Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32009R1224
 
32013R1303
 
32014R0508
 
32015R0288
 
32015R0531
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Kriterier for tilskudsberettigelse
Kapitel 5 Tilskudsberettigede udgifter
Kapitel 6 Beregning af tilskud
Kapitel 7 Ændring af projekt, overdragelse af tilsagn og forlængelse af projektperioden
Kapitel 8 Udbetaling af tilskud
Kapitel 9 Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud
Kapitel 10 Force majeure
Kapitel 11 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser fiskeri1)

I medfør af § 2, stk. 1-3, § 4, stk. 2, § 6, stk. 1 og 2, § 7, stk. 2, og § 9, stk. 4, i lov om Hav- og Fiskerifonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 983 af 28. juni 2018 om Fiskeristyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Fiskeristyrelsen kan, med henblik på at fremme innovation inden for fiskeriet og fremme overførsel af viden mellem videnskabsfolk og fiskere, give tilsagn om tilskud til projekter vedrørende:

1) Innovation, hvor formålet er at fremme innovation i fiskeriet og værdikæden for fiskerivarer i overensstemmelse med artikel 26 i forordning 508/2014/EU, og som vedrører en eller flere af følgende områder:

a) Nye produkter: Produkter med nyhedsværdi, hvor det kan sandsynliggøres, at produkterne vil forbedre virksomhedernes konkurrencesituation.

b) Ny proces og teknologi: Nye teknologier og processer, der forbedrer virksomhedernes fremstillingsproces væsentligt og giver en styrket konkurrencefordel på markedet.

c) Ny organisering og forvaltning: Væsentlige forandringer inden for organisering og forvaltning, der styrker virksomhedernes konkurrenceevne.

2) Fiskerforskerpartnerskaber, hvor formålet er at fremme samarbejdet mellem fiskere og forskere med henblik på en forbedret og mere bæredygtig forvaltning af fiskeriet i overensstemmelse med artikel 28 i forordning 508/2014/EU, og som vedrører:

a) netværksaktiviteter med deltagelse af fiskere eller fiskeriorganisationer og forskere, som repræsenterer uafhængige tekniske og videnskabelige organer inden for rådgivning om bæredygtig udnyttelse af fiskebestande,

b) relevante undersøgelser, pilotprojekter, forvaltningsforsøg og dataindsamling, som deltagerne igangsætter inden for rammerne af netværket, eller

c) indsamling og formidling af viden og forskningsresultater og best practise vedrørende landingsforpligtelsen og fremme af bæredygtigt fiskeri.

§ 2. Tilsagn om tilskud til projekter i medfør af § 1, nr. 1, kan gives til følgende:

1) Videnskabelige eller tekniske organer, som er anerkendt i Danmark.

2) Virksomheder eller organisationer inden for fangst, håndtering, afsætning og forarbejdning af fisk, der gennemfører projektet i samarbejde med videnskabelige eller tekniske organer, som er anerkendte i Danmark og som skal validere resultaterne af projekterne.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud til projekter i medfør af § 1, nr. 2, kan gives til offentligretlige organer, fiskere, fiskeriorganisationer, FLAG’er og ikke-statslige organisationer.

Behandling af ansøgningen

§ 3. Ansøgning i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke tages under behandling, såfremt den ikke er antagelig i medfør af artikel 10, i forordning nr. 508/2014/EU. En ansøgning med deltagelse af en ansøger og en eller flere samarbejdspartnere er uantagelig, hvis bare én af disse er uantagelig.

Kapitel 2

Definitioner

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Administrative, finansielle og operationelle kapacitet: En samlet vurdering af tilsagnshavers kapacitet på ansøgningstidspunktet. Med administrativ og operationel kapacitet menes, at ansøger på ansøgningstidspunktet råder over de nødvendige medarbejdere, faglige kompetencer og kvalifikationer samt det administrative set up til at kunne realisere det foreslåede projekt. Med finansiel kapacitet forstås, at ansøgeren på ansøgningstidspunktet har de nødvendige finansieringskilder til at kunne realisere det foreslåede projekt.

2) Bruttosubventionsækvivalent: Den økonomiske værdi af støtten på ansøgningstidspunktet, før der er betalt skat, såfremt støtten gives i form af andet end direkte støtte.

3) Direkte sammenlignelige tilbud: Tilbud er direkte sammenlignelige, når de er udspecificerede og er afgivet af leverandører med forskellige CVR-numre, som i øvrigt er uafhængige af hinanden og af tilsagnshaver. Tilbuddene skal omfatte den samme vare eller tjenesteydelse. Hvis det ene tilbud indeholder poster eller elementer, som det andet tilbud ikke gør, skal det være muligt at trække udgiften for disse poster fra, så priserne kan sammenlignes.

4) Discard: Fisk, der ikke opfylder kravene til mindstereferencestørrelsen og som ikke må anvendes til direkte konsum, jf. artikel 15, stk. 10-11, i forordning nr. 1380/2013/EU.

5) EFF: Den Europæiske Fiskerifond (2007-2013).

6) EHFF: Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (2014-2020).

7) FLAG: Lokale aktionsgrupper inden for fiskeriet som defineret i artikel 61, i forordning nr. 508/2014/EU, jf. artikel 32, stk. 2, litra b, i forordning nr. 1303/2013/EU.

8) Implementeringspotentiale: Udtryk for hvor høj grad, den udviklede teknologi, proces eller praksis vurderes at kunne blive implementeret inden for dets respektive område.

