Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Tilskud til høreapparatbehandling hos privat leverandør af høreapparatbehandling efter eget valg
Kapitel 2 Godkendelse af private leverandører af høreapparatbehandling m.v.
Kapitel 3 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om høreapparatbehandling

I medfør af § 73 a, stk. 3, § 73 c, stk. 4, § 73 d, stk. 3, § 73 e, stk. 2, § 73 f, stk. 2, og § 73 g, stk. 3, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1286 af 2. november 2018, som ændret ved bl.a. lov nr. 507 af. 1. maj 2019, fastsættes:

Kapitel 1

Tilskud til høreapparatbehandling hos privat leverandør af høreapparatbehandling efter eget valg

§ 1. Regionsrådets tilskud til høreapparatbehandling til patienter over 18 år med ukompliceret og ikke svært høretab udgør indtil 4.129 kr. på 1. øre og indtil 2.373 kr. på 2. øre, dog således at tilskuddet ikke kan udgøre mere end de faktiske udgifter, herunder udgifter til høreprøve, høreapparat, tilpasning, service og garanti. Tilskuddet er inklusiv moms.

Stk. 2. Den del af tilskuddet, som ydes til selve behandlingen, udgør indtil 2.129 kr. til 1. øre og indtil 373 kr. for 2. øre, pris- og lønreguleres årligt pr. 1. januar med den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks og afrundes til nærmeste kronebeløb. Reguleringen foretages første gang den 1. januar 2020.

Stk. 3. Det påhviler de private leverandører af høreapparatbehandling at udarbejde regningerne for høreapparatbehandling således, at andelen af tilskuddet til henholdsvis apparat og behandling fremgår.

Stk. 4. Regionsrådet kan træffe afgørelse om udskiftning af bevilget høreapparat uden at indhente yderligere oplysninger.

Stk. 5. Regionsrådet yder tillige batterier til høreapparatbehandling i medfør af § 1.

Stk. 6. Høreapparater, hvortil der ydes tilskud i medfør af stk. 1, er ansøgerens ejendom.

§ 2. Regionsrådet har ikke pligt til at yde tilskud til høreapparatsbehandling, som ansøgeren selv har påbegyndt, inden bevilling er givet.

Kapitel 2

Godkendelse af private leverandører af høreapparatbehandling m.v.

§ 3. FORCE Teknisk-Audiologisk Laboratorium godkender private leverandører af høreapparatbehandling, der opfylder kravene i § 4 for at levere tilskudsberettigede høreapparater og dertil knyttede ydelser efter § 1.

Stk. 2. Ansøgning om godkendelse af private leverandører af høreapparatbehandling indsendes til FORCE Teknisk-Audiologisk Laboratorium.

Stk. 3. FORCE Teknisk-Audiologisk Laboratorium fører fortegnelse over godkendte, private leverandører af høreapparatbehandling.

§ 4. For at opnå godkendelse efter § 3 skal en privat leverandør af høreapparatbehandling opfylde følgende krav til høreapparatbehandling m.v.:

1) Audiometri og tilpasning af høreapparat skal udføres af speciallæger i øre-, næse- og halssygdomme med audiologi som særligt fagområde (audiologer), speciallæger i øre-, næse- og halssygdomme med efteruddannelse i audiologi eller audiologiassistenter.

2) Audiologiassistenter, som er færdiguddannede efter 1. juli 2000, og som selvstændigt foretager audiometri og tilpasning af høreapparater, skal have mindst to års erhvervserfaring fra en audiologisk klinik, der foretager høreapparattilpasning på mindst 1000 klienter årligt.

3) Audiometri skal udføres i henhold til anerkendte og dokumenterede metoder.

4) Audiometriudstyr skal kalibreres mindst en gang årligt.

5) Udvælgelse og tilpasning af høreapparater skal ske efter producentens retningslinjer.

6) Effekten af høreapparatbehandlingen skal dokumenteres ved hjælp af måling eller patientinterview og skal anføres i en journal for den pågældende person.

7) Journalen skal opbevares i mindst 5 år fra den seneste optegnelse.

8) Leverandøren af høreapparatbehandling skal en gang årligt til FORCE Teknisk-Audiologisk Laboratorium indsende en aktivitetsrapport, herunder om antallet af tilpassede og udleverede høreapparater, tilgang og afgang af personale, relevant efteruddannelse for personale samt eventuelle klager.

9) Leverandøren af høreapparatbehandling skal udarbejde en kvalitetshåndbog om procedurer for audiometri og tilpasning af høreapparat, personalets uddannelse samt håndtering af klager og indsende den til FORCE Teknisk-Audiologisk Laboratorium sammen med ansøgning om godkendelse.

Stk. 2. Leverandøren af høreapparatbehandling skal inden høreapparatbehandling påbegyndes:

1) Oplyse personen om, at det er en betingelse for at opnå tilskud efter § 1, stk. 1, at vedkommende er henvist hertil af en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme, jf. dog § 1, stk. 4.

2) Sikre, at personen har fået bevilget tilskuddet af sin region.

§ 5. FORCE Teknisk-Audiologisk Laboratorium fører et årligt tilsyn med godkendte, private leverandører af høreapparatbehandling.

Stk. 2. Det er en betingelse for fortsat godkendelse, at krav fastsat i denne bekendtgørelse overholdes.

Stk. 3. Det er endvidere en betingelse for fortsat godkendelse, at private leverandører af høreapparatbehandling meddeler alle de for tilsynet nødvendige oplysninger til FORCE Teknisk-Audiologisk Laboratorium samt ændringer i forhold, der ligger til grund for godkendelsen.

§ 6. FORCE Teknisk-Audiologisk Laboratorium kan opkræve betaling for godkendelse af private leverandører af høreapparatbehandling efter § 3, stk. 1, og for et årligt tilsyn efter § 5, stk. 1, jf. § 73 g i sundhedsloven.

Stk. 2. Der kan i 2019 opkræves et grundbeløb på 9.717 kr. eksklusiv moms for godkendelse samt for tilsyn efter stk. 1. Endvidere kan der i 2019 opkræves en timebetaling på 1.143 kr. eksklusiv moms for den tid, der medgår til godkendelsen og tilsynet.

Stk. 3. De i stk. 2. anførte beløb pris- og lønreguleres årligt pr. 1. januar med den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks og afrundes til nærmeste kronebeløb. Reguleringen foretages første gang den 1. januar 2020.

§ 7. FORCE Teknisk-Audiologisk Laboratorium afgiver årligt et regnskab samt en redegørelse om sin virksomhed i henhold til kapitel 2 i denne bekendtgørelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

Kapitel 3

Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. august 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1438 af 23. december 2012 om høreapparatbehandling ophæves.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 19. august 2019

Magnus Heunicke

/ Anne Bækgaard