Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1303
 
32013R1380
 
32014R0508
 
32015R0288
 
32015R0531
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Kriterier for tilskudsberettigelse
Kapitel 5 Tilskudsberettigede udgifter
Kapitel 6 Beregning af tilskud
Kapitel 7 Ændring af projekt, overdragelse af tilsagn og forlængelse af projektperioden
Kapitel 8 Udbetaling af tilskud
Kapitel 9 Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud
Kapitel 10 Force majeure
Kapitel 11 Ikrafttræden m.v.
Bilag 1 Point i forhold til havnens eller landingsstedets landingsværdi
Bilag 2 Point i forhold til havnens eller landingsstedets kystfiskeraktivitet
Bilag 3 Prioritering ved pointlighed
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder1)

I medfør af § 2, stk. 1-3, § 4, stk. 2, § 6, stk. 1 og 2, § 7, stk. 2, og § 9, stk. 4, i lov om Hav– Fiskerifonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 983 af 28. juni 2018 om Fiskeristyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Fiskeristyrelsen kan i medfør af artikel 43 i forordning nr. 508/2014/EU give tilsagn om tilskud til investeringer i fiskerihavne, auktionshaller og landingssteder, der:

1) Bidrager til at gennemføre landingsforpligtelsen.

2) Forbedrer infrastrukturen med henblik på at øge kvaliteten af, kontrollen med og sporbarheden for de produkter, der landes, at øge energieffektiviteten, at bidrage til miljøbeskyttelsen, og at forbedre sikkerheden og arbejdsvilkårene på fiskerihavne, auktionshaller og landingssteder, herunder også investeringer i anlæg til indsamling af affald i havet.

Stk. 2. Fiskeristyrelsen kan ikke give tilsagn om tilskud til bygning af nye havne, nye landingssteder eller nye auktionshaller, jf. forordning nr. 508/2014/EU artikel 43, stk. 4.

Stk. 3. Fiskeristyrelsen kan kun give tilsagn om tilskud til projekter, der har kollektiv interesse.

Stk. 4. Fiskeristyrelsen kan kun give tilsagn om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder, hvis havnen eller landingsstedet i årene 2016-2018 har haft en gennemsnitlig årlig omsætning fra fiskerilandinger på mindst 50.000 kr. For investeringer i auktionshaller anvendes den gennemsnitlige årlige omsætning fra fiskerilandinger for den havn eller landingssted, hvor auktionshallen er placeret.

Stk. 5. Fiskeristyrelsen offentliggør årligt en liste over fiskerihavne og landingssteder, hvor den gennemsnitlige årlige omsætning fra fiskerilandinger for i årene 2016-2018 fremgår.

§ 2. Tilsagn om tilskud kan gives til operatører, der forestår aktiviteter på fiskerihavne eller landingssteder.

Behandling af ansøgningen

§ 3. Ansøgning i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke tages under behandling, såfremt den ikke er antagelig i medfør af artikel 10 i forordning nr. 508/2014/EU. En ansøgning med deltagelse af en ansøger og en eller flere samarbejdspartnere er uantagelig, hvis bare én af disse er uantagelig.

Kapitel 2

Definitioner

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Administrative, finansielle og operationelle kapacitet: En samlet vurdering af tilsagnshavers kapacitet på ansøgningstidspunktet. Med administrativ og operationel kapacitet menes, at ansøger på ansøgningstidspunktet råder over de nødvendige medarbejdere, faglige kompetencer og kvalifikationer samt det administrative set up til at kunne realisere det foreslåede projekt. Med finansiel kapacitet forstås, at ansøgeren på ansøgningstidspunktet har de nødvendige finansieringskilder til at kunne realisere det foreslåede projekt.

2) Bruttosubventionsækvivalent: Den økonomiske værdi af støtten på ansøgningstidspunktet, før der er betalt skat, såfremt støtten gives i form af andet end direkte støtte.

3) Direkte sammenlignelige tilbud: Tilbud er direkte sammenlignelige, når de er udspecificerede og er afgivet af leverandører med forskellige CVR-numre, som i øvrigt er uafhængige af hinanden og af tilsagnshaver. Tilbuddene skal omfatte den samme vare eller tjenesteydelse. Hvis det ene tilbud indeholder poster eller elementer, som det andet tilbud ikke gør, skal det være muligt at trække udgiften for disse poster fra, så priserne kan sammenlignes.