9) Innovative projekter: Projekter, der er nyskabende i forhold til virksomheden eller branchen i Danmark.

10) Innovationshøjde: Graden af innovation.

11) Kollektiv interesse: Projekter, der er til gavn for fiskeri- eller akvakultursektoren eller dele heraf.

12) Kollektiv tilskudsmodtager: En organisation, som er anerkendt af Fiskeristyrelsen til at varetage dens medlemmers, interessenters eller offentlighedens interesser.

13) Kystfiskeri: Fiskeri foretaget af fiskere med fiskerfartøj med en længde overalt på maksimalt 17 meter.

14) Landingsforpligtelse: Forpligtelsen, i henhold til artikel 15, i forordning nr. 1380/2013/EU, hvorefter alle fangster, der er underlagt fangstbegrænsninger, skal tages ombord, opbevares på fiskerfartøjerne, registreres, landes og eventuelt afskrives på kvoten.

15) Nyhedsværdi: Projekter der bidrager med nye teknologier, produkter eller viden på internationalt niveau, nationalt niveau eller sektorniveau.

16) Offentligretligt organ: Ethvert organ, der er oprettet specielt med henblik på at imødekomme almenhedens behov, dog ikke behov af industriel eller kommerciel karakter og som er en juridisk person. Driften er enten for størstedelens vedkommende finansieret af staten, regionale eller lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer, eller driften er underlagt disses kontrol. Staten, regionale eller lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer udpeger mere end halvdelen af medlemmerne i administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet, jf. artikel 2, stk. 1, nr. 4, i direktiv nr. 2014/24/EU.

17) Omkostningsarter: De fem lønkategorier samlet set, overhead, udgifter til konsulentbistand og udgifter til materialer og udstyr. Posten, der indeholder alle andre omkostninger, udgør én omkostningsart.

18) Rimelige udgifter: Det, der svarer til markedspris for den pågældende vare eller tjenesteydelse sammenholdt med projektbeskrivelsen, omfanget og arten af varen eller tjenesteydelsen.

19) Samarbejdsaftale: En projektrelateret samarbejdsaftale mellem tilsagnshaver og en samarbejdspartner, der angiver samarbejdspartnernes bidrag til gennemførslen af projektet. Der skal hos samarbejdspartneren udpeges en ansvarlig for projektets gennemførelse og økonomi.

20) Samarbejdspartner: En person, virksomhed eller organisation som i samarbejde med tilsagnshaver har ansvaret for gennemførelse af hele eller væsentlige dele af projektet.

21) Sikker Digital Post: Ved sikker Digital Post forstås sikker digital kommunikation til og fra Fiskeristyrelsen via f.eks. e-Boks, borger.dk, virk.dk, tunnelløsning eller sikker mail.

22) Små og mellemstore virksomheder (SMV): SMV som defineret i artikel 2, i Kommissionens henstilling nr. 361/2003/EF af 6. maj 2003, EU-Tidende 2003, nr. L 124; af 20. maj 2003, side 36 ff.

23) Teknisk organ: Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter, jf. § 5, i bekendtgørelse af lov nr. 366 af 10. april 2014 om teknologi og innovation eller andre tekniske organer, som anerkendes af Uddannelses- og Forskningsministeren.

24) Udbudsloven og tilbudsloven: De på ansøgningstidspunktet gældende udbud- og tilbudsregler. Ved udbudsloven forstås udbudsloven. Ved tilbudsloven forstås lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter med de ændringer, som følger af udbudslovens § 198.

25) Undersøgende fiskeri: Brug af forskellige typer af udstyr til sporing af fisk og udstyr til at fastlægge hvilke fiskearter, der er forekommende i et område, og i hvilke mængder for at opnå viden om størrelsen på fiskebestanden i et område og om en kommerciel udnyttelse vil være økonomisk rentabel.

26) Værdikæden: Fiskeren, samlecentralen, forarbejdnings-, distributions- og detailvirksomheden.

Kapitel 3

Administration

Obligatorisk digital kommunikation

§ 5. Al skriftlig kommunikation med Fiskeristyrelsen i forbindelse med tilskud efter denne bekendtgørelse skal ske med sikker Digital Post.

Kontrol

§ 6. Fiskeristyrelsen forestår den fysiske og administrative kontrol samt den efterfølgende regnskabskontrol af projekter, der modtager tilskud.

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 7. Ansøgning om tilsagn om tilskud efter denne bekendtgørelse indgives til Fiskeristyrelsen på det ansøgningsskema, der er tilgængeligt for ordningen på Fiskeristyrelsens hjemmeside og indsendes via sikker Digital Post.

Stk. 2. Fiskeristyrelsen kvitterer for, at ansøgningen er modtaget og kan i forbindelse hermed give tilladelse til, at projektet sættes i gang for egen regning og risiko.

Stk. 3. Ansøgning kan indsendes fra den 12. august 2019 og skal være modtaget i Fiskeristyrelsen senest den 7. oktober 2019.

Stk. 4. Ansøgningen om tilskud skal indeholde:

1) et ansøgningsskema, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet, herunder et detaljeret budget for projektet,

2) en samarbejdsaftale, hvis to eller flere parter indgår i et samarbejde om projektet,

3) underskrevet bekræftelse på, at ansøger og eventuelle samarbejdspartnere er antagelig i medfør af artikel 10, stk. 1, i forordning nr. 508/2014/EU,

4) underskrevet tro- og love erklæring på, at ansøger og eventuelle samarbejdspartnere ikke har begået svig i forbindelse med EFF eller EHFF, som omhandlet i artikel 10, stk. 3, i forordning nr. 508/2014/EU, og

5) to direkte sammenlignelige tilbud for udgifter over 50.000 kr., jf. dog stk. 7.

