Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål
Kapitel 2 Betingelser for ret til fleksydelse
Kapitel 3 Overgang
Kapitel 4 Beregning
Kapitel 5 Udbetaling
Kapitel 6 Videregivelse af oplysninger
Kapitel 7 Administration m.v.
Kapitel 8 Klageadgang
Kapitel 9 Finansiering m.v.
Kapitel 10 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om fleksydelse

Herved bekendtgøres lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1121 af 17. september 2015, med de ændringer, der følger af § 7 i lov nr. 624 af 8. juni 2016, § 7 i lov nr. 674 af 8. juni 2017, § 31 i lov nr. 1555 af 19. december 2017, § 2 i lov nr. 1540 af 19. december 2017, § 11 i lov nr. 1671 af 26. december 2017, og § 8 i lov nr. 1526 af 18. december 2018.

De ændringer, der følger af § 5 i lov nr. 339 af 2. april 2019, er ikke indarbejdet i denne lovbekendtgørelse, da de træder i kraft den 1. januar 2020, jf. § 15 i lov nr. 339 af 2. april 2019.

De ændringer, der følger af § 8 i lov nr. 551 af 7. maj 2019, er ikke indarbejdet i denne lovbekendtgørelse, da de træder i kraft den 1. januar 2020, jf. § 30, stk. 4, i lov nr. 551 af 7. maj 2019.

Kapitel 1

Formål

§ 1. Formålet med loven er at give personer, som er visiteret til et fleksjob, mulighed for at modtage fleksydelse med henblik på at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Kapitel 2

Betingelser for ret til fleksydelse

Almindelige betingelser

§ 1 a. Fleksydelsesalderen er 60 år.

Stk. 2. Fleksydelsesalderen er dog

1) 60½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1954 til og med den 30. juni 1954,

2) 61 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1954 til og med den 31. december 1954,

3) 61½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1955 til og med den 30. juni 1955,

4) 62 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til og med den 31. december 1955,

5) 62½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1956 til og med den 30. juni 1956,

6) 63 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1956 til og med den 31. december 1958,

7) 63½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1959 til og med den 30. juni 1959, og

8) 64 år for personer, der er født efter den 30. juni 1959, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. For personer, der er født efter den 31. december 1962, er fleksydelsesalderen 3 år før folkepensionsalderen, jf. lov om social pension.

§ 2. Retten til fleksydelse er betinget af, at modtageren

1) har nået fleksydelsesalderen, jf. § 1 a,

2) før overgang til fleksydelse er visiteret til fleksjob, jf. kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller er omfattet af §§ 4 a eller 4 b,

3) betaler fleksydelsesbidrag,

4) senest fra det 30. år har indbetalt fleksydelsesbidrag eller været medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse og har indbetalt efterlønsbidrag, som ikke senere er tilbagebetalt, i sammenlagt mindst 30 år, jf. dog § 2 a,

5) har fået indberettet værdien af pensionsformuen, jf. § 18, og

6) har bopæl her i riget eller i et andet EU/EØS-land.

Stk. 2. Personer, der tidligere har indbetalt efterlønsbidrag, og som i de 12 måneder, der ligger umiddelbart forud for den første tilmelding til fleksydelsesordningen, ikke har optjent anciennitet i efterlønsordningen, får medregnet den manglende optjeningstid ved opgørelsen efter stk. 1, nr. 4, og § 2 a.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om dispensation fra betingelserne i stk. 1, nr. 4.

§ 2 a. Personer, der er født før den 1. marts 1952, kan opfylde kravet til optjeningstid, jf. § 2, stk. 1, nr. 4, ved uafbrudt medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse fra den 31. marts 1992 eller betaling af fleksydelsesbidrag til mindst det tidspunkt, hvor personen når fleksydelsesalderen, jf. § 1 a. Den uafbrudte optjeningstid efter 1. pkt. skal mindst udgøre 10 år inden for de seneste 15 år. Personen skal have betalt efterlønsbidrag fra den 1. april 1999 og fleksydelsesbidrag fra tilmeldingen til fleksydelsesordningen.

Stk. 2. Personer, der er født før den 1. januar 1959, jf. dog stk. 1, kan opfylde kravet til optjeningstid, jf. § 2, stk. 1, nr. 4, ved medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse og uafbrudt indbetaling af efterlønsbidrag fra den 1. juli 1999 og fleksydelsesbidrag fra tilmeldingen til fleksydelsesordningen til mindst det tidspunkt, hvor personen når fleksydelsesalderen, jf. § 1 a. Optjeningstiden skal mindst udgøre 20 år inden for de sidste 25 år.

Stk. 3. Personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1959 til den 31. december 1975, kan opfylde kravet til optjeningstid, jf. § 2, stk. 1, nr. 4, ved uafbrudt medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse og indbetaling af efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag fra den 1. januar 2008 til mindst det tidspunkt, hvor personen når fleksydelsesalderen, jf. § 1 a. Optjeningstiden skal mindst udgøre 25 år. For personer, der er født før den 1. juli 1964, og som har været uafbrudt medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse og uafbrudt har betalt efterlønsbidrag fra den 1. juli 1999 og fleksydelsesbidrag fra tilmeldingen til fleksydelsesordningen, er det dog tilstrækkeligt, at perioden udgør mindst 20 år inden for de sidste 25 år.

Stk. 4. En person, der er omfattet af stk. 3, 1. og 2. pkt., skal højst indbetale efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag i sammenlagt 30 år. Hvis personen inden den 1. januar 2008 har indbetalt efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag for perioder forud for det fyldte 35. år, får personen et tilsvarende antal bidragsfrie perioder. Det samme gælder, hvis en person fra det fyldte 35. år har indbetalt efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag i perioden fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2007.

Stk. 5. Personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1976 til den 31. december 1977, kan opfylde kravet til optjeningstid, jf. § 2, stk. 1, nr. 4, ved medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse og indbetaling af efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag i mindst 30 år, og senest fra personen er fyldt 32 år.

Stk. 6. For personer, der er medlemmer af en anerkendt arbejdsløshedskasse, og som er fritaget for at betale efterlønsbidrag som følge af, at de har fået udstedt et efterlønsbevis, jf. § 77, stk. 5, nr. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., ligestilles medlemskab af arbejdsløshedskassen efter fritagelsen med betaling af efterlønsbidrag efter stk. 1-4.

Stk. 7. Udbetaling Danmark kan undtagelsesvis tillade, at der ses bort fra afbrydelser i indbetaling af bidrag til arbejdsløshedsforsikringen, efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag ved afgørelsen af, om kravene i stk. 1-4 er opfyldt. Tilladelsen kan gøres betinget af, at personen efterbetaler bidragene for den pågældende periode.

Stk. 8. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om bidragsfrie perioder efter stk. 4.

§ 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om udbetaling af fleksydelse til personer med bopæl eller ophold i lande, som ikke er nævnt i § 2, stk. 1, nr. 6.

Fortrydelsesordning

§ 3 a. En person, der tilmeldes fleksydelsesordningen, og som forud for tilmeldingen har fravalgt at betale bidrag til efterlønsordningen, kan opnå ret til fleksydelse efter denne lov, hvis den pågældende

1) ikke inden folkepensionsalderen vil kunne opfylde kravet om indbetaling af fleksydelsesbidrag, jf. § 2, stk. 1, nr. 4, og § 2 a,

2) indtil tilmeldingen til fleksydelsesordningen uafbrudt har været medlem af en arbejdsløshedskasse

a) senest fra det 24. år, hvis personen er født den 1. januar 1973 eller senere, eller

b) senest fra den 1. januar 1997, hvis personen er født før den 1. januar 1973, og

3) har indbetalt fleksydelsesbidrag uafbrudt fra tilmelding til fleksydelsesordningen indtil fleksydelsesalderen.

Stk. 2. Det er en betingelse, at tilmeldingen til fleksydelsesordningen sker, mindst 15 år før personen når fleksydelsesalderen, jf. § 1 a.

