Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32014L0651
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Anvendelsesområde og definitioner
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter, som fremmer lagring af vedvarende energi1)

I medfør af tekstanmærkning nr. 127 ad 29.24.02 i akt nr. 121 af 25. april 2019, fastsættes:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører tilskud til at medfinansiere investeringer i større prækommercielle udviklings- og demonstrationsprojekter, som fremmer lagring af vedvarende energi.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Demonstrationsprojekter: Projekter, der foretager en eksperimentel afprøvning af en teknologi, et system eller en metode under virkelighedsnære forhold med henblik på efterfølgende markedsintroduktion eller når demonstrationen giver anledning hertil, yderligere udvikling før markedsintroduktion svarende til TRL-niveau 6-8.

2) Fleksibelt energisystem: System som kan håndtere ubalancer mellem produktion og slutforbrug af energi.

3) Fluktuerende elproduktion: Naturgiven variabel elproduktion fra fx vindmøller og solcelleanlæg.

4) Innovativ: En ny eller væsentligt ændret måde at forbedre system- og produktydelser på.

5) Lagring: Lagring af energi i energibærere med henblik på senere anvendelse af energien til slutforbrug.

6) TRL-niveau: Technology Readiness Level, et udtryk for en teknologis udviklingstrin mellem forskning og kommerciel tilgængelighed som defineret i EU Kommissionens publikation af 2017 “DG RTD – TRL Project Technology Readiness Level: Guidance Principles for Renewable Energy Technologies - Final Report”, Table 14.

7) Udviklingsprojekter: Projekter, som anvender viden med henblik på at fremstille nye eller forbedre eksisterende materialer, produkter, processer, metoder, systemer eller tjenester svarende til TRL-niveau 4-6.

§ 2. Tilskudsordningen efter denne bekendtgørelse administreres i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (den generelle gruppefritagelsesforordning).

§ 3. Den del af projektet, hvortil der ydes tilskud, skal i sin helhed have karakter af eksperimentel udvikling, herunder demonstration, i større skala.

Stk. 2. Der ydes ikke tilskud til projektaktiviteter, som har karakter af grundforskning, industriel forskning eller gennemførlighedsundersøgelser.

§ 4. De støtteberettigede omkostninger, modregnet opnåede eller forventede tilbagekrediteringer, rabatter og lignende, omfatter, jf. art. 25, stk. 3, i den generelle gruppefritagelsesforordning:

1) Personaleomkostninger: Teknikere og andet hjælpepersonale i det omfang, de arbejder på projektet.

2) Udgifter til instrumenter og udstyr, i det omfang og i den periode de eller det anvendes til projektet. Hvis sådanne instrumenter og sådant udstyr ikke anvendes til projektet i hele deres livscyklus, anses kun afskrivningsomkostningerne under projektets varighed beregnet på grundlag af alment anerkendt regnskabspraksis for støtteberettigede.

3) Udgifter til bygninger, i det omfang og i den periode der gøres brug deraf til projektet. Hvad angår bygninger, anses kun afskrivningsomkostningerne under projektets varighed beregnet på grundlag af alment anerkendt regnskabspraksis for støtteberettigede.

4) Omkostninger ved køb eller licensering af viden og patenter fra eksterne kilder på armslængdebetingelser samt omkostninger ved konsulentbistand og tilsvarende tjenester, som udelukkende anvendes til projektet.

5) Yderligere generalomkostninger og andre driftsudgifter, herunder udgifter til materialer, forsyninger og lignende produkter, der afholdes i direkte tilknytning til projektet.

§ 5. Støtteintensiteten for den enkelte modtager må højst udgøre 25 % af de støtteberettigede omkostninger, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Støtteintensiteten kan op til en maksimal støtteintensitet på 60 % af de støtteberettigede omkostninger forhøjes med:

1) 10 procentpoint for mellemstore virksomheder og 20 procentpoints for små virksomheder.