Stk. 5. Fiskeristyrelsen giver tilsagn til den billigste pris på baggrund af to direkte sammenlignelige tilbud, jf. stk. 4, nr. 5.

Stk. 6. Fiskeristyrelsen kan på baggrund af en konkret vurdering dispensere fra stk. 4, nr. 5, hvis der alene findes én leverandør på markedet. Ansøgers begrundelse for kun at vedlægge ét tilbud skal fremgå af ansøgningen.

Stk. 7. Såfremt ansøger er forpligtet til at overholde udbudslovens eller tilbudslovens regler, og det fremgår af ansøgningen, at der vil blive gennemført et udbud efter udbudslovens eller tilbudslovens regler for en eller flere af de tilskudsberettigede udgifter, meddeler Fiskeristyrelsen tilsagn til rimelige udgifter, uden der på ansøgningstidspunktet foreligger to direkte sammenlignelige tilbud. Det er et vilkår for tilsagnet, at udbuddet efterfølgende gennemføres, samt at der hermed indhentes mindst to tilbud, jf. dog stk. 6, samt at tildelingskriteriet er ”laveste pris” eller ”laveste omkostninger”. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med gennemførelse af udbud.

Afgørelse på baggrund af oplysninger i ansøgningen

§ 8. Fiskeristyrelsen kan give hel eller delvis afslag på ansøgninger, hvis:

1) de anslåede tilskudsberettigede udgifter ikke er rimelige, jf. § 4, nr. 18,

2) de påkrævede oplysninger i ansøgningen, jf. § 7, ikke er afgivet,

3) effekten af det ansøgte projekt ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager til opfyldelsen af formålet med ordningen,

4) effekten af det ansøgte projekt ikke står i rimeligt forhold til projektets samlede anslåede udgifter, eller

5) udgifterne ikke er tilskudsberettigede, jf. § 14.

Afgørelse på baggrund af prioriteringen

§ 9. Den afsatte bevillingsmæssige ramme til indsatsområderne:

1) Innovationsprojekter, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, er på 25,4 mio. kr.

2) Fisker-forsker partnerskabsprojekter, jf. § 1, stk. 1, nr. 2, er på 15,7 mio. kr.

Stk. 2. Indeholdt i ovenstående rammer foreligger der to særpuljer på:

1) 5,0 mio. kr. til projekter vedrørende diversificering af råvaregrundlaget for kystfiskeriet.

2) 3,0 mio. kr. til projekter vedrørende videnopsamling om landingsforpligtelsen herunder f.eks. udnyttelse af discardfisk.

Stk. 3. Midlerne til projekter støttet under særpuljerne vil blive trukket fra de bevillingsmæssige rammer i enten § 9, stk. 1, nr. 1 eller nr. 2, afhængig af hvilket indsatsområde, som de projekter, der opnår tilskud, jf. § 10, er omfattet af.

§ 10. Fiskeristyrelsen foretager en prioritering af de tilskudsberettigede ansøgninger inden for hvert af de to indsatsområder, jf. § 1.

Stk. 2. Ansøgninger vedrørende fremme af innovation, jf. § 1, nr. 1, tildeles mellem 0-5 point efter en vurdering af følgende kategorier:

1) Projektets innovationshøjde, herunder projektets evne til at fremme innovation i fiskeriet og værdikæden for fiskerivarer.

2) Om projektet bidrager væsentligt til gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks målsætninger, jf. artikel 5, i forordning nr. 508/2014/EU.

Stk. 3. Ansøgninger vedrørende fisker-forsker partnerskabsprojekter, jf. § 1, nr. 2, tildeles mellem 0-5 point efter en vurdering af følgende kategorier:

1) Projektets implementeringspotentiale i forhold til bæredygtig udnyttelse af bestande af fisk og skaldyr.

2) Om projektet bidrager væsentligt til gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks målsætninger, jf. artikel 5, i forordning nr. 508/2014/EU.

Stk. 4. Ansøgninger, der ikke modtager minimum 1 point i hver kategori, jf. stk. 2 eller 3, modtager afslag.

Stk. 5. Efter ansøgningerne er prioriteret i henhold til de i stk. 2-3 nævnte kategorier, fordeles først de to særpuljer, jf. § 9, stk. 2, inden for de afsatte bevillingsmæssige rammer. Særpuljerne fordeles kun til de projekter, der vedrører hhv. diversificering af råvaregrundlaget for kystfiskeriet og videnopsamling om landingsforpligtelsen. Ved fordeling af særpuljerne har de projekter med højest antal samlede point på tværs af indsatsområderne højest prioritet.

Stk. 6. Hvis et eller flere projekter opnår pointlighed, prioriteres det projekt med de laveste samlede tilskudsberettigede udgifter først.

Stk. 7. Såfremt de resterende midler på rammen for særpuljerne ikke muliggør, at det næste projekt i prioriteringsrækkefølgen kan opnå det fulde ansøgte beløb, kan Fiskeristyrelsen tilbyde de resterende midler til dette projekt. Det er en betingelse, at det mindre beløb ikke giver anledning til projektændringer. Fiskeristyrelsen kan også vælge at overføre de resterende midler til de generelle puljer, jf. § 9, stk. 1, nr. 1 og 2. Fiskeristyrelsens valg vil afhænge af størrelsen af de resterende midler samt det ansøgte beløb.