Stk. 3. For personer, der indtil tilmeldingen til fleksydelsesordningen har indbetalt efterlønsbidrag efter § 75 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., som ikke senere er tilbagebetalt, medregnes indbetalingerne til opfyldelse af kravene i stk. 1 og 2.

Stk. 4. Fleksydelsens størrelse fastsættes efter bestemmelserne i § 17, dog således, at fleksydelsen nedsættes i forhold til det antal år, personen ved fleksydelsesalderen efter § 1 a ikke har indbetalt efterløns- eller fleksydelsesbidrag, jf. § 2, stk. 1, nr. 4, og § 2 a. Nedsættelsen sker med 2 pct. af sygedagpengenes højeste beløb for hvert års manglende bidragsbetaling. Perioder under 1 år medregnes i forhold til antal hele måneder.

Stk. 5. Der kan ikke efterbetales manglende bidrag.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om anvendelsen af denne bestemmelse.

Tilmelding og udmeldelse

§ 4. Kommunen meddeler uden samtykke fra borgeren Udbetaling Danmark, at den har visiteret en borger til fleksjob. Kommunen oplyser datoen for visitationen i meddelelsen. Meddelelsen skal ske inden 2 uger efter visitationen.

Stk. 2. Tilmelding til fleksydelsesordningen sker ved kommunens meddelelse til Udbetaling Danmark og har virkning fra den 1. i måneden efter visitationen til fleksjob. Udbetaling Danmark orienterer borgeren om tilmeldingen og om muligheden for udmeldelse.

Stk. 3. En person, der er visiteret til fleksjob, og som ikke er tilmeldt fleksydelsesordningen, kan tilmelde sig ved skriftlig henvendelse til Udbetaling Danmark. Tilmeldingen har virkning, fra den 1. i måneden efter at Udbetaling Danmark har modtaget henvendelsen.

Stk. 4. En person, som i medfør af § 3 i lov nr. 1367 af 28. december 2011 om ændring af lov om fleksydelse (Forhøjelse af fleksydelsesalder, forkortelse af fleksydelsesperiode og tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag m.v.), § 6 i lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.) eller lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag har fået udbetalt efterløns- eller fleksydelsesbidrag kontant og skattefrit, kan ikke tilmeldes fleksydelsesordningen.

Stk. 5. Udbetaling Danmark skal registrere alle, der tilmeldes fleksydelsesordningen.

§ 4 a. En person, der ophører med drift af selvstændig virksomhed, jf. § 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan fortsætte med at være tilmeldt fleksydelsesordningen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Er personen ikke visiteret til fleksjob efter § 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats inden for 3 år efter ophør med drift af selvstændig virksomhed, ophører tilmeldingen til fleksydelsesordningen.

§ 4 b. En person, som visiteres til ressourceforløb efter §§ 68 a og 68 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan fortsætte med at være tilmeldt fleksydelsesordningen.

§ 5. Borgeren skal skriftligt meddele Udbetaling Danmark, hvis denne vil melde sig ud af ordningen eller ikke ønsker tilmelding.

§ 5 a. Kommunen skal uden samtykke fra borgeren underrette Udbetaling Danmark, hvis kommunen træffer afgørelse om, at en borger ikke længere er visiteret til fleksjob.

§ 6. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om tilmelding og udmeldelse.

Fleksydelsesbidrag

§ 7. Udbetaling Danmark opkræver fleksydelsesbidrag af personer, der er tilmeldt ordningen, når det er konstateret, at personen vil kunne optjene ret til fleksydelse.

Stk. 2. Udbetaling Danmark skal indtil overgangen til fleksydelse højst opkræve bidrag i det antal år, der kræves efter § 2, stk. 1, nr. 4, og § 2 a, stk. 4 og 5. Efter overgangen til fleksydelse opkræver Udbetaling Danmark bidrag, indtil personens ret til fleksydelse ophører.

§ 8. Fleksydelsesbidraget udgør på årsbasis et beløb, der svarer til 7 gange det beløb, der efter lov om sygedagpenge højst kan ydes pr. dag.

§ 9. Betales fleksydelsesbidraget ikke rettidigt, skal Udbetaling Danmark skriftligt rykke den pågældende for restancen og samtidig oplyse, at undladelse af at betale hele det skyldige bidrag vil medføre, at den tilmeldte vil blive meldt ud af fleksydelsesordningen, hvis bidraget ikke er betalt inden 3 uger.

Stk. 2. Udbetaling Danmark skal skriftligt underrette den tilmeldte, når den pågældende udmeldes. Udbetaling Danmark skal kunne dokumentere, at udmeldelsen er afsendt.

Stk. 3. Hvis det skyldige fleksydelsesbidrag samt senere forfaldent bidrag betales senest 4 uger efter, at den tilmeldte er blevet skriftligt underrettet om, at denne er udmeldt, ophæves udmeldelsen.

Stk. 4. Forfaldent fleksydelsesbidrag kan tilbageholdes i Udbetaling Danmarks udbetaling af fleksydelse.

§ 10. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om bidragsbetalingen, herunder regler om restancegebyr.

ATP-bidrag

§ 11. Personer, der modtager fleksydelse, kan frivilligt indbetale ATP-bidrag, jf. § 2 b i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 12. ATP-bidraget udgør det bidrag, som er fastsat efter § 15, stk. 1, og § 2 b i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. dog § 13 , stk. 1, 2. pkt. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension beregner størrelsen af bidraget for hver time, der udbetales fleksydelse for.

§ 13. Fleksydelsesmodtageren betaler bidraget. Bidraget for en måned nedrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 2. Udbetaling Danmark fratrækker månedligt bidraget i fleksydelsen til modtageren med henblik på indbetaling til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 14. Efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætter beskæftigelsesministeren regler om betaling og indberetning af ATP-bidrag, herunder betingelser for ophør af bidragsbetaling.

Stk. 2. Indbetales bidraget ikke rettidigt, gælder de i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 17, stk. 2-4 og 6, fastsatte regler.

Kapitel 3

Overgang

§ 15. Overgang til fleksydelse kan ske for personer, der er visiteret til et fleksjob. Overgang til fleksydelse kan tidligst ske 3 måneder efter visitationen til fleksjob.

Stk. 2. Fleksydelse ydes efter skriftlig ansøgning, som skal indgives til Udbetaling Danmark.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om overgang til fleksydelse, herunder om, at en person kan overgå til fleksydelse, selv om der ikke er sket en indberetning af værdien af pensionsformuen, jf. § 18.

Stk. 4. En person, der modtager ydelser efter lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. eller tilsvarende udenlandsk lovgivning, kan ikke samtidig modtage fleksydelse. Personen kan dog modtage invaliditetsydelse samtidig med fleksydelse.

§ 16. (Ophævet)

Kapitel 4

Beregning

Fleksydelsens størrelse

§ 17. Fleksydelsen udgør et beløb, der svarer til dagpengenes højeste beløb beregnet på årsbasis, jf. lov om sygedagpenge, jf. dog stk. 2 og 3. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med 12.

Stk. 2. En person, der er født før den 1. januar 1956, kan få fleksydelse med et beløb, der svarer til 91 pct. af dagpengenes højeste beløb beregnet på årsbasis, jf. lov om sygedagpenge. Beløbet afrundes til nærmeste hele beløb, der er deleligt med 12.

Stk. 3. En person, der er født i perioden fra den 1. januar 1956 til og med den 30. juni 1959, kan få fleksydelse med et beløb, der svarer til 91 pct. af dagpengenes højeste beløb beregnet på årsbasis, jf. lov om sygedagpenge. Beløbet afrundes til nærmeste hele beløb, der er deleligt med 12. Fleksydelse kan dog udbetales efter stk. 1, hvis personen udskyder overgangen til fleksydelse til højst 3 år før folkepensionsalderen.

