Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0072
 
32009L0073
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Energistyrelsen1)

I medfør af, § 51 a, stk. 5, § 51 b, stk. 3, § 51 c, stk. 3, § 51 d, stk. 2, og § 90, nr. 1, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 52 af 16. januar 2019, som ændret ved lov nr. 494 af 1. maj 2019, § 58 og § 68, nr. 1, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 356 af 4. april 2019, § 10, stk. 3, § 13, stk. 2, § 16, stk. 2, § 17, stk. 4, § 24, stk. 3, § 30 a, stk. 5, § 30 b, § 30 c, stk. 2 og § 52, nr. 1 i lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1127 af 5. september 2018, som ændret ved lov nr. 494 af 1. maj 2019, og § 4 d, stk. 3 og § 21, stk. 2, i lov om Energinet, jf. lovbekendtgørelse nr. 997 af 27. juni 2018, fastsættes:

Timebaserede gebyrer

§ 1. Virksomheder omfattet af § 51 a, stk. 1-3, i lov om elforsyning, betaler ud fra timeforbruget, jf. § 2, stk. 2 og 3, for omkostningerne til myndighedsbehandling omfattet af § 51 a, stk. 1-3, i lov om elforsyning.

Stk. 2. Virksomheder omfattet af § 58 i lov om fremme af vedvarende energi, betaler ud fra timeforbruget, jf. § 2, stk. 2 og 3, for omkostningerne til myndighedsbehandling omfattet af § 58 i lov om fremme af vedvarende energi.

Stk. 3. Selskaber omfattet af § 10, stk. 1, § 13, stk. 1, § 16, stk. 1, § 17, stk. 1, og § 24, stk. 1, i lov om naturgasforsyning, betaler ud fra timeforbruget, jf. § 2, stk. 2 og 3, for omkostningerne til myndighedsbehandling omfattet af § 10, stk. 1, § 13, stk. 1, § 16, stk. 1, § 17, stk. 1, og § 24, stk. 1, i lov om naturgasforsyning.

Stk. 4. Energinet og denne virksomheds helejede datterselskaber, betaler ud fra timeforbruget, jf. § 2, stk. 2 og 3, for myndighedsbehandling omfattet af § 4 d, stk. 1 og 2, i lov om Energinet.

§ 2. Energistyrelsen opkræver betaling efter § 1.

Stk. 2. Energistyrelsens omkostninger ved udøvelsen af myndighedsbehandlingen, jf. § 1, beregnes på grundlag af det antal timer, der er medgået til udførelsen af den enkelte opgave, og den timesats, der er fastsat efter stk. 3.

Stk. 3. Timesatsen fastsættes på grundlag af gennemsnitlige lønudgifter tillagt en forholdsmæssig andel af Energistyrelsens generelle fællesomkostninger, relevante henførbare, indirekte omkostninger og direkte øvrige driftsomkostninger, der er forbundet med myndighedsbehandlingen i det pågældende regnskabsår. Energistyrelsens omkostningsfordeling følger Finansministeriets vejledninger herfor.

Stk. 4. Energistyrelsen udsender halvårligt fakturaer til opkrævning, jf. stk. 2 og stk. 3, til de § 1 nævnte virksomheder.

Stk. 5. Beløb, der opkræves efter stk. 4, skal indbetales senest 30 dage efter regningens udstedelse.

Stk. 6. Betales det opkrævede beløb ikke rettidigt, skal der betales renter heraf i medfør af renteloven.

§ 3. Beløb til opkrævning efter § 2 efterreguleres efter regnskabsårets afslutning, hvis der ikke er balance mellem indtægterne, der opkrævet i årets løb, og de realiserede omkostninger til myndighedsbehandlingen efter § 1. Efterreguleringen foretages ved, at Energistyrelsen efter udløbet af et regnskabsår udarbejder en slutopgørelse over de beløb, som selskaberne, omfattet af § 1, skal betale for det pågældende år. Slutopgørelsen fremsendes senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb til virksomhederne. Viser slutopgørelsen, at der ikke er balance mellem indtægter og de realiserede omkostninger, der er forbundet med myndighedsbehandlingen efter § 1, efterreguleres ubalancen i forbindelse med det efterfølgende års gebyropkrævninger.

Lovfikserede gebyrer

§ 4. Det beløb, som Energinet skal betale til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i medfør af § 51 b i lov om elforsyning, skal betales til Energistyrelsen. Energistyrelsen udsender halvårligt fakturaer til opkrævning af beløbet hos Energinet.

§ 5. Det beløb, som netvirksomhederne skal betale til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i medfør af § 51 c i lov om elforsyning, skal udbetales til Energistyrelsen. Energistyrelsen udsender halvårligt fakturaer til opkrævning af beløbet hos netvirksomhederne.

Stk. 2. For betalinger efter stk. 1 betales 0,03 kr. pr. MWh, der anvendes til forbrug i Danmark.

