Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32008L0056
 
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1303
 
32013R1379
 
32013R1380
 
32013R1418
 
32014R0508
 
32015R0288
 
32015R0531
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Kriterier for tilskudsberettigelse
Kapitel 5 Tilskudsberettigede udgifter
Kapitel 6 Beregning af tilskud
Kapitel 7 Ændring af projekt, overdragelse af tilsagn og forlængelse af projektperioden
Kapitel 8 Udbetaling af tilskud
Kapitel 9 Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud
Kapitel 10 Force majeure
Kapitel 11 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til afsætningsfremme1)

I medfør af § 2, stk. 1-3, § 4, stk. 2, § 6, stk. 1 og 2, § 7, stk. 2, og § 9, stk. 4, i lov om Hav- og Fiskerifonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 983 af 28. juni 2018 om Fiskeristyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Fiskeristyrelsen kan give tilsagn om tilskud til projekter, hvor formålet er at fremme markeds- og afsætningsforholdene for fiskevarer og akvakulturprodukter gennem tilskud til følgende indsatsområder:

1) afsætning af kystfiskeres fangster,

2) afsøgning af nye markeder,

3) udvikling af afsætningsmuligheder for discard,

4) oprettelse af producentorganisationer,

5) fremme af bæredygtige fiskevarer og akvakulturprodukter gennem afsætnings- og informationskampagner, og

6) fremme og udvikling af certificering og mærkning.

§ 2. Tilsagn om tilskud til projekter i medfør af § 1, nr. 1-3, gives til følgende:

1) Fiskeriorganisationer, producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer eller brancheorganisationer inden for fiskeri og akvakultur.

2) Små, mellemstore og store virksomheder.

Stk. 2. Der kan gives tilsagn til oprettelse af producentorganisationer i medfør af § 1, nr. 4, forudsat at ansøger lever op til kravene i artikel 14 og 17, i forordning. nr. 1379/2013/EU, og dermed kan anerkendes som producentorganisation.

Stk. 3. Tilsagn om tilskud til projekter i medfør af § 1, nr. 5-6, gives til fiskeriorganisationer, producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer eller brancheorganisationer inden for fiskeri og akvakultur.

Behandling af ansøgningen

§ 3. Ansøgning i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke tages under behandling, såfremt den ikke er antagelig i medfør af artikel 10, i forordning nr. 508/2014/EU.

Kapitel 2

Definitioner

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Administrative, finansielle og operationelle kapacitet: En samlet vurdering af tilsagnshavers kapacitet på ansøgningstidspunktet. Med administrativ og operationel kapacitet menes, at ansøger på ansøgningstidspunktet råder over de nødvendige medarbejdere, faglige kompetencer og kvalifikationer samt det administrative set up til at kunne realisere det foreslåede projekt. Med finansiel kapacitet forstås, at ansøgeren på ansøgningstidspunktet har de nødvendige finansieringskilder til at kunne realisere det foreslåede projekt.

2) Afsætningspotentiale: Projektets økonomiske potentiale i markedet. Dette vurderes på baggrund af ansøgers markedsundersøgelse eller anden dokumentation for, at der er et marked for produktet, og at der er et tilstrækkeligt økonomisk potentiale i dette marked.

3) Akvakulturprodukter: Produkter fremstillet i akvakultur som defineret i artikel 4, nr. 25, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013.

4) Bruttosubventionsækvivalent: Den økonomiske værdi af støtten på ansøgningstidspunktet, før der er betalt skat, såfremt støtten gives i form af andet end direkte støtte.

5) Direkte sammenlignelige tilbud: Tilbud er direkte sammenlignelige, når de er udspecificerede og er afgivet af leverandører med forskellige CVR-numre, som i øvrigt er uafhængige af hinanden og af tilsagnshaver. Tilbuddene skal omfatte den samme vare eller tjenesteydelse. Hvis det ene tilbud indeholder poster eller elementer, som det andet tilbud ikke gør, skal det være muligt at trække udgiften for disse poster fra, så priserne kan sammenlignes.

6) Discard: Fisk, der ikke opfylder kravene til mindstereferencestørrelsen, og som ikke må anvendes til direkte konsum, jf. artikel 15, stk. 10 og 11, i forordning nr. 1380/2013/EU.

7) EFF: Den Europæiske Fiskerifond (2007-2013).

8) EHFF: Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (2014-2020).

9) Fiskevarer: Fiskevarer som defineret i artikel 4, nr. 29, i forordning nr. 1380/2013/EU.

10) Kystfiskeri: Fiskeri foretaget af fiskere med fiskerfartøj med en længde overalt på maksimalt 17 meter.