2) 15 procentpoint, hvis mindst en af følgende betingelser er opfyldt:

a) Projektet vedrører et reelt samarbejde mellem virksomheder, hvoraf mindst én er en SMV, eller gennemføres i mindst to medlemsstater eller i en medlemsstat og i en kontraherende part til EØS-aftalen, og ingen virksomhed afholder mere end 70 % af de støtteberettigede omkostninger.

b) Projektets resultater formidles bredt gennem konferencer, publikationer, open access-samlinger, gratis software eller open source-software.

Ansøgning

§ 6. Indenfor en ramme på 128 mio. kr., kan Energistyrelsen give tilsagn om tilskud til projekter forud for projekternes påbegyndelse.

Stk. 2. Tilsagn meddeles for et maksimalt tilskudsbeløb, dog således at tilskuddet ikke kan overstige den fastsatte procent af det godkendte tilskudsgrundlag for hver enkelt tilskudsmodtager.

Stk. 3. Det er en forudsætning for at opnå tilsagn om tilskud, at der er tale om større projekter.

§ 7. Ansøgning om tilsagn skal indsendes til Energistyrelsen ved anvendelse af den af Energistyrelsen udarbejdede ansøgningsblanket. Blanketten offentliggøres på Energistyrelsens hjemmeside senest ved bekendtgørelsens ikrafttræden.

Stk. 2. Energistyrelsen indkalder ansøgninger på

www.ens.dk og fastsætter i denne forbindelse en seneste frist for indgivelse af ansøgninger.

Stk. 3. Der kan kun indgives én ansøgning pr. projekt.

§ 8. Ansøgning om tilskud skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

1) Projekttitel.

2) Navn på hovedansøger, som er projektansvarlig.

3) CVR-nr. og kontaktoplysninger på hovedansøger samt medansøgere.

4) Fuldmagt fra de øvrige projektdeltagere til hovedansøger om at søge tilskud på vegne af de øvrige projektdeltagere.

5) Hovedansøger og medansøgers virksomhedstype og størrelse.

6) Beskrivelse af projektorganisationen, herunder beskrivelse af dets organisering, ansvarsfordeling og ledelse bilagt CV for de centrale ressourcepersoner.

7) Projektets formål, indhold og de indgående teknologiers TRL-niveau.

8) Beskrivelse af projektets gennemførelse i form af en tids- og aktivitetsplan.

9) Beskrivelse af forholdene for projektet efter afslutningen af tilskudsperioden.

10) Start og slutdato for projektet.

11) Projektets beliggenhed.

12) Specificeret budget for projektomkostninger og for finansiering heraf fordelt på de enkelte projektdeltagere, tilskud og egenfinansiering. Budgettet skal underbygges af tilbud eller lignende fra leverandører af anlægskomponenter mv.

13) Projektets forventede resultater og effekter ved og efter afslutning.

14) Risikoanalyse for projektets gennemførelse med angivelse af afværgeforanstaltninger og for resultat- og effektskabelsen af projektet.

15) Kommunikationsplan for offentlig formidling af projektets indhold, fremdrift og resultater.

16) Erklæring fra ansøger om at vedkommende ikke har modtaget eller vil modtage anden offentlig støtte til samme støtteberettigede projektomkostninger.

17) Begrundet bekræftelse på, at det ansøgte tilskud vil have en tilskyndelsesvirkning, således at projektet ikke vil blive gennemført i den ansøgte form, hvis der ikke opnås tilskud.

18) Redegørelse for, at projektet er baseret på en prækommerciel anvendelse af en integration af flere innovative delteknologier eller på en ny og innovativ kombination af kendte delteknologier, hvor den samlede teknologiløsning i begge tilfælde befinder sig på TRL-niveau 4-8 ved projektets start og hvor det er projektets formål at der sker en yderligere teknologisk udvikling mod et højere TRL-niveau.

19) Redegørelse for, at projektet har større skala og lagrer energi, som kan fremme indpasningen af elproduktion fra fluktuerende vedvarende energikilder og et fleksibelt energisystem.