Stk. 4. Fleksydelse efter stk. 1-3 kan højst udgøre et beløb, der svarer til den indtægt, som personen har haft i beregningsperioden, jf. stk. 5 og 6. Beløbet efter 1. pkt. opgøres på grundlag af skattepligtig indtægt, der er indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, jf. dog stk. 13. Udbetalinger fra pensionsordninger medregnes ikke i beregningsgrundlaget.

Stk. 5. Beregningsperioden omfatter de seneste hele indberetningsperioder, jf. lov om et indkomstregister, der dækker et sammenhængende år, jf. dog stk. 6 og 13. Beregningsperioden regnes bagud fra den 1. i måneden inden overgangen til fleksydelse.

Stk. 6. Hvis visitationen er sket mindre end 1 år før den 1. i måneden inden overgangen til fleksydelse, omfatter beregningsgrundlaget de indberetningsperioder, som ligger efter visitationen til fleksjob og indtil den 1. i måneden inden overgangen til fleksydelse. Indtægten i beregningsperioden efter 1. pkt. ganges op til et årligt beløb.

Stk. 7. Fleksydelse efter stk. 4-6 afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 8. Det beløb, der følger af stk. 4-6, reguleres en gang om året pr. den første mandag i januar med en procentsats svarende til satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent og efter stk. 9 og 10. Det regulerede beløb afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 9. Ved den årlige regulering, jf. stk. 8, anvendes satsreguleringsprocenten for det pågældende finansår med fradrag af en procentsats, jf. stk. 10.

Stk. 10. For finansåret 2016 udgør procentsatsen 0,3. For finansåret 2017 udgør procentsatsen 0,4. For finansårene 2018-2023 udgør procentsatsen 0,75.

Stk. 11. Fleksydelse udbetales, efter at der er foretaget fradrag for pensionsordninger, jf. § 18, og fradrag på grund af erhvervsarbejde, jf. § 20.

Stk. 12. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om beregningen af fleksydelse, herunder grundlaget for beregningen, efter stk. 4-6.

Stk. 13. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om beregningen af fleksydelsen på baggrund af perioder med indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed efter § 70 g eller § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Fradrag for pension

§ 18. For personer, der er omfattet af § 2, stk. 1, foretages der nedsættelse af fleksydelsen på grund af pensionsordninger omfattet af afsnit I i pensionsbeskatningsloven, dog ikke pensioner omfattet af pensionsbeskatningslovens § 2, nr. 3, og § 2, nr. 4, litra c-f. Reglerne gælder også for opsparing fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Reglerne gælder endvidere for tilsvarende udenlandske pensionsordninger.

Stk. 2. Pengeinstitutter, livsforsikringsselskaber og pensionskasser m.v. samt offentlige myndigheder, der forvalter pensionsordninger, som er omfattet af stk. 1, 1. og 2. pkt., har pligt til at foretage indberetning af værdien af de omfattede pensionsrettigheder kort før det tidspunkt, hvor personen når fleksydelsesalderen, jf. § 1 a. For pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger indberettes en beregnet årlig livsvarig ydelse ved udbetaling fra det tidspunkt, hvor personen når fleksydelsesalderen, jf. § 1 a. For alle øvrige pensionsordninger indberettes depotet. Nærmere bestemmelser om indberetningen, herunder om tidspunktet for indberetningen, fastsættes af skatteministeren efter forhandling med beskæftigelsesministeren. Reglerne om redegørelse for indeholdelse efter skatteindberetningslovens § 9 og § 11, stk. 1, jf. § 59, stk. 1, nr. 3, og kildeskattelovens §§ 85 og 86 finder tilsvarende anvendelse på indberetninger efter 1. pkt. Indberetning sker elektronisk til told- og skatteforvaltningen, der videregiver oplysningerne i elektronisk form til Udbetaling Danmark.

Stk. 3. Ved indberetning af depotet, jf. stk. 2, 3. pkt., af aldersforsikring efter pensionsbeskatningslovens § 10 A, aldersopsparing efter pensionsbeskatningslovens § 12 A og supplerende engangssum efter pensionsbeskatningslovens § 29 skal pengeinstitutter, livsforsikringsselskaber og pensionskasser m.v., foretage en bruttoficering af depotet, jf. dog 3. pkt. Den del af ordningen, som hidrører fra indbetalinger, der forfaldt efter den 31. december 1979, og afkast, der vedrører tiden efter denne dag, bruttoficeres ved at dividere depotværdien af denne del med 0,627, mens resten bruttoficeres ved at dividere med 0,767, jf. dog 3. pkt. Den del af ordningen, som hidrører fra en arbejdstagers egne indbetalinger før den 1. januar 1972, og afkastet heraf bruttoficeres ikke. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for LD-aldersopsparing efter § 2 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Stk. 4. Ved behandling af ansøgningen om fleksydelse opgør Udbetaling Danmark den samlede værdi af ansøgerens pensionsordninger på tidspunktet, umiddelbart før personen når fleksydelsesalderen, jf. § 1 a. Opgørelsen foretages på grundlag af oplysninger, jf. stk. 2, om de i stk. 1, 1. og 2. pkt., nævnte ordninger samt på grundlag af erklæring afgivet af ansøgeren om værdien af pensionsopsparingen umiddelbart før det tidspunkt, personen når fleksydelsesalderen, jf. § 1 a, af de i stk. 1, 3. pkt., nævnte pensioner, pensioner omfattet af pensionsbeskatningslovens § 2, nr. 2, samt pensioner omfattet af firmapensionskasselovens § 1, stk. 2, nr. 2-4, og § 2, stk. 3-5. For pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger oplyses en beregnet årlig livsvarig ydelse ved udbetaling fra det tidspunkt, hvor personen når fleksydelsesalderen, jf. § 1 a. For alle øvrige pensionsordninger oplyses depotet. Ansøgeren har endvidere pligt til over for Udbetaling Danmark at erklære, om oplysningerne, der er indberettet efter stk. 2, er fyldestgørende.

Stk. 5. For pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger foretages nedsættelsen med udgangspunkt i et beløb, der svarer til 80 pct. af den indberettede beregnede livsvarige årlige ydelse, jf. stk. 2, 2. pkt., og stk. 4, 3. pkt. For alle øvrige ordninger beregner Udbetaling Danmark en årlig ydelse som 5 pct. af det indberettede depot, jf. stk. 2, 3. pkt. Fleksydelsen nedsættes i hele fleksydelsesperioden med 80 pct. af de beregnede beløb, jf. dog stk. 11. Nedsættelsen efter denne bestemmelse foretages, uanset om pensionen udbetales i fleksydelsesperioden, jf. dog stk. 6.

Stk. 6. For alle, der overgår til fleksydelse, medfører løbende udbetaling af pension (inklusive tillæg), som er led i et ansættelsesforhold, nedsættelse af fleksydelsen fra det tidspunkt, den kommer til udbetaling i fleksydelsesperioden. Nedsættelsen sker med 64 pct. af det udbetalte pensionsbeløb, jf. dog stk. 12.

Stk. 7. En person, der overgår til fleksydelse, og som efter det tidspunkt, personen når fleksydelsesalderen, jf. § 1 a, indbetaler på en pensionsordning omfattet af § 15 A i pensionsbeskatningsloven, skal løbende have opgjort værdien heraf ved enhver indbetaling til ordningen. Principperne i stk. 4 finder tilsvarende anvendelse. Pensionsopgørelsen indgår i beregningen efter stk. 5. Udbetaling Danmark foretager omberegningen efter stk. 5 i forbindelse med hver yderligere indbetaling på pensionsordningen. Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse for personer omfattet af stk. 11.

Stk. 8. Ved indbetaling på en pensionsordning omfattet af § 15 A i pensionsbeskatningsloven efter det tidspunkt, personen har nået fleksydelsesalderen, jf. § 1 a, har pensionsinstitutter m.v., jf. stk. 2, 1. pkt., pligt til at foretage indberetning ved hver indbetaling frem til det tidspunkt, hvor retten til fleksydelse ophører, jf. § 22, stk. 2. Principperne i stk. 2 finder tilsvarende anvendelse. Personen har en tilsvarende pligt til over for Udbetaling Danmark at oplyse om indbetalinger på disse pensionsordninger.

