Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til kommuner, der hæfter for anlægsgæld optaget af visse kollektive varmeforsyningsanlæg, der nedlægges i relation til grundbeløbets ophør

I medfør af akt nr. 131 af 25. april 2019 fastsættes:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til en kommune til delvis dækning af restgælden på et anlægslån, som er optaget af visse kollektive varmeforsyningsanlæg, hvor der er stillet en kommunal lånegaranti.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Kommunal lånegaranti: En garanti stillet af en kommune som sikkerhed for et lån, hvor kommunen hæfter for restgælden i tilfælde af låntagers misligholdelse, og hvor garantien er udstedt i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

2) Garantiprovision: En betaling fra låntager til kommunen for udstedelse af en kommunal lånegaranti.

3) Anlægslån: Et lån optaget til finansiering af et anlægs investeringsomkostninger, jf. § 3, stk. 1, nr. 8, i bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

4) Grundbeløb: Pristillæg til decentrale kraftvarmeanlæg, jf. lov om elforsyning § 58, stk. 1, nr. 2.

5) Grundbeløbsværk: Et kollektivt varmeforsyningsanlæg, der har modtaget grundbeløb.

6) Kollektivt varmeforsyningsanlæg: Virksomhed der betragtes som et kollektivt varmeforsyningsanlæg i henhold til § 2 i lov om varmeforsyning.

7) Anlæg: Et grundbeløbsværk eller et kollektivt varmeforsyningsanlæg med nær tilknytning til et grundbeløbsværk, hvor grundbeløbsværket nedlægges i relation til grundbeløbets ophør.

8) Nedlægning: Nedlæggelse af et anlæg i henhold til et af kommunalbestyrelsen godkendt projektforslag, jf. bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Støtteintensitet og tilskudsberettigede omkostninger

§ 3. De tilskudsberettigede omkostninger svarer til maksimalt 60 pct. af restgælden på anlægslån optaget af et anlæg. Anlægslånet skal være optaget inden den 29. juni 2018 og med sikkerhed i en kommunal lånegaranti, udstedt af kommunen mod opkrævning af en garantiprovision.

Stk. 2. Omkostningerne er alene tilskudsberettigede, såfremt de er opstået ved nedlæggelsen af et anlæg.

Stk. 3. Restgælden opgøres, efter anlægget er nedlagt og kan opgøres inklusiv eventuelle afgifter, finansieringsomkostninger m.v., der skal betales ved indfrielsen eller overtagelsen af anlægslånet.

Stk. 4. Hvis værdien af kommunens samlede opkrævning af garantiprovision, beløber sig til mere end 40 pct. af den samlede restgæld, reduceres tilskudsbeløbet således, at tilskuddet og tidligere opkrævet garantiprovision ikke overstiger restgælden.

Ansøgning

§ 4. Ansøgningsrunder og -frister offentliggøres på Energistyrelsens hjemmeside. Ansøgningstidspunktet er tidspunktet for Energistyrelsens modtagelse af ansøgningen.

§ 5. Ansøgninger om tilskud skal indsendes til Energistyrelsen og i overensstemmelse med den procedure, der fremgår af Energistyrelsens hjemmeside inden en ansøgningsrunde.

Stk. 2. Ansøgninger om tilskud skal indsendes af kommunen og skal være underskrevet af den eller de bemyndigede, jf. § 32 i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 3. Der skal indsendes en separat ansøgning for hvert anlæg, som nedlægges i relation til grundbeløbets ophør.

§ 6. Ansøgningen om tilskud skal vedlægges:

1) Et af kommunalbestyrelsen godkendt eller betinget godkendt projektforslag om nedlægning af det pågældende anlæg.

2) En redegørelse for at nedlægningen sker i relation til grundbeløbets ophør.

3) En opgørelse af restgælden på anlæggets anlægslån ved ansøgningstidspunktet samt tilhørende afbetalingsplan. Er anlægget ikke nedlagt ved ansøgningstidspunktet, skal der vedlægges dokumentation for den forventede restgæld efter nedlæggelsen er gennemført, herunder en opgørelse af det anlægs aktiver og passiver ved ansøgningstidspunktet.

4) Dokumentation for at kommunen har udstedt en lånegaranti til hvert anlægslån, der fremgår af opgørelsen, jf. nr. 3.

