Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål m.v.
Kapitel 2 Overordnede principper
Kapitel 3 Forespørgsler
Kapitel 4 Forhandlingsplan m.v.
Kapitel 5 Rapportering
Kapitel 6 Ikrafttræden
Bilag 1 Brugers oplysninger til ejer i forbindelse med ønske om brug af anlæg (tredjepartsadgang), jf. § 8
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om andres brug af anlæg til indvinding, behandling og transport m.v. af kulbrinter (tredjepartsadgang)

I medfør af § 16, stk. 8, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr. 1190 af 21. september 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1512 af 15. december 2017 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Formål m.v.

Formål og anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at fastsætte regler om og procedurer for at sikre en hensigtsmæssig og effektiv brug af anlæg til indvinding, behandling og transport m.v. af kulbrinter. Tredjepartsadgang til brug af anlæg skal baseres på vilkår, der under hensyn til en hensigtsmæssig udnyttelse af naturforekomster i Danmarks undergrund sikrer fortsat incitament til både at udføre efterforskning af kulbrinter og drive anlæg til brug for indvinding, behandling og transport m.v. af kulbrinter.

§ 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på aftaler om andres brug af anlæg, jf. § 3, nr. 2, der er etableret i henhold til godkendelse eller tilladelse efter lov om anvendelse af Danmarks undergrund (undergrundsloven).

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på opstrømsrørledningsnet til naturgas, jf. bekendtgørelse om adgang til opstrømsrørledningsnet.

Stk. 3. Bekendtgørelsen regulerer ikke anvendelse af anlæg i forbindelse med indvinding, behandling og transport af kulbrinter, som indvindes uden for Danmarks undergrund og dansk kontinentalsokkelområde. Der må ikke diskrimineres mellem brug af anlæg, der er omfattet af bekendtgørelsen, og tilsvarende brug af anlæg i forbindelse med kulbrinter indvundet i andre EU- og EØS-lande og på deres sokkelområder.

Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende:

1) Anlæg: Anlæg til brug for indvinding, behandling og transport mv., som er godkendt efter §§ 10 eller 17 i undergrundsloven med undtagelse af opstrømsrørledningsnet til naturgas, jf. § 16, stk. 9, i loven.

2) Brug af anlæg: Omfatter ud over indvinding, behandling og transport af kulbrinter og dermed indvundne gasser, vand m.v. på et anlæg også levering af tjenester fra et anlæg til en bruger i form af el, vand og gas til injektion, levering af gas til brug for indvinding (løftegas) og behandling, lagring af kulbrinter, anvendelse af bøjelastningsfaciliteter samt fjernstyring af installationer m.v.

3) Bruger: En rettighedshaver, som bruger eller ønsker at bruge et anlæg, og som ikke er anlæggets ejer.

4) Ejer: Det selskab eller i forening de selskaber, der ejer et anlæg, som en rettighedshaver bruger eller ønsker at bruge i forbindelse med indvinding, behandling eller transport m.v. af kulbrinter.

5) Tredjepartsadgang: En brugers brug af anlæg.

Kapitel 2

Overordnede principper

§ 4. En bruger skal på objektive og ikke-diskriminerende vilkår have ret til brug af et anlæg i overensstemmelse med undergrundslovens § 16 og bestemmelserne i denne bekendtgørelse. Ved ikke-diskriminerende forstås, at ejere af anlæg ikke i vilkår og betingelser for ydelser må diskriminere mellem brugere, som ønsker samme ydelse.

§ 5. Bruger og ejer skal sørge for, at aftaler om tredjepartsadgang ikke må give et eller flere selskaber urimelige fordele.

Stk. 2. Et selskab, der både indgår i kredsen af selskaber, som er ejer, og i kredsen af selskaber, som er bruger, må ikke indgå aftaler, der giver selskabet adgang til at deltage i en forhandling om tredjepartsadgang på både ejer- og brugersiden. Selskaber, jf. 1. pkt., skal deltage i en forhandling om tredjepartsadgang på den side, hvor selskabet har den største deltagerandel.

Stk. 3. Energistyrelsen kan tillade, at der indgås aftaler som omfattet af stk. 2, hvis hensynet til at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af undergrunden for såvel staten som rettighedshavere eller særlige omstændigheder taler herfor.

§ 6. Bruger og ejer skal medvirke til at tilvejebringe og udveksle de oplysninger, der er nødvendige for en hurtig og effektiv gennemførelse af forhandlinger om aftaler om tredjepartsadgang.