11) Omkostningsarter: De fem lønkategorier samlet set, overhead, udgifter til konsulentbistand og udgifter til materialer og udstyr. Posten, der indeholder alle andre omkostninger, udgør én omkostningsart.

12) Rimelige udgifter: Det, der svarer til markedspris for den pågældende vare eller tjenesteydelse sammenholdt med projektbeskrivelsen, omfanget og arten af varen eller tjenesteydelsen.

13) Sikker Digital Post: Ved sikker Digital Post forstås sikker digital kommunikation til og fra Fiskeristyrelsen via f.eks. e-Boks, borger.dk, virk.dk, tunnelløsning eller sikker mail.

14) Skånsomt fiskeri: Fiskeri foretaget med skånsomme redskaber, jf. bilag 15 i bekendtgørelse nr. 1270 af 20. oktober 2018 om regulering af fiskeriet.

15) Små og mellemstore virksomheder (SMV): SMV som defineret i artikel 2, i Kommissionens henstilling nr. 361/2003/EF af 6. maj 2003, EU-Tidende 2003, nr. L 124; af 20. maj 2003, side 36 ff.

16) Udbudsloven og tilbudsloven: De på ansøgningstidspunktet gældende udbud- og tilbudsregler. Ved udbudsloven forstås udbudsloven. Ved tilbudsloven forstås lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter med de ændringer, som følger af udbudslovens § 198.

17) Værdikæden: Fiskeren, samlecentralen, forarbejdnings-, distributions- og detailvirksomheden.

18) Økonomisk bæredygtighed: Projektets økonomiske potentiale.

Kapitel 3

Administration

Obligatorisk digital kommunikation

§ 5. Al skriftlig kommunikation med Fiskeristyrelsen i forbindelse med tilskud efter denne bekendtgørelse skal ske med sikker Digital Post.

Kontrol

§ 6. Fiskeristyrelsen forestår den fysiske og administrative kontrol samt den efterfølgende regnskabskontrol af projekter, der modtager tilskud.

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 7. Ansøgning om tilsagn om tilskud efter denne bekendtgørelse indgives til Fiskeristyrelsen på det ansøgningsskema, der er tilgængeligt for ordningen på Fiskeristyrelsens hjemmeside og indsendes via sikker Digital Post.

Stk. 2. Fiskeristyrelsen kvitterer for, at ansøgningen er modtaget og kan i forbindelse hermed give tilladelse til, at projektet sættes i gang for egen regning og risiko.

Stk. 3. Ansøgning kan indsendes fra den 12. august 2019 og skal være modtaget i Fiskeristyrelsen senest den 7. oktober 2019.

Stk. 4. Ansøgningen om tilskud skal indeholde:

1) et ansøgningsskema, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet, herunder et detaljeret budget for projektet,

2) en underskrevet bekræftelse på, at ansøger er antagelig i medfør af artikel 10, stk. 1, i forordning nr. 508/2014/EU,

3) en underskrevet tro- og love erklæring på, at ansøger ikke har begået svig i forbindelse med EFF eller EHFF, som omhandlet i artikel 10, stk. 3, i forordning nr. 508/2014/EU, og

4) to direkte sammenlignelige tilbud for udgifter over 50.000 kr., jf. dog stk. 7.

Stk. 5. Fiskeristyrelsen giver tilsagn til den billigste pris på baggrund af to direkte sammenlignelige tilbud, jf. stk. 4, nr. 5.

Stk. 6. Fiskeristyrelsen kan på baggrund af en konkret vurdering dispensere fra stk. 4, nr. 4, hvis der alene findes én leverandør på markedet. Ansøgers begrundelse for kun at vedlægge ét tilbud skal fremgå af ansøgningen.

Stk. 7. Såfremt ansøger er forpligtet til at overholde udbudslovens eller tilbudslovens regler, og det fremgår af ansøgningen, at der vil blive gennemført et udbud efter udbudslovens eller tilbudslovens regler for en eller flere af de tilskudsberettigede udgifter, meddeler Fiskeristyrelsen tilsagn til rimelige udgifter, uden der på ansøgningstidspunktet foreligger to direkte sammenlignelige tilbud. Det er et vilkår for tilsagnet, at udbuddet efterfølgende gennemføres, samt at der hermed indhentes mindst to tilbud, jf. dog stk. 6, samt at tildelingskriteriet er ”laveste pris” eller ”laveste omkostninger”. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med gennemførelse af udbud.

Afgørelse på baggrund af oplysninger i ansøgningen

§ 8. Fiskeristyrelsen kan give hel eller delvis afslag på ansøgninger, hvis:

1) de anslåede tilskudsberettigede udgifter ikke er rimelige, jf. § 4, nr. 12,

2) de påkrævede oplysninger i ansøgningen, jf. § 7, ikke er afgivet,

3) effekten af det ansøgte projekt ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager til opfyldelsen af formålet med ordningen,

4) effekten af det ansøgte projekt ikke står i rimeligt forhold til projektets samlede anslåede udgifter, eller

5) udgifterne ikke er tilskudsberettigede, jf. § 14.