4) Discard: Fisk, der ikke opfylder kravene til mindstereferencestørrelsen og som ikke må anvendes til direkte konsum, jf. artikel 15, stk. 10-11, i forordning nr. 1380/2013/EU.

5) EFF: Den Europæiske Fiskerifond (2007-2013).

6) EHFF: Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (2014-2020).

7) Kollektiv interesse: Projekter, der er til gavn for flere operatører i fiskerihavnen, på landingsstedet eller i auktionshallen, hvor projektet gennemføres.

8) Kystfisker: Fiskeri med et fiskerfartøj med en længde overalt på maksimalt 17 meter.

9) Landingsforpligtelsen: Forpligtelsen i henhold til artikel 15 i forordning nr. 1380/2013/EU, hvorefter alle fangster, der er underlagt fangstbegrænsninger, skal tages ombord, opbevares på fiskerfartøjerne, registreres, landes og eventuelt afskrives på kvoten.

10) Omkostningsarter: De fem lønkategorier samlet set, overhead, udgifter til konsulentbistand og udgifter til materialer og udstyr. Posten, der indeholder alle andre omkostninger, udgør én omkostningsart.

11) Operatør: En fysisk eller juridisk person, der driver eller ejer en virksomhed, som udfører aktiviteter på ethvert trin i produktions-, forarbejdnings-, afsætnings-, distributions- og detailkæderne for fiskevarer og akvakulturprodukter, jf. forordning nr. 1380/2013/EU, artikel 4, stk. 1, nr. 30.

12) Rimelige udgifter: Det, der svarer til markedspris for den pågældende vare eller tjenesteydelse sammenholdt med projektbeskrivelsen, omfanget og arten af varen eller tjenesteydelsen.

13) Samarbejdsaftale: En projektrelateret samarbejdsaftale mellem tilsagnshaver og en samarbejdspartner, der angiver samarbejdspartnernes bidrag til gennemførslen af projektet. Der skal hos samarbejdspartneren udpeges en ansvarlig for projektets gennemførelse og økonomi.

14) Samarbejdspartner: En person, virksomhed eller organisation som i samarbejde med tilsagnshaver har ansvaret for gennemførelse af hele eller væsentlige dele af projektet.

15) Sikker Digital Post: Ved sikker Digital Post forstås sikker digital kommunikation til og fra Fiskeristyrelsen via f.eks. e-Boks, borger.dk, virk.dk, tunnelløsning eller sikker mail.

16) Små og mellemstore virksomheder (SMV): SMV som defineret i artikel 2, i Kommissionens henstilling nr. 361/2003/EF af 6. maj 2003, EU-Tidende 2003, nr. L 124; af 20. maj 2003, side 36 ff.

17) Udbudsloven og tilbudsloven: De på ansøgningstidspunktet gældende udbud- og tilbudsregler. Ved udbudsloven forstås udbudsloven. Ved tilbudsloven forstås lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter med de ændringer, som følger af udbudslovens § 198.

18) Værdikæden: Fiskeren, samlecentralen, forarbejdnings-, distributions - og detailvirksomheden.

Kapitel 3

Administration

Obligatorisk digital kommunikation

§ 5. Al skriftlig kommunikation med Fiskeristyrelsen i forbindelse med tilskud efter denne bekendtgørelse skal ske med sikker Digital Post.

Kontrol

§ 6. Fiskeristyrelsen forestår den fysiske og administrative kontrol samt den efterfølgende regnskabskontrol af projekter, der modtager tilskud.

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 7. Ansøgning om tilsagn om tilskud efter denne bekendtgørelse indgives til Fiskeristyrelsen på det ansøgningsskema, der er tilgængeligt for ordningen på Fiskeristyrelsens hjemmeside og indsendes via sikker Digital Post.

Stk. 2. Fiskeristyrelsen kvitterer for, at ansøgningen er modtaget og kan i forbindelse hermed give tilladelse til, at projektet sættes i gang for egen regning og risiko.

Stk. 3. Ansøgning kan indsendes fra den 22. august 2019 og skal være modtaget i Fiskeristyrelsen senest den 17. oktober 2019.