§ 6. Det beløb som Energinet og denne virksomheds helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet.dk, der driver gastransmissionsvirksomhed, samt selskaber, der driver gastransmissionsvirksomhed efter bevilling, skal betale efter § 30 a, stk. 1, i lov om naturgasforsyning skal udbetales til Energistyrelsen. Energistyrelsen udsender halvårligt fakturaer til opkrævning af beløbet hos Energinet’s gastransmissionsselskaber og selskaber, der driver gastransmissionsvirksomhed efter bevilling.

Stk. 2. For betaling efter stk. 1, betales der 279 kr. pr. million Nm3 naturgas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ pr. Nm3, som er transporteret gennem selskabernes net til forbrug i Danmark.

§ 7. Det beløb som Energinet og denne virksomheds helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet.dk, der driver gasdistributionsvirksomhed, samt selskaber, der driver gasdistributionsvirksomhed efter bevilling, skal betale efter § 30 a, stk. 2, i lov om naturgasforsyning skal udbetales til Energistyrelsen. Energistyrelsen udsender halvårligt fakturaer til opkrævning af beløbet hos Energinet og denne virksomheds helejede datterselskaber, der driver gasdistributionsvirksomhed, og selskaber der driver gasdistributionsvirksomhed efter bevilling.

Stk. 2. For betaling efter stk. 1, betales der 39 kr. pr. million Nm3 naturgas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ pr. Nm3, som er transporteret gennem selskabernes net til forbrug i Danmark.

§ 8. Beløb opkrævet efter §§ 4-7 skal indbetales senest 30 dage efter fakturaens udstedelse.

Stk. 2. Betales det opkrævede beløb ikke rettidigt, skal der betales renter heraf i medfør af renteloven.

Administrativt fastsatte gebyrer

§ 9. Virksomheder omfattet af § 51 d, i lov om elforsyning, og § 30 c, i lov om naturgasforsyning, betaler gebyr, jf. § 10, stk. 2, til Energistyrelsen i henhold til virksomhedens gebyrkategori, jf. § 10, stk. 1. Virksomhederne betaler gebyr til dækning af Energistyrelsens omkostninger for tilsyn med virksomhederne efter regler udstedt i medfør af 85 b, stk. 4, og § 85 c, stk. 6, i lov om elforsyning, samt § 15 a, stk. 4, og § 15 b, stk. 6, i lov om naturgasforsyning.

§ 10. Virksomheder, omfattet af § 9, er inddelt i følgende gebyrkategorier:

1) Kategori A: Virksomheder, som er kategori 1 virksomheder efter bekendtgørelse nr. 820 af 14. august 2019 om it-beredskab for el- og naturgassektorerne, og som har 4 eller flere klasse 1 anlæg klassificeret efter bekendtgørelse nr. 819 af 14. august 2019 om beredskab for elsektoren eller bekendtgørelse nr. 821 af 14. august 2019 om beredskab for naturgassektoren.

2) Kategori B: Virksomheder, som er kategori 1 virksomheder efter bekendtgørelse nr. 820 af 14. august 2019 om it-beredskab for el- og naturgassektorerne, og som har 3 eller færre klasse 1 anlæg klassificeret efter bekendtgørelse nr. 819 af 14. august 2019 om beredskab for elsektoren eller bekendtgørelse nr. 821 af 14. august 2019 om beredskab for naturgassektoren.

3) Kategori C: Virksomheder, som er kategori 2 virksomheder efter bekendtgørelse nr. 820 af 14. august 2019 om it-beredskab for el- og naturgassektorerne.

4) Kategori D: Virksomheder, som er kategori 3 virksomheder efter bekendtgørelse nr. 820 af 14. august 2019 om it-beredskab for el- og naturgassektorerne.

Stk. 2. Gebyret udgør i grundbeløb pr. 1. juli 2019 for virksomheder, jf. § 9:

1) 283.088 kr. årligt pr. virksomhed i gebyrkategori A.

2) 212.316 kr. årligt pr. virksomhed i gebyrkategori B.

3) 74.131 kr. årligt pr. virksomhed i gebyrkategori C.

4) 74.131 kr. årligt pr. virksomhed i gebyrkategori D.

§ 11. Energistyrelsen udsender halvårligt fakturaer til opkrævning af halvdelen af beløbet i § 10, stk. 2, nr. 1-4, hos virksomhederne.

Stk. 2. Beløb, der opkræves efter § 9, skal indbetales senest 30 dage efter fakturaens udstedelse.

Stk. 3. Betales det opkrævede beløb ikke rettidigt, skal der betales renter heraf i medfør af renteloven.

Klageadgang

§ 12. Afgørelser truffet i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2019.

Stk. 2. Virksomheder omfattet af § 9 betaler kun en tredjedel af gebyret i § 10, stk. 2 for kalenderåret 2019 til Energistyrelsen.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1513 af 15. december 2017 om betaling for myndighedsbehandling i Energistyrelsen ophæves.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, den 14. august 2019

Dan Jørgensen

/ Martin Hansen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 211, side 55, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 211, side 94.