Afgørelse på baggrund af prioriteringen

§ 9. Den afsatte bevillingsmæssige ramme til afsætningsfremmeordningen er på 19,8 mio. kr.

Stk. 2. Fiskeristyrelsen foretager en prioritering af de tilskudsberettigede ansøgninger inden for indsatsområderne, jf. § 1, inden for den afsatte bevillingsmæssige ramme, jf. stk. 1.

§ 10. De tilskudsberettigede ansøgninger prioriteres efter nedenstående kriterier.

Stk. 2. Projekter, der vedrører oprettelse af en producentorganisation med det formål at styrke markedsorganiseringen af kystfiskere, skal prioriteres først.

Stk. 3. Dernæst prioriteres projekter, der ikke vedrører oprettelse af en producentorganisation, efter point. Projekter med det højeste antal samlede point har højest prioritet. Hvert projekt tildeles mellem 0-3 point efter en vurdering af deres forventede effekter inden for følgende kategorier:

1) Afsætningspotentiale.

2) Økonomisk bæredygtighed.

3) Projekter, der understøtter flere led i værdikæden.

Stk. 4. Projekter, der modtager 0 point i én af de i stk. 3, nævnte kategorier, modtager afslag.

Stk. 5. De tildelte point i kategorierne nævnt i stk. 3, nr. 1-2, vægtes med faktor 1,5 og de tildelte point i kategorien nævnt i stk. 3, nr. 3, vægtes med faktor 1.

Stk. 6. Projekter målrettet kystfiskeri og/eller skånsomt fiskeri, bliver tildelt 2 ekstra point.

Stk. 7. Hvis et eller flere projekter opnår pointlighed, prioriteres det projekt med de laveste samlede tilskudsberettigede udgifter først.

Stk. 8. Hvis der er overskydende midler inden for den samlede bevillingsmæssige ramme, jf. § 9, stk. 1, kan der gives tilsagn til oprettelse af producentorganisationer med andre formål end det i stk. 2, nævnte. Ansøgninger om oprettelse af sådanne producentorganisationer prioriteres efter antal medlemmer.

Stk. 9. Såfremt de resterende midler på rammen ikke muliggør, at det næste projekt i prioriteringsrækkefølgen kan opnå det fulde ansøgte beløb, kan Fiskeristyrelsen tilbyde de resterende midler til dette projekt. Det er en betingelse, at det mindre beløb ikke giver anledning til projektændringer.

Stk. 10. Ubrugte midler kan overflyttes til andre ordninger inden for EHFF i overensstemmelse med den politiske aftale af 17. maj 2017 om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020.

§ 11. Den angivne økonomiske ramme i § 9 er indikativ.

Stk. 2. Fiskeristyrelsen kan til brug for prioriteringerne beskrevet i § 10 nedsætte et rådgivende udvalg, der bidrager til vurderingen af de indkomne ansøgninger, jf. § 7, stk. 2, i Hav- og Fiskerifondsloven.

Kapitel 4

Kriterier for tilskudsberettigelse

Generelle betingelser

§ 12. Tilsagn om tilskud er betinget af, at:

1) alle dokumenter vedrørende projektet med tilhørende regnskabsbilag holdes tilgængelige for Fiskeristyrelsen i mindst 5,5 år fra slutudbetalingstidspunktet, jf. artikel 140, stk. 1, i forordning nr. 1303/2013/EU,

2) tilsagnshaver holder dokumentation for, at udbudsloven eller tilbudsloven er overholdt, tilgængelig i mindst 5,5 år fra datoen for slutudbetaling af tilskud, hvis projektet eller dele heraf er omfattet af disse regler,

3) tilsagnshaver under hele projektperioden og i en periode på fem år efter den sidste betaling til tilskudsmodtageren er foretaget, opfylder betingelserne i artikel 10, i forordning nr. 508/2014/EU,

4) ansøgeren på ansøgningstidspunktet har administrativ, operationel og finansiel kapacitet til at gennemføre projektet, jf. § 4, nr. 1, og artikel 125, stk. 3, litra d, i forordningen nr. 1303/2013/EU,

5) de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder er opnået inden anmodning om udbetaling,

6) de samlede tilskudsberettigede udgifter til projektet beløber sig til mindst 200.000 kr.,

7) projektet afsluttes senest den dato, der er anført i tilsagnet, jf. dog § 19,

8) tilsagnshaver har et særskilt regnskabssystem eller en passende regnskabskode for alle transaktioner med tilknytning til projektet, jf. artikel 125, stk. 4, litra b, i forordning nr. 1303/2013/EU,

9) kontrolmyndigheden sikres adgang til projektområdet og det fysiske projektmateriale i forbindelse med kontrol, og

10) projektet gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet.