5) En opgørelse af garantiprovision opkrævet af kommunen i forbindelse med udstedelse af lånegarantien, jf. nr. 4.

6) En redegørelse der beskriver kommunens og anlæggets indsats for at sikre, at anlægsgælden er forsøgt nedbragt mest muligt inden nedlægningen er gennemført.

7) Anlæggets seneste og gældende prisblad eller lignende dokumentation, der bekræfter anlæggets varmepriser på ansøgningstidspunktet.

8) Eventuelt andre oplysninger, som kan have betydning for Energistyrelsens vurdering af ansøgningen.

Stk. 2. Energistyrelsen kan anmode ansøger om yderligere oplysninger til brug for vurdering af ansøgningen. Energistyrelsen kan herunder kræve, at oplysningerne bekræftes af en uafhængig fagperson.

Afgørelse og prioritering

§ 7. Energistyrelsen giver tilsagn om et maksimalt tilskudsbeløb på baggrund af de tilskudsberettigede omkostninger samt fastsætter en frist for udløb af tilsagn.

Stk. 2. Energistyrelsen kan kun give ét tilsagn pr. anlæg.

Stk. 3. Energistyrelsen fastsætter i tilsagnet et tilskudsbeløb efter vurdering af de tilskudsberettigede omkostninger. Energistyrelsen kan nedsætte tilskudsbeløbet, bl.a. hvis der

1) er medtaget omkostninger i et urimeligt omfang,

2) er medtaget omkostninger, som skønnes at omfatte aktiviteter uden for de tilskudsberettigede omkostninger, jf. § 3, stk. 1, eller

3) ikke er sket modregning af forventede tilbagekrediteringer, rabatter eller lignende ved afståelse af aktiver ved nedlæggelsen af anlægget.

§ 8. Energistyrelsen foretager en prioritering af ansøgninger for hver ansøgningsrunde, hvis de beløbsmæssige rammer for runden ikke giver mulighed for at imødekomme alle ansøgninger. Ved en prioritering lægges bl.a. vægt på:

1) Typen af anlæg, hvor grundbeløbsværker vægtes højest.

2) Den højeste aktuelle varmepris på ansøgningstidspunktet. Er anlægget nedlagt, benyttes den senest varmepris inden nedlæggelsen.

3) Samfundsøkonomi ved projektforslaget om nedlægning.

§ 9. Tilsagnet er først gyldigt efter, at tilsagnsmodtageren ved sin underskrift har accepteret de fastsatte vilkår. Accepten af tilsagnet skal være modtaget i Energistyrelsen senest 14 dage efter modtagelsen af tilsagnet, og skal være underskrevet af den eller de bemyndigede, jf. § 32 i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 2. Sammen med meddelelse om accept af tilsagn, skal ansøger indsende en statsautoriseret revisors accept af revisionsopgaven, hvis tilskudsbeløbet forventes at overstige 500.000 kroner, jf. § 11, stk. 3.

Udbetaling af tilskud

§ 10. Ansøgningsskema til brug for anmodning om udbetaling af tilskud kan rekvireres hos Energistyrelsen.

Stk. 2. Udbetalingsanmodningen indsendes til Energistyrelsen senest 90 dage efter nedlægningsprojektets slutdato som angivet i tilsagnet.

Stk. 3. Anmodning om udbetaling af tilskud vedlægges dokumentation, der bekræfter, at

1) nedlægningsprojektet er gennemført som beskrevet i tilsagnet,

2) betingelser for tilsagnet og øvrige fastsatte vilkår er opfyldt, og

3) anlægslånet enten er indfriet af eller overdraget til kommunen.

Stk. 4. Energistyrelsen kan anmode ansøger om yderligere oplysninger til brug for vurderingen af, om udbetalingen er i overensstemmelse med betingelser fastsat i tilsagnet. Energistyrelsen kan herudover kræve, at oplysningerne bekræftes af en uafhængig fagperson.

§ 11. Udbetalingsanmodningen skal indeholde et regnskab med oplysninger om størrelsen af den faktiske tilbageværende restgæld efter afviklingen af anlæggets aktiver. Regnskabet skal være underskrevet af den eller de bemyndigede, jf. § 32 i lov om kommunernes styrelse, og skal være vedlagt en liste over regnskabsbilagene.