Stk. 2. Bruger og ejer kan aftale, at udvekslede oplysninger, herunder de i § 11 nævnte aftaler om tredjepartsbrug af anlæg, skal behandles fortroligt af bruger. Bruger og ejer skal sørge for, at vilkårene i en aftale om fortrolighed er i overensstemmelse med sædvanlig praksis for aftaler om fortrolighed i forbindelse med efterforskning og indvinding af kulbrinter i Danmark.

Kapitel 3

Forespørgsler

Forespørgsel om ledig kapacitet

§ 7. Ejer skal, inden for 15 arbejdsdage, besvare en brugers forespørgsel om ledig kapacitet på et anlæg, herunder om muligheder for kapacitetsudvidelse.

Stk. 2. Ejer skal, inden for 15 arbejdsdage, besvare forespørgsel om ledig kapacitet i forbindelse med et eller flere selskabers overvejelser om at søge om tilladelse til efterforskning og indvinding efter undergrundsloven.

Stk. 3. Ejers besvarelser af forespørgsler efter stk. 1 og 2 skal være så fyldestgørende som mulig under hensyn til fristen for besvarelse.

Forespørgsel om brug af anlæg

§ 8. En brugers forespørgsel til ejer om brug af anlæg skal angive, hvilke tjenester, der efterspørges, og den relevante tekniske information, f.eks. produktionsprofil, ønsket produktionsstart og foreliggende oplysninger om sammensætningen af de kulbrinter, som ønskes håndteret. Forespørgslen skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i bilag 1, i det omfang bruger på forespørgselstidspunktet er i besiddelse af dem, og de er relevante i forbindelse med den konkrete forespørgsel.

§ 9. Ejers svar på en forespørgsel efter § 8 skal være fyldestgørende, dækkende og retvisende og afspejle det, der er spurgt om. Ejer skal som minimum oplyse, hvilke tjenester, der kan leveres, forbehold, prioritet, ansvarsforhold og en indikativ tarif samt andre relevante oplysninger. Ejer skal besvare forespørgslen inden for rimelig tid efter modtagelsen.

Stk. 2. Ejer skal i svaret tage hensyn til egen, samt de nuværende og planlagte brugeres brug af anlægget, der ikke må hindres eller vanskeliggøres urimeligt, samt til planer for afvikling af anlægget. Ved en planlagt bruger forstås en bruger, som har indgået bindende aftale med ejer om brug af et anlæg, samt en bruger, der i overensstemmelse med denne bekendtgørelse har indledt forhandlinger om brug af et anlæg, og hvor disse forhandlinger ikke har overskredet tidsrammen for forhandlingsplanen, jf. § 10. Bindende aftaler omfatter aftaler betinget af myndighedsgodkendelser.

Stk. 3. Ejer kan i svaret inddrage om de kulbrinter, som skal indvindes, behandles eller transporteres m.v. har specifikationer, jf. § 8, som med rimelighed er forenelige med tekniske krav og hensynet til en effektiv drift af anlægget.

Stk. 4. Ejer skal oplyse, om det er muligt at ændre produktionsforholdene eller udbygge kapaciteten til gavn for bruger, hvis der ikke er ledig kapacitet på anlægget.

Stk. 5. Ved en mulig ændring af produktionsforholdene eller udbygning af kapaciteten, jf. stk. 4, skal ejer i svaret redegøre for de forudsatte omkostninger ved etablering af yderligere kapacitet. I redegørelsen skal indgå, om der er behov for undersøgelser til afklaring af forholdene omkring tilvejebringelse af yderligere kapacitet, og om hvilke risici, det antages at ville påføre ejer. Endvidere oplyses om ejer vurderer, at der er behov for en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, jf. undergrundslovens § 28a, ved en ændring af produktionsforholdene.

Stk. 6. Bruger skal afholde omkostningerne til undersøgelser efter stk. 5, medmindre andet aftales.

Kapitel 4

Forhandlingsplan m.v.

Forhandlingsplan

§ 10. Hvis ejer og bruger beslutter at indlede forhandlinger om brug af anlægget, skal de hurtigst muligt blive enige om en plan for forhandlingerne, herunder om en frist for afslutning af forhandlingerne, jf. stk. 2. En plan for forhandlingerne bør foreligge 1 måned efter, at ejer og bruger har besluttet at indlede forhandlinger.

Stk. 2. Bruger og ejer skal sørge for, at forhandlinger om brug af anlægget er afsluttet senest 6 måneder efter, at forhandlingsplanen er fremsendt til Energistyrelsen, hvis andet ikke er aftalt i forhandlingsplanen.

Adgang til eksisterende aftaler

§ 11. Ejer skal, efter at en forhandlingsplan er aftalt, give bruger adgang til oplysninger om tredjeparters fremtidige brug af anlægget, jf. dog stk. 2. Herunder skal der gives adgang til eksisterende aftaler om tredjeparters brug af anlægget indgået efter 5. december 2011.