Stk. 2. Det er, udover hvad der fremgår af stk. 1, en betingelse for opretholdelse af tilsagn om tilskud, at tilsagnshaver afgiver de oplysninger, som Fiskeristyrelsen beder om, herunder om forventede effekter, og indsender en evalueringsrapport om projektets effekter, 2 år efter projektet eller investeringen er afsluttet. Oplysningerne er nødvendige for at kunne overvåge og evaluere Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet, navnlig med hensyn til at opfylde specifikke mål og prioriteter, jf. artikel 111, i forordning nr. 508/2014/EU.

Stk. 3. Fiskeristyrelsen fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser om tilsagnshavers forpligtelse til, at informere om den offentlige medfinansiering af projektet.

Stk. 4. Fiskeristyrelsen kan offentliggøre resultaterne af de projekter, som modtager tilskud.

Kapitel 5

Tilskudsberettigede udgifter

§ 13. De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte følgende:

1) Udgifter som er direkte relateret til og nødvendige for at gennemføre projektet.

2) 15 pct. overhead af den direkte lønudgift for tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet.

3) Løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, jf. dog stk. 2.

4) Udgifter i forbindelse med tilsagnshavers og tilsagnshavers personales deltagelse i konferencer, som relaterer sig til projektet.

5) Udgifter til konsulenter, dog højest en timepris på 1.200 kr. Konsulentens udgifter til rejser, kørsel, fortæring og repræsentation skal være indeholdt i timeprisen.

6) Udgifter til leje og leasing af udstyr, materialer og lokaler, som er nødvendige for at gennemføre projektet, og som ikke udgør en investering.

Stk. 2. Udgifter til løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, er kun tilskudsberettigede, hvis udgifterne ikke normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber, og udgifterne kan dokumenteres.

Stk. 3. Fiskeristyrelsen yder tilskud til den billigste pris på baggrund af de to direkte sammenlignelige tilbud.

§ 14. De tilskudsberettigede projektudgifter kan ikke omfatte følgende:

1) Advokat- og revisionsomkostninger, medmindre projektet er omfattet af § 1, nr. 4.

2) Almindelige driftsomkostninger, jf. artikel 25, stk. 2, i forordning nr. 508/2014/EU.

3) Finansierings- og pengeinstitutomkostninger, jf. artikel 69, stk. 3, litra a, i forordning nr. 1303/2013/EU.

4) Køb, hvor ejendomsretten ikke er endeligt overgået til tilsagnshaver, samt køb på afbetaling, hvor ikke alle rater er betalt på tidspunktet for anmodning om udbetaling.

5) Udgifter, der ikke er specificerede i budgettet.

6) Udgifter, hvortil der er modtaget tilskud fra anden offentlig myndighed, undtagen særlige garantier, kautioner og lignende, jf. § 16, stk. 1.

7) Udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud.

8) Udgifter, hvor fakturaen ikke er udstedt til tilsagnshaver.

9) Udgifter, i form af naturalydelser, som omhandlet i artikel 69, i forordning nr. 1303/2013/EU.

10) Udgifter som tilsagnshaver har afholdt, inden Fiskeristyrelsen har givet tilsagn eller givet tilladelse til at igangsætte projektet, jf. § 7, stk. 2.

11) Udgifter til at varetage sædvanlige myndighedsopgaver, medmindre opgaven er en udvidelse eller et tillæg til de sædvanlige myndighedsopgaver.

12) Udgifter til investeringer vedrørende detailhandel.

13) Udgifter til investeringer vedrørende kontor og kantine.

14) Udgifter til køb af brugt udstyr og materialer.

15) Udgifter til køb af grunde og bygninger og omkostninger forbundet hermed.

16) Udgifter til køb af køretøjer til ekstern transport.

17) Udgifter til markedsforanstaltninger rettet mod handelsmærker til projekter under § 1, nr. 5, jf. artikel 68, stk. 2, i forordning nr. 508/2014/EU.

18) Udgifter til moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver, jf. artikel 69, stk. 3, litra c, i forordning nr. 1303/2013/EU.

19) Udgifter til produkter og ydelser, som tilsagnshaver sælger fra egen virksomhed.

20) Udgifter til reparation af udstyr.

21) Udgifter til simple genanskaffelser.

22) Udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning.

23) Værdien af tilsagnshavers eget arbejde, herunder arbejde udført af formænd og tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer i foreninger og organisationer.