Stk. 8. Herefter fordeles de generelle puljer, jf. § 9, stk. 1, nr. 1 og 2, til de resterende projekter inden for de afsatte bevillingsmæssige rammer. I hvert af de to indsatsområder har projekter med det højeste antal samlede point inden for deres respektive indsatsområde højest prioritet.

Stk. 9. Hvis et eller flere projekter inden for deres respektive indsatsområde opnår pointlighed, prioriteres det projekt med de laveste samlede tilskudsberettigede udgifter først.

Stk. 10. Såfremt de resterende midler på rammen ikke muliggør, at det næste projekt i prioriteringsrækkefølgen kan opnå det fulde ansøgte beløb, kan Fiskeristyrelsen tilbyde de resterende midler til dette projekt. Det er en betingelse, at det mindre beløb ikke giver anledning til projektændringer.

Stk. 11. Ubrugte midler inden for ét indsatsområde i denne tilskudsordning, kan omfordeles til et andet indsatsområde inden for den samme tilskudsordning eller overflyttes til andre ordninger inden for EHFF i overensstemmelse med den politiske aftale af 17. maj 2017 om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020.

§ 11. De angivne økonomiske rammer i § 9 for de forskellige indsatsområder er indikative rammer.

Stk. 2. Fiskeristyrelsen kan til brug for prioriteringerne beskrevet i § 10 nedsætte et rådgivende udvalg, der bidrager til vurderingen af de indkomne ansøgninger, jf. § 7, stk. 2, i Hav- og Fiskerifondsloven.

Kapitel 4

Kriterier for tilskudsberettigelse

Generelle betingelser

§ 12. Tilsagn om tilskud er betinget af, at:

1) alle dokumenter vedrørende projektet med tilhørende regnskabsbilag holdes tilgængelige for Fiskeristyrelsen i mindst 5,5 år fra slutudbetalingstidspunktet, jf. artikel 140, stk. 1, i forordning nr. 1303/2013/EU,

2) tilsagnshaver holder dokumentation for, at udbudsloven eller tilbudsloven er overholdt, tilgængelig i mindst 5,5 år fra datoen for slutudbetaling af tilskud, hvis projektet eller dele heraf er omfattet af disse regler,

3) tilsagnshaver og eventuelle samarbejdspartnere i projektet, under hele projektperioden og i en periode på fem år efter den sidste betaling til tilskudsmodtageren er foretaget, opfylder betingelserne i artikel 10, i forordning nr. 508/2014/EU,

4) ansøgeren på ansøgningstidspunktet har administrativ, operationel og finansiel kapacitet til at gennemføre projektet, jf. § 4, nr. 1, og artikel 125, stk. 3, litra d, i forordningen nr. 1303/2013/EU,

5) de samlede tilskudsberettigede udgifter til projektet beløber sig til mindst 200.000 kr.,

6) det videnskabelige eller tekniske organ, der deltager i projektet omfattet af § 1, nr. 1, indsender en rapport, der validerer resultaterne af projekterne til Fiskeristyrelsen samtidig med udbetalingsanmodningen,

7) projektet afsluttes senest den dato, der er anført i tilsagnet, jf. dog § 19,

8) projektet ikke bidrager til kapacitetsudvidelse eller udstyr, som kan bidrage til fiskefartøjets evne til fangstforøgelse eller fiskefartøjets evne til at spore fisk,

9) projektet ikke omhandler undersøgende fiskeri,

10) tilsagnshaver har et særskilt regnskabssystem eller en passende regnskabskode for alle transaktioner med tilknytning til projektet, jf. artikel 125, stk. 4, litra b, i forordning nr. 1303/2013/EU,

11) de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder er opnået inden anmodning om udbetaling,

12) kontrolmyndigheden sikres adgang til projektområdet og det fysiske projektmateriale i forbindelse med kontrol, og

13) projektet gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet.

Stk. 2. Det er, udover hvad der fremgår af stk. 1, en betingelse for opretholdelse af tilsagn om tilskud, at tilsagnshaver afgiver de oplysninger, som Fiskeristyrelsen beder om, herunder om forventede effekter, og indsender en evalueringsrapport om projektets effekter, 2 år efter projektet eller investeringen er afsluttet. Oplysningerne er nødvendige for at kunne overvåge og evaluere Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet, navnlig med hensyn til at opfylde specifikke mål og prioriteter, jf. artikel 111, i forordning nr. 508/2014/EU.

Stk. 3. Fiskeristyrelsen fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser om tilsagnshavers forpligtelse til at informere om den offentlige medfinansiering af projektet, idet opretholdelse af tilsagn er betinget af en passende offentlig omtale af resultaterne af projektet, jf. artikel 26, stk. 3, i forordning nr. 508/2014/EU.

Stk. 4. Fiskeristyrelsen kan offentliggøre resultaterne af de projekter, som modtager tilskud.

Stk. 5. Hvis der ydes 100 pct. i tilskud af de samlede tilskudsberettigede udgifter, skal tilsagnshaver give offentlig adgang til resultaterne af projektet.

Kapitel 5

Tilskudsberettigede udgifter

§ 13. De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte følgende:

1) Udgifter som er direkte relateret til og nødvendige for at gennemføre projektet.

2) 15 pct. overhead af den direkte lønudgift for tilsagnshavers og eventuelle samarbejdspartneres personale, der er beskæftiget med projektet.