Stk. 4. Ansøgningen om tilskud skal indeholde følgende:

1) et ansøgningsskema, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet, herunder et detaljeret budget for projektet,

2) en samarbejdsaftale, hvis to eller flere parter indgår i et samarbejde om projektet,

3) underskrevet bekræftelse på, at ansøger og eventuelle samarbejdspartnere er antagelig i medfør af artikel 10, stk. 1, i forordning nr. 508/2014/EU,

4) underskrevet tro- og love erklæring på, at ansøger og eventuelle samarbejdspartnere ikke har begået svig i forbindelse med EFF eller EHFF, som omhandlet i artikel 10, stk. 3, i forordning nr. 508/2014/EU, og

5) to direkte sammenlignelige tilbud for udgifter over 50.000 kr., jf. dog stk. 7.

Stk. 5. Fiskeristyrelsen giver tilsagn til den billigste pris på baggrund af to direkte sammenlignelige tilbud, jf. stk. 4, nr. 5.

Stk. 6. Fiskeristyrelsen kan på baggrund af en konkret vurdering dispensere fra stk. 4, nr. 5, hvis der alene findes én leverandør på markedet. Ansøgers begrundelse for kun at vedlægge ét tilbud skal fremgå af ansøgningen.

Stk. 7. Såfremt ansøger er forpligtet til at overholde udbudslovens eller tilbudslovens regler, og det fremgår af ansøgningen, at der vil blive gennemført et udbud efter udbudslovens eller tilbudslovens regler for en eller flere af de tilskudsberettigede udgifter, meddeler Fiskeristyrelsen tilsagn til rimelige udgifter, uden der på ansøgningstidspunktet foreligger to direkte sammenlignelige tilbud. Det er et vilkår for tilsagnet, at udbuddet efterfølgende gennemføres, samt at der hermed indhentes mindst to tilbud, jf. dog stk. 6, samt at tildelingskriteriet er ”laveste pris” eller ”laveste omkostninger”. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med gennemførelse af udbud.

Afgørelse på baggrund af oplysninger i ansøgningen

§ 8. Fiskeristyrelsen kan give hel eller delvis afslag på ansøgninger, hvis:

1) de anslåede tilskudsberettigede udgifter ikke er rimelige, jf. § 4, nr. 12,

2) de påkrævede oplysninger i ansøgningen, jf. § 7, ikke er afgivet,

3) effekten af det ansøgte projekt ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager til opfyldelsen af formålet med ordningen,

4) effekten af det ansøgte projekt ikke står i rimeligt forhold til projektets samlede anslåede udgifter, eller

5) udgifterne ikke er tilskudsberettigede, jf. § 14.

Afgørelse på baggrund af prioritering

§ 9. Den afsatte bevillingsmæssige ramme til ordningen er på 20,4 mio. kr.

Stk. 2. Af den samlede bevillingsmæssige ramme, jf. stk. 1, reserveres:

1) 3 mio. kr. til direkte afsætning af fisk fra kystfiskere.

2) 5 mio. kr. til infrastruktur, der fremmer adgangen til landingssteder under udfordrende besejlingsforhold.

§ 10. Fiskeristyrelsen foretager en prioritering af de tilskudsberettigede ansøgninger inden for indsatsområderne, jf. § 1, stk. 1, inden for den afsatte bevillingsmæssige ramme, jf. § 9.

Stk. 2. De indkomne ansøgninger tildeles point efter en vurdering af følgende:

1) Størrelsen af den havn eller landingssted, hvor projektet finder sted, opgjort ud fra den gennemsnitlige årlige omsætning i kroner fra fiskerilandinger for årene 2016-2018. Havne og landingssteder med mindst årlig omsætning tildeles flest point. Der tildeles 1-10 point, som nærmere angivet i bilag 1.

2) Kystfiskeraktiviteten i den havn eller landingssted, hvor projektet finder sted i, målt som antallet af aktive kystfiskere i procent ud fra samtlige af havnens eller landingsstedets aktive fartøjer pr. 31. december 2018. Den havn eller landingssted med den største andel kystfiskere i procent tildeles flest point. Der tildeles 1-10 point, som nærmere angivet i bilag 2.

Stk. 3. Ved opgørelse af de i stk. 2 nævnte kategorier skal fartøjernes tilknytning til en havn eller et landingssted bestemmes ud fra fartøjets landingssted og ikke dets hjemmehavn.