20) Redegørelse for, at projektet er velafgrænset og teknisk gennemførligt, samt for at projektets løsninger efterfølgende kan repliceres og skaleres.

21) Redegørelse for, at projektet primært er drevet af private eller offentlige aktører i markedet for handel med og omsætning af energi.

22) Redegørelse for, at projektet kan gennemføres inden for de gældende rammebetingelser og lovgivning for køb og salg af el og energi, energiafgifter mv. eller indenfor vedtagne, men endnu ikke implementerede ændringer heraf.

23) Redegørelse for, at projektet kan opnå de nødvendige fysiske etableringstilladelser som bygge- og miljøgodkendelser mv. indenfor en rimelig tidshorisont.

24) Redegørelse for, at projektet gennemføres af ansøgere, som råder over tilstedeværelsen af den nødvendige egenfinansiering.

25) Angivelse af på tro og love, at ansøger ikke er kriseramt, jf. den generelle gruppefritagelsesforordning.

26) Erklæring om at ansøger, herunder medansøger, ikke har modtaget et krav om tilbagebetaling af støtte, som Kommissionen ved en tidligere endelig afgørelse har erklæret ulovlig eller uforenelig med det indre marked, og som ansøger endnu ikke har efterkommet fuldt ud.

§ 9. Energistyrelsen kan fastsætte yderligere minimumskrav. Kravene vil blive kundgjort ved indkaldelsen af ansøgninger, jf. § 7, stk. 2.

Afgørelse om tilsagn om tilskud

§ 10. Energistyrelsen træffer afgørelse om tilsagn om tilskud efter ansøgningsfristens udløb, jf. § 7, stk. 2, og senest den 31. december 2019.

Stk. 2. Tilskudsmodtager skal inden 4 uger fra tilsagnet om tilskud er meddelt, acceptere dette ved indsendelse af skriftlig accept. Energistyrelsen kan forlænge denne frist såfremt forholdene taler herfor.

Stk. 3. Energistyrelsen meddeler afslag, hvis ansøgningen er i uoverensstemmelse med denne bekendtgørelse eller anden gældende lovgivning, herunder EU-ret.

§ 11. Energistyrelsen foretager en konkret, individuel vurdering af indkomne ansøgninger, jf. §§ 8 og 12 og foretager på det grundlag en prioritering af de projekter, som kan opnå tilsagn om tilskud.

§ 12. Ved vurderingen efter § 11, lægger Energistyrelsen vægt på den generelle kvalitet af ansøgningen i form af at være velunderbygget for alle væsentlige aspekter, som indgår, jf. § 8, samt følgende kriterier:

1) Potentialet for omkostnings- eller risikoreduktion ved etablering eller drift af efterfølgende tilsvarende kommercielle projekter som følge af gennemførelsen af det ansøgte projekt.

2) Den ansøgte teknologiløsnings energieffektivitet og dens indpasningsevne for fluktuerende elproduktion sat i forhold til løsningens omkostninger og det ansøgte tilskud (omkostnings- og tilskudseffektiviteten).

3) Udbredelsespotentialet i det danske energisystem for den ansøgte teknologiløsning.

4) Ansøgers faglige, organisatoriske og finansielle styrke med henblik på at sikre den nødvendige robusthed ved gennemførelsen af det ansøgte projekt understøttet af de nødvendige risiko- og følsomhedsanalyser for de væsentligste parametre, som har indflydelse på robustheden.

5) Graden af projektdeltagelse fra flere led i værdikæden af relevante aktører for at medvirke til at sikre gennemførelsen af det ansøgte projekt i henhold til dets formål og ambition og for at medvirke til at fremme udbredelse af tilsvarende teknologiløsninger efter projektets afslutning.

6) Graden og kvaliteten af den planlagte erfaringsopsamling fra projektet og af den offentlige formidling af projektresultater.

Stk. 2. Energistyrelsen kan fastsætte yderligere kriterier med udgangspunkt i formålet med tilskudsordningen. Kriterierne vil blive kundgjort ved indkaldelsen af ansøgninger, jf. § 7, stk. 2.

