiddelbart efterfølgende planperiode. Foderforbrug kan opgøres på baggrund af enten standardværdier, virksomhedens effektivitetskontrol eller virksomhedens korrektion for afvigelser i ydelses- og produktionsniveau samt fodermængde og -sammensætning, jf. § 17. Anvendes virksomhedens korrektion for afvigelser i ydelses- og produktionsniveau samt fodermængde og -sammensætning, skal denne være sammenfaldende med korrektion for produktionen af kvælstof i husdyrgødning, jf. § 17.

Stk. 5. Den i stk. 1 og 2 nævnte dokumentation skal opbevares på virksomheden i mindst 8 år og forevises på forlangende.

Kapitel 4

Kvælstofkvote

§ 8. En virksomheds samlede kvote for kvælstof i planperioden beregnes efter gødskningslovens § 13, stk. 1, 1. pkt., som summen af kvoterne for de enkelte marker i virksomheden. For hver enkelt mark beregnes kvælstofkvoten efter gødskningslovens § 13, stk. 1, 2. pkt., på grundlag af markens størrelse, afgrøde, forfrugten og afgrødens kvælstofnorm i det pågældende klimaområde og JB-nr, jf. bilag 1, tabel 1.

Stk. 2. Markens afgrøde er den eller de afgrøder, der dyrkes på arealet, dog på grundlag af den senest etablerede afgrøde, hvis marken er sået om.

Stk. 3. Kvoten beregnes som marken angivet i ha med mindst to decimaler ganget med den pågældende afgrødes kvælstofnorm for markens jordbundstype med fradrag af angiven forfrugtsværdi, jf. §§ 3-7, jf. bilag 1, tabel 1 og 2.

Stk. 4. For virksomheder, der ved aftale med en offentlig myndighed har forpligtet sig til eller i henhold til anden lovgivning er forpligtet til at tilføre en mindre mængde kvælstof end afgrødens kvælstofnorm med fradrag af angiven forfrugtsværdi, jf. bilag 1, tabel 1 og 2, er det denne mindre mængde, der skal anvendes ved beregning af markens kvælstofkvote.

Stk. 5. Virksomhedens samlede kvote for kvælstof for planperioden kan ikke udgøre mindre end 0 kg kvælstof.

§ 9. Virksomhedens samlede kvote for kvælstof reduceres i medfør af gødskningslovens § 17, stk. 1 eller 2, eller regler fastsat i medfør af gødskningslovens § 17, stk. 3 og 4. Reduktionen beregnes på baggrund af den omregningsfaktor, der er fastsat i bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2019/2020 og i bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler.

Kapitel 5

Fravigelse af markens JB-nr.

§ 10. En virksomhed kan fravige det JB-nr., der er fastsat for marken, hvis virksomheden på baggrund af teksturmålinger, jf. gødskningslovens § 14, stk. 1, kan dokumentere en anden jordbundstype.

Stk. 2. Hvis jordbundstypen fastsættes ud fra teksturmålinger, skal der udtages en jordprøve for hver påbegyndt femte ha, hvor jordbundstypen ændres. Udtagningen af jordprøverne skal kunne dokumenteres af indtegnede prøvelinjer pr. mark. Dokumentationen herfor skal kunne forevises ved kontrol.

Stk. 3. Teksturanalyserne af jordprøverne skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret til udførelse af teksturanalyser af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af European co-operation for Accreditation’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Teksturanalyserne skal kunne forevises ved kontrol.

Kapitel 6

Gødningsplanlægning og gødningsregnskab

Gødningsplanlægning

§ 11. Virksomheder, der er omfattet af § 2 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018, skal indberette gødningsplanlægning, jf. gødskningslovens § 41, til Landbrugsstyrelsen senest den 10. september 2020.

Stk. 2. Gødningsplanlægningen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Et markkort, der viser de marker, der indgår i virksomhedens samlede landbrugsareal pr. 31. juli 2020.

2) Marknr. for de marker, der indgår i virksomhedens samlede landbrugsareal pr. 31. juli 2020.

3) Markernes afgrøder i planperioden.

4) Markernes jordtype angivet med et JB-nr.

5) Vandet sandjord, hvis dette findes på virksomheden.

6) Markens forfrugt.

7) Korrektion af kvælstofnorm på baggrund af forventet højere udbytte eller på grund af miljøtilsagn.

Stk. 3. Det samlede landbrugsareal opgøres som virksomhedens arealer med et gødningsbehov samt udyrkede

og udtagne arealer.

Stk. 4. Ændringer i indberetning efter stk. 1 kan foretages ind til den 31. marts 2021. Ændringer skal foretages i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget.

Stk. 5. Indberetninger og ændringer af indberetninger efter stk. 1 skal foretages elektronisk ved brug af Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service, som kan tilgås via Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Indberetninger eller ændringer i indberetninger, der ikke er foretaget elektronisk i det særlige skema, anses ikke for modtaget i Landbrugsstyrelsen.

Gødningsregnskab

§ 12. Virksomheder, der er omfattet af § 2 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018, skal efter gødskningslovens § 42 udarbejde gødningsregnskab for den afsluttede planperiode og indberette oplysningerne til Landbrugsstyrelsen. Oplysningerne skal indberettes senest den 31. marts 2021.

Stk. 2. Ved afmeldelse fra Register for Gødningsregnskab skal virksomheden indberette oplysningerne for planperioden til Landbrugsstyrelsen med samme frist som angivet i stk. 1. Angiver virksomheden en dato for ophør, der ikke svarer til tidspunktet for planperiodens udløb, skal virksomheden indberette gødningsregnskab til Landbrugsstyrelsen fra planperiodens start frem til datoen for afmeldelse. Hvis den ophørende virksomhed har givet den virksomhed, der overtager arealet eller brugsretten hertil, skriftlige oplysninger som nævnt i gødskningslovens § 32, stk. 2, skal den ophørende virksomhed dog ikke indberette et gødningsregnskab for planperioden.

Stk. 3. Har en virksomhed efter ansøgning fået tilladelse til at blive registreret for en del af virksomheden i Register for Gødningsregnskab efter § 2, stk. 4, i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018, kan virksomheden lade sig registrere med et SE-nr.

Stk. 4. Indberetning af de i stk. 1 nævnte oplysninger skal ske elektronisk til Landbrugsstyrelsen. Indberetninger, der er foretaget på anden måde end elektronisk, kan ikke anses for modtaget i Landbrugsstyrelsen.

§ 13. Gødningsregnskab skal udarbejdes på skemaer, der er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen. Landbrugsstyrelsen kan godkende andre skemaer.

Stk. 2. Gødningsregnskabet for virksomheder, der i planperioden afgiver husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, bioaske eller afgasset biomasse, skal, jf. dog stk. 5, indeholde følgende oplysninger:

1) Modtagerens navn, adresse og CVR-nr.

2) Det totale antal kg kvælstof og fosfor i og typen af den afgivne husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, bioaske eller afgasset biomasse.

3) Det gennemsnitlige fosforloft for den leverede gødning.

4) Den andel af det totale indhold af kvælstof og fosfor i gødningen, der skal anvendes til beregning af virksomhedens forbrug af kvælstof og fosfor, jf. § 20, stk. 1, § 21, stk. 4, 2. pkt., og § 22.

5) Hvorvidt overførsler af husdyrgødning sker ved, at afgivers dyr græsser på modtagerens arealer, eller ved levering af gødning.

Stk. 3. Virksomheder, der i planperioden modtager husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, bioaske eller afgasset biomasse fra en anden virksomhed, skal skriftligt bekræfte at have modtaget de oplysninger, som fremgår af stk. 2.

Stk. 4. Gødningsregnskabet for virksomheder, der i planperioden afgiver husdyrgødning eller forarbejdet husdyrgødning til forbrænding eller jordbrugsmæssig udnyttelse på virksomheder uden for Danmark, jf. § 14 stk. 3 og 4, skal indeholde oplysning om modtagerens navn, adresse og virksomhedsidentitet i vedkommende udenlandske virksomhedsregister, samt virksomhedens oplysninger om det totale antal kg kvælstof og fosfor i og typen af den leverede husdyrgødning eller forarbejdet husdyrgødning. Dokumentation for overdragelsen i form af modtagers skriftlige bekræftelse skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med kontrol.

Stk. 5. Afgiver virksomheden i planperioden husdyrgødning eller forarbejdet husdyrgødning til andre end virksomheder registreret efter § 2 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018, skal gødningsregnskabet omfatte oplysninger om den samlede mængde husdyrgødning eller forarbejdet husdyrgødning for de enkelte gødningstyper, der er leveret, samt oplysning om

1) det totale indhold af kvælstof og fosfor og

2) den andel af det totale indhold af kvælstof i gødningen, der skal anvendes til beregning af virksomhedens forbrug af kvælstof.

