Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 344 af 2. april 2019 om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. foretages følgende ændringer:

1. I § 23 ophæves stk. 5 og 6.

Stk. 7 bliver herefter stk. 5.

2. To steder i § 43 ændres »bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag« til: »den til enhver tid gældende bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget«.

3. § 46 affattes således:

»§ 46. For blandinger af efterafgrøder med samme såtidspunkt, jf. § 43, stk. 1, nr. 2, der anmeldes som miljøfokusområder, gælder det, at

1) efterafgrøden tidligst kan udsås 30. juni,

2) efterafgrøderne senest skal udsås i overensstemmelse med de etableringsfrister for efterafgrøder, der er fastsat i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget,

3) der ikke må anvendes plantebeskyttelsesmidler fra såtidspunktet til 20. oktober, jf. dog stk. 2, og

4) nedpløjning, nedvisning eller anden form for destruktion af efterafgrøder, der anmeldes som miljøfokusområder, tidligst må ske 20. oktober i ansøgningsåret, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For efterafgrøder etableret i perioden 21. august til 7. september, jf. stk. 1, nr. 2, følger datoen i stk. 1, nr. 3 og 4, tabellen i bilag 2.

Stk. 3. Etablering af efterafgrøder i perioden 21. august til 7. september er betinget af, at sådatoen for hver mark senest den 10. september indberettes i et af Landbrugsstyrelsen særligt udarbejdet skema, jf. § 22, stk. 1, nr. 4 og § 24 eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser, i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget.

Stk. 4. Slæt på eller afgræsning af arealer, jf. stk. 1, er ikke tilladt.

Stk. 5. Efterafgrøder i renbestand samt blandinger af efterafgrøder, jf. § 43, stk. 1, nr. 2, som anvendtes som miljøfokusområde i 2018, kan anvendes som hovedafgrøde i 2019, hvis afgrøden i 2019 er græs eller helsæd, der anvendes til foder eller afgræsning.«

4. Som bilag 2 indsættes bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. august 2019.

Landbrugsstyrelsen, den 7. august 2019

Jette Petersen

/ Jesper Loldrup


Bilag 1

»Bilag 2

Tabel over sammenhængen mellem tidligste tidspunkt for destruktion og for anvendelse af plantebeskyttelsesmidler for efterafgrøder anvendt som miljøfokusområder i forhold til indberettet sådato, jf. § 46, stk. 2

Sådato
Tidligste destruktionsdato/dato for anvendelse af plantebeskyttelsesmidler
21. – 25. august
20. oktober
26. august
21. oktober
27. august
22. oktober
28. august
23. oktober
29. august
24. oktober
30. august
25. oktober
31. august
26. oktober
1. september
27. oktober
2. september
28. oktober
3. september
29. oktober
4. september
30. oktober
5. september
31. oktober
6. september
1. november
7. september
2. november

«