Stk. 4. Efter ansøgningerne er prioriteret i henhold til de i stk. 2 nævnte kategorier, fordeles først de to særpuljer, jf. § 9, stk. 2, inden for de afsatte bevillingsmæssige rammer. Særpuljerne fordeles kun til de projekter, der vedrører hhv. direkte afsætning af fisk fra kystfiskere og infrastruktur, der fremmer adgangen til landingssteder under udfordrende besejlingsforhold. Ved fordeling af særpuljerne har de projekter med højest antal samlede point højest prioritet.

Stk. 5. Hvis et eller flere projekter vedrørende særpuljen efter § 9, stk. 2, nr. 1, opnår pointlighed, prioriteres projekterne ud fra antallet af led i værdikæden, som projektet understøtter. Ved fortsat pointlighed prioriteres det projekt med de laveste samlede tilskudsberettigede udgifter først.

Stk. 6. Hvis et eller flere projekter vedrørende særpuljen efter § 9, stk. 2, nr. 2, opnår pointlighed, prioriteres projekterne ud fra investeringstypen, jf. bilag 3. Det projekt, der rangerer øverst, bliver prioriteret først. Ved fortsat pointlighed prioriteres det projekt med de laveste samlede tilskudsberettigede udgifter først.

Stk. 7. Såfremt de resterende midler på rammen for særpuljerne ikke muliggør, at det næste projekt i prioriteringsrækkefølgen kan opnå det fulde ansøgte beløb, kan Fiskeristyrelsen tilbyde de resterende midler til dette projekt. Det er en betingelse, at det mindre beløb ikke giver anledning til projektændringer. Fiskeristyrelsen kan også vælge at overføre de resterende midler til hovedpuljen, jf. § 9, stk. 1. Fiskeristyrelsens valg vil afhænge af størrelsen af de resterende midler samt det ansøgte beløb.

Stk. 8. De projekter, der ikke opnår tilsagn om tilskud efter særpuljerne, jf. § 9, stk. 2, indgår i hovedpuljen.

Stk. 9. Herefter fordeles den resterende del af hovedpuljen, jf. § 9, stk. 1, til de resterende projekter inden for de afsatte bevillingsmæssige rammer. Projekter med det højeste antal samlede point har højest prioritet.

Stk. 10. Hvis et eller flere projekter vedrørende hovedpuljen efter § 9, stk. 1, opnår pointlighed, prioriteres projekterne ud fra investeringstypen, jf. bilag 3. Det projekt, der rangerer øverst, bliver prioriteret først. Ved fortsat pointlighed prioriteres det projekt med de laveste samlede tilskudsberettigede udgifter først.

Stk. 11. Såfremt de resterende midler på rammen ikke muliggør, at det næste projekt i prioriteringsrækkefølgen kan opnå det fulde ansøgte beløb, kan Fiskeristyrelsen tilbyde de resterende midler til dette projekt. Det er en betingelse, at det mindre støttebeløb ikke giver anledning til projektændringer.

Stk. 12. Ubrugte midler inden for ét indsatsområde i denne tilskudsordning kan omfordeles til et andet indsatsområde inden for den samme tilskudsordning eller overflyttes til andre ordninger inden for EHFF i overensstemmelse med den politiske aftale af 17. maj 2017 om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020.

§ 11. De angivne økonomiske rammer i § 9 for de forskellige indsatsområder er indikative rammer.

Stk. 2. Fiskeristyrelsen kan til brug for prioriteringerne beskrevet i § 10 nedsætte et rådgivende udvalg, der bidrager til vurderingen af de indkomne ansøgninger, jf. § 7, stk. 2, i Hav– og Fiskerifondsloven.