§ 13. Energistyrelsen fastsætter som minimum i tilsagnet:

1) Det maksimale tilskudsbeløb.

2) Den maksimale tilskudsprocent i forhold til det godkendte tilskudsgrundlag.

3) En frist for hvornår projektet skal være afsluttet.

4) Revisionsbestemmelser for udbetaling af tilskud.

5) En betingelse om, at projektresultaterne stilles til rådighed for offentligheden.

6) Andre vilkår af betydning for overholdelse af tilsagnet.

Stk. 2. Energistyrelsen kan nedsætte det ansøgte tilskud hvis:

1) de oplyste omkostninger vurderes for højt ansat,

2) der er medtaget følgearbejder af urimeligt stort omfang,

3) de oplyste omkostninger skønnes at omfatte arbejder uden betydning for projektet,

4) der ikke er modregnet opnåede eller forventede tilbagekrediteringer, rabatter og lignende, eller

5) der er medtaget omkostninger, hvortil der ikke kan ydes tilskud.

Projektændringer

§ 14. Energistyrelsen kan godkende, at et projekt ændres i forhold til det meddelte tilsagn, såfremt ændringen er i overensstemmelse med projektets oprindelige formål.

Stk. 2. Ændringen må ikke gennemføres af ansøgeren, førend Energistyrelsens godkendelse foreligger.

Stk. 3. Energistyrelsen kan ved godkendelse af projektændringen ændre i tilsagnets vilkår.

Stk. 4. Anmodning om ændring af et projekt skal være modtaget i Energistyrelsen før ændringen gennemføres.

Stk. 5. Ved uforudsigelige ændringer, skal anmodningen indsendes til Energistyrelsen hurtigst muligt, efter at ændringen er indtruffet. Anmodningen skal vedlægges en beskrivelse af ændringens uforudsigelighed.

Ansøgning om udbetaling af tilskud

§ 15. Energistyrelsen kan ikke forudbetale tilskud og der kan kun udbetales tilskud på baggrund af dokumenterede omkostninger.

Stk. 2. Energistyrelsen fastsætter i forbindelse med gennemførelsen af støttede projekter vilkår for en regelmæssig rapportering om projektfremdrift og om afholdte støtteberettigede omkostninger som forudsætning for udbetaling af tilskud.

Stk. 3. Ansøgning om udbetaling af tilskud skal indsendes til Energistyrelsen efter aftale med Energistyrelsen og i takt med, at de tilskudsberettigede omkostninger realiseres.

§ 16. Udbetaling af tilskud sker på grundlag af opgørelser af regnskaber for de enkelte projektdeltageres faktiske, afholdte udgifter og på grundlag af de i tilsagnet om tilskud fastsatte støtteintensiteter for hver deltager og på grundlag af det af Energistyrelsen godkendte budget for støtteberettigede projektomkostninger.

Stk. 2. Opgørelser over regnskaber skal vedlægges en underskrevet ansøgererklæring udformet efter Energistyrelsens anvisning.

Stk. 3. Opgørelser over regnskaber skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor i overensstemmelse med en revisionsinstruks udarbejdet af Energistyrelsen.

Stk. 4. Udbetaling sker til hovedansøger. Følgende betingelser skal være opfyldt, før der kan udbetales tilskud:

1) Rapportering om projektfremdrift og om afholdte støtteberettigede omkostninger skal være fremsendt til og godkendt af Energistyrelsen.

2) Der skal foreligge en af alle projektdeltagere underskrevet samarbejdsaftale om projektets gennemførelse.

3) De sidste 20 % af det påløbne tilskudsbeløb ved projektets afslutning kan først udbetales, når Energistyrelsen har modtaget og godkendt en faglig slutrapport og det reviderede slutregnskab for projektet.

4) Udbetalingen må ikke overstige de faktiske bogførte, godkendte og betalte støtteberettigede omkostninger.