3) Løn til tilsagnshavers og eventuelle samarbejdspartneres personale, der er beskæftiget med projektet, jf. dog stk. 2.

4) Udgifter i forbindelse med tilsagnshavers, tilsagnshavers personales og eventuelle samarbejdspartneres deltagelse i konferencer, som relaterer sig til projektet.

5) Udgifter til konsulenter, dog højest en timepris på 1.200 kr. Konsulentens udgifter til rejser, kørsel, fortæring og repræsentation skal være indeholdt i timeprisen.

6) Udgifter til leje og leasing af udstyr, materialer og lokaler, som relaterer sig til vidensudvikling i projektet.

Stk. 2. Udgifter til løn til tilsagnshavers og eventuelle samarbejdspartneres personale, der er beskæftiget med projektet, er kun tilskudsberettigede, hvis udgifterne ikke normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber, og udgifterne kan dokumenteres.

Stk. 3. Fiskeristyrelsen yder tilskud til den billigste pris på baggrund af de to direkte sammenlignelige tilbud.

§ 14. De tilskudsberettigede projektudgifter kan ikke omfatte følgende:

1) Advokat- og revisionsomkostninger.

2) Almindelige driftsomkostninger, jf. artikel 25, stk. 2, i forordning nr. 508/2014/EU.

3) Finansierings- og pengeinstitutomkostninger, jf. artikel 69, stk. 3, litra a, i forordning nr. 1303/2013/EU.

4) Køb hvor ejendomsretten ikke er endeligt overgået til tilsagnshaver og køb på afbetaling, hvor ikke alle rater er afbetalt på tidspunktet for anmodning om udbetaling.

5) Udgifter, der ikke er specificerede i budgettet.

6) Udgifter, hvortil der er modtaget tilskud fra anden offentlig myndighed, undtagen særlige garantier, kautioner og lignende, jf. § 16, stk. 1.

7) Udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud.

8) Udgifter, hvor fakturaen ikke er udstedt til tilsagnshaver.

9) Udgifter, i form af naturalydelser, som omhandlet i artikel 69, stk. 1, i forordning nr. 1303/2013/EU.

10) Udgifter som tilsagnshaver og/eller eventuelle samarbejdspartnere har afholdt, inden Fiskeristyrelsen har givet tilsagn eller givet tilladelse til at igangsætte projektet, jf. § 7, stk. 2.

11) Udgifter til at varetage sædvanlige myndighedsopgaver, medmindre opgaven er en udvidelse eller et tillæg til de sædvanlige myndighedsopgaver.

12) Udgifter til investeringer vedrørende detailhandel.

13) Udgifter til investeringer vedrørende kontor og kantine.

14) Udgifter til køb af brugt udstyr og materialer.

15) Udgifter til køb af grunde og bygninger og omkostninger forbundet hermed.

16) Udgifter til køb af køretøjer til ekstern transport.

17) Udgifter til moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver, jf. artikel 69, stk. 3, litra c, i forordning nr. 1303/2013/EU.

18) Udgifter til produkter og ydelser, som tilsagnshaver sælger fra egen virksomhed.

19) Udgifter til reparation af udstyr.

20) Udgifter til simple genanskaffelser.

21) Udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning.

22) Værdien af tilsagnshavers eget arbejde, herunder arbejde udført af formænd og tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer i foreninger og organisationer.

Kapitel 6

Beregning af tilskud

§ 15. Tilsagnshaver kan, jf. artikel 95, stk. 1, i forordning nr. 508/2014/EU, opnå en maksimal offentlig støtteintensitet på 50 pct. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Dette gælder dog ikke virksomheder, der falder uden for definitionen af SMV’er, idet disse alene kan få en offentlig støtteintensitet på 30 pct., jf. artikel 95, stk. 4, i forordning nr. 508/2014/EU.

Stk. 2. Uanset stk. 1, vil tilsagnshaver opnå en intensitet af offentlig støtte på 100 pct. af de samlede tilskudsberettigede udgifter, hvis:

1) tilsagnshaveren er et offentligretligt organ eller en virksomhed, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse som omhandlet i artikel 106, stk. 2, i TEUF, når der ydes tilskud til operationer af sådanne tjenesteydelser, eller

2) projektet har en kollektiv interesse, har kollektive tilskudsmodtagere og har innovative træk, i givet fald på lokalt plan.

Stk. 3. Uanset stk. 1, vil tilsagnshaveren opnå en intensitet af offentlig støtte på 75 pct. af de samlede tilskudsbetingede udgifter, såfremt projektet gennemføres af producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer eller brancheorganisationer, medmindre projektet er omfattet af stk. 2.

Stk. 4. Uanset stk. 2-3, kan støtteintensiteten til etablering af et discardvidencenter ikke overstige 50 pct.

§ 16. Tilskud efter denne bekendtgørelse kan kombineres med andet offentligt nationalt tilskud i form af garanti, kaution eller lignende, til udgifter, der er tilskudsberettigede efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Ydes der andet tilskud som nævnt i stk. 1 nedsættes tilskuddet efter denne bekendtgørelse, så det samlede offentlige tilskud ikke overstiger satserne i § 15.

Stk. 3. For projekter, der ikke kun modtager direkte støtte, må støttebeløbets bruttosubventionsækvivalent ikke overstige den maksimale støtteintensitet for offentlig støtte, der følger af § 15.