Stk. 2. Ejer kan, efter at en forhandlingsplan er aftalt, give bruger adgang til eksisterende aftaler om tredjeparters brug af anlægget indgået før denne bekendtgørelses ikrafttræden.

Vilkår

§ 12. Ejer og bruger skal søge at opnå enighed om vilkår, herunder tariffer, der er acceptable for dem begge, og som er i overensstemmelse med § 1, 2. pkt., og §§ 4 og 5, samt undergrundslovens § 15 a.

Stk. 2. Ejer skal, efter anmodning fra bruger, give tilbud på vilkår, herunder tariffer, separat for de enkelte tjenester, medmindre der er reelle økonomiske fordele ved at tilbyde vilkår, herunder tariffer samlet for de ønskede tjenester, og begge parter er enige om det.

Stk. 3. Ejer skal give et særskilt tilbud for brug af rørledninger til olie- eller gastransport.

§ 13. Bruger og ejer skal sørge for, at vilkår, herunder tariffer, er rimelige. Ved fastlæggelsen af vilkår, herunder tariffer, skal følgende lægges til grund:

1) Vilkår, herunder tariffer, skal fastlægges med udgangspunkt i de tjenester, som leveres, og uafhængig af lønsomheden i det felt, som skal tilknyttes eller anvende tjenesterne.

2) Den enkelte bruger skal ved brug af anlægget dække de driftsudgifter, som brugeren påfører ejer.

3) Bruger skal dække eventuelle nye investeringer, som brugen af anlægget medfører. Hvis bruger anvender ekstra kapacitet, som ejer tidligere har investeret i med henblik på anvendelse af tredjepart, kan vilkår, herunder tariffer, omfatte betaling for anvendelse af denne kapacitet, herunder en rimelig betaling for den risiko, der har været for, at investeringerne ikke skulle blive fuldt udnyttet. Bruger skal dække eventuelle yderligere omkostninger til afvikling, som skyldes brugers brug af anlægget.

4) Tariffer skal ikke omfatte tilbagebetaling af investeringer, som allerede har givet eller med den planlagte anvendelse må forventes at ville give ejer en rimelig forrentning.

5) Bruger skal kompensere ejer for tabt indtægt, herunder for tabt eller udsat produktion, som følge af brugers brug af anlægget. Kompensationen for tabt eller udsat produktion skal fastsættes med udgangspunkt i den fortjeneste, som kunne være opnået for den tabte eller udsatte produktion.

6) Ejer skal i videst mulig omfang tilrettelægge en ny brugers tilknytning til et anlæg således, at tabt eller udsat produktion som følge af tilknytningen minimeres.

§ 14. Ejer skal kunne redegøre for de beregningsmetoder, principper m.v., som er lagt til grund for udformningen af vilkår, herunder tariffer.

Uenighed

§ 15. Hvis enighed om aftale om brug af anlæg ikke opnås inden rimelig tid, jf. § 10, stk. 2, kan spørgsmålet forelægges Energistyrelsen til afgørelse.

Kapitel 5

Rapportering

§ 16. Ejer og bruger skal straks efter en forhandlingsplan, jf. § 10, stk. 1, er aftalt sende den til Energistyrelsen. Ved fremsendelsen vedlægges oplysningerne nævnt i § 8 og i bilag 1 til Energistyrelsen.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1449 af 8. december 2017 om andres brug af anlæg til indvinding, behandling og transport m.v. af kulbrinter (tredjepartsadgang) ophæves.

Energistyrelsen, den 13. august 2019

Martin Hansen

/ Carl-Christian Munk-Nielsen


Bilag 1

Brugers oplysninger til ejer i forbindelse med ønske om brug af anlæg (tredjepartsadgang), jf. § 8

En brugers forespørgsel til en ejer om tredjepartsadgang skal indeholde oplysninger, som gør det muligt for ejer at give et fyldestgørende svar.

I en konkret situation kan nogle af de oplysninger, der er omtalt nedenfor, ikke være relevante, ligesom der også kan være situationer, hvor andre oplysninger end de omtalte nedenfor bør medtages i henvendelsen for at få et dækkende og retvisende svar.

1. Overblik over projekt (kulbrintefund, påtænkt udbygning samt produktion)

Overordnet beskrivelse af kulbrintefundet og den primært ønskede udbygning, samt oplysning om hvilke former for brug af anlæg, der ønskes.