Kapitel 6

Beregning af tilskud

§ 15. Tilsagnshaveren kan, jf. artikel 95, stk. 1, i forordning nr. 508/2014/EU, opnå en maksimal offentlig støtteintensitet på 50 pct. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Dette gælder dog ikke virksomheder, der falder uden for definitionen af SMV’er, idet disse alene kan få en offentlig støtteintensitet på 30 pct., jf. artikel 95, stk. 4, i forordning nr. 508/2014/EU.

Stk. 2. Uanset stk. 1, vil tilsagnshaver opnå en intensitet af offentlig støtte på 75 pct. af de samlede tilskudsberettigede udgifter, hvis projektet:

1) gennemføres af producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer eller brancheorganisationer, eller

2) er målrettet kystfiskeri af mindre omfang, jf. artikel 3, nr. 14, i forordning nr. 508/2014/EU, og projektet ikke gennemføres af en virksomhed, der falder uden for definitionen af SMV’er.

Stk. 3. Uanset stk. 1, vil tilsagnshaver opnå en intensitet af offentlig støtte på 60 pct. af de samlede tilskudsberettigede udgifter, hvis projektet gennemføres af en fiskeriorganisation, jf. bilag 1 i forordning nr. 508/2014/EU, og denne ikke er en virksomhed, der falder uden for definitionen af SMV’er.

Stk. 4. Fiskeristyrelsen kan maksimalt yde et tilskud på 3 mio. kr. pr. projekt.

§ 16. Tilskud efter denne bekendtgørelse kan kombineres med andet offentligt nationalt tilskud i form af garanti, kaution eller lignende, til udgifter, der er tilskudsberettigede efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Ydes der andet tilskud, som nævnt i stk. 1, nedsættes tilskuddet efter denne bekendtgørelse, så det samlede offentlige tilskud ikke overstiger satserne i § 15.

Stk. 3. For projekter, der ikke kun modtager direkte støtte, må støttebeløbets bruttosubventionsækvivalent ikke overstige den maksimale støtteintensitet for offentlig støtte, der følger af § 15.

Kapitel 7

Ændring af projekt, overdragelse af tilsagn og forlængelse af projektperioden

§ 17. Ændring af et projekt kan godkendes af Fiskeristyrelsen på betingelse af, at ændringen er i overensstemmelse med projektets formål. Anmodning om ændring af projektet skal indsendes via sikker Digital Post på et særligt skema, der findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside. Anmodning om ændring af et projekt skal godkendes af Fiskeristyrelsen, inden ændringen må sættes i gang.

Stk. 2. Anmodning om ændring af et projekt skal være modtaget i Fiskeristyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 3. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt.

Stk. 4. Anmodning om ændring af projektet kan ikke godkendes, såfremt ændringen betyder, at projektet i sin ændrede form ikke ville være blevet prioriteret, jf. § 10.

Stk. 5. Omfordeling i budgettet på under 10 pct. af de enkelte omkostningsarter kan ske uden Fiskeristyrelsens godkendelse.

Stk. 6. Såfremt et gennemført udbud, jf. § 7, stk. 7, medfører en lavere omkostning end anført i ansøgningen, kan der ikke ved en anmodning om ændring af projektet ske omfordeling i budgettet af de frigjorte midler til en anden omkostningsart.

Stk. 7. Fiskeristyrelsens eventuelle godkendelse af en anmodning af ændring kan tilbagekaldes, hvis den er givet i strid med stk. 6, også selvom det først opdages på tidspunktet for indsendelse af dokumentation for afholdte udbud samt de indkomne tilbud, jf. § 20, stk. 1, nr. 4.

§ 18. Fiskeristyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden, der i henhold til denne bekendtgørelse kan være tilsagnshaver. Ved overdragelse forstås enhver overførsel af ejendomsretten til projektet eller dele heraf, der sker ved aftale, fra tilsagnshaver til en anden juridisk eller fysisk person.

Stk. 2. Anmodning om overdragelse af et tilsagn skal godkendes af Fiskeristyrelsen i hele den periode, som tilsagnshaver er underlagt forpligtelser i henhold til denne bekendtgørelse. Overdragelsen får tidligst retsvirkninger i henhold til denne bekendtgørelse fra tidspunktet for indsendelse af anmodning om overdragelse, såfremt denne efterfølgende godkendes af Fiskeristyrelsen.

Stk. 3. Den, der får overdraget tilsagnet, overtager alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet, herunder kravet om opretholdelse af projektet, jf. § 22, nr. 10 og 11.

Stk. 4. Sammen med anmodningen om overdragelse skal via sikker Digital Post indsendes et særligt skema, som udfyldes af både overdrager og erhverver. Skemaet findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside. Anmodningen og skemaet skal indsendes senest 14 kalenderdage efter indgåelse af aftale om overdragelse.