Kapitel 7

Ændring af projekt, overdragelse af tilsagn og forlængelse af projektperioden

§ 17. Ændring af et projekt kan godkendes af Fiskeristyrelsen på betingelse af, at ændringen er i overensstemmelse med projektets formål. Anmodning om ændring af projektet skal indsendes via sikker Digital Post på et særligt skema, der findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside. Anmodning om ændring af et projekt skal godkendes af Fiskeristyrelsen, inden ændringen må sættes i gang.

Stk. 2. Anmodning om ændring af et projekt skal være modtaget i Fiskeristyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 3. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt.

Stk. 4. Anmodning om ændring af projektet kan ikke godkendes, såfremt ændringen betyder, at projektet i sin ændrede form ikke ville være blevet prioriteret, jf. § 10.

Stk. 5. Omfordeling i budgettet på under 10 pct. af de enkelte omkostningsarter kan ske uden Fiskeristyrelsens godkendelse.

Stk. 6. Såfremt et gennemført udbud, jf. § 7, stk. 7, medfører en lavere omkostning end anført i ansøgningen, kan der ikke ved en anmodning om ændring af projektet ske omfordeling i budgettet af de frigjorte midler til en anden omkostningsart.

Stk. 7. Fiskeristyrelsens eventuelle godkendelse af en anmodning af ændring kan tilbagekaldes, hvis den er givet i strid med stk. 6, også selvom det først opdages på tidspunktet for indsendelse af dokumentation for afholdte udbud samt de indkomne tilbud, jf. § 20, stk. 1, nr. 4.

§ 18. Fiskeristyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden, der i henhold til denne bekendtgørelse kan være tilsagnshaver. Ved overdragelse forstås enhver overførsel af ejendomsretten til projektet eller dele heraf, der sker ved aftale, fra tilsagnshaver til en anden juridisk eller fysisk person.

Stk. 2. Anmodning om overdragelse af et tilsagn skal godkendes af Fiskeristyrelsen i hele den periode, som tilsagnshaver er underlagt forpligtelser i henhold til denne bekendtgørelse. Overdragelsen får tidligst retsvirkninger i henhold til denne bekendtgørelse fra tidspunktet for indsendelse af anmodning om overdragelse, såfremt denne efterfølgende godkendes af Fiskeristyrelsen.

Stk. 3. Den, der får overdraget tilsagnet, overtager alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet, herunder kravet om opretholdelse af projektet, jf. § 22, nr. 10 og 11.

Stk. 4. Sammen med anmodningen om overdragelse skal der via sikker Digital Post indsendes et særligt skema, som udfyldes af både overdrager og erhverver. Skemaet findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside. Anmodningen og skemaet skal indsendes senest 14 kalenderdage efter indgåelse af aftale om overdragelse.

Stk. 5. Såfremt anmodning om overdragelse ikke indsendes rettidigt kan Fiskeristyrelsen træffe afgørelse om hel eller delvis bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, jf. § 22.

Stk. 6. Såfremt overdragelsen vedrører en ændring i ejendomsretten til et infrastrukturelement, må overdragelsen ikke give den nye tilsagnshaver en uretmæssig fordel.

Stk. 7. Anmodning om overdragelse af tilsagnet kan godkendes, såfremt følgende kriterier opfyldes:

1) projektet ville have opnået samme tilskudsprocent med den nye tilsagnshaver, og

2) den nye tilsagnshaver og projektet opfylder alle krav i denne bekendtgørelse.

§ 19. Forlængelse af projektperioden kan godkendes af Fiskeristyrelsen.

Stk. 2. Anmodning om forlængelse af projektperioden skal være modtaget i Fiskeristyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 3. Anmodningen skal indeholde en beskrivelse af årsagen til, at projektet er forsinket, en angivelse af dato for hvornår projektet forventes afsluttet, samt en begrundet redegørelse for hvordan projektet kan gennemføres inden for den angivne nye periode.

Stk. 4. Anmodning om forlængelse af projektet skal indsendes via sikker Digital Post på et særligt skema, der findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Kapitel 8

Udbetaling af tilskud

§ 20. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indsendes via sikker Digital Post på det udbetalingsskema, der findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside, og vedlægges følgende:

1) alle udgiftsbilag,

2) de eventuelle nødvendige tilladelser til projektet fra offentlige myndigheder,

3) dokumentation for betaling af udgifterne,

4) dokumentation for eventuelt afholdte udbud samt de indkomne tilbud,

5) dokumentation for eventuelle offentlige tilskud,

6) ved slutudbetaling: en slutrapport, der skal udfærdiges på et særligt skema, der findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside, og

7) ved slutudbetaling: en valideringsrapport over resultaterne af projektet, der er omfattet af § 1, nr. 1, jf. § 12, nr. 6.

Stk. 2. Tilskud kan udbetales i én rate og én slutudbetaling. Den enkelte rate skal udgøre mindst 20 pct. og maksimum 80 pct. af det samlede tilsagnsbeløb.

Stk. 3. Anmodning om slutudbetaling skal være modtaget i Fiskeristyrelsen senest tre måneder efter den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 4. Inden slutudbetaling er det en betingelse, at Fiskeristyrelsen har godkendt slutrapporten.

Stk. 5. Alle udgifter skal være afholdt og betalt af tilsagnshaver. De skal være betalt senest på tidspunktet, hvor udbetalingsanmodningen indsendes, jf. stk. 3.

