Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Betingelser for køb af oversvømmelsestruede grunde
Kapitel 3 Finansiering
Kapitel 4 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kommuners køb af oversvømmelsestruede grunde

I medfør af § 1 a, stk. 3, i lov om stormflod og stormfald, jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 16. april 2018, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder, når en kommune køber en privat borgers oversvømmelsestruede grund efter reglerne i lov om stormflod og stormfald.

§ 2. En grund er oversvømmelsestruet, hvis:

1) der på grunden ligger en bygning, som er godkendt til og anvendes som helårsbeboelse,

2) bygningen har været oversvømmet flere gange på trods af, at der har været foretaget rimelige tiltag for at beskytte denne mod oversvømmelse,

3) bygningen mindst én gang er blevet totalskadet som følge af oversvømmelse, og

4) der er nærliggende risiko for, at bygningen vil blive oversvømmet igen på grund af grundens beliggenhed.

Kapitel 2

Betingelser for køb af oversvømmelsestruede grunde

§ 3. En kommune kan købe en privat borgers oversvømmelsestruede grund, hvis:

1) der ikke er hjemmel hertil i andre retsregler,

2) bygningen, der ligger på grunden og er godkendt til og anvendes som helårsbeboelse, ikke kan forsikres på almindelige vilkår,

3) der ikke påhviler kommunen eller andre, herunder kommunens forsyningsafdeling eller forsyningsselskab, erstatningsforpligtelser eller lignende forpligtelser vedrørende bygningen enten på baggrund af tidligere oversvømmelser eller på baggrund af fare for kommende oversvømmelser,

4) den eller de bygninger, der ligger på grunden, fjernes, og

5) købet accepteres af alle rettighedshavere med rettigheder i bygningen, som er godkendt til og anvendes til helårsbeboelse.

§ 4. Beslutter en kommune at købe en privat borgers oversvømmelsestruede grund, skal kommunen uden ugrundet ophold og senest tre måneder efter beslutningen fremsætte et tilbud herom over for ejeren.

Stk. 2. En oversvømmelsestruet grund skal overdrages til markedspris på almindelige handelsvilkår.

Stk. 3. Markedsprisen, jf. stk. 2, fastsættes ved et gennemsnit af tre af hinanden uafhængige valuar- eller ejendomsmæglervurderinger. Der skal ikke ske fradrag for den aktuelle oversvømmelsestrussel, når markedsprisen fastsættes.

Stk. 4. Det skal fremgå af tilbuddet, om det er sælger eller kommunen, der skal fjerne den eller de bygninger, der ligger på grunden, jf. § 3, nr. 4. Sælger skal afholde omkostningerne forbundet med at fjerne bygningerne. Bygningerne skal være fjernet på tidspunktet for overdragelse af grunden.

Stk. 5. Ejeren kan frit acceptere eller afvise tilbuddet.

§ 5. Ejeren af en oversvømmelsestruet grund kan ikke kræve, at kommunen fremsætter tilbud om køb af grunden.

Kapitel 3

Finansiering

§ 6. En kommune kan selv fuldt ud finansiere et køb af en oversvømmelsestruet grund eller søge hel eller delvis ekstern finansiering, herunder hos forsikringsselskaber eller Stormrådet.

Stk. 2. Kommunen og de øvrige finansieringskilder aftaler de indbyrdes bidrag til købesummen, hvis kommunen køber en oversvømmelsestruet grund med hel eller delvis ekstern finansiering.

§ 7. Stormrådet kan efter anmodning fra en kommune beslutte at medvirke til kommunens køb af en oversvømmelsestruet grund gennem bidrag til købesummen og eventuelle rydningsomkostninger, hvis ejeren af grunden tidligere har modtaget erstatning for skader efter stormflod eller oversvømmelse fra vandløb eller søer.

Stk. 2. Stormrådets bidrag skal være mindre end 50 pct. af den aftalte købesum for grunden eksklusiv en eventuel medfinansiering af rydning heraf.

§ 8. En oversvømmelsestruet grund skal forblive ubebygget, hvis en kommune har overtaget grunden i medfør af regler i denne bekendtgørelse. Dette gælder også ved videresalg.

Stk. 2. Grunden kan uanset stk. 1 bebygges, hvis risikoen for oversvømmelse er elimineret.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. oktober 2019.

Erhvervsministeriet, den 12. september 2019

Simon Kollerup

/ Hans Høj