Stk. 9. Pensionsopgørelsen efter stk. 2-8 og 11 tillægges pensionsbeløb, som i overensstemmelse med den pågældende pensionsordnings aldersvilkår er udbetalt efter personens 60. år, men inden fleksydelsesalderen, jf. § 1 a. Reglerne i stk. 2-8 og 11 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 10. Reglerne i stk. 9 finder ikke anvendelse for udbetaling af pension, i det omfang pensionen har medført fradrag i anden offentlig forsørgelsesydelse.

Stk. 11. For personer, der er født før den 1. januar 1956, nedsættes fleksydelsen for pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger med udgangspunkt i et beløb, der svarer til 80 pct. af den indberettede beregnede livsvarige årlige ydelse, jf. stk. 2, 2. pkt., og stk. 4, 3. pkt. For alle øvrige ordninger beregner Udbetaling Danmark en årlig ydelse som 5 pct. af det indberettede depot, jf. stk. 2, 3. pkt. Fleksydelsen nedsættes i hele fleksydelsesperioden med 60 pct. af det beregnede beløb, der overstiger et fradragsbeløb på 14.200 kr. (2012-niveau). Nedsættelsen efter denne bestemmelse foretages, uanset om pensionen udbetales i fleksydelsesperioden, jf. dog stk. 12.

Stk. 12. For personer, der er født før den 1. januar 1956, og som overgår til fleksydelse, medfører løbende udbetaling af pension (inklusive tillæg), som er led i et ansættelsesforhold, nedsættelse af fleksydelsen fra det tidspunkt, den kommer til udbetaling i fleksydelsesperioden. Nedsættelsen sker med 50 pct. af det udbetalte pensionsbeløb.

Stk. 13. Det fradragsbeløb, der er nævnt i stk. 11, reguleres med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker første gang den 1. januar 2013, og beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 100.

Stk. 14. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om beregningsforudsætninger med hensyn til nedsættelse af fleksydelse på grund af pensionsopsparing.

§ 19. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om nedsættelse af fleksydelse på grund af pensionsopsparing.

Arbejde

§ 20. En fleksydelsesmodtager kan mod fradrag i fleksydelsen have erhvervsarbejde uden begrænsning. Arbejdet må dog ikke udføres i et fleksjob eller i en selvstændig virksomhed, der ejes eller drives af modtagerens ægtefælle, eller i en virksomhed, som er bortforpagtet af modtageren eller af modtagerens ægtefælle.

Stk. 2. Fradraget efter stk. 1 foretages forholdsmæssigt i fleksydelsen afhængig af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. Nedsættelsen foretages efter, at der er foretaget fradrag for pension, jf. § 18.

Stk. 3. Inden for de første 30.000 kroners arbejdsindtægt (2007-niveau) i et kalenderår foretages fradrag for arbejde med kontrollabel arbejdstid, hvor timelønnen ligger under den til enhver tid gældende omregningssats efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., for det antal timer, der fremkommer ved at dividere indtægten med den til enhver tid gældende omregningssats. Hvis timelønnen er under et beløb svarende til sygedagpengenes højeste beløb på timebasis, ansættes den dog til dette beløb. For arbejdsindtægter ud over 30.000 kr. i et kalenderår foretages fradrag efter stk. 2. Beløbet i 1. og 3. pkt. reguleres med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker første gang den 1. januar 2008. Det regulerede beløb afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Der udbetales ikke fleksydelse, hvis den faktiske arbejdstid overstiger 128 timer i en kalendermåned.

Stk. 4. Beløbsgrænsen i stk. 3 nedsættes forholdsmæssigt i de kalenderår, hvor personen overgår til eller ophører med at modtage fleksydelse.

§ 21. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, hvilken betydning arbejde, herunder frivilligt, ulønnet arbejde og selvstændig virksomhed, og indtægter, i og umiddelbart forud for fleksydelsesperioden skal have for fleksydelsens størrelse.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om kontrol af arbejde og indtægter for fleksydelsesmodtagere, som har bopæl, arbejde eller indtægter i Grønland, på Færøerne eller i et andet EØS-land, samt om kontrol med, om fleksydelsesmodtageren i øvrigt opfylder betingelserne for ret til fleksydelse.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om drift af selvstændig virksomhed i fleksydelsesperioden.

Kapitel 5

Udbetaling

§ 22. Fleksydelse udbetales tidligst med virkning fra måneden efter, at der er ansøgt om fleksydelse. Fleksydelsen udbetales månedsvis bagud fra den 1. i måneden efter, at der er ansøgt om fleksydelse og lovens betingelser er opfyldt.

Stk. 2. Retten til fleksydelse ophører senest ved udgangen af den måned, hvor personen når folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, eller ved personens død.

Stk. 3. Fleksydelse kan ikke udbetales, hvis politiet træffer afgørelse om inddragelse af den pågældendes pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., fordi der er grund til at antage, at den pågældende i udlandet deltager i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed eller andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden. Udbetaling af fleksydelse genoptages med virkning fra det tidspunkt, hvor personen har dokumenteret sin tilstedeværelse i Danmark ved fremmøde hos politiet.

Stk. 4. Omgøres en afgørelse om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., eller ophæves den under en efterfølgende domstolsprøvelse, efterbetales den del af fleksydelsen, der ikke er udbetalt under ophøret, jf. stk. 3, hvis de øvrige betingelser for udbetaling af fleksydelse var opfyldt i perioden.

Stk. 5. En person har ikke ret til at få udbetalt fleksydelse for en periode, hvor personen ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller for en periode, hvor den pågældende ved endelig dom findes at have været i udlandet i strid med et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v.

Stk. 6. Politiet skal underrette Udbetaling Danmark, hvis politiet træffer afgørelse om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. over for en person, som befinder sig i udlandet, og som politiet får formodning om samtidig modtager fleksydelse. Politiet skal endvidere underrette Udbetaling Danmark, hvis afgørelsen efter § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. senere omgøres eller ophæves. Anklagemyndigheden skal underrette Udbetaling Danmark, hvis anklagemyndigheden får formodning om, at en person, der ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v., modtager eller har modtaget fleksydelse.

Stk. 7. Fleksydelse kan ikke udbetales til en person, som ved domstols- eller administrativ afgørelse er berøvet sin frihed.

Stk. 8. Fleksydelse kan ikke udbetales til en person, som bevidst unddrager sig strafforfølgning her i landet i tilfælde, hvor

1) den pågældende er varetægtsfængslet,

2) politiet eftersøger den pågældende med henblik på varetægtsfængsling eller

3) der foreligger en varetægtsfængslingskendelse.

Stk. 9. Fleksydelse kan endvidere ikke udbetales til en person, som bevidst unddrager sig straffuldbyrdelse her i landet, hvis den pågældende er idømt en ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse.

Stk. 10. Efterfølges en strafforfølgning, jf. stk. 8, ikke af en domfældelse, efterbetales fleksydelse, der ikke er udbetalt, mens personen var frihedsberøvet eller unddrog sig strafforfølgning. Fleksydelsen efterbetales dog ikke til afdødes bo, hvis personen afgår ved døden, inden der er afsagt dom i sagen.

Stk. 11. Kriminalforsorgen skal underrette Udbetaling Danmark, hvis en person, der modtager fleksydelse, undergives strafafsoning eller anden frihedsberøvende foranstaltning, herunder varetægtsfængsling, som følge af et strafbart forhold.

Stk. 12. Når politiet eller kriminalforsorgen får formodning om, at en person, der bevidst unddrager sig strafforfølgning, jf. stk. 8, eller straffuldbyrdelse, jf. stk. 9, samtidig modtager fleksydelse, skal Udbetaling Danmark underrettes om unddragelsen.