Stk. 5. Såfremt anmodning om overdragelse ikke indsendes rettidigt kan Fiskeristyrelsen træffe afgørelse om hel eller delvis bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, jf. § 22.

Stk. 6. Såfremt overdragelsen vedrører en ændring i ejendomsretten til et infrastrukturelement, må overdragelsen ikke give den nye tilsagnshaver en uretmæssig fordel.

Stk. 7. Anmodning om overdragelse af tilsagnet kan godkendes, såfremt følgende kriterier opfyldes:

1) projektet ville have opnået samme tilskudsprocent med den nye tilsagnshaver, og

2) den nye tilsagnshaver og projektet opfylder alle krav i denne bekendtgørelse.

§ 19. Forlængelse af projektperioden kan godkendes af Fiskeristyrelsen.

Stk. 2. Anmodning om forlængelse af projektperioden skal være modtaget i Fiskeristyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 3. Anmodningen skal indeholde en beskrivelse af årsagen til, at projektet er forsinket, en angivelse af dato for hvornår projektet forventes afsluttet, samt en begrundet redegørelse for hvordan projektet kan gennemføres inden for den angivne nye periode.

Stk. 4. Anmodning om forlængelse af projektet skal indsendes via sikker Digital Post på et særligt skema, der findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Kapitel 8

Udbetaling af tilskud

§ 20. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indsendes via sikker Digital Post på det udbetalingsskema, der findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside, og vedlægges:

1) alle udgiftsbilag,

2) de eventuelle nødvendige tilladelser til projektet fra offentlige myndigheder,

3) dokumentation for betaling af udgifterne,

4) dokumentation for eventuelt afholdte udbud samt de indkomne tilbud,

5) dokumentation for eventuelle offentlige tilskud, og

6) ved slutudbetaling: en slutrapport, der skal udfærdiges på et særligt skema, der findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Tilskud kan udbetales i én rate og én slutudbetaling. Den enkelte rate skal udgøre mindst 20 pct. og maksimum 80 pct. af det samlede tilsagnsbeløb.

Stk. 3. Anmodning om slutudbetaling skal være modtaget i Fiskeristyrelsen senest tre måneder efter den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 4. Inden slutudbetaling er det en betingelse, at Fiskeristyrelsen har godkendt slutrapporten.

Stk. 5. Alle udgifter skal være afholdt og betalt af tilsagnshaver. De skal være betalt senest på tidspunktet, hvor udbetalingsanmodningen indsendes, jf. stk. 3.

Stk. 6. Såfremt tilsagnshaver har afholdt udgifter til en afhængig virksomhed, kan Fiskeristyrelsen alene udbetale tilskud til kostprisen. Tilsagnsbeløbet vil ligeledes blive reduceret til kostprisen. Tilsagnshaver skal vedlægge dokumentation for kostprisen.

§ 21. Fiskeristyrelsen overfører tilskuddet til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 9

Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

§ 22. Fiskeristyrelsen kan træffe afgørelse om hel eller delvis bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis:

1) tilsagnshaver har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) hele projektet eller væsentlige dele af projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, jf. dog § 23, stk. 1 og stk. 2,

3) tilsagnshaver ikke anerkendes som producentorganisation i overensstemmelse med kapitel II, afdeling II, i forordning nr. 1379/2013/EU senest på tidspunktet for slutudbetaling, og der er givet tilsagn til oprettelse af en producentorganisation i medfør af § 1, nr. 4,

4) tilsagnshaver ikke afgiver de oplysninger, som er påkrævet i artikel 111, i forordning nr. 508/2014/EU, og som Fiskeristyrelsen kan bede om, to år efter projektet er afsluttet,

5) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter denne bekendtgørelses kapitel 7,

6) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter §§ 8, og 9, stk. 2, i Hav- og Fiskerifondsloven,

7) tilsagnshaver ikke opfylder betingelserne for tilsagn om tilskud i denne bekendtgørelse i hele projektperioden, herunder hvis ikke tilsagnshaver på tidspunktet for udbetaling er berettiget til samme tilskudsprocent, jf. § 15, som den i tilsagnet fastsatte tilskudsprocent, jf. dog stk. 2,

8) tilsagnshaver ikke overholder sine forpligtelser nævnt i § 12, herunder ikke sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til at kontrollere projektet,

9) tilsagnshaver under hele projektperioden og i en periode på fem år efter den sidste betaling til tilskudsmodtageren er foretaget, ikke opfylder betingelserne i artikel 10, i forordning nr. 508/2014/EU samt bestemmelserne i forordning nr. 2015/288/EU med senere ændringer,