§ 14. I gødningsregnskabet kan fratrækkes kvælstof- og fosforindholdet i anden organisk gødning, bioaske og kunstgødning, der i planperioden er afsat til en virksomhed registeret efter § 2 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018.

Stk. 2. I gødningsregnskabet kan fratrækkes kvælstofindholdet i den husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning, der i planperioden er afbrændt i eget forbrændings- eller brændingsanlæg.

Stk. 3. I gødningsregnskabet kan fratrækkes kvælstof- og fosforindholdet i den husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning, der i planperioden er afsat til forbrænding i forbrændings- eller brændingsanlæg i eller uden for Danmark, jf. § 13, stk. 4.

Stk. 4. I gødningsregnskabet kan fratrækkes kvælstof- og fosforindholdet i den husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning, der i planperioden er afsat til jordbrugsmæssig udnyttelse på virksomheder uden for Danmark, jf. § 13, stk. 4.

Stk. 5. I gødningsregnskabet kan fratrækkes kvælstof- og fosforindholdet i den gødning, der afsættes af udegående husdyr på arealer, der i henhold til anden lovgivning ikke må tilføres mere gødning, end der efterlades af husdyrene.

Stk. 6. I gødningsregnskabet kan fratrækkes kvælstof- og fosforindholdet, der afsættes af udegående husdyr på arealer, som er omfattet af tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 175 af 22. marts 2002 eller tidligere bekendtgørelser om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, når der ifølge tilsagnet må tilføres et bestemt niveau kvælstof udover den mængde kvælstof i husdyrgødning, som afsættes af de udegående husdyr på arealerne.

Stk. 7. Landbrugsstyrelsen kan efter gødskningslovens § 21, stk. 4, i tilfælde af brand eller tyveri og efter ansøgning tillade, at virksomheden i gødningsregnskabet kan fratrække kvælstof- og fosforindholdet i henholdsvis husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse, anden organisk gødning, bioaske og kunstgødning, hvis der kan fremlægges dokumentation fra en offentlig myndighed vedrørende de særlige omstændigheder, der ligger til grund for ansøgningen.

Kapitel 7

Husdyrgødning m.v.

Beregning af besætningsstørrelse

§ 15. Virksomhedens besætningsstørrelse i planperioden beregnes for hver husdyrart, staldsystem og besætningsnummer som antal årsdyr eller det samlede antal producerede dyr i planperioden. Virksomhedens besætningsstørrelse skal for alle andre dyrearter end kvæg kunne dokumenteres ved besætningsoptegnelser eller ved driftsbilag på leveringer af producerede dyr. Opgørelsen af antal årsdyr eller antal producerede dyr skal foretages som anført i bilag 2, tabel 1.

Beregning af kvælstof og fosfor i husdyrgødningsproduktionen

§ 16. Produktionen af kvælstof og fosfor i husdyrgødning beregnes som antal årsdyr eller antal producerede dyr af de pågældende husdyrarter ganget med den i bilag 2, tabel 2, fastsatte norm for indhold af kvælstof og fosfor i husdyrgødning for den pågældende husdyrart og i det pågældende staldsystem, uanset om dyrene går ude en del af planperioden. Virksomhedens produktion af kvælstof og fosfor i husdyrgødning beregnes som summen af produktionen af kvælstof og fosfor i husdyrgødning fra hver af virksomhedens husdyrarter og staldsystemer i planperioden.

Stk. 2. Fremgår husdyrarten eller staldsystemet ikke af bilag 2, tabel 2, skal produktionen af kvælstof og fosfor i husdyrgødning beregnes på grundlag af normer for husdyrarten under kategorien »Andre dyrearter« i tabellen.

§ 17. Ved korrektion af produktionen af kvælstof og fosfor i husdyrgødning for afvigelser i ydelses- og produktionsniveau samt fodermængde og -sammensætning, jf. gødskningslovens § 22, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2, skal korrektionsformlerne i bilag 2, tabel 3, anvendes. For hver dyretype skal data for hele virksomheden samles, og der må kun anvendes én af de i bilag 2, tabel 3, nævnte korrektionsformler.

Stk. 2. Beregning af korrektionsfaktorer må kun ske på grundlag af oplysninger om virksomhedens drift. Ved blanding af foder til svin og fjerkræ på basis af egen avl eller indkøbte foderstoffer, hvor indholdet af protein eller fosfor ikke fremgår af en deklaration, skal standardværdier for protein- eller fosforkoncentrationen angivet i bilag 2, tabel 5, anvendes. Ved anvendelse af egen avl til fodring af egen kvægbesætning skal der enten udelukkende anvendes standardværdier for henholdsvis gram råprotein pr. kg fodertørstof og gram fosfor pr. kg fodertørstof angivet i bilag 2, tabel 4, eller udelukkende standardværdier i NorFors fodermiddeltabel, jf. dog stk. 3. Ved anvendelse af de standardværdier, der fremgår af bilag 2, tabel 4 og 5, skal der anvendes de værdier, der er fastsat for det år, hvor foderafgrøden er høstet eller de værdier, der er fastsat for fodermidlet. For indkøbte foderstoffer til kødædende pelsdyr anvendes data om henholdsvis proteinkoncentrationen og fosforindholdet fra relevante fodercentraler.

Stk. 3. Alle virksomhedens egne værdier for foderets indhold af henholdsvis råprotein pr. kg fodertørstof og gram fosfor pr. kg fodertørstof kan dog anvendes ved type 2 korrektion for kvæg, jf. bilag 2, tabel 3, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Samtlige analyser af partier eller slæt af grovfodermidler, der anvendes til fodring af egen kvægbesætning, skal indgå i korrektionen med den andel, der svarer til andelen af den samlede foderration. For partier eller slæt, der ikke er analyseret, anvendes enten udelukkende standardværdier for henholdsvis råprotein pr. kg fodertørstof og gram fosfor pr. kg fodertørstof angivet i bilag 2, tabel 4, eller udelukkende standardværdier i NorFors fodermiddeltabel. Ved anvendelse af de standardværdier, der fremgår af bilag 2, tabel 4, skal der anvendes de værdier, der er fastsat for det år, hvor foderafgrøden er høstet, eller de værdier, der er fastsat for fodermidlet.

2) Analyse af indhold af råprotein og fosforindhold i fodermidler skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret til udførelse af kemiske analyser af foder af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af European co-operation for Accreditation’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

3) Der skal foretages foderkontrol mindst 4 gange årligt, hvor indholdet af råprotein pr. kg fodertørstof, gram fosfor pr. kg fodertørstof og det totale foderforbrug beregnes.

Stk. 4. Virksomhedens afvigelser i ydelses- og produktionsniveau samt fodermængde og -sammensætning skal dokumenteres ved driftsbilag, som er baseret på de faktiske driftsforhold i egen virksomhed. Dokumentationen kan omfatte ydelses-, effektivitets- og foderkontrol eller foderopgørelser. Dokumentation skal være baseret på indkøbs- og salgsbilag med slagteri, mejeri eller lignende virksomheder. Dokumentationen for egne værdier for proteinkoncentrationen til beregning af type 2 korrektion, jf. bilag 2, tabel 3, skal omfatte resultater af foderanalyser af det anvendte foder, resultater af foderkontrol eller foderopgørelser samt indlægs- og følgesedler fra indkøbt kraftfoder og råvarer. Dokumentationen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og forevises på forlangende.

Stk. 5. Dokumentationen, jf. stk. 4, skal mindst omfatte en sammenhængende periode på 12 måneder i perioden 1. august 2018 til 15. februar 2020, hvor det alene er afvigelser i fodermængde og -sammensætning, der kan medtages fra virksomhedens foderkontrol eller foderopgørelser. Ved korrektion for afvigende ydelses- og produktionsniveau skal dokumentationen omfatte oplysninger fra indeværende planperiode.

Kapitel 8

Afgasset biomasse og forarbejdet husdyrgødning

§ 18. Biogasanlæg skal beregne indholdet af kvælstof og fosfor i afgasset biomasse på grundlag af oplysninger om den husdyrgødning eller anden organisk gødning, der er tilført anlægget, jf. gødskningslovens § 22, stk. 1 og 2, jf. nærværende bekendtgørelses §§ 15-17 samt § 21, stk. 6, jf. dog stk. 2. Biogasanlæg skal endvidere fastsætte det gennemsnitlige fosforloft, jf. bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning.