§ 22 a. En person er udelukket fra at få udbetalt fleksydelse i en periode på 3 år, hvis personen ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v. og medlemmet for den periode, som dommen omfatter, har modtaget en af følgende ydelser:

1) Arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge eller efterløn efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

2) Sygedagpenge fra kommunen efter lov om sygedagpenge.

3) Dagpenge efter barselsloven.

4) Pension efter lov om social pension.

5) Pension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.

6) Fleksydelse efter denne lov.

7) Integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse i ressourceforløb, ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.

8) Fleksløntilskud efter § 70 f eller tilskud til selvstændig virksomhed efter § 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

9) Statens uddannelsesstøtte (SU) efter SU-loven.

10) Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

Stk. 2. Perioden i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor personen løslades efter afsoning af ubetinget fængselsstraf som følge af en dom, jf. stk. 1. Er personen ikke frihedsberøvet i perioden mellem en dom, jf. stk. 1, og afsoningen, medregnes denne periode i perioden efter stk. 1. Hvis personen idømmes bøde eller betinget fængselsstraf, regnes perioden i stk. 1 fra tidspunktet for den endelige dom, jf. stk. 1.

§ 22 b. En person er udelukket fra at få udbetalt fleksydelse i en periode på 3 år, hvis personen ved endelig dom er idømt ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter for en overtrædelse, der er omfattet af straffelovens § 81 a.

Stk. 2. Perioden i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor personen har udstået fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter, jf. stk. 1.

§ 23. Krav på fleksydelse kan ikke gøres til genstand for udlæg eller andre former for retsforfølgning, medmindre der er forløbet tre måneder fra den dag, beløbet kunne kræves udbetalt. Aftaler om sådanne krav er ugyldige.

§ 24. (Ophævet)

§ 25. Fleksydelsen afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12.

Stk. 2. Fleksydelsen udbetales ikke, hvis den beregnede ydelse udgør mindre end 100 kr. pr. måned.

§ 26. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om udbetaling.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om løbende indsendelse af oplysninger om arbejde og indtægter og om fristen for indsendelse af oplysningerne.

Tilbagebetaling af fleksydelse

§ 27. Hvis modtageren har tilsidesat sin oplysningspligt efter § 4 i lov om Udbetaling Danmark, eller i øvrigt mod bedre vidende uberettiget har modtaget fleksydelse, skal modtageren eller dennes dødsbo tilbagebetale det beløb, der er udbetalt med urette.

Stk. 2. Udbetaling Danmark skal som følge af en dom, jf. § 22, stk. 5, træffe afgørelse om tilbagebetaling af fleksydelse for de dage, hvor personen er dømt for overtrædelse af de bestemmelser, der er nævnt i § 22, stk. 5. Det gælder, uanset om Udbetaling Danmark tidligere har truffet afgørelse om tilbagebetaling af fleksydelse for samme periode.

Stk. 3. Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse om, at en person, der har modtaget fleksydelse, som personen ikke var berettiget til efter § 22 a, stk. 1, eller § 22 b, stk. 1, skal betale fleksydelsen tilbage.

§ 28. Udbetaling Danmark fastsætter en frist for tilbagebetaling efter § 27. Er tilbagebetaling ikke sket inden denne frist, kan Udbetaling Danmark træffe afgørelse om, at den pågældende mister sin fremtidige ret til fleksydelse.

Stk. 2. Krav på tilbagebetaling af for meget udbetalt fleksydelse kan tilbageholdes i delpension, pension efter lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og i fleksydelsen.

§ 28 a. (Ophævet)

§ 29. Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan bestemme, at en arbejdsløshedskasse skal betale det beløb til staten, som Udbetaling Danmark har udbetalt for meget til en fleksydelsesmodtager, hvis den fejlagtige udbetaling skyldes urigtige eller mangelfulde oplysninger fra kassen om medlemsanciennitet eller efterlønsbidrag. Det gælder dog ikke, hvis Udbetaling Danmark eller modtageren af den fejlagtige udbetaling vidste eller burde vide, at oplysningerne var fejlagtige.

§ 30. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om tilbagebetaling af fleksydelse.

Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag

§ 31. En person, som har indbetalt fleksydelsesbidrag, og som skriftligt fravælger muligheden for at modtage fleksydelse, får det indbetalte bidrag tilbage, hvis personen anmoder Udbetaling Danmark om det, inden retten til fleksydelse ophører, jf. § 22, stk. 2. Bidraget skal overføres til en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 eller en udenlandsk pensionsordning efter eget valg, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Indbetalte fleksydelsesbidrag kan efter anmodning betales tilbage kontant, hvis

1) personen får tilkendt førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. eller tilsvarende udenlandsk lovgivning,

2) personen har nået fleksydelsesalderen, jf. § 1 a, er udmeldt af fleksydelsesordningen og skriftligt har fravalgt muligheden for at modtage fleksydelse,

3) personen emigrerer og skriftligt har fravalgt muligheden for at modtage fleksydelse eller

4) tilbagebetalingsbeløbet ikke overstiger 7 gange højeste sygedagpengesats, og personen skriftligt har fravalgt muligheden for at modtage fleksydelse.

Stk. 3. En person, der har indbetalt fleksydelsesbidrag, og som har nået folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, uden at have fået fleksydelse, skal have det indbetalte bidrag tilbage kontant.

Stk. 4. Dør en person, inden retten til fleksydelse er udløbet, jf. § 22, stk. 2, betales fleksydelsesbidragene kontant tilbage til boet efter personen.

§ 32. Tilbagebetalingsbeløbet udgør det antal indbetalte dagpengesatser efter lov om sygedagpenge, som fleksydelsesmodtageren har indbetalt som fleksydelsesbidrag, jf. §§ 7 og 8. Ved tilbagebetalingen gælder § 49 B, stk. 2-9, i pensionsbeskatningsloven.

Stk. 2. Beløbet efter stk. 1 fratrækkes 20 dagpengesatser, jf. § 8, for hver måned, der er udbetalt fleksydelse til personen.

Stk. 3. Tilbagebetalingsbeløbet opgøres på grundlag af dagpengenes størrelse på tilbagebetalingstidspunktet eller på det tidspunkt, hvor beløbet overføres til en pensionsordning.

Stk. 4. Aftaler om overdragelse af retten til indbetalte fleksydelsesbidrag er ugyldige, ligesom indbetalte bidrag ikke kan gøres til genstand for retsforfølgning.

§ 33. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag.

Kapitel 6

Videregivelse af oplysninger

§ 34. (Ophævet)

§ 34 a. En arbejdsløshedskasse kan videregive oplysninger til Udbetaling Danmark om optjent anciennitet i efterlønsordningen.

Stk. 2. Udbetaling Danmark kan videregive oplysninger til en arbejdsløshedskasse om, at et medlem af kassen er tilmeldt fleksydelsesordningen, samt oplysninger om optjent anciennitet i fleksydelsesordningen.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om videregivelse af oplysninger efter stk. 1 og 2, herunder om udveksling af oplysninger i elektronisk form. Oplysningerne er undergivet tavshedspligt i arbejdsløshedskasserne. Straffelovens §§ 152 og 152 c-f finder anvendelse.

Udbetaling Danmarks kontrol

§ 34 b. Udbetaling Danmark kan ud over de tilfælde, der er omfattet af §§ 11 a og 11 c i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, kræve oplysninger om den, der ansøger om eller får fleksydelse, i de tilfælde, der er nævnt i stk. 2 og 3.

Stk. 2. Udbetaling Danmark kan uden ansøgerens eller modtagerens samtykke, hvis det er nødvendigt til brug for kontrol af udbetalingerne i en enkelt sag eller generel kontrol, kræve oplysninger fra arbejdsgivere om løn- og beskæftigelsesperioder m.v. samt oplysninger om pensionsforhold m.v. fra pensionskasser, livsforsikringsselskaber og pengeinstitutter. Oplysningerne indhentes med henblik på at kontrollere, om der sker fejl eller misbrug i forbindelse med udbetaling af ydelser.