10) projekter, der omfatter investeringer i infrastruktur eller produktive investeringer, ændres væsentligt, ophører eller flyttes uden for Kongeriget Danmarks territorium med undtagelse af Grønland og Færøerne i 5 år fra datoen for slutudbetaling, jf. artikel 71, stk. 1, i forordningen nr. 1303/2013/EU. Dog er fristen 3 år, hvis tilskudsmodtageren er en SMV, eller

11) projekter, der omfatter investeringer i infrastruktur eller produktive investeringer, flyttes uden for Unionen i 10 år fra datoen for slutudbetaling, undtagen hvor tilskudsmodtageren er en SMV, jf. artikel 71, stk. 2, i forordningen nr. 1303/2013/EU.

Stk. 2. Såfremt tilsagnshaver på tidspunktet for udbetaling er berettiget til en lavere tilskudsprocent, jf. § 15, end den fastsat i tilsagnet, kan Fiskeristyrelsen nedsætte tilskudsprocenten hertil.

Nedsættelse og tilbagebetaling af tilskud ved overtrædelse af forpligtelser

§ 23. Fiskeristyrelsen træffer afgørelse om nedsættelse af tilskuddet med en procentsats og tilbagebetaling af tilskud og eventuel bortfald af tilsagn, ud fra en vurdering af art og betydning af overtrædelsen og det eventuelle tab for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Nedsættelsen kan maksimalt udgøre 100 pct. Der anvendes som udgangspunkt følgende procentsatser:

1) Hvis forpligtelserne er overholdt i 0 dage eller op til én måned, medfører det, at tilsagnet bortfalder, og hele tilskuddet kræves tilbagebetalt.

2) Hvis forpligtelserne er overholdt i mere end én måned men mindre end 18 måneder, medfører det, at 80 pct. af tilskuddet kræves tilbagebetalt.

3) Hvis forpligtelserne er overholdt i mere end 18 måneder, men mindre end 36 måneder, medfører det, at 40 pct. af tilskuddet kræves tilbagebetalt.

Stk. 2. Hvis tilsagnshaver ikke er en SMV, anvendes følgende procentsatser:

1) Hvis forpligtelserne er overholdt i 0 dage eller op til 18 måneder, medfører det, at tilsagnet bortfalder, og hele tilskuddet kræves tilbagebetalt.

2) Hvis forpligtelserne er overholdt i mere end 18 måneder, men mindre end 36 måneder, medfører det, at 80 pct. af tilskuddet kræves tilbagebetalt.

3) Hvis forpligtelserne er overholdt i mere end 36 måneder, men mindre end 60 måneder, medfører det, at 40 pct. af tilskuddet kræves tilbagebetalt.

Stk. 3. Overtrædelse af bestemmelsen nævnt i §§ 12, stk. 1, nr. 3, og 22, stk. 1, nr. 9, vil medføre, at tilskud nedsættes forholdsmæssigt ud fra en vurdering af art, grovhed, varighed og hyppighed af overtrædelsen og betydningen af tilskuddet for tilsagnshavers økonomiske aktivitet, jf. artikel 99, stk. 2, i forordning nr. 508/2014/EU.

Stk. 4. Stk. 1 og stk. 2 finder kun anvendelse for overtrædelser, hvor projektet fortsat efter Fiskeristyrelsens vurdering lever op til ordningens formål, og projektet ville være blevet prioriteret, jf. § 10, da tilsagnet ellers bortfalder.

Stk. 5. For at fastlægge omfanget af en overtrædelse vurderer Fiskeristyrelsen, hvor stor en del af projektet er berørt af overtrædelsen. Der sker kun nedsættelse for den berørte del.

Stk. 6. Fiskeristyrelsen foretager en faglig vurdering af overtrædelsen i forhold til hyppighed og formålet med ordningen.

Nedsættelse og tilbagebetaling af tilskud ved overtrædelse af enkelte generelle betingelser

§ 24. Fiskeristyrelsen nedsætter tilskuddet som følger, hvis projektet afsluttes efter datoen for projektets afslutning, som fastsat i tilsagnet, jf. dog § 19:

1) 0-30 kalenderdage for sent afslutning af projektet medfører 5 pct. nedsættelse.

2) 31-60 kalenderdage for sent afslutning af projektet medfører 10 pct. nedsættelse.

3) 61-90 kalenderdage for sent afslutning af projektet medfører 15 pct. nedsættelse.

4) Mere end 90 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af eventuel tidligere udbetalt rate.

§ 25. Fiskeristyrelsen nedsætter slutudbetaling med 1 pct. pr. kalenderdag ved for sent modtaget anmodning om udbetaling, jf. § 20, stk. 3, til og med den 20. kalenderdag.