Stk. 6. Såfremt tilsagnshaver har afholdt udgifter til en afhængig virksomhed, kan Fiskeristyrelsen alene udbetale tilskud til kostprisen. Tilsagnsbeløbet vil ligeledes blive reduceret til kostprisen. Tilsagnshaver skal vedlægge dokumentation for kostprisen.

§ 21. Fiskeristyrelsen overfører tilskuddet til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 9

Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

§ 22. Fiskeristyrelsen kan træffe afgørelse om hel eller delvis bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis:

1) tilsagnshaver og/eller eventuelle samarbejdspartnere har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) hele projektet eller væsentlige dele af projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, jf. dog § 23, stk. 1 og 2,

3) tilsagnshaver ikke afgiver de oplysninger, som er påkrævet i artikel 111, i forordning nr. 508/2014/EU, og som Fiskeristyrelsen kan bede om, to år efter projektet er afsluttet,

4) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter denne bekendtgørelses kapitel 7,

5) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter §§ 8, og 9, stk. 2, i Hav- og Fiskerifondsloven,

6) tilsagnshaver ikke opfylder betingelserne for tilsagn om tilskud i denne bekendtgørelse i hele projektperioden, herunder hvis ikke tilsagnshaver på tidspunktet for udbetaling er berettiget til samme tilskudsprocent, jf. § 15, som den i tilsagnet fastsatte tilskudsprocent, jf. dog stk. 2,

7) tilsagnshaver og/eller eventuelle samarbejdspartnere ikke overholder sine forpligtelser nævnt i § 12, herunder ikke sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til at kontrollere projektet,

8) tilsagnshaver og eventuelle samarbejdspartnere under hele projektperioden og i en periode på fem år efter den sidste betaling til tilskudsmodtageren er foretaget, ikke opfylder betingelserne i artikel 10, i forordning nr. 508/2014/EU samt bestemmelserne i forordning nr. 2015/288/EU med senere ændringer,

9) ejeren af et fiskefartøj, hvortil der er givet tilskud, overfører dette fartøj uden for Unionen inden for fem år efter datoen for slutudbetaling, jf. artikel 25, i forordning nr. 508/2014/EU,

10) projekter, der omfatter investeringer i infrastruktur eller produktive investeringer, ændres væsentligt, ophører eller flyttes uden for Kongeriget Danmarks territorium med undtagelse af Grønland og Færøerne i 5 år fra datoen for slutudbetaling, jf. artikel 71, stk. 1, i forordningen nr. 1303/2013/EU. Dog er fristen 3 år, hvis tilskudsmodtageren er en SMV, eller

11) projekter, der omfatter investeringer i infrastruktur eller produktive investeringer, flyttes uden for Unionen i 10 år fra datoen for slutudbetaling, undtagen hvor tilskudsmodtageren er en SMV, jf. artikel 71, stk. 2, i forordningen nr. 1303/2013/EU.

Stk. 2. Såfremt tilsagnshaver på tidspunktet for udbetaling er berettiget til en lavere tilskudsprocent, jf. § 15, end den fastsat i tilsagnet, kan Fiskeristyrelsen nedsætte tilskudsprocenten hertil.

Nedsættelse og tilbagebetaling af tilskud ved overtrædelse af forpligtelser

§ 23. Fiskeristyrelsen træffer afgørelse om nedsættelse af tilskuddet med en procentsats og tilbagebetaling af tilskud og eventuel bortfald af tilsagn, ud fra en vurdering af art og betydning af overtrædelsen og det eventuelle tab for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Nedsættelsen kan maksimalt udgøre 100 pct. Der anvendes som udgangspunkt følgende procentsatser:

1) Hvis forpligtelserne er overholdt i 0 dage eller op til én måned, medfører det, at tilsagnet bortfalder, og hele tilskuddet kræves tilbagebetalt.

2) Hvis forpligtelserne er overholdt i mere end én måned men mindre end 18 måneder, medfører det, at 80 pct. af tilskuddet kræves tilbagebetalt.

3) Hvis forpligtelserne er overholdt i mere end 18 måneder, men mindre end 36 måneder, medfører det, at 40 pct. af tilskuddet kræves tilbagebetalt.

Stk. 2. Hvis tilsagnshaver ikke er en SMV, anvendes følgende procentsatser:

1) Hvis forpligtelserne er overholdt i 0 dage eller op til 18 måneder, medfører det, at tilsagnet bortfalder, og hele tilskuddet kræves tilbagebetalt.

2) Hvis forpligtelserne er overholdt i mere end 18 måneder, men mindre end 36 måneder, medfører det, at 80 pct. af tilskuddet kræves tilbagebetalt.

3) Hvis forpligtelserne er overholdt i mere end 36 måneder, men mindre end 60 måneder, medfører det, at 40 pct. af tilskuddet kræves tilbagebetalt.

Stk. 3. Overtrædelse af bestemmelsen nævnt i §§ 12, stk. 1, nr. 3, og 22, stk. 1, nr. 8, vil medføre, at tilskud nedsættes forholdsmæssigt ud fra en vurdering af art, grovhed, varighed og hyppighed af overtrædelsen og betydningen af tilskuddet for tilsagnshavers økonomiske aktivitet, jf. artikel 99, stk. 2, i forordning nr. 508/2014/EU.

Stk. 4. Stk. 1 finder kun anvendelse for overtrædelser, hvor projektet fortsat efter Fiskeristyrelsens vurdering lever op til ordningens formål, og projektet ville være blevet prioriteret, jf. § 10, da tilsagnet ellers bortfalder.