Stk. 3. Udbetaling Danmark kan uden ansøgerens eller modtagerens samtykke, hvis det er nødvendigt til brug for kontrol af udbetalingerne i en enkelt sag eller generel kontrol, kræve andre ikkefølsomme oplysninger end oplysninger om økonomiske forhold fra andre offentlige myndigheder og fra arbejdsløshedskasserne. Oplysningerne kan samkøres og sammenstilles med data fra myndighedens egne, andre myndigheders og arbejdsløshedskassernes it-systemer, når dette er nødvendigt for at kontrollere, om betingelserne for at modtage fleksydelse er opfyldt, herunder med henblik på efterfølgende kontrol af, om der er sket fejl eller misbrug i forbindelse med udbetaling af fleksydelse.

Stk. 4. Udbetaling Danmark kan få terminaladgang til de nødvendige oplysninger, som er nævnt i stk. 2 og 3, i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister. I det omfang oplysningerne, som er nævnt i stk. 2 og 3, findes i indkomstregisteret, skal Udbetaling Danmark indhente oplysningerne herfra.

§ 35. (Ophævet)

Kapitel 7

Administration m.v.

§ 36. Udbetaling Danmark varetager administrationen af denne lov.

§ 36 a. Beskæftigelsesrådet, jf. § 23 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., er rådgivende for beskæftigelsesministeren i spørgsmål om ydelser efter denne lov.

Kapitel 8

Klageadgang

§ 37. Udbetaling Danmarks afgørelser efter denne lov kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. § 59 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2. Klage over afgørelser efter § 29 kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af den arbejdsløshedskasse, som afgørelsen vedrører.

Kapitel 9

Finansiering m.v.

§ 38. Staten refunderer Udbetaling Danmarks udgifter til fleksydelse efter denne lov.

§ 38 a. Udbetaling Danmark afregner fleksydelsesbidrag, som opkræves efter § 7, direkte til staten.

Stk. 2. § 27 i lov om Udbetaling Danmark finder tilsvarende anvendelse ved afregning af fleksydelsesbidrag og ved tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag.

Stk. 3. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan efter forhandling med beskæftigelsesministeren fastsætte nærmere regler om Udbetaling Danmarks afregning og om tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag.

Kapitel 10

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 39. Loven træder i kraft den 1. juli 2001.

Stk. 2. Lov om seniorydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 258 af 2. maj 1998, ophæves med virkning fra den i stk. 1 nævnte dato.

§ 39 a. (Ophævet)

§ 40. (Ophævet)

§ 41. (Ophævet)

§ 42. (Ophævet)

§ 43. (Ophævet)

§ 44. (Ophævet)


Lov nr. 327 af 18. maj 2005 (Ophør af udbetaling af social pension og andre ydelser ved unddragelse af strafforfølgning eller straffuldbyrdelse)1) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 13

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2005.

Stk. 2. Loven har virkning for personer, som bevidst unddrager sig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse den 1. juli 2005 eller senere.

Stk. 3-4. (Udelades)


Lov nr. 523 af 24. juni 2005 (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen)2) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 23

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. (Udelades)


Lov nr. 404 af 8. maj 2006 (Konsekvensændringer som følge af lov om et indkomstregister)3) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 23

Stk. 1. § 1 træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. §§ 2-6, § 7, nr. 2, §§ 8-13, § 17, nr. 24, §§ 18-21 og § 22, nr. 1, 2 og 4, træder i kraft den 1. juni 2006.

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 7, nr. 1, § 14, § 15, § 16, § 17, nr. 1-23, og § 22, nr. 3. Herunder kan skatteministeren fastsætte forskellige ikrafttrædelsestidspunkter for forskellige virksomheder m.v.


Lov nr. 565 af 9. juni 2006 (Ændring af fleksjobordningen, visitation, opfølgning, tilskud, fleksydelse)4) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2006.

Stk. 2. § 1, nr. 1, § 70 a, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, § 73 c, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, og § 1, nr. 9-11 og 13, samt § 3, § 5 og § 6, nr. 1, træder dog først i kraft den 1. januar 2007.


Lov nr. 1544 af 20. december 2006 (Forhøjelse af fleksydelsesalderen, fortrydelsesordning m.v.)5) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2 og 5.

Stk. 2. Denne lovs § 1, nr. 19, 20 og 23, træder i kraft den 1. juli 2007.

Stk. 3. Denne lovs § 1, nr. 5 og 6, har virkning for personer, der tilmeldes eller selv tilmelder sig fleksydelsesordningen fra den 1. januar 2007 eller senere.

Stk. 4. Denne lovs § 1, nr. 12, har virkning ved beregning af fleksydelse for personer, der overgår til fleksydelse fra den 1. januar 2007 eller senere.

Stk. 5. § 1 a, stk. 2-4, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, og denne lovs § 1, nr. 15 og 21, træder i kraft den 1. juli 2009.

Stk. 6. Personer, der er født i perioden fra den 1. juni til den 30. juni 1960, som tidligere har fravalgt at betale efterlønsbidrag, og som tilmeldes fleksydelsesordningen med virkning fra den 1. januar 2007, kan uanset bestemmelsen i § 3 a, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 8, få ret til fleksydelse, hvis de senest den 31. januar 2007 meddeler kommunen, at de ønsker at indbetale bidrag til fleksydelsesordningen.


Lov nr. 292 af 27. marts 2007 (Kommunernes kontrolmuligheder)6) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Loven træder i kraft den 1. april 2007.


Lov nr. 523 af 6. juni 2007 (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fordringer, ophævelse af købelovens reklamationsfrister ved visse køb m.v.)7) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 47

Loven træder i kraft den 1. januar 2008.


Lov nr. 108 af 26. februar 2008 (Justering af fortrydelsesordningen i efterlønsreglerne og i fleksydelsesordningen)8) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. (Udelades)


Lov nr. 1336 af 19. december 2008 (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige)9) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 167

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2009, jf. dog stk. 2. § 11 finder alene anvendelse på afgørelser om lønindeholdelse, der træffes efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. (Udelades)


Lov nr. 429 af 28. april 2010 (Kompetencen til at træffe afgørelse om lovvalg m.v. efter EF-forordning nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger m.v.)10) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 20

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 2010.

Stk. 2. De hidtil gældende regler i § 46, stk. 3, og §§ 86 a og 87 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. finder fortsat anvendelse i sager vedrørende dagpenge udbetalt efter artikel 69 i forordning (EØF) nr. 1408/71.

Stk. 3. Henvisninger til forordning (EØF) nr. 1408/71 forbliver i kraft, og anvendelsen af denne forordning bevares i forhold til det enkelte EØS-land og Schweiz, så længe det enkelte EØS-land eller Schweiz ikke har tilsluttet sig forordning (EF) nr. 883/04.


Lov nr. 1540 af 21. december 2010 (Afskaffelse af feriedagpenge til dimittender m.fl., afvikling af statsligt tilskud til ATP-bidrag af efterløn og fleksydelse m.v.)11) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2-5. (Udelades)


Lov nr. 1367 af 28. december 2011 (Forhøjelse af fleksydelsesalder, forkortelse af fleksydelsesperiode og tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag m.v.)12) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2012.

§ 3

Stk. 1. En person, som har indbetalt fleksydelsesbidrag, der ikke tidligere er tilbagebetalt kontant eller til en pensionsopsparing, jf. § 31 i lov om fleksydelse, har ret til at få fleksydelsesbidraget udbetalt kontant. Det er en betingelse for udbetaling, at

1) personen ikke har nået fleksydelsesalderen, jf. § 1 a i lov om fleksydelse,

2) personen skriftligt fravælger fleksydelsesordningen og

3) kommunen har modtaget en skriftlig anmodning om udbetaling fra personen i perioden fra den 2. april 2012 til den 1. oktober 2012.