Stk. 2. En forsinkelse på mere end 20 kalenderdage medfører 100 pct. nedsættelse af slutudbetalingen og eventuel bortfald af tilsagn.

§ 26. Ved manglende overholdelse af begge tidsfrister, jf. §§ 24-25, vil der alene ske nedsættelse eller bortfald for den tidsfrist, der er overskredet først.

§ 27. Fiskeristyrelsen kan efter en konkret vurdering træffe afgørelse om at opretholde tilsagnet eller foretage en forholdsmæssig nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, der skulle have været i udbud, hvis udbudslovens eller tilbudslovens regler ikke er overholdt.

Stk. 2. Overtrædelse af bestemmelsen i stk. 1 medfører, at tilskuddet nedsættes forholdsmæssigt ud fra en vurdering af art og betydning af overtrædelsen og det eventuelle tab for EHFF, jf. artikel 143, stk. 2, i forordning nr. 1303/2013/EU.

§ 28. Fiskeristyrelsen træffer efter en konkret vurdering afgørelse om en forholdsmæssig nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, hvis betingelsen i § 12, stk. 1, nr. 8, ikke er overholdt.

Kapitel 10

Force majeure

§ 29. Fiskeristyrelsen kan anerkende tilfælde af force majeure og andre ekstraordinære omstændigheder, der forhindrer tilsagnshaver i at gennemføre projektet, og som ikke medfører bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud, jf. denne bekendtgørelses kapitel 9.

Stk. 2. Hvis tilsagnshaver eller dennes dødsbo ønsker at påberåbe sig force majeure eller andre ekstraordinære omstændigheder, skal dette meddeles Fiskeristyrelsen skriftligt senest 15 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor tilsagnshaver eller dennes dødsbo er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale.

Stk. 3. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure eller andre ekstraordinære omstændigheder i konkrete tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer tilsagnshaver i at opfylde sine forpligtelser, og at tilsagnshaver ikke ved en forholdsmæssig indsats kunne have sikret sig herimod.

Kapitel 11

Ikrafttræden

§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. august 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1262 af 28. oktober 2016 om tilskud til fælles indsatser på akvakultur, fiskeri, natur og miljø samt afsætningsfremme, finder fortsat anvendelse for tilsagn, der er givet i medfør heraf, og for ansøgninger om tilsagn, der er indgivet, men endnu ikke er færdigbehandlet.

Fiskeristyrelsen, den 8. august 2019

Nanna Møller

/ Oluf Engberg

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2014/508/EU af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011, EU-Tidende 2014, nr. L 149, side 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2019/1022/EU af 20. juni 2019, om en flerårig plan for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige Middelhav, og om ændring af forordning (EU) nr. 508/2014, EU-Tidende 2019, nr. L 1172, side 1, Kommissionens delegerede forordning 2015/531/EU af 24. november 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår fastsættelse af omkostninger, der er berettigede til støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond med henblik på at forbedre hygiejneforholdene, sundheden, sikkerheden og arbejdsvilkårene for fiskere, beskytte og genoprette den marine biodiversitet og de marine økosystemer, modvirke virkningerne af klimaændringer og forbedre fiskerfartøjers energieffektivitet, EU-Tidende 2015, nr. L 86, side 1, Kommissionens delegerede forordning 2015/288/EU af 17. december 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår den periode, hvor støtteansøgninger er uantagelige, samt start- og slutdato for nævnte periode, EU-Tidende 2015, nr. L 51, side 1, som senest ændret ved Kommissionens delegerede forordning 2015/2252/EU af 30. september 2015 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/288 for så vidt angår den periode, hvor ansøgninger om støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond er uantagelige, EU-Tidende 2015, nr. L321, side 2, Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1303/EU af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2018/1719/EU af 14. november 2018, om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til økonomisk, social og territorial samhørighed og midler til målet om investeringer i vækst og beskæftigelse, EU-Tidende 2018, nr. L 291, side 5, Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1379/EU af 11. december 2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1184/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000, EU-Tidende 2013, nr. L 354, side 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2015/812/EU af 20. maj 2015 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2187/2005, (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 2347/2002 og (EF) nr. 1224/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 og (EU) nr. 1380/2013 for så vidt angår landingsforpligtelsen og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1434/98, EU-Tidende 2015, nr. L 133, side 1, Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1380/EU af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF, EU-Tidende 2013, nr. L 354, side 22, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/2092/EU af 15. november 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik, EU-Tidende 2017, nr. L 302, side 1, Kommissionens gennemførelsesforordning 2013/1418/EU af 17. december 2013 om produktions- og markedsføringsplaner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, EU-Tidende 2013, nr. L 353, side 40, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger, EU-Tidende 2008, nr. L 164, s. 19. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.