Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om henlæggelse af visse beføjelser til Patent- og Varemærkestyrelsen

1. De beføjelser, der i henhold til følgende love og bestemmelser er tillagt erhvervsministeren, udøves af Patent- og Varemærkestyrelsen, jf. dog pkt. 2:

1) Patentloven.

2) Varemærkeloven.

3) Designloven.

4) Lov om brugsmodeller.

5) Lov om hemmelige patenter.

6) Lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning.

7) § 4, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse.

8) § 7, stk. 1, i søloven.

9) Patentloven, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning.

10) Varemærkeloven, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning.

11) Designloven, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning.

12) Lov om brugsmodeller, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning.

13) Patentloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning.

14) Varemærkeloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning.

15) Designloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning.

16) Lov om brugsmodeller, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning.

2. Følgende beføjelser henlægges ikke til Patent- og Varemærkestyrelsen:

1) Beføjelser efter § 7, stk. 2 og 4, i patentloven om nedsættelse af Ankenævnet for Patenter og Varemærker og om fastsættelse af nærmere regler for ankenævnets virksomhed samt om betaling af gebyr.

2) Beføjelser efter § 17, stk. 1 og 2, i lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi) om nedsættelse af et ankenævn og om fastsættelse af regler om ankenævnets sammensætning og forretningsorden samt om betaling af gebyrer.

3) Beføjelse efter § 19 i lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi) til at fastsætte tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens kap. 3 om tvangslicens.

4) Beføjelser efter § 7, stk. 2 og 4, i patentloven, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, om nedsættelse af Ankenævnet for Patenter og Varemærker og om fastsættelse af nærmere regler for ankenævnets virksomhed samt om betaling af gebyr.

5) Beføjelser efter § 7, stk. 2 og 4, i patentloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, om nedsættelse af Ankenævnet for Patenter og Varemærker og om fastsættelse af nærmere regler for ankenævnets virksomhed samt om betaling af gebyr.

Erhvervsministeriet, den 30. september 2019

Simon Kollerup

/ Brian Wessel