Stk. 2. Biogasanlæg, der afsætter afgasset biomasse til virksomheder omfattet af § 2 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018, eller til andre virksomheder med henblik på endelig brug i virksomheder omfattet af § 2 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018, kan alternativt få indholdet af kvælstof og fosfor bestemt ved analyse. Indholdet af kvælstof og fosfor bestemt ved analyse skal ske ved repræsentative prøver foretaget i passende intervaller mindst 12 gange i den planperiode, hvori gødningen skal anvendes, jf. stk. 3. Biogasanlægget skal opgøre den leverede mængde afgasset biomasse, som analysen gælder for.

Stk. 3. Analyse af indhold af kvælstof og fosfor i gødning skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret til udførelse af kemiske analyser af gødning af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af European co-operation for Accreditation’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

§ 19. For forarbejdningsanlæg skal den totale mængde kvælstof og fosfor i den forarbejdede husdyrgødning svare til den totale mængde kvælstof og fosfor, der er i den husdyrgødning, som er tilført anlægget. Ligeledes skal den andel af den totale mængde kvælstof i forarbejdet husdyrgødning, som skal anvendes ved beregning af forbruget af kvælstof, mindst svare til den andel, der skal anvendes ved beregning af forbruget af den mængde kvælstof, der er i den husdyrgødning, som er tilført anlægget.

Stk. 2. Producenter af forarbejdet husdyrgødning skal ved salg eller afgivelse til en virksomhed registreret efter § 2 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018, fastsætte det totale antal kg kvælstof i gødningen og den andel af det totale antal kg kvælstof, der skal anvendes ved beregning af forbruget af kvælstof, jf. § 20, stk. 2. Producenter skal endvidere fastsætte det totale antal kg fosfor i den forarbejdede husdyrgødning og det gennemsnitlige fosforloft, jf. bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning.

Stk. 3. Producenter af forarbejdet husdyrgødning skal ved salg eller afgivelse til andre virksomheder end de i stk. 2 nævnte angive det totale antal kg kvælstof og fosfor i henhold til deklaration, jf. lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. Den andel af det totale antal kg kvælstof i gødningen, der skal anvendes ved beregning af forbruget af kvælstof, fastsættes af producenten, jf. § 20, stk. 2. Producenten skal endvidere angive det totale antal kg fosfor i gødningen og det gennemsnitlige fosforloft, jf. bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning.

Stk. 4. Ved afbrænding eller afsætning til forbrænding, herunder afsætning ud af landet, af den fiberfraktion, der er fremkommet ved forarbejdning af husdyrgødning, skal den afbrændte eller afsatte kvælstof- og fosformængde, der fratrækkes i gødningsregnskabet, jf. § 12, stk. 4 og 5, dokumenteres. Dette skal ske ved bilag fra vejning på brovægt og samtidig prøvetagning med henblik på analyse af kvælstof- og fosforindholdet, jf. § 18, stk. 3.

Stk. 5. Ved beregning af forbruget af kvælstof i de gødningsfraktioner, der ikke afbrændes eller afsættes til forbrænding, herunder afsættes ud af landet, benyttes de i § 20, stk. 1, anførte andele af kvælstof.

Kapitel 9

Beregning af forbrug af kvælstof

Husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning

§ 20. Ved beregning af forbruget af kvælstof i husdyrgødning skal følgende andele af det totale indhold af kvælstof i gødningen anvendes:

1) Svinegylle: 75 pct.

2) Kvæg-, kødædende pelsdyr- og fjerkrægylle: 70 pct.

3) Dybstrøelse: 45 pct.

4) Husdyrgødning, der ikke er omfattet af nr. 1-3 eller 5: 65 pct.

5) Væskefraktion efter forarbejdning, hvor fiberfraktionen afbrændes: 85 pct.

Stk. 2. Ved beregning af forbruget af kvælstof i forarbejdet husdyrgødning beregnes den andel af den totale mængde af kvælstof i gødningen, der skal anvendes ved beregning af forbruget af kvælstof, af producenten af den forarbejdede husdyrgødning, jf. § 19.

Stk. 3. For blandinger af gødning, herunder for afgasset biomasse, opgøres den andel, der skal anvendes ved beregning af forbruget af kvælstof, som gennemsnittet af de fastsatte andele for de enkelte gødningstyper vægtet i forhold til den totale mængde af kvælstof i gødningstyperne. For afgasset biomasse kan andelen dog opgøres som andelen for svinegylle.

Stk. 4. Såfremt der som led i bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme fastsættes krav om håndtering af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning således, at gødningsværdien nedsættes, kan Landbrugsstyrelsen tillade, at andelene i stk. 1-3 fraviges.

Anden organisk gødning

§ 21. Indholdet af kvælstof og fosfor i anden organisk gødning skal bestemmes ved analyse af repræsentative prøver efter retningslinjerne i § 18, stk. 3. Analysen skal foretages mindst én gang inden for den planperiode, hvor gødningen skal anvendes. Den mængde af anden organisk gødning, som analysen gælder for, skal opgøres.

Stk. 2. Uanset stk. 1 skal indholdet af kvælstof og fosfor i spildevandsslam og komposteret husholdningsaffald m.m. bestemmes i overensstemmelse med bekendtgørelse om tilsyn med spildevandsslam m.m. til jordbrugsformål.

Stk. 3. Den totale mængde kvælstof og fosfor i anden organisk gødning beregnes som den mængde kvælstof og fosfor i anden organisk gødning, som er tilført virksomheden i planperioden.

Stk. 4. Ved beregning af forbruget af kvælstof i anden organisk gødning skal følgende andele af det totale indhold af kvælstof i gødningen anvendes:

1) Spildevandsslam: 45 pct.

2) Komposteret husholdningsaffald: 20 pct.

3) Kartoffelfrugtsaft: 50 pct.

4) Grønsaft: 40 pct.

5) Have- og parkaffald: 0 pct.

6) Kød- og benmel, børstemel og fiskemel/fiskeaffald: 80 pct.

7) Andre typer af anden organisk gødning, der ikke er omfattet af nr. 1-6: 40 pct.

Stk. 5. Hvis den faktiske andel i gødningen, der kan udnyttes af afgrøden, afviger fra andelene fastsat i stk. 4, nr. 6 og 7, kan virksomheden i gødningsregnskabet angive den faktiske andel, der skal anvendes ved beregningen af forbruget af kvælstof. Virksomheden skal fra leverandøren kunne dokumentere carbon- og kvælstofindholdet for hver leverance af gødningen (C/N-forholdet), som beregnes ved følgende formel 87% - (5% x C/N) + (100% - (87% - (5% x C/N))) x 40%. Dokumentationen skal kunne forevises ved kontrol. Hvis virksomheden ikke kan forevise dokumentationen, indgår gødningen i gødningsregnskabet med den andel, som er fastsat for den specifikke gødningstype i stk. 4.

Stk. 6. Virksomheder, der modtager anden organisk gødning, skal have en dateret og underskrevet opgørelse fra leverandøren som dokumentation for typen, mængden og det totale indhold af kvælstof og fosfor i gødningen samt dato for levering.

Kunstgødning

§ 22. Virksomhedens forbrug af kvælstof i kunstgødning opgøres som den totale mængde af kvælstof i kunstgødningen.

Kapitel 10

Opgørelse af lagerstatus for kvælstof og fosfor

Lagerstatus for kvælstof og fosfor i husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse, anden organisk gødning og bioaske

§ 23. Virksomhedens primolager af fosfor i bioaske fastsættes ved beregning eller måling ved planperiodens start 1. august 2019 fradraget den mængde fosfor i bioaske, der udbringes i perioden 1. august 2019 til 30. september 2019 efter planperiodens afslutning til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden 31. december 2019. Opgørelsen af primolageret skal være dateret og skal opbevares sammen med gødningsregnskabet for planperioden.

§ 24. Virksomhedens lagerstatus af kvælstof og fosfor i henholdsvis husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse, anden organisk gødning og bioaske skal opgøres pr. 31. juli 2020. Virksomhedens ultimolagre opgøres som lagerstatus fradraget den mængde kvælstof og fosfor i husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse, anden organisk gødning og bioaske, der udbringes i perioden 1. august 2020 til 30. september 2020 til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden 31. december 2020.

Stk. 2. Lagerstatus for husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse, anden organisk gødning og bioaske opgøres som summen af hver lagerbeholdning af kvælstof og fosfor i husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse, anden organisk gødning og bioaske. Beregningen foretages på baggrund af normer, analyser eller de oplysninger, der er fulgt med gødningen ved modtagelse, og omfatter alle lagre af husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse, anden organisk gødning og bioaske uanset, hvor gødningen er opbevaret.

Stk. 3. For virksomheder med en husdyrbesætning, der producerer gødning med et samlet kvælstofindhold på mere end 3.000 kg kvælstof ab lager, må det samlede ultimolager af kvælstof og fosfor i husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse og bioaske maksimalt svare til 50 pct. af den samlede mængde kvælstof og fosfor i husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse og bioaske, der i planperioden er produceret og modtaget på virksomheden. For virksomheder uden husdyrbesætning eller virksomheder med en husdyrbesætning, der producerer gødning med et samlet kvælstofindhold på 3.000 kg kvælstof ab lager og derunder, må ultimolageret maksimalt svare til den samlede mængde kvælstof og fosfor i husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse og bioaske, der i planperioden er produceret og modtaget på virksomheden. Bestemmelserne om størrelsen af maksimalt ultimolager af kvælstof og fosfor i husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse og bioaske gælder ikke for virksomheder, hvor dybstrøelse udgør mere end 75 pct. af gødningsproduktionen opgjort i henholdsvis kg kvælstof og kg fosfor.

Stk. 4. For virksomheder med produktion af konsumæg eller rugeæg med gødningstypen fast gødning, herunder dybstrøelse, jf. staldtyper i bilag 2, tabel 2, hvor det ikke er muligt at fjerne gødning, før hønsene sættes ud, må ultimolageret af kvælstof og fosfor i fast gødning, herunder dybstrøelse fra disse staldsystemer, maksimalt svare til den samlede produktion af fast gødning opgjort i kg kvælstof og fosfor i indeværende planperiode og i den forudgående planperiode.

Stk. 5. Blandinger af husdyrgødning og anden organisk gødning betragtes ved lageropgørelse som husdyrgødning.

Stk. 6. Landbrugsstyrelsen kan i særlige tilfælde og efter ansøgning tillade, at bestemmelserne i stk. 3 og 4 fraviges.

Lagerstatus for kvælstof og fosfor i kunstgødning

§ 25. Virksomhedens lagerstatus af kvælstof og fosfor i kunstgødning skal opgøres pr. 31. juli 2020. Virksomhedens ultimolager af kvælstof og fosfor i kunstgødning opgøres som lagerstatus fradraget den mængde kvælstof og fosfor i kunstgødning, der udbringes i perioden 1. august 2020 til 30. september 2020 til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden 31. december 2020.

Stk. 2. Lagerstatus for kunstgødning opgøres som summen af al lagerbeholdning af kvælstof og fosfor i kunstgødning. Beregningen foretages på baggrund af de oplysninger, der er fulgt med gødningen ved modtagelse, og omfatter alle lagre af kunstgødning uanset, hvor gødningen er opbevaret.

Stk. 3. Ved salg eller afgivelse af kunstgødning skal der foreligge dokumentation i form af faktura eller lignende dateret driftsbilag på den solgte eller afgivne mængde kvælstof og fosfor.

Kapitel 11

Ophør og overdragelse

§ 26. Ophører en virksomhed som omhandlet i gødskningslovens § 32, stk. 1, før udløbet af planperioden med at eje eller have brugsret til et areal med afgrøder, som er omfattet af en kvælstof- eller fosfornorm, skal den ophørende virksomhed give den overtagende virksomhed skriftlige oplysninger efter gødskningslovens § 32, stk. 2, senest en måned efter ophørstidspunktet.

Stk. 2. Stk. 1 og gødskningslovens §§ 32 og 33 gælder tilsvarende i tilfælde, hvor brugsretten ophører som følge af kreditorforfølgning.

Stk. 3. Ændringer som følge af ophør af ejerforhold, brugsret eller kreditorforfølgning, jf. stk. 1 og 2, skal tillige registreres i gødningsplanlægningen, jf. § 11.

Stk. 4. Erklærer den virksomhed, der overtager arealet eller brugsretten hertil, at forbruget af kvælstof og fosfor som omhandlet i gødskningslovens § 33, stk. 3, henregnes til denne virksomhed, skal erklæringen underskrives af begge parter og indsendes til Landbrugsstyrelsen af den ophørende virksomhed. Indsendelsen skal ske senest ved planperiodens ophør.

Stk. 5. Skriftlige oplysninger som nævnt i stk. 1 og 2 skal angives på skemaer godkendt af Landbrugsstyrelsen.

§ 27. Ophører en virksomhed som omhandlet i gødskningslovens § 34, stk. 1, før udløb af planperioden med at være registreret i Register for Gødningsregnskab, og overdrager virksomheden før udløb af planperioden sit samlede lager af kvælstof og fosfor i de gødningstyper, der er nævnt i gødskningslovens § 34, stk. 1, skal virksomheden senest en måned efter overdragelsen opgøre lageret på overdragelsestidspunktet.

Stk. 2. Det samlede lager af kvælstof og fosfor i husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning skal opgøres på grundlag af

1) virksomhedens primolager af kvælstof og fosfor i husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning,

2) produktionen af kvælstof og fosfor i husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet,

3) mængden af modtaget og afgivet kvælstof og fosfor i husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet, og

4) mængden af forbrugt kvælstof og fosfor i husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet.

Stk. 3. I særlige tilfælde, herunder ved overdragelse af dødsbo, kan Landbrugsstyrelsen godkende, at virksomhedens samlede lager af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning opgøres på grundlag af repræsentative prøver analyseret på et laboratorium, der er autoriseret eller akkrediteret, jf. § 18, stk. 3.

Stk. 4. Det samlede lager af kvælstof og fosfor i anden organisk gødning skal opgøres på grundlag af

1) mængden af modtaget og afgivet kvælstof og fosfor i anden organisk gødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet, og

2) mængden af forbrugt kvælstof og fosfor i anden organisk gødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet.

Stk. 5. Det samlede lager af fosfor i bioaske skal opgøres på grundlag af

1) mængden af modtaget og afgivet fosfor i bioaske fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet, og

2) mængden af forbrugt fosfor i bioaske fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet.

§ 28. Gødskningslovens § 43, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse ved overdragelser.

Kapitel 12

Nyregistrerede virksomheder

§ 29. For nyregistrerede virksomheder gælder følgende:

1) Virksomhedens primolager af kvælstof og fosfor i husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse, anden organisk gødning og bioaske skal fastsættes ved beregning eller måling pr. 1. august 2019 fradraget den mængde kvælstof og fosfor i gødningstyperne, der udbringes i perioden 1. august 2019 til 30. september 2019 til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden 31. december 2019. Opgørelsen af primolageret skal være dateret og skal opbevares sammen med gødningsregnskabet for planperioden 2019/2020.

2) Der skal foretages en statusopgørelse af virksomhedens primolager af kunstgødning pr. 1. august 2019, fradraget den mængde kvælstof og fosfor i kunstgødning, der udbringes i perioden 1. august 2019 til 30. september 2019 til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden 31. december 2019. Statusopgørelsen skal foretages på baggrund af driftsbilag vedrørende leveret kunstgødning i planperioden 2018/2019 og oplysninger om udbragt kunstgødning i samme periode. Opgørelsen af primolageret skal være dateret og skal opbevares sammen med gødningsregnskabet for planperioden 2019/2020.

3) For hver enkelt mark skal forfrugten fastsættes som markens afgrøde i den foregående planperiode.

Kapitel 13

Gødningsleverandører

§ 30. Virksomheder og offentligt ejede virksomheder, som er omfattet af gødskningslovens § 3, stk. 1, der sælger eller afgiver kunstgødning, skal senest den 1. september 2020 digitalt indberette til Landbrugsstyrelsens Leverandørregister for gødningsleverancer, hvem der er afsat kunstgødning til i planperioden.

Stk. 2. Ved afsætning af kunstgødning til virksomheder, der er registreret efter § 2 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018, skal indberettes følgende oplysninger:

1) Modtagers CVR-nummer.

2) Det totale indhold af kvælstof og fosfor.

3) Typen af kunstgødning.

4) Den totale mængde af kunstgødning.

Stk. 3. Ved afsætning af kunstgødning til andre virksomheder end virksomheder, der er registreret efter § 2 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018, skal indberetningen udelukkende indeholde følgende oplysninger:

1) Hvilke typer af kunstgødning.

2) Det totale indhold af kvælstof og fosfor.

Stk. 4. Ved afsætning af kunstgødning til private skal indberettes følgende oplysninger:

1) Det totale indhold af kvælstof og fosfor, der samlet er afsat til private.

2) Den samlede mængde af kunstgødning, der samlet er afsat til private.

3) Typen af kunstgødning.

Stk. 5. For indberetninger efter stk. 1-3 skal indberetningen medtage kunstgødning, der i henhold til faktura er afsat eller aftalt afsat i planperioden.

Stk. 6. Virksomheder registeret efter § 2 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018, der har overtaget arealer og underskrevet en erklæring som nævnt i § 26, stk. 4, forpligter sig herved til at foretage indberetning som nævnt i stk. 1 for den samlede planperiode. Indberetningen skal indeholde oplysninger om kunstgødning, som den virksomhed, der overdrog arealerne, har solgt eller afgivet i planperioden 2019/2020.

Stk. 7. Ved leverancer af flydende ammoniak, jf. stk. 1-3, skal den mængde, der må anvendes til ludning af halm efter reglerne i bekendtgørelse om dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning, opgøres særskilt. Leverancer af foderurea opgøres ligeledes særskilt.

§ 31. Følgende virksomheder og offentligt ejede virksomheder skal senest den 1. september 2020 digitalt indberette til Landbrugsstyrelsens Leverandørregister for gødningsleverancer, hvem de har afsat gødning til i planperioden:

1) Offentligt ejede virksomheder, der afsætter anden organisk gødning.

2) Fælles biogasanlæg, der afsætter afgasset biomasse.

3) Forbrændings- og brændingsanlæg, der ikke er registreret efter § 2 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018, og som afsætter husdyrgødning eller bioaske.

4) Forarbejdningsanlæg, der ikke er registreret efter § 2 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018, og som afsætter forarbejdet husdyrgødning.

5) Andre virksomheder, der ikke er registreret efter § 2 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018, og som afsætter forarbejdet husdyrgødning, anden organisk gødning, afgasset biomasse eller bioaske.

Stk. 2. Ved afsætning af gødning til virksomheder, der er registreret efter § 2 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018, skal indberettes følgende oplysninger, jf. dog stk. 5:

1) Modtagers CVR-nummer.

2) Det totale indhold af kvælstof og fosfor.

3) Typen af gødning.

4) Den totale mængde gødning.

5) Den andel af den totale mængde kvælstof, der skal anvendes ved beregning af forbruget af kvælstof i den afsatte gødning.

Stk. 3. Ved afsætning af gødning til andre virksomheder end virksomheder, der er registreret efter § 2 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018, skal indberetningen udelukkende indeholde oplysninger om, hvilke typer af kunstgødning og det totale indhold af kvælstof og fosfor, der samlet set er afsat.

Stk. 4. Ved afgivelse af husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse og anden organisk gødning skal indberetningen, jf. stk. 2 og 3, endvidere indeholde oplysninger om det gennemsnitlige fosforloft.

Stk. 5. Ved afgivelse til private skal indberetningen, jf. stk. 2, udelukkende indeholde oplysninger om de totale kvælstof- og fosformængder, der samlet er afgivet til private.

Stk. 6. Offentligt ejede virksomheder, jf. stk. 1 nr. 1, skal for anden organisk gødning, der afgives via genbrugsstationer eller tilsvarende offentlige genbrugsforanstaltninger, hvor der er almen offentlig adgang, alene indberette afgivelse til virksomheder registreret efter § 2 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018.

§ 32. Følgende virksomheder skal senest den 1. september 2020 digitalt indberette til Landbrugsstyrelsens Leverandørregister for gødningsleverancer, hvem de har modtaget gødning fra i planperioden:

1) Fælles biogasanlæg, der modtager husdyrgødning eller anden organisk gødning.

2) Forbrændings- og brændingsanlæg, der ikke er registreret efter § 2 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018, og som modtager husdyrgødning eller forarbejdet husdyrgødning.

3) Forarbejdningsanlæg, der ikke er registreret efter § 2 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018, og som modtager husdyrgødning.

Stk. 2. Indberetningen, jf. stk. 1, skal indeholde følgende oplysninger:

1) Hvilke registrerede virksomheder efter § 2 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018, der er modtaget gødning fra, angivet med afgivers CVR-nr.

2) Typen af gødning, der er modtaget.

3) Det totale indhold af kvælstof og fosfor, der er modtaget.

4) Den totale mængde af den gødning, der er modtaget.

5) Den andel af den totale mængde kvælstof, der skal anvendes ved beregning af forbruget af kvælstof i den modtagne gødning.

Stk. 3. Ved modtagelse af forarbejdet husdyrgødning fra andre virksomheder end virksomheder, der er registreret efter § 2 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018, skal indberetningen, jf. stk. 2, udelukkende indeholde oplysninger om, hvilke gødningstyper samt de totale kvælstof- og fosformængder der samlet er modtaget fra disse virksomheder.

Kapitel 14

Forbrændingsanlæg og brændingsanlæg

§ 33. Forbrændings- og brændingsanlæg, der tilhører virksomheder, der er registreret efter § 2 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018, skal på varmeveksleren være forsynet med en energimåler, der måler den producerede energimængde i kWh. Energimåleren skal være kalibreret af et institut, der er akkrediteret hertil.

Stk. 2. På forbrændings- og brændingsanlæg, der tilhører virksomheder, der er registreret efter § 2 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018, skal der foreligge en opgørelse over den mængde og type af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning, der tilføres forbrændings- eller brændingsanlægget, og over den producerede energimængde med angivelse af energimålerens visning. Opgørelsen skal ajourføres dagligt i perioder, hvor der finder forbrænding sted. Opgørelsen skal være påført virksomhedens CVR-nr. og planperioden. Opgørelsen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal udleveres til Landbrugsstyrelsen på forlangende.

Stk. 3. På forbrændings- og brændingsanlæg, der tilhører virksomheder, der er registreret efter § 2 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018, skal der ved enhver bortskaffelse eller anvendelse af bioaske udtages en repræsentativ kontrolprøve af bioasken. Kontrolprøven skal udgøre mindst 100 g aske og skal være påført dato for prøveudtagning. Kontrolprøven og dokumentation for den samlede mængde af bioaske, der bortskaffes eller anvendes, skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal udleveres til Landbrugsstyrelsen på forlangende.

Kapitel 15

Administration, offentliggørelse, straffebestemmelser og ikrafttræden

Administration

§ 34. Landbrugsstyrelsen fører tilsyn med, at der ikke sker overtrædelse af bekendtgørelsen.

§ 35. Landbrugsstyrelsens afgørelser truffet efter gødskningsloven eller efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Offentliggørelse

§ 36. Landbrugsstyrelsen kan på Landbrugsstyrelsens hjemmeside offentliggøre med navns nævnelse oplysninger indberettet i gødningsregnskaberne, resultater på grundlag af kontrol, herunder påtaler, samt vedtagne administrative bødeforelæg.

Straffebestemmelser

§ 37. Overtrædelse af § 4, stk. 5, § 11, § 12, § 13, stk. 1, 2, 4, og 5, §§ 19-21, § 24, stk. 1, 3 og 4, § 25, § 26, § 27, stk. 1, 2, 4 og 5, og §§ 29-33, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter straffelovens 5. kapitel.

§ 38. Skønnes en overtrædelse af § 12 i lov nr. 338 af 2. april 2019 om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan Landbrugsstyrelsen i et bødeforelæg tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angiven frist at betale en bøde som angivet i bødeforelægget.

Stk. 2. Retsplejelovens regler om krav til indholdet af et anklageskrift og om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, finder tilsvarende anvendelse på bødeforelæg meddelt efter stk. 1.

Stk. 3. Vedtages bødeforelægget inden den givne frist, bortfalder videre forfølgning.

Ikrafttræden

§ 39. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 758 af 29. juli 2019 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2019/2020 ophæves.

Landbrugsstyrelsen, den 29. juli 2019

Louise Piester

/ Jakob Møgelvang


Oversigt over bilag

Bilagsoversigt

Bilagsoversigt

Bilag 1
Kvælstofnormer m.v.
Tabel 1
Kvælstofnormer for landbrugsafgrøder og grønsager på friland herunder oversigtstabel
Tabel 2
Kvælstofnormer for andre plantekulturer
Tabel 3
Hvedesorter, hvortil normen for brødhvede kan anvendes
Oversigtstabel 1
Minimum antal græsningsenheder (GE) pr. ha. - (for at normerne for græskategorien kan anvendes)
Oversigtstabel 2
Beregning af græsningsenheder (GE)
   
Bilag 2
Husdyrnormer m.v.
Tabel 1
Opgørelse af antal dyr inden for forskellige husdyrarter
Tabel 2
Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium
Tabel 3
Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold
Tabel 4
Gram råprotein pr. foderenhed i afgrøder til kvæg
Tabel 5
Gram råprotein pr. kg foder samt indhold af foderenheder
 
pr. kg i fodermidler til svin


Bilag 1

Bilag 1, Tabel 1 til 5

Bilag 1, Tabel 1: Normer til landbrugsafgrøder og grøntsager på friland (kvælstof-, fosfor- og kalium)

Afgrødekode
Afgrøde
Forfrugts-værdi
Indregning af forfrugtsværdi i afgrødens kvælstofnorm
Uvandet grovsand
JB 1 + 3
Uvandet finsand
JB 2 + 4 og 10-12
Vandet sandjord
JB 1-4
Sandblandet lerjord
JB 5-6
Lerjord
JB 7-9
Korrektion for udbytte (salg)
Korrektion for udbytte (opfodring)
kg N/ha
Ja/Nej
Udbytte-norm
hkg/ha
Kvælstof-norm
kg N/ha
Udbytte- norm
hkg/ha
Kvælstof- norm
kg N/ha
Udbytte- norm
hkg/ha
Kvælstof- norm
kg N/ha
Udbytte- norm
hkg/ha
Kvælstof- norm
kg N/ha
Udbytte- norm
hkg/ha
Kvælstof- norm
kg N/ha
kg N/hkg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Vårsæd til modenhed
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
     
1
Vårbyg2
0
Ja
46 (51)
137
53 (58)
133
58 (64)
155
65 (72)
141
69 (76)
147
1,5
1,5
2
Vårhvede2
0
Ja
42 (46)
166
48 (53)
160
53 (58)
182
59 (65)
166
63 (69)
172
1,5
1,5
6
Vårhvede, brødhvede
0
Ja
42 (46)
169
48 (53)
165
53 (58)
188
59 (65)
174
63 (69)
180
1,7
1,7
3
Vårhavre
0
Ja
45
120
52
116
57
138
58
115
61
119
1,5
1,5
4
Blanding af vårsåede arter
0
Ja
45
120
52
116
57
138
58
115
61
119
1,5
1,5
55
Vårrug
0
Ja
45
120
52
116
57
138
58
115
61
119
1,5
1,5
8
Vårspelt
0
Ja
45
120
52
116
57
138
58
115
61
119
1,5
0
5
Majs modenhed
0
Ja
71
174
71
159
79
190
78
164
82
172
1,5
0
7
Korn + bælgsæd under 50 % bælgsæd
8
Ja
44
75
47
62
50
78
53
55
56
56
0,5
0
56
Vårtriticale
0
Ja
45
120
52
116
57
138
58
115
61
119
1,5
1,5
58
Sorghum
0
Ja
 
120
 
116
 
138
 
115
 
119
1,5
1,5
Vintersæd til modenhed
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
     
10
Vinterbyg2
0
Ja
56 (62)
177
60 (66)
167
64 (70)
187
79 (87)
190
84 (92)
201
1,2
1,2
11
Vinterhvede2
0
Ja
55 (61)
175
69 (76)
181
73 (80)
202
88 (97)
209
93 (102)
221
1,5
1,5
13
Vinterhvede, brødhvede2
0
Ja
55 (61)
212
69 (76)
221
73 (80)
243
88 (97)
252
93 (102)
266
1,7
0,0
57
Vinterrhavre
0
Ja
51 (56)
143
65 (72)
144
64 (70)
158
77 (85)
159
81 (89)
168
1,2
1,2
14
Vinterrug2
0
Ja
51 (56)
143
65 (72)
144
64 (70)
158
77 (85)
159
81 (89)
168
1,2
1,2
Vintersæd til modenhed (fortsat)
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
     
15
Vinterhybridrug2
0
Ja
62 (68)
155
77 (85)
159
77 (85)
174
88 (97)
172
93 (102)
183
1,2
1,2
16
Vintertriticale2
0
Ja
48 (53)
178
60 (66)
177
60 (66)
192
68 (75)
187
72 (79)
197
1,2
1,2
9
Vinterspelt
0
Ja
51 (56)
143
65 (72)
144
64 (70)
158
77 (85)
159
81 (89)
168
1,2
1,2
17
Blanding af efterårssåede arter2,12
0
Ja
51 (56)
143
65 (72)
144
64 (70)
158
77 (85)
159
81 (89)
168
1,2
1,2
Oliefrø og Bælgsæd
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
     
21
Vårraps
23
Ja
19
137
22
127
24
145
25
121
26
123
1,5
0
22
Vinterraps
23
Ja
31
196
39
208
39
208
44
216
46
219
1,5
0
23
Rybs
23
Ja
19
137
22
127
24
145
25
121
26
123
1,5
0
24
Solsikke
23
Ja
19
185
21
170
24
185
25
160
26
160
0
0
25
Sojabønner
23
Nej
47
0
47
0
47
0
47
0
47
0
0
0
180
Gul sennep
23
Ja
20
139
22
128
25
146
25
121
26
122
1,5
0
182
Blanding af oliearter
23
Ja
 
137
 
127
 
145
 
121
 
123
1,5
0
30
Ærter
23
Nej
46
0
46
0
46
0
46
0
46
0
0
0
31
Hestebønner
23
Nej
46
0
46
0
46
0
46
0
46
0
0
0
32
Sødlupin
23
Nej
31
0
31
0
31
0
31
0
31
0
0
0
54
Bælgsæd blanding
23
Nej
48
0
56
0
66
0
73
0
73
0
0
0
35
Bælgsæd, flerårig blanding
23
Nej
46
0
46
0
46
0
46
0
46
0
0
0
36
Bælgsæd, andre typer til modenhed, blanding12
23
Nej
46
0
46
0
46
0
46
0
46
0
0
0
Hør og hamp
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
     
40
Oliehør
23
Ja
15
101
15
86
15
101
15
76
15
76
0
0
41
Spindhør
23
Ja
92
63
92
48
92
63
92
38
92
38
0
0
42
Hamp
23
Ja
123
155
123
140
123
155
123
130
123
130
0
0
51
Blanding af bredbladet afgrøde, frø/kerne
23
Ja
 
137
 
127
 
145
 
121
 
123
0
0
52
Quinoa
23
Ja
 
114
 
114
 
114
 
114
 
114
0
0
53
Boghvede
23
Ja
 
114
 
114
 
114
 
114
 
114
0
0
Frøgræs
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
     
101
Rajgræs, alm.
23
Nej
14
170
14
170
14
170
14
170
14
170
0
0
102
Rajgræs, alm. 1. år, efterårsudlagt
23
Nej
14
200
14
200
14
200
14
200
14
200
0
0
103
Rajgræs, ital.
23
Nej
14
125
14
125
14
125
14
125
14
125
0
0
104
Rajgræs, itali., 1. år, efterårsudlagt
23
Nej
14
155
14
155
14
155
14
155
14
155
0
0
116
Rajgræs, hybrid
23
Nej
12
140
12
140
12
140
12
140
12
140
0
0
117
Rajgræs, hybrid, efterårsudlagt
23
Nej
12
170
12
170
12
170
12
170
12
170
0
0
105
Timothefrø (Knoldrottehale)
23
Nej
4
110
4
110
4
110
4
110
4
110
0
0
106
Hundegræsfrø
23
Nej
10
200
10
200
10
200
10
200
10
200
0
0
107
Engsvingelfrø
23
Nej
8
120
8
120
8
120
8
120
8
120
0
0
108
Rødsvingelfrø , fåresvingel
23
Nej
14
150
14
150
14
150
14
150
14
150
0
0
109
Rajsvingelfrø
23
Nej
11
160
11
160
11
160
11
160
11
160
0
0
Frøgræs (fortsat)
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
     
118
Rajsvingelfrø, efterårsudlagt
23
Nej
11
190
11
190
11
190
11
190
11
190
0
0
110
Svingelfrø, stivbladet
23
Nej
13
150
13
150
13
150
13
150
13
150
0
0
111
Svingelfrø, strand
23
Nej
13
200
13
200
13
200
13
200
13
200
0
0
112
Engrapgræsfrø (marktype)
23
Nej
10
160
10
160
10
160
10
160
10
160
0
0
113
Engrapgræsfrø (plænetype)
23
Nej
10
170
10
170
10
170
10
170
10
170
0
0
114
Rapgræs, alm.
23
Nej
8
120
8
120
8
120
8
120
8
120
0
0
115
Hvene, alm. og krybende
23
Nej
4
120
4
120
4
120
4
120
4
120
0
0
120
Kløverfrø
95
Nej
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
0
0
121
Bælgplanter, frø
23
Nej
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
0
0
122
Kommenfrø
23
Nej
11
133
11
133
11
133
11
133
11
133
4
0
123
Valmuefrø
23
Ja
5
135
8
133
9
152
9
127
9
127
4
0
124
Spinatfrø
23
Ja
12
148
15
161
18
169
18
169
18
169
4
0
125
Bederoefrø
23
Ja
21
210
21
210
21
210
21
210
21
210
0
0
126
Blanding af markfrø til udsæd
23
Nej
 
120
 
120
 
120
 
120
 
120
0
0
Kartofler
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
     
149
Kartofler lægge (certificerede)
0
Ja
321
137
347
127
372
147
372
122
372
122
0,2
0,0
150
Kartofler lægge (opformering)
0
Ja
321
137
347
127
372
147
372
122
372
122
0,2
0,0
151
Kartofler, stivelse
0
Ja
476
207
528
203
579
228
579
203
579
203
0,2
0,0
152
Kartofler, spise
0
Ja
330
170
408
171
434
191
434
166
434
166
0,2
0,0
153
Kartofler, andre
0
Ja
476
207
528
203
579
228
579
203
579
203
0,2
0,0
Rodfruger til fabrik
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
     
160
Sukkerroer til fabrik
3
Ja
486
136
536
126
536
141
657
128
718
134
0,1
0,0
161
Cikorierødder
3
Ja
197
151
251
142
319
163
319
138
339
140
0,1
0,0
162
Blanding, andre industriafgr.
3
Ja
 
120
 
120
 
120
 
120
 
120
0,0
0,0
Helsæd, vår
   
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
     
210
Vårbyg, helsæd
0
Ja
5.000
122
5.900
116
6.500
138
7.500
122
8.000
127
0
0
211
Vårhvede, helsæd
0
Ja
4.600
118
5.400
111
6.000
133
6.800
115
7.300
121
0
0
212
Vårhavre, helsæd
0
Ja
5.100
109
6.000
103
6.700
124
6.800
100
7.200
104
0
0
213
Blandkorn, vårsået, helsæd
0
Ja
5.200
110
6.200
104
6.800
125
6.800
100
7.300
106
0
0
214
Korn og bælgsæd, helsæd, under 50 % bælgsæd
8
Ja
5.200
62
6.200
56
6.800
78
6.800
53
7.300
58
0
0
215
Ærtehelsæd
23
Nej
5.700
0
5.700
0
5.700
0
5.700
0
5.700
0
0
0
216
Silomajs
0
Ja
10.200
174
10.200
159
11.300
190
11.200
164
11.700
172
0
0
Helsæd, vinter
   
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
     
220
Vinterbyg, helsæd
0
Ja
6.500
178
7.000
168
7.500
189
9.500
193
10.100
205
0
0
221
Vinterhvede, helsæd
0
Ja
6.800
175
8.600
178
9.100
198
10.900
202
11.600
213
0
0
222
Vinterrug, helsæd
0
Ja
5.400
138
7.100
139
6.900
153
8.600
155
9.200
165
0
0
223
Vintertriticale, helsæd
0
Ja
5.500
173
7.000
174
7.000
189
8.100
184
8.600
195
0
0
224
Blandkorn, efterårssået helsæd
0
Ja
5.300
137
6.900
138
6.500
149
8.200
151
8.700
161
0
0
Korn, grønkorn
   
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
     
230
Blanding af vårkorn, grønkorn12
0
Ja
3.000
124
3.800
125
3.800
140
4.100
121
4.100
121
0
0
701
Grønkorn af vårbyg
0
Ja
3.000
124
3.800
125
3.800
140
4.100
121
4.100
121
0
0
702
Grønkorn af vårhvede
0
Ja
3.000
124
3.800
125
3.800
140
4.100
121
4.100
121
0
0
703
Grønkorn af vårhavre
0
Ja
3.000
124
3.800
125
3.800
140
4.100
121
4.100
121
0
0
704
Grønkorn af vårrug
0
Ja
3.000
124
3.800
125
3.800
140
4.100
121
4.100
121
0
0
705
Grønkorn af vårtriticale
0
Ja
3.000
124
3.800
125
3.800
140
4.100
121
4.100
121
0
0
234
Korn og bælgsæd, grønkorn, under 50 % bælgsæd
0
Ja
3.000
79
3.800
80
3.800
95
4.100
76
4.100
76
0
0
235
Blanding af vinterkorn, grønkorn14
0
Ja
4.000
153
5.200
162
5.200
177
6.300
184
6.300
189
0
0
706
Grønkorn af vinterbyg
0
Ja
4.000
153
5.200
162
5.200
177
6.300
184
6.300
189
0
0
707
Grønkorn af vinterhvede
0
Ja
4.000
153
5.200
162
5.200
177
6.300
184
6.300
189
0
0
708
Grønkorn af vinterhavre
0
Ja
4.000
153
5.200
162
5.200
177
6.300
184
6.300
189
0
0
709
Grønkorn af vinterrug
0
Ja
4.000
153
5.200
162
5.200
177
6.300
184
6.300
189
0
0
710
Grønkorn af hybridrug
0
Ja
4.000
153
5.200
162
5.200
177
6.300
184
6.300
189
0
0
711
Grønkorn af vintertriticale
0
Ja
4.000
153
5.200
162
5.200
177
6.300
184
6.300
189
0
0
Græs, permanent
   
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
     
248
Permanent græs ved vandboring
23
Nej
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
0
0
249
Udnyttet græs ved vandboring
23
Nej
1.800
0
1.800
0
1.800
0
1.800
0
1.800
0
0
0
Græs, permanent (fortsat)
   
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
     
250
Permanent græs, meget lavt udbytte4
23
Nej
800
30
800
30
800
30
800
30
800
30
0
0
251
Permanent græs, lavt udbytte4
23
Nej
1.800
80
1.800
80
1.800
80
1.800
80
1.800
80
0
0
252
Permanent græs, normalt udbytte4
23
Nej
3.100
157
3.100
157
3.100
157
3.100
157
3.100
157
0
0
259
Permanent græs til fabrik, over 6 tons3
23
Nej
7
231
7
231
7
231
7
231
7
231
30
0
276
Permanent græs og kløvergræs uden norm under 50 % kløver6
23
Nej
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
0
0
286
Permanent græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver
95
Nej
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
0
0
287
Græs til udegrise permanent
23
Nej
 
63
 
63
 
63
 
63
 
63
0
0
Græs, permanent omlagt mindst hvert 5 . år
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
     
255
Permanent græs under 50 % kløver/lucerne 4, 7, 16
95
Nej
7.200
285
7.400
287
8.800
301
7.800
290
7.800
290
0
0
256
Permanent kløvergræs over 50 % kløver/lucerne 4, 7, 16
95
Nej
5.900
75
6.400
75
7.600
75
7.600
75
7.600
75
0
0
257
Permanent græs uden kløver4, 16
23
Nej
7.900
384
8.400
395
10.000
427
8.900
405
8.900
405
0
0
272
Permanent græs til fabrik3,16
23
Nej
13
352
14
379
16
460
15
406
15
406
30
0
273
Lucerne til fabrik16
95
nej
12
0
13
0
15
0
13
0
13
0
0
0
274
Permanent lucernegræs over 25 % græs, til fabrik3,16
95
Nej
12
75
14
75
17
75
16
75
16
75
15
0
Græs, permanent omlagt mindst hvert 5 . år (fortsat)
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
     
277
Kløver til fabrik 3,16
95
Nej
12
0
14
0
17
0
12
0
16
0
0
0
278
Permanent lucerne og lucernegræs over 50% lucerne4, 16
95
Nej
12
75
12
75
14
75
13
75
13
75
15
0
279
Permanent kløvergræs under 50 % kløver til fabrik3,16
95
Nej
12
252
12
257
14
292
13
265
13
265
15
0
Græsmarksplanter, omdrift
   
