Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registreringsafgift

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1487 af 10. december 2018 om registreringsafgift foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 2, stk. 1, nr. 15, og stk. 2 og 5, § 3, stk. 1, 1. pkt., § 3 a, stk. 11, § 3 c, stk. 5, § 7, stk. 9, § 7 a, stk. 6, § 8, stk. 5, § 10, stk. 5, § 14, stk. 2, og § 27, stk. 2, i registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2019, fastsættes:«

2. I § 14, stk. 1, indsættes efter »men ikke«: »er«.

3. I § 30 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Der beregnes hverken tillæg eller fradrag for køretøjets vedligeholdelsesstand efter stk. 1 eller 2 for køretøjer, som er mindre end 6 måneder gamle regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller i udlandet.«

4. I § 32, 1. pkt., indsættes efter »været anvendt«: »langt overvejende«.

5. I § 32, 2. pkt., ændres »ikke leasing« til: »ikke leasing eller alene lejlighedsvis udlejning«.

6. I § 32 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Der beregnes ikke fradrag for køretøjets særlige anvendelse efter stk. 1 for køretøjer, som er mindre end 6 måneder gamle regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller i udlandet.«

7. Overskriften før § 33 affattes således:

»Veterankøretøjer«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2019.

Skatteministeriet, den 18. september 2019

Morten Bødskov

/ Claus Hansen