Stk. 2. Aftaler om overdragelse af retten til indbetalte fleksydelsesbidrag er ugyldige, ligesom indbetalte bidrag ikke kan gøres til genstand for retsforfølgning.

Stk. 3. Ved opgørelse af beløbet finder § 32, stk. 1, 1. pkt., i lov om fleksydelse tilsvarende anvendelse. Beløbet opgøres på grundlag af sygedagpengenes størrelse i 2012.

Stk. 4. Fleksydelsesbidrag betalt for en periode til og med den 15. maj 2011 medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, når bidragene udbetales kontant efter stk. 1. Bidrag, der er indbetalt for perioden efter den 15. maj 2011, medregnes ikke ved opgørelse af den skattepligtige indkomst, dog skal der svares en afgift på 30 pct. af den kontante udbetaling efter stk. 1. Pensionsbeskatningslovens § 49 B, stk. 6-9, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Kommunen skal informere de personer, som kommunen har registreret med indbetalte fleksydelsesbidrag, om ændringerne i fleksydelsesordningen, jf. denne lovs § 1, nr. 1, 3, 4, 6 og 7, og om muligheden for at få bidraget udbetalt efter denne bestemmelse.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om ansøgning om udbetaling af bidraget efter denne bestemmelse.

Stk. 7. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om kommunens vejledning efter denne bestemmelse.


Lov nr. 922 af 18. september 2012 (Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension)13) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 13

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning fra og med indkomstsåret 2013, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3-9. (Udelades)


Lov nr. 928 af 18. september 2012 (Ændret regulering af forskellige indkomstoverførsler i årene 2016-2023 samt forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister)14) indeholder ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2-3. (Udelades)


Lov nr. 1380 af 23. december 2012 (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.)15) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 21

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013, jf. dog stk. 2-6 og 8.

Stk. 2-8. (Udelades)


Lov nr. 493 af 21. maj 2013 (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)16) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 25

Loven træder i kraft den 1. juli 2013.

§ 26

Stk. 1. Sager, der er indbragt for de sociale nævn eller beskæftigelsesankenævnene, og som ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet, færdigbehandles af Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg efter kapitel 9, 9 a og 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, som ændret ved denne lovs § 1.

Stk. 2. I sager, hvor Ankestyrelsen inden lovens ikrafttræden har modtaget en anmodning om at optage en klage til behandling efter § 59 a, stk. 2, eller § 63 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og hvor beslutning om, hvorvidt afgørelsen opfylder betingelserne for at kunne blive behandlet i Ankestyrelsen endnu ikke er truffet ved denne lovs ikrafttræden, træffes beslutningen herom efter de hidtil gældende bestemmelser i § 57, nr. 1, jf. §§ 59 a og 63 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Sager, der optages til behandling efter 1. pkt., behandles af Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg efter kapitel 9, 9 a og 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, som ændret ved denne lovs § 1.

Stk. 3. Sager, som Ankestyrelsen inden lovens ikrafttræden har optaget til behandling efter § 59 a, stk. 2, eller § 63 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og hvori der endnu ikke er truffet afgørelse ved denne lovs ikrafttræden, behandles af Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg efter kapitel 9, 9 a og 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, som ændret ved denne lovs § 1.


Lov nr. 400 af 28. april 2014 (Beregning af fleksløntilskud, fortsat tilmelding til fleksydelsesordningen m.v.)17) indeholder i følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 4

Loven træder i kraft den 30. april 2014.

§ 5

Stk. 1. Personer, som er ophørt med tilskud efter § 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats forud for denne lovs ikrafttræden, og som i tilskudsperioden har været tilmeldt fleksydelsesordningen, kan blive gentilmeldt fleksydelsesordningen med virkning fra tidspunktet for afmelding på grund af ophør med selvstændig virksomhed.

Stk. 2. Personer, der er visiteret til ressourceforløb efter §§ 68 a og 68 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som har været tilmeldt fleksydelsesordningen forud for denne lovs ikrafttræden, kan blive gentilmeldt fleksydelsesordningen med virkning fra tidspunktet for afmelding på grund af ressourceforløb.

Stk. 3. Gentilmelding efter stk. 1 og 2 er betinget af efterbetaling af fleksydelsesbidrag for perioden.

Stk. 4. Kommunen skal senest den 31. juli 2014 identificere personer omfattet af stk. 1 og 2 og give dem tilbud om gentilmelding til fleksydelsesordningen med tilbagevirkende kraft fra ophør med drift af selvstændig virksomhed, jf. stk. 1, eller overgang til ressourceforløb, jf. stk. 2. Kommunen skal give den enkelte person oplysning om størrelsen på det beløb, der skal efterbetales.


Lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.18) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 56. Loven træder i kraft den 1. januar 2015, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2-4. (Udelades)


Lov nr. 1531 af 27. december 2014 (Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende kapitalpensioner og rabat på afgiften ved udbetaling fra eller omlægning af konti i Lønmodtagernes Dyrtidsfond)19) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. (Udelades)


Lov nr. 523 af 29. april 2015 (Overførsel af myndighedsområder til Udbetaling Danmark og indførelse af beføjelser til, at Udbetaling Danmark kan foretage registersamkøringer på bl.a. kommunale ydelsesområder m.v.)20) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 2015.

Stk. 2-3. (Udelades)

§ 9

Stk. 1. Sager, hvor myndighedsansvaret overgår til Udbetaling Danmark efter denne lovs §§ 3-5 og § 6, nr. 1-12, og som ikke er afgjort eller afsluttet i kommunen ved lovens ikrafttræden, behandles færdig i Udbetaling Danmark. Tilsvarende gælder for sager, hvor myndighedsansvaret overgår fra Patientombuddet til Udbetaling Danmark efter § 6, nr. 13.

Stk. 2. Hvis borgeren har givet samtykke til kommunen efter § 11 a, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område på sagsområder, der efter §§ 3-5 overføres til behandling i Udbetaling Danmark, kan Udbetaling Danmark behandle sagen uden fornyet samtykke. Ankestyrelsen og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg kan tilsvarende behandle sagen uden fornyet samtykke.

Stk. 3. Afgørelser, der er truffet af kommunen inden lovens ikrafttræden på sagsområder, der efter denne lovs § 3 overgår til Udbetaling Danmark, og som påklages efter lovens ikrafttræden, kan indbringes for Ankestyrelsen som første og eneste administrative klageinstans, jf. § 2, nr. 6, og § 3, nr. 3. § 66 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område om pligt til at genvurdere sagen finder ikke anvendelse.

Stk. 4. Afgørelser, der er truffet af kommunen inden lovens ikrafttræden på sagsområder, der efter §§ 4 og 5 overgår til Udbetaling Danmark, og som påklages efter lovens ikrafttræden, kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg som første og eneste administrative klageinstans, jf. § 2, nr. 6. § 66 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område om pligt til at genvurdere sagen finder ikke anvendelse.

Stk. 5. Afgørelser, der er truffet af kommunen inden lovens ikrafttræden på sagsområder, der efter § 6, nr. 11, overgår til Udbetaling Danmark, og som påklages efter lovens ikrafttræden, kan påklages til Patientombuddet efter lov om klage- og erstatningsadgangen inden for sundhedsvæsenet. Afgørelser, der er truffet af Patientombuddet inden lovens ikrafttræden på sagsområdet efter § 6, nr. 13, og som påklages efter lovens ikrafttræden, kan påklages til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Stk. 6. Krav, som en kommune måtte have mod en borger, eller krav, som en borger måtte have mod en kommune efter §§ 3-5 og § 6, nr. 11, ved lovens ikrafttræden, overgår til Udbetaling Danmark. Fordringer, for hvilke kommunen har påbegyndt opkrævning af tilbagebetalingskrav, forbliver dog i kommunen, medmindre fordringen opkræves ved modregning eller fradrages i en ydelse, der ved lovens ikrafttræden udbetales af Udbetaling Danmark, eller i tilfælde, hvor Udbetaling Danmark træffer en ny afgørelse, som vedrører samme fordring. Tilsvarende gælder for sager, hvor myndighedsansvaret overgår fra Patientombuddet til Udbetaling Danmark efter § 6, nr. 13.