Stk. 5. For at fastlægge omfanget af en overtrædelse vurderer Fiskeristyrelsen, hvor stor en del af projektet er berørt af overtrædelsen. Der sker kun nedsættelse for den berørte del.

Stk. 6. Fiskeristyrelsen foretager en faglig vurdering af overtrædelsen i forhold til hyppighed og formålet med ordningen.

Nedsættelse og tilbagebetaling af tilskud ved overtrædelse af enkelte generelle betingelser

§ 24. Fiskeristyrelsen nedsætter tilskuddet som følger, hvis projektet afsluttes efter datoen for projektets afslutning, som fastsat i tilsagnet, jf. dog § 19:

1) 0-30 kalenderdage for sent afslutning af projektet medfører 5 pct. nedsættelse.

2) 31-60 kalenderdage for sent afslutning af projektet medfører 10 pct. nedsættelse.

3) 61-90 kalenderdage for sent afslutning af projektet medfører 15 pct. nedsættelse.

4) Mere end 90 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af eventuel tidligere udbetalt rate.

§ 25. Fiskeristyrelsen nedsætter slutudbetaling med 1 pct. pr. kalenderdag ved for sent modtaget anmodning om udbetaling, jf. § 20, stk. 3, til og med den 20. kalenderdag.

Stk. 2. En forsinkelse på mere end 20 kalenderdage medfører 100 pct. nedsættelse af slutudbetalingen og eventuel bortfald af tilsagn.

§ 26. Ved manglende overholdelse af begge tidsfrister, jf. §§ 24-25, vil der alene ske nedsættelse eller bortfald for den tidsfrist, der er overskredet først.

§ 27. Fiskeristyrelsen kan efter en konkret vurdering træffe afgørelse om at opretholde tilsagnet eller foretage en forholdsmæssig nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, der skulle have været i udbud, hvis udbudslovens eller tilbudslovens regler ikke er overholdt.

Stk. 2. Overtrædelse af bestemmelsen i stk. 1 medfører, at tilskuddet nedsættes forholdsmæssigt ud fra en vurdering af art og betydning af overtrædelsen og det eventuelle tab for EHFF, jf. artikel 143, stk. 2, i forordning nr. 1303/2013/EU.

§ 28. Fiskeristyrelsen træffer efter en konkret vurdering afgørelse om en forholdsmæssig nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, hvis betingelsen i § 12, stk. 1, nr. 10, ikke er overholdt.

Kapitel 10

Force majeure

§ 29. Fiskeristyrelsen kan anerkende tilfælde af force majeure og andre ekstraordinære omstændigheder, der forhindrer tilsagnshaver i at gennemføre projektet, og som ikke medfører bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud, jf. denne bekendtgørelses kapitel 9.

Stk. 2. Hvis tilsagnshaver eller dennes dødsbo ønsker at påberåbe sig force majeure eller andre ekstraordinære omstændigheder, skal dette meddeles Fiskeristyrelsen skriftligt senest 15 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor tilsagnshaver eller dennes dødsbo er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale.

Stk. 3. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure eller andre ekstraordinære omstændigheder i konkrete tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer tilsagnshaver i at opfylde sine forpligtelser, og at tilsagnshaver ikke ved en forholdsmæssig indsats kunne have sikret sig herimod.

Kapitel 11

Ikrafttræden

§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. august 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1103 af 28. september 2017 om tilskud til fælles indsatser fiskeri, fælles indsatser akvakultur samt fiskeri, natur og miljø finder fortsat anvendelse for tilsagn, der er givet i medfør heraf, og for ansøgninger om tilsagn, der er indgivet, men endnu ikke er færdigbehandlet.

Fiskeristyrelsen, den 8. august 2019

Nanna Møller

/ Oluf Engberg

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2014/508/EU af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011, EU-Tidende 2014, nr. L 149, side 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2019/1022/EU af 20. juni 2019, om en flerårig plan for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige Middelhav, og om ændring af forordning (EU) nr. 508/2014, EU-Tidende 2019, nr. L 1172, side 1, Kommissionens delegerede forordning 2015/531/EU af 24. november 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår fastsættelse af omkostninger, der er berettigede til støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond med henblik på at forbedre hygiejneforholdene, sundheden, sikkerheden og arbejdsvilkårene for fiskere, beskytte og genoprette den marine biodiversitet og de marine økosystemer, modvirke virkningerne af klimaændringer og forbedre fiskerfartøjers energieffektivitet, EU-Tidende 2015, nr. L 86, side 1, Kommissionens delegerede forordning 2015/288/EU af 17. december 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår den periode, hvor støtteansøgninger er uantagelige, samt start- og slutdato for nævnte periode, EU-Tidende 2015, nr. L 51, side 1, som senest ændret ved Kommissionens delegerede forordning 2015/2252/EU af 30. september 2015 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/288 for så vidt angår den periode, hvor ansøgninger om støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond er uantagelige, EU-Tidende 2015, nr. L 321, side 2, Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1303/EU af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2018/1719/EU af 14. november 2018 om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til økonomisk, social og territorial samhørighed og midler til målet om investeringer i vækst og beskæftigelse, EU-Tidende 2018, nr. L 291, side 5, og Rådets forordning 2009/1224/EF af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006, EU-tidende 2009, nr. L 343, 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2019/473/EU af 19. marts 2019 om Det Europæiske Fiskerikontrolagentur, EU-Tidende 2019, nr. L 83, side 18. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.