Stk. 5. Energistyrelsen kan forlange at få original dokumentation for afholdte tilskudsberettigede projektomkostninger fremsendt.

§ 17. Energistyrelsen kan efter begrundet skriftlig ansøgning tillade, at tilskud udbetales helt eller delvist, selv om ansøger ikke har gennemført projektet. Ved vurderingen af ansøgningen lægges vægt på, hvorvidt væsentlige dele af projektet er gennemført i overensstemmelse med den oprindelige projektansøgning, samt hvorvidt en fuldstændig gennemførelse ville være forbundet med betydelige vanskeligheder.

Bortfald af tilsagn

§ 18. Energistyrelsen kan træffe afgørelse om, at tilsagn bortfalder helt eller delvist, hvis styrelsen konstaterer én af følgende forhold:

1) Tilskudsmodtageren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ansøgning om tilsagn eller ansøgning om udbetaling.

2) Projektet er ikke gennemført som forudsat i tilsagnet, uden at der er opnået Energistyrelsens godkendelse hertil.

3) Den i tilsagnet fastsatte frist for projektets gennemførelse og indsendelse af udbetalingsansøgning er overskredet, uden at der er opnået Energistyrelsens godkendelse hertil.

4) Der er indgået aftaler om arbejder eller leverancer m.v., eller påbegyndt arbejder eller gennemført indkøb m.v., vedrørende det tilskudsberettigede projekt, inden modtagelse af skriftligt tilsagn. Dette gælder dog ikke leverance af tjenesteydelser i forbindelse med udformning og dokumentation af tilskudsansøgning.

5) Tilskudsmodtageren opfylder ikke de for tilskuddet nærmere fastsatte vilkår.

6) Modtageren af en ratevis udbetaling af tilskud ikke opfylder de for ratevis udbetaling nærmere fastsatte vilkår.

7) Tilsagnet ikke er accepteret inden 4 uger fra det er meddelt, eller i tilfælde af at Energistyrelsen har forlænget denne frist, at tilsagnet ikke er accepteret indenfor denne.

8) Ansøgning om udbetaling ikke er indgivet rettidigt.

Stk. 2. Udbetalt tilskud kan af Energistyrelsen kræves helt eller delvist tilbagebetalt i de i stk. 1 opregnede tilfælde.

Stk. 3. Tilbagebetaling af tilskud skal ske senest 14 dage efter påkrav. Tilbagebetales det skyldige beløb ikke rettidigt, tillægges beløbet rente efter forfaldsdagen svarende til den rente, der er fastsat i § 5, stk. 1, i lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven). Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr. pr. påkrav.

Kontrol, oplysningspligt og offentliggørelse

§ 19. Energistyrelsen kan foretage regnskabsmæssig stikprøvekontrol af ansøgninger om udbetalinger og afsluttede sager om tilskud.

§ 20. Enhver, der ansøger om, eller modtager tilskud efter denne bekendtgørelse, er forpligtet til efter anmodning fra Energistyrelsen at afgive enhver oplysning, der har betydning for Energistyrelsens vurdering af ansøgningen eller kontrol med, at de fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 2. Det påhviler enhver ansøger eller modtager af tilskud efter denne bekendtgørelse, at underrette Energistyrelsen om ændrede forhold af betydning for ansøgningen, for et meddelt tilsagn eller for overholdelse af betingelserne for at modtage tilskud.

Stk. 3. Underretninger efter stk. 2 skal ske straks fra det tidspunkt, hvor ansøgeren eller tilskudsmodtageren er blevet bekendt med, at forholdet er indtruffet, eller at forholdet vil indtræffe.

§ 21. Energistyrelsen offentliggør tilsagnsmodtagere på www.ens.dk.

Klage

§ 22. Energistyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Ikrafttrædelse

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. august 2019.

Energistyrelsen, den 16. august 2019

Kristoffer Böttzauw
Direktør

/ Stig Uffe Pedersen
Vicedirektør

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (den generelle gruppefritagelsesforordning). Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.