Stk. 2. Udgør det ansøgte tilskudsbeløb mindre end 500.000 kr., skal regnskabet vedlægges kopi af regnskabsbilagene vedrørende de tilskudsberettigede omkostninger og en ansøgererklæring udformet efter Energistyrelsens anvisninger.

Stk. 3. Udgør det ansøgte beløb mere end 500.000 kr., skal regnskabet vedlægges en ansøgererklæring udformet efter Energistyrelsens anvisning samt revideres i overensstemmelse med revisorinstruks som udarbejdet af Energistyrelsen.

Stk. 4. Energistyrelsen kan bestemme, at der efter Energistyrelsens anvisning skal afgives en revisorerklæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor på ansøgning og regnskab.

Stk. 5. Dækker et regnskabsbilag både over tilskudsberettigede og ikke-tilskudsberettigede omkostninger, skal det fremgå hvilke dele af regnskabsbilaget, der vedrører henholdsvis de tilskudsberettigede og de ikke-tilskudsberettigede omkostninger.

Stk. 6. Energistyrelsen kan til hver en tid forlange de originale bilag forevist.

§ 12. Energistyrelsen kan efter en begrundet skriftlig ansøgning forlænge frister som angivet i tilsagnet, herunder slutdato for tilsagnet og fristen for indsendelse af udbetalingsanmodning.

§ 13. Det endelige tilskud beregnes på baggrund af den endelige restgæld efter nedlæggelsen af anlægget.

Stk. 2. Såfremt den faktiske tilbageværende restgæld er lavere end det i tilsagnet oplyste tilskudsbeløb nedjusteres tilskudsbeløbet således, at tilskudsintensiteten ikke overstiger 60 pct. af restgælden.

Stk. 3. Såfremt den faktiske tilbageværende restgæld er højere end det i tilsagnet opgjorte tilskudsgrundlag, fastholdes tilskuddet således, at tilskudsbeløbet svarer til det i tilsagnet angivne.

§ 14. Tilskuddet udbetales til kommunens NemKonto, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Efter skriftlig anmodning fra den eller er de bemyndigede, jf. § 32 i lov om kommunernes styrelse, kan tilskuddet udbetales til et pengeinstitut, realkreditinstitut eller lignende.

Bortfald og tilbagebetaling af tilskud

§ 15. Energistyrelsen kan træffe afgørelse om helt eller delvis bortfald og tilbagebetaling af tilskud, hvis

1) ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) betingelserne, som angivet i tilsagnet, for tilskud eller udbetaling ikke er opfyldt,

3) den fastsatte frist for indsendelse af udbetalingsanmodning overskrides,

4) nedlæggelsesprojektet ikke er gennemført som forudsat i tilsagnet, herunder at den i tilsagnet fastsatte frist er overskredet,

5) tilskudsmodtager, på anmodning fra Energistyrelsen, undlader at afgive oplysninger, der har betydning for udbetaling af tilskuddet, eller

6) tildeling af tilskud er i strid med anden lovgivning, herunder EU’s statsstøtteregler.

Stk. 2. Tilbagebetaling af tilskud skal ske senest 14 dage efter påkrav. Tilbagebetales det skyldige beløb ikke, tillægges renter efter forfaldsdagen svarende til den rente, der er fastsat i § 5 i lov om renter ved forsinket betaling m.v. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

Tilsyn og klage

§ 16. Energistyrelsen kan foretage stikprøvekontrol i forbindelse med ansøgninger om udbetalinger og ved afsluttede sager om tilskud.

Stk. 2. Enhver, der modtager tilskud efter denne bekendtgørelse, er forpligtet til, efter anmodning fra Energistyrelsen, at afgive enhver oplysning, der har betydning for Energistyrelsens kontrol med, at de i tilsagnet fastsatte vilkår overholdes.

§ 17. Energistyrelsen kan i tilsagnet fastsætte frister for løbende statusopdateringer, samt statusopdateringers indhold.

§ 18. Energistyrelsens afgørelser truffet i medfør af denne bekendtgørelse kan indbringes for energi- forsynings- og klimaministeren.

Ikrafttræden

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2019

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, den 26. august 2019

Dan Jørgensen

/ Martin Hansen