§ 10

Stk. 1. Efter lovens ikrafttræden påhviler ansvaret for opbevaring af arkivalier og varetagelse af de arkivmæssige hensyn i sager vedrørende Udbetaling Danmarks sagsområde:

1) Kommunalbestyrelsen i afsluttede og passivførte sager på sagsområder, hvor myndighedsansvaret efter §§ 3-5 og § 6, nr. 1-11, overføres til Udbetaling Danmark.

2) Kommunalbestyrelsen i sager, hvor der fortsat sker udbetaling på sagsområder, der efter §§ 3-5 skal overføres til Udbetaling Danmark, og hvor kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om tilkendelse af en ydelse forud for det tidspunkt, hvor sagsområdet overgår til Udbetaling Danmark.

3) Patientombuddet i afsluttede og passivførte sager på sagsområdet, hvor myndighedsansvaret efter lovens § 6, nr. 13, overgår til Udbetaling Danmark.

4) Udbetaling Danmark i alle øvrige sager på sagsområder, hvor myndighedsansvaret efter §§ 3-6 overføres til Udbetaling Danmark, og som ikke er omfattet af nr. 1-3.

Stk. 2. Kommunen skal efter anmodning fra Udbetaling Danmark sende en kopi af de ønskede akter fra sager, der efter stk. 1, nr. 1 og 2, opbevares i kommunen. Kommunen har i forbindelse med anmodninger om kopi af akter fra Udbetaling Danmark uden samtykke fra borgeren ret til at gennemgå og sortere en sag, som kommunen opbevarer for Udbetaling Danmark, med henblik på at kunne imødekomme Udbetaling Danmarks anmodning. Kommunen har desuden ret til at gennemgå og sortere en sag, som kommunen opbevarer for Udbetaling Danmark, hvis sagen indeholder oplysninger, der vedrører kommunens sagsområde, og hvis kommunen har et sagligt behov for oplysningerne.

Stk. 3. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan efter indstilling fra bestyrelsen for Udbetaling Danmark fastsætte regler om, at Udbetaling Danmark skal betale et gebyr til kommunen for at varetage opgaven efter stk. 2, 1. pkt., og regler om udfasning af kommunernes arkivforpligtelse over for Udbetaling Danmark fra 2018.


Lov nr. 624 af 8. juni 2016 (Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.)21) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 14

Stk. 1. Loven træder i kraft den 2. januar 2017, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2-4. (Udelades)


Lov nr. 674 af 8. juni 2017 (Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere)22) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse:

§ 17

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende23).

Stk. 2. Lovens §§ 2-16 finder ikke anvendelse for afgørelser om inddragelse af pas, der er truffet inden lovens ikrafttræden, og domme, der vedrører forhold begået inden lovens ikrafttræden.

Stk. 3. (Udelades)


Lov nr. 1555 af 19. december 2017 (Konsekvensændringer som følge af skattekontrolloven og skatteindberetningsloven, gennemførelse af ændringsdirektiv om skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet efter hvidvaskregulering m.v.)24) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse:

§ 38

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2019 og har virkning fra og med indkomståret 2018, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. (Udelades)

Stk. 3. (Udelades)

Stk. 4. Lovens § 1, nr. 2, 5 og 6, § 2, nr. 4 og 8, § 3, nr. 2, 5 og 6, § 4, nr. 6, 7, 12, 14-16 og 18, § 14, nr. 1-6, § 19, nr. 1, § 27, § 28, nr. 2, og §§ 29-33 finder ikke anvendelse på indberetninger vedrørende kalenderåret 2018 eller tidligere. For sådanne indberetninger finder den hidtil gældende skattekontrollov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med senere ændringer, og forskrifter udstedt i medfør heraf anvendelse.

Stk. 5. (Udelades)


Lov nr. 1540 af 19. december 2017 (Nye regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere m.v.)25) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2018.


Lov nr. 1671 af 26. december 2017 om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag26) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 9. Loven træder i kraft den 1. januar 2018.


Lov nr. 1526 af 18. december 2018 (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.)27) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 12

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse for domme efter straffelovens § 81 a, der vedrører forhold begået inden lovens ikrafttræden.

Stk. 3-4. (Udelades)

Beskæftigelsesministeriet, den 1. november 2019

Peter Hummelgaard

/ Kirsten Brix Pedersen

Officielle noter

1) Lovændringen vedrører § 22, stk. 4-8.

2) Lovændringen vedrører § 36 a.

3) Lovændringen vedrører § 34, stk. 2-6, § 34 a og § 35, stk. 1.

4) Lovændringen vedrører § 4, § 5, § 7, stk. 1, § 9, stk. 1 og 3, § 13, stk. 1 og 2, § 15, stk. 2 og 4, § 16, § 18, stk. 2-4, 6 og 7, § 22, stk. 7 og 8, § 27, § 28, stk. 1 og 3, § 29, § 31, stk. 1, § 34, § 34 a, § 35, § 36, § 37, § 38, § 38 a, § 40, stk. 1-3 og 7, § 41, stk. 2, og § 44, stk. 1.

5) Lovændringen vedrører § 1, § 1 a, § 2, stk. 1-3, § 2 a, § 3 a, § 7, § 8, § 17, stk. 1-3, § 18, stk. 2, 3 og 7-10, § 20, stk. 3 og 4, § 21, stk. 1, § 22, stk. 2, § 31, § 32, stk. 1, § 33, § 39 a, §§ 40-44.

6) Lovændringen vedrører § 34 b.

7) Lovændringen vedrører § 14, stk. 2.

8) Lovændringen vedrører § 3 a, stk. 1 og 5.

9) Lovændringen vedrører § 28, stk. 2, og § 28 a.

10) Lovændringen vedrører § 2, stk. 3, § 2 a, stk. 8, § 3, § 3 a, stk. 7, § 6, § 10, § 15, stk. 3, § 17, stk. 3, 3. pkt., § 19, § 21, stk. 1-3, § 26, stk. 1 og 2, § 29, § 30, § 33, § 34 a, stk. 2, og § 38 a, stk. 2.

11) Lovændringen vedrører §§ 13 og 38.

12) Lovændringen vedrører § 1 a, § 3 a, stk. 3, § 4, stk. 3, § 17, stk. 1, 2, 7 og 8, § 18 og § 39 a.

13) Lovændringen vedrører § 18, stk. 3, 5-7, 9-11 og 13.

14) Lovændringen vedrører § 17, stk. 1, 2 og 5-7.

15) Lovændringen vedrører § 17.

16) Lovændringen vedrører § 37.

17) Lovændringen vedrører § 2, stk. 1, § 4 a, § 4 b og § 29.

18) Lovændringen vedrører § 36 a.

19) Lovændringen vedrører § 18, stk. 3.

20) Lovændringen vedrører § 2 a, stk. 7, § 4, § 5, § 5 a, § 7, stk. 1 og 2, § 9, stk. 1, 2 og 4, § 13, stk. 2, § 15, stk. 2, § 17, stk. 8 og 9, § 18, stk. 2, 4, 5, 7, 8 og 11, § 22, stk. 7 og 8, § 27, § 28, stk. 1 og 2, § 29, § 34 a, § 31, stk. 1, § 34 b, § 36, § 37, § 38 og § 38 a.

21) Lovændringen vedrører § 18, stk. 10.

22) Lovændringen vedrører § 22, stk. 3-7, 11 og 13, og § 22 a.

23) Loven er bekendtgjort i Lovtidende den 9. juni 2017.

24) Lovændringen vedrører § 18, stk. 2, 5. pkt.

25) Lovændringen vedrører § 21, stk. 1.

26) Lovændringen vedrører § 4, stk. 4.

27) Lovændringen vedrører § 22, stk. 7, 10 og 12, § 22 a, stk. 3, § 22 b og § 27, stk. 2 og 3.