2. Rettighedshaver og operatør

Navn på bruger, dvs. det eller de selskaber, som i forening er rettighedshaver til tilladelsen, hvor kulbrintefundet er beliggende. Selskabernes andele i tilladelsen anføres. Hvis kulbrintefundet strækker sig over flere tilladelser, oplyses det for de enkelte tilladelser. Oplysning om operatør for tilladelsen og dennes kontaktperson.

3. Detaljeret beskrivelse af kulbrintefundet, krav til produktionsforhold og de mulige udbygninger

Beskrivelse af den primært ønskede udbygning og mulige alternativer med oplysninger om tryk og temperaturforhold i reservoir og procesanlæg, krav til vandinjektion, løftegas, kemisk behandling samt antal brønde.

4. Tidsplan for udbygningsprojekt

Oplysning om den forventede tidsmæssige placering af de væsentligste aktiviteter og milepæle ved gennemførelse af udbygningsprojektet frem til produktionsstart, f.eks. forhandlinger om brug af anlæg, indgåelse af aftale, udarbejdelse af udbygningsplan, myndighedsbehandling af udbygningsplan og VVM-procedure, bygning, udbringning og indkøring af anlæg (f.eks. platforme og rørledninger), boring af brønde og produktionsstart. Det kan være hensigtsmæssigt at vise dette forløb for udbygningsprojektet i et diagram.

5. Behov for brug af anlæg (tjenester), herunder ændringer af anlæg

5.1 Behov for ændringer i konstruktioner på eksisterende anlæg

Beskrivelse af brugers vurdering af behov for ændringer på eksisterende anlæg.

5.2 Behov for behandling

Beskrivelse af behov for f.eks. følgende:

• Separation af brøndstrøm i olie, gas og andet, herunder beskrivelse af foreliggende oplysninger om sammensætning af brøndstrøm (kulbrinter og andet).

• Behandling af vand med henblik på reinjektion eller udledning til havet.

• Behandling og kompression af gas.

5.3 Behov for transport af olie, gas eller vand

Beskrivelse af behov for transport af brøndstrømme i multifase, helt eller delvis processeret olie, gas og vand.

5.4 Lagring af kulbrinter og brug af bøjelastningsfaciliteter

Beskrivelse af behov for lagring af kulbrinter og brug af bøjelastningsfaciliteter.

5.5 Behov for måling, prøvetagning og allokering

Beskrivelse af behov for måling, prøvetagning og allokering af strømme. Det kan f.eks. omfatte strømme i multifase, helt eller delvis processeret olie, gas eller vand, der leveres til eller fra ejers anlæg. Endvidere kan der være behov for måling og allokering ved sammenblanding med ejers og andre brugeres strømme på anlægget. Udlevering fra anlæg beskrives.

5.6 Behov for operation af anlæg og leverancer til brugers anlæg

Det kan f.eks. omfatte fjernstyring af satellitanlæg, levering af strøm, levering af vand eller gas til injektion, levering af løftegas til bruger.

6. Produktionsprofiler (olie, gas og vand)

Produktionsprofiler for højt, middel og lavt scenarie i den periode, det er relevant for tredjepartsadgang.

7. Reservoirdata og produktdata

7.1 Tryk, volumen og temperatur (PVT) forhold i reservoir

Der skal gives de relevante oplysninger om den kulbrinteforekomst, der skal udbygges, så som:

• Reservoir temperatur.

• Initialt reservoir tryk.

• Boble/dugpunkts tryk.

• Oliens massefylde.

• Gassens massefylde.

• Initialt gas-olie forhold (GOR) ved initialt reservoir tryk.

• Afgasset olies viskositet ved standard betingelser.

• H2S (ppm).

• CO2 (mol %).

• Vandets massefylde.

• Flydepunkt.

• Voksindhold.

• Svovlindhold.

• Syretal (TAN).

• Restindhold af additiver.

7.2 Produktionens sammensætning og indhold af eventuelle forureninger

En dækkende beskrivelse af produktionens sammensætning ved oplysning om indhold af: N2, CO2, H2S, sammensætning af kulbrinter i en tilstrækkelig detaljeringsgrad, f.eks. CH4 … C20+ med ækvivalent molekyle vægt.

Udover råoliens og gassens sammensætning skal andre væskers og gassers sammensætning beskrives fyldestgørende.

For produktionsvands vedkommende skal som minimum oplyses koncentration af følgende ioner: Na, K, Li, Mg, Ca, Sr, Ba, Fe, Br, SO4, HCO3 samt pH-værdi og totalt indhold af opløst fast stof, TDS (beregnet).

Der skal gives oplysning om andre stoffer, f.eks. additiver til oprensning, stimuleringsrester og tilsætningsstoffer for at øge eller sikre produktionen.