Kapitel 4

Kriterier for tilskudsberettigelse

Generelle betingelser

§ 12. Tilsagn om tilskud er betinget af, at:

1) alle dokumenter vedrørende projektet med tilhørende regnskabsbilag holdes tilgængelige for Fiskeristyrelsen i mindst 5,5 år fra slutudbetalingstidspunktet, jf. artikel 140, stk. 1, i forordning nr. 1303/2013/EU,

2) tilsagnshaver holder dokumentation for, at udbudsloven eller tilbudsloven er overholdt, tilgængelig i mindst 5,5 år fra datoen for slutudbetaling af tilskud, hvis projektet eller dele heraf er omfattet af disse regler,

3) tilsagnshaveren og eventuelle samarbejdspartnere i projektet, under hele projektperioden og i en periode på fem år efter den sidste betaling til tilskudsmodtageren er foretaget, opfylder betingelserne i artikel 10, i forordning nr. 508/2014/EU,

4) ansøgeren på ansøgningstidspunktet har administrativ, operationel og finansiel kapacitet til at gennemføre projektet, jf. § 4, nr. 1, og artikel 125, stk. 3, litra d, i forordningen nr. 1303/2013/EU,

5) de samlede tilskudsberettigede udgifter til projektet udgør mindst 100.000 kr., dog mindst 167.000 kr., hvis ansøgeren falder uden for definitionen af SMV’er,

6) projektet afsluttes senest den dato, der er anført i tilsagnet, jf. dog § 19,

7) tilsagnshaver har et særskilt regnskabssystem eller en passende regnskabskode for alle transaktioner med tilknytning til projektet, jf. artikel 125, stk. 4, litra b, i forordning nr. 1303/2013/EU,

8) de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder er opnået inden anmodning om udbetaling,

9) kontrolmyndigheden sikres adgang til projektområdet og det fysiske projektmateriale i forbindelse med kontrol, og

10) projektet gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet.

Stk. 2. Det er, udover hvad der fremgår af stk. 1, en betingelse for opretholdelse af tilsagn om tilskud, at tilsagnshaver afgiver de oplysninger, som Fiskeristyrelsen beder om, herunder om forventede effekter, og indsender en evalueringsrapport om projektets effekter, to år efter projektet eller investeringen er afsluttet. Oplysningerne er nødvendige for at kunne overvåge og evaluere Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet, navnlig med hensyn til at opfylde specifikke mål og prioriteter, jf. artikel 111 i forordning nr. 508/2014/EU.

Stk. 3. Fiskeristyrelsen fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser om tilsagnshavers forpligtelse til at informere om den offentlige medfinansiering af projektet.

Stk. 4. Fiskeristyrelsen kan offentliggøre resultaterne af de projekter, som modtager tilskud.

Kapitel 5

Tilskudsberettigede udgifter

§ 13. De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte følgende:

1) Udgifter som er direkte relateret til og nødvendige for at gennemføre projektet.

2) 15 pct. overhead af den direkte lønudgift for tilsagnshavers og eventuelle samarbejdspartneres personale, der er beskæftiget med projektet.

3) Løn til tilsagnshavers og eventuelle samarbejdspartneres personale, der er beskæftiget med projektet, jf. dog stk. 2.

4) Udgifter i forbindelse med tilsagnshavers, tilsagnshavers personales og eventuelle samarbejdspartneres deltagelse i konferencer, som relaterer sig til projektet.

5) Udgifter til konsulenter, dog højest en timepris på 1.200 kr. Konsulentens udgifter til rejser, kørsel, fortæring og repræsentation skal være indeholdt i timeprisen.

6) Udgifter til leje og leasing af udstyr og materialer, som er nødvendige for at gennemføre projektet, og som ikke udgør en investering.

Stk. 2. Udgifter til løn til tilsagnshavers og eventuelle samarbejdspartneres personale, der er beskæftiget med projektet, er kun tilskudsberettigede, hvis udgifterne ikke normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber, og udgifterne kan dokumenteres.

Stk. 3. Fiskeristyrelsen yder tilskud til den billigste pris på baggrund af de to direkte sammenlignelige tilbud.

§ 14. De tilskudsberettigede projektudgifter kan ikke omfatte følgende:

1) advokat- og revisionsomkostninger,

2) almindelige driftsudgifter, jf. artikel 25, stk. 2, i forordning nr. 508/2014/EU,

3) finansierings- og pengeinstitutomkostninger, jf. artikel 69, stk. 3, litra a, i forordning nr. 1303/2013/EU,

4) køb hvor ejendomsretten ikke er endeligt overgået til tilsagnshaver og køb på afbetaling, hvor ikke alle rater er afbetalt på tidspunktet for anmodning om udbetaling,

5) udgifter, der ikke er specificerede i budgettet,

6) udgifter, hvortil der er modtaget tilskud fra anden offentlig myndighed, undtagen særlige garantier, kautioner og lignende, jf. § 16, stk. 1,

7) udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud,

8) udgifter, hvor fakturaen ikke er udstedt til tilsagnshaver,

9) udgifter, i form af naturalydelser, som omhandlet i artikel 69, stk. 1, i forordning nr. 1303/2013/EU,

10) udgifter som tilsagnshaver og/eller eventuelle samarbejdspartnere har afholdt, inden Fiskeristyrelsen har givet tilsagn eller givet tilladelse til at igangsætte projektet, jf. § 7, stk. 2,

11) udgifter til at varetage sædvanlige myndighedsopgaver, medmindre opgaven er en udvidelse eller et tillæg til de sædvanlige myndighedsopgaver,

12) udgifter til investeringer vedrørende detailhandel,

13) udgifter til investeringer vedrørende kontor og kantine,

14) udgifter til køb af brugt udstyr og materialer,

15) udgifter til køb af grunde og bygninger og omkostninger forbundet hermed,

16) udgifter til køb af køretøjer til ekstern transport,

17) udgifter til moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver, jf. artikel 69, stk. 3, litra c, i forordning nr. 1303/2013/EU,

18) udgifter til produkter og ydelser, som tilsagnshaver sælger fra egen virksomhed,

19) udgifter til reparation af udstyr,

20) udgifter til simple genanskaffelser,

21) udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning, og

22) værdien af tilsagnshavers eget arbejde, herunder arbejde udført af formænd og tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer i foreninger og organisationer.

Kapitel 6

Beregning af tilskud

§ 15. Tilsagnshaver kan, jf. artikel 95, stk. 1, i forordning nr. 508/2014/EU opnå en maksimal offentlig støtteintensitet på 50 pct. af de samlede støtteberettigede udgifter. Dette gælder dog ikke virksomheder, der falder uden for definitionen af SMV’er, idet disse alene kan få en offentlig støtteintensitet på 30 pct., jf. artikel 95, stk. 4, i forordning nr. 508/2014/EU.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan Fiskeristyrelsen maksimalt yde et tilskud på 3 mio. kr., såfremt havnen eller landingsstedet har en gennemsnitlig årlig omsætning fra fiskerilandinger på mindst 200.000 kr. for årene 2016-2018, og på 1,5 mio. kr., såfremt havnen eller landingsstedet har en gennemsnitlig årlig omsætning fra fiskerilandinger på under 200.000 kr. for årene 2016-2018.

§ 16. Tilskud efter denne bekendtgørelse kan kombineres med andet offentligt nationalt tilskud i form af garanti, kaution eller lignende, til udgifter, der er tilskudsberettigede efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Ydes der andet tilskud, som nævnt i stk. 1, nedsættes tilskuddet efter denne bekendtgørelse, så det samlede offentlige tilskud ikke overstiger satserne i § 15.

Stk. 3. For projekter, der ikke kun modtager direkte støtte, må støttebeløbets bruttosubventionsækvivalent ikke overstige den maksimale støtteintensitet for offentlig støtte, der følger af § 15.

Kapitel 7

Ændring af projekt, overdragelse af tilsagn og forlængelse af projektperioden

§ 17. Ændring af et projekt kan godkendes af Fiskeristyrelsen på betingelse af, at ændringen er i overensstemmelse med projektets formål. Anmodning om ændring af projektet skal indsendes via sikker Digital Post på et særligt skema, der findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside. Anmodning om ændring af et projekt skal godkendes af Fiskeristyrelsen, inden ændringen må sættes i gang.

Stk. 2. Anmodning om ændring af et projekt skal være modtaget i Fiskeristyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 3. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt.

Stk. 4. Anmodning om ændring af projektet kan ikke godkendes, såfremt ændringen betyder, at projektet i sin ændrede form ikke ville være blevet prioriteret, jf. § 10.

Stk. 5. Omfordeling i budgettet på under 10 pct. af de enkelte omkostningsarter kan ske uden Fiskeristyrelsens godkendelse.

Stk. 6. Såfremt et gennemført udbud, jf. § 7, stk. 7, medfører en lavere omkostning end anført i ansøgningen, kan der ikke ved en anmodning om ændring af projektet ske omfordeling i budgettet af de frigjorte midler til en anden omkostningsart.

Stk. 7. Fiskeristyrelsens eventuelