Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at håndtering af gods i højden på virksomhedens lager kan foregå sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Resume

Arbejdstilsynet gav strakspåbud til en virksomhed om at sikre, at håndtering af gods i højden på virksomhedens lager kunne foregå sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet fastholdt afgørelsen og vurderede, at arbejdet med håndtering af gods i højden på lageret hos virksomheden ved Arbejdstilsynets tilsynsbesøg ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da der var risiko for, at ansatte, der arbejdede og færdedes på lageret, kunne blive ramt af genstande med personskade til følge.

Nævnet lagde herved vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at en ansat var i færd med at tage en palle ud fra nederste bjælke på en pallereol i 217 cm’s højde ved hjælp af en pallestabler, imens en anden ansat stod lige ved siden af pallestableren.

Nævnet lagde desuden vægt på, at pallen på pallestableren var læsset med varer.

Nævnet lagde endelig vægt på, at flytning af gods i over to meters højde giver anledning til en særlig fare, da gods, der er løftet op i højden, vil kunne forårsage en ulykke, hvis det falder ned. Nedstyrtende gods, som rammer en person, vil kunne medføre alvorlige personskader.

Den konkrete afgørelse

[Adressat udeladt]

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 25. juni 2019 behandlet [navn udeladt]s klage på vegne af [navn udeladt] over Arbejdstilsynets afgørelse af 29. oktober 2018 med strakspåbud om at sikre, at håndtering af gods i højden på virksomhedens lager kan foregå sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt hos [navn udeladt], [adresse udeladt].

Nævnet traf følgende

A F G Ø R E L S E

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholder Arbejdstilsynets afgørelse af 29. oktober 2018.

B E G R U N D E L S E

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderer, at arbejdet med håndtering af gods i højden på lageret hos [navn udeladt], [adresse udeladt] ved Arbejdstilsynets tilsynsbesøg den 22. oktober 2018 ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da der var risiko for, at ansatte, der arbejdede og færdedes på lageret, kunne blive ramt af genstande med personskade til følge.

Nævnet lægger herved vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at en ansat var i færd med at tage en palle ud fra nederste bjælke på en pallereol i 217 cm’s højde ved hjælp af en pallestabler, imens en anden ansat stod lige ved siden af pallestableren.

Nævnet lægger desuden vægt på, at pallen på pallestableren var læsset med varer.

Nævnet lægger endelig vægt på, at flytning af gods i over 2 meters højde giver anledning til en særlig fare, da gods, der er løftet op i højden, vil kunne forårsage en ulykke, hvis det falder ned. Nedstyrtende gods, som rammer en person, vil kunne medføre alvorlige personskader.

Det følger af arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Det følger af reglerne om arbejdets udførelse, at ved udførelsen af arbejdet skal det sikres, at der er truffet effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for sammenstyrtning, nedstyrtning og lignende.

Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn.

B E M Æ R K N I N G E R T I L K L A G E N

[Navn udeladt] har i klagen anført, at Arbejdstilsynet ikke i tilstrækkelig grad har beskrevet og dokumenteret den særlige risiko.

Arbejdsmiljøklagenævnet skal hertil bemærke, at når gods flyttes eller transporteres maskinelt i mere end 2 meters højde, opstår der en særlig risiko, hvis personer opholder sig eller færdes i umiddelbar nærhed.

Den særlige risiko består i, at hvis godset tabes, vil det få et kortere eller længere frit fald hen over eller hen mod personer.

Derfor skal det sikres, at der i sådanne situationer ikke kan færdes personer i umiddelbar nærhed.

Nævnet kan i øvrigt henvise til begrundelsen, hvori Arbejdstilsynets konstateringer er beskrevet.

R E G L E R

Arbejdsmiljøklagenævnet henviser til

Om Arbejdstilsynets ret til at afgive strakspåbud:

§ 77, stk. 1, i Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017 af lov om arbejdsmiljø

Om arbejdets udførelse:

§ 38, stk. 1, i Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017 af lov om arbejdsmiljø

§ 13, nr. 1, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1234 af 15. november 2018 om arbejdets udførelse

Reglerne kan læses på de følgende sider.

O P L Y S N I N G E R N E I S A G E N

Sagen er afgjort på grundlag af de akter, som klagenævnet har modtaget fra Arbejdstilsynet, samt brev af 8. februar 2019 fra [navn udeladt] og brev af 26. februar 2019 fra Arbejdstilsynet.

På klagenævnets vegne

[Navn udeladt]

[Stilling udeladt]

Kopi til

[Adressat udeladt]

[Adressat udeladt]
[Adressat udeladt]
[Adressat udeladt]
[Adressat udeladt]

Regler

Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017 af lov om arbejdsmiljø

Kapitel 5

Arbejdets udførelse

§ 38. Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Kapitel 13

Arbejdstilsynet

§ 77. Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, og kan herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1234 af 15. november 2018 om arbejdets udførelse

Kapitel 3

Arbejdets udførelse

Særlige krav

§ 13. Ved udførelsen af arbejdet skal det sikres

1) at der er truffet effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for sammenstyrtning, nedstyrtning, sammenskridning, ulykker hidrørende fra elektrisk strøm, rystelser og lignende,