Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fripladser med stipendium som støtte til leveomkostninger til visse udenlandske studerende ved universiteterne

I medfør af § 19, stk. 10, og § 34, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019, fastsættes efter bemyndigelse og efter bemyndigelse i henhold til § 9, nr. 13, i bekendtgørelse nr. 1640 af 16. december 2018 om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte:

§ 1. Universitetet tildeler efter reglerne i universitetsloven og denne bekendtgørelse hele eller delvise fripladser enten uden stipendium eller med helt eller delvist stipendium som støtte til at dække leveomkostninger til visse udenlandske studerende, mens de gennemfører en del af eller en hel erhvervsakademi-, professionsbachelor-, bachelor-, akademisk overbygnings- eller kandidatuddannelse ved et dansk universitet.

Stk. 2. Fripladser og stipendier efter stk. 1 tildeles de fagligt bedst kvalificerede udenlandske ansøgere, som kan meddeles tidsbegrænset opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold til uddannelse. Studerende har kun adgang til fripladser og stipendier efter stk. 1, hvis de er optaget på en hel erhvervsakademi-, professionsbachelor-, bachelor-, akademisk overbygnings- eller kandidatuddannelse ved et dansk universitet.

Stk. 3. Det er en forudsætning for tildeling efter stk. 1, at studerende efter EU-retten, herunder EØS-aftalen, eller internationale aftaler, som Danmark har indgået, ikke har krav på ligestilling med danske statsborgere, for så vidt angår de økonomiske vilkår for optagelsen på erhvervsakademi-, professionsbachelor-, bachelor-, akademisk overbygnings- eller kandidatuddannelsen.

Stk. 4. En studerende, der er berettiget til at modtage stipendium efter reglerne i lov om statens uddannelsesstøtte eller anden offentlig dansk støtte, kan ikke tildeles friplads med stipendium, jf. stk. 1.

§ 2. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte yder årligt et tilskud, som udgør rammen for universitetets tildeling af fripladser og stipendier, jf. dog § 7. Universitetet disponerer frit over midlerne inden for rammerne i ordningen.

§ 3. Universitetet fastsætter, inden for hvilke fagområder der skal uddeles fripladser og stipendier. Universitetets valg af fagområder forudsættes at ske under hensyntagen til beskæftigelsessituationen.

§ 4. Universitetet kan fastsætte ansøgnings- og optagelsesprocedure, herunder frister, til brug for tildeling af fripladser med eller uden stipendium

1) til de fagligt bedst kvalificerede udenlandske studerende, eller

2) i forbindelse med indgåelse af aftale med udenlandske universiteter om strategiske alliancer med henblik på at fastholde og udbygge universitetets internationale konkurrenceposition og høje kvalitetsniveau.

Stk. 2. De udenlandske studerende, der tildeles friplads med eller uden stipendium, skal opfylde adgangs- og optagelseskravene til den pågældende uddannelse.

§ 5. Hel eller delvis friplads med eller uden stipendium tildeles maksimalt for uddannelsens normerede studietid, jf. i øvrigt stk. 4, 2. pkt.

Stk. 2. Helt eller delvist stipendium udbetales af universitetet forud i månedlige rater.

Stk. 3. Den maksimale størrelse på stipendium som støtte til at dække leveomkostninger fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 4. Den studerende skal være studieaktiv for at oppebære hel eller delvis friplads samt helt eller delvist stipendium. Hvis den studerende ikke længere er studieaktiv, skal universitetet straks stoppe udbetalingen af stipendiet til den studerende og inddrage fripladsen fra den studerende.

Stk. 5. Universitetet kan godkende, at stipendierne forlænges med indtil 6 måneder i tilfælde af, at den studerende er blevet forsinket i uddannelsen på grund af

1) langvarig sygdom, der er dokumenteret ved lægeerklæring, eller

2) andre særlige forhold.

§ 6. Universitetet kan tilbagekalde et tilsagn om hel eller delvis friplads med eller uden stipendium, hvis tilsagnet er givet på et urigtigt grundlag.

§ 7. Universitetet kan for overskud fra betaling for deltagelse i undervisning samt i prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen, under heltids- og deltidsuddannelse og akademisk erhvervsoverbygnings- og erhvervskandidatuddannelse, hvortil der ikke ydes tilskud eller ikke er givet friplads, tildele yderligere hele eller delvise fripladser med eller uden stipendium.

Stk. 2. Hele eller delvise fripladser med eller uden stipendium efter stk. 1 følger reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 8. Retlige spørgsmål ved universitetets afgørelser kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Klagen indgives til universitetet, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst 1 uge. Universitetet sender klagen til Styrelsen for Forskning og Uddannelse vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil.

Stk. 2. Fristen for at indgive klage efter stk. 2 er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1252 af 13. december 2011 om fripladser med stipendium som støtte til leveomkostninger til visse udenlandske studerende ved universiteterne ophæves.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, den 26. august 2019

Nikolaj Veje

/ Helle Rosenvold Anderson