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
     
266
Græs under 50 % kløver/lucerne,med ekstremt lavt udbytte (omdrift)4, 7
23
Nej
610
30
610
30
610
30
610
30
610
30
0
0
267
Græs under 50 % kløver/lucerne, meget lavt udbytte (omdrift)4, 7
23
Nej
1.500
80
1.500
80
1.500
80
1.500
80
1.500
80
0
0
268
Græs under 50 % kløver/lucerne, lavt ¬udbytte (omdrift)4, 7
23
Nej
2.600
155
2.600
155
2.600
155
2.600
155
2.600
155
0
0
260
Græs med kløver/lucerne under 50 % bælgpl. (omdrift)4, 20
95
Nej
7.200
285
7.400
287
8.800
301
7.800
290
7.800
290
0
0
284
Græs med vikke og andre bælgplanter, under 50 % bælgpl.
95
Nej
5.800
271
6.400
276
7.500
288
7.500
288
7.500
288
0
0
261
Kløvergræs over 50 % kløver (omdrift)4, 7
95
Nej
5.900
75
6.400
75
7.600
75
7.600
75
7.600
75
0
0
262
Lucernegræs, over 50 % lucerne (omdrift)4
95
Nej
6.000
75
6.500
75
7.600
75
7.600
75
7.600
75
0
0
Græsmarksplanter, omdrift (fortsat)
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
     
263
Græs uden kløvergræs (omdrift)4
23
Nej
7.900
384
8.400
395
10.000
427
8.900
405
8.900
405
0
0
269
Græs, rullegræs
0
Nej
 
210
 
210
 
210
 
210
 
210
0
0
270
Græs til udegrise, omdrift
95
Nej
 
180
 
180
 
180
 
180
 
180
0
0
264
Græs og kløvergræs uden norm, under 50 % kløver omdrift6
23
Nej
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
0
0
285
Græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver (omdrift)
95
Nej
800
0
800
0
800
0
800
0
800
0
0
0
170
Græs til fabrik (omdrift)3
23
Nej
13
357
14
384
16
465
15
411
15
411
30
0
174
Kløvergræs til fabrik3
95
Nej
12
252
12
257
14
292
13
265
13
265
15
0
171
Lucerne, slæt3
95
Nej
12
0
13
0
16
0
14
0
14
0
0
0
172
Lucernegræs, over 25% græs til slæt inkl. eget foder3
95
Nej
12
75
13
75
16
75
14
75
14
75
0
0
173
Kløver til slæt3
95
Nej
12
0
12
0
14
0
13
0
13
0
0
0
975
Græs, slæt før vårsået afgrøde4, 8
0
Nej
2.700
108
2.700
108
2.700
108
2.700
108
2.726
108
   
Andre foderafgrøder 19
   
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
     
280
Fodersukkerroer
3
Ja
9.300
192
12.700
211
12.700
226
13.800
212
13.800
212
0
0
281
Kålroer
3
Ja
7.300
186
9.000
188
9.000
203
9.000
178
9.000
178
0
0
282
Fodermarvkål
3
Ja
7.400
138
7.900
131
9.000
162
9.000
137
9.000
137
0
0
283
Fodergulerødder
3
Ja
7.300
171
8.900
172
8.900
187
8.900
162
8.900
162
0
0
Udlæg og efterafgrøder
   
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
     
943
Kløvergræs med over 50% kløver, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni4,10
0
Nej
2.700
34
3.000
37
4.200
48
2.600
33
2.600
33
0
0
944
Kløvergræs med over 50% kløver, udlæg/efterslæt efter helsæd høstet senest 1. august4,10
0
Nej
1.500
18
1.600
20
1.700
21
1.400
17
1.400
17
0
0
945
Kløvergræs med over 50% kløver, udlæg/efterslæt efter korn o.l. 4,10
0
Nej
620
7
620
7
710
8
620
7
620
7
0
0
946
Kløvergræs med over 50% kløver til fabrik, efterslæt efter grøn-korn o.l. høstet i maj/juni3
0
Nej
4
28
5
29
5
29
4
28
4
28
0
0
960
Græs, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni4, 9
0
Nej
4.800
199
5.100
206
6.400
232
4.700
197
4.700
197
0
0
961
Græs, udlæg/efterslæt efter helsæd/tidlig frøgræs eller vinterbyg høstet senest 1. august4, 9
0
Nej
2.800
135
3.000
140
3.100
142
2.700
133
2.700
133
0
0
962
Græs, udlæg/efterslæt efter korn/sildig frøgræs4, 9
0
Nej
1.300
64
1.300
64
1.400
66
1.300
64
1.300
64
0
0
963
Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/jun4, 10
0
Nej
4.200
146
4.500
150
5.800
163
4.100
145
4.100
145
0
0
                               
964
Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter helsæd høstet senest 1. august4, 10
0
Nej
2.100
91
2.400
93
2.500
94
2.000
90
2.000
90
0
0
965
Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter korn o.l. 4, 10
0
Nej
1.200
39
1.200
39
1.300
40
1.200
39
1.200
39
0
0
966
Græs/kløvergræs med under 50% kløver til fabrik, efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni3
0
Nej
7
260
8
293
8
293
7
260
7
260
30
0
968
Pligtige efterafgrøder11
17/25
Nej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
970
Udlæg og efterafgrøder til grøngødning
0
Nej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
972
Mellemafgrøder
0
Nej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Afgrødekode
Afgrøde
Forfrugts-værdi
Indregning af forfrugtsværdi i afgrødens kvælstofnorm
Uvandet grovsand
JB 1 + 3
Uvandet finsand
JB 2 + 4 og 10-12
Vandet jord
Alle jordtyper20
Sandblandet lerjord
JB 5-6
Lerjord
JB 7-9
Korrektion for udbytte (salg)
Korrektion for udbytte (opfodring)
kg N/ha
Ja/Nej
Udbytte-norm
hkg/ha
Kvælstof-norm
kg N/ha
Udbytte- norm
hkg/ha
Kvælstof- norm
kg N/ha
Udbytte- norm
hkg/ha
Kvælstof- norm
kg N/ha
Udbytte- norm
hkg/ha
Kvælstof- norm
kg N/ha
Udbytte- norm
hkg/ha
Kvælstof- norm
kg N/ha
kg N/hkg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Grønsager, friland
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
     
400
Asieargurker
25
Ja
 
135
 
120
 
135
 
110
 
120
0
0
401
Asparges
25
Nej
 
150
 
135
 
150
 
125
 
135
0
0
402
Bladselleri
25
Ja
 
215
 
200
 
215
 
190
 
200
0
0
403
Blomkål
25
Ja
 
255
 
240
 
255
 
230
 
240
0
0
404
Broccoli
25
Ja
 
215
 
200
 
215
 
190
 
200
0
0
405
Courgette, squash
25
Ja
 
150
 
135
 
150
 
125
 
135
0
0
406
Grønkål
50
Ja
 
185
 
170
 
185
 
160
 
170
0
0
407
Gulerod
25
Ja
400
125
400
110
400
125
400
100
400
110
0,1
0
408
Hvidkål
50
Ja
 
285
 
270
 
285
 
260
 
270
0
0
409
Kinakål
25
Ja
 
195
 
180
 
195
 
170
 
180
0
0
410
Knoldselleri
50
Ja
 
235
 
220
 
235
 
210
 
220
0
0
411
Løg
0
Ja
 
165
 
150
 
165
 
140
 
150
0
0
412
Pastinak
25
Ja
 
165
 
150
 
165
 
140
 
150
0
0
413
Rodpersille
25
Ja
 
165
 
150
 
165
 
140
 
150
0
0
415
Porre
25
Ja
 
225
 
210
 
225
 
200
 
210
0
0
416
Rosenkål
50
Ja
 
240
 
225
 
240
 
215
 
225
0
0
417
Rødbede
25
Ja
 
180
 
165
 
180
 
155
 
165
0
0
418
Rødkål
50
Ja
 
265
 
250
 
265
 
240
 
250
0
0
420
Salat (friland)
25
ja
 
165
 
150
 
165
 
140
 
150
0
0
Grønsager, friland (fortsat)
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
     
421
Savoykål, spidskål
25
Ja
 
265
 
250
 
265
 
240
 
250
0
0
422
Spinat
25
Ja
 
120
 
105
 
120
 
95
 
105
0
0
423
Sukkermajs
25
Ja
 
155
 
140
 
155
 
130
 
140
0
0
424
Ærter, konsum
17
Nej
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
0
0
429
Jordskok, konsum
25
Nej
 
150
 
150
 
150
 
150
 
150
0
0
450
Grønsager, blandinger
25
Ja
 
265
 
250
 
265
 
240
 
250
0
0
430
Bladpersille
25
Ja
 
205
 
190
 
205
 
180
 
190
0
0
431
Purløg
50
Ja
 
300
 
285
 
300
 
275
 
285
0
0
432
Krydderurter (undtagen persille og purløg)
25
Ja
 
205
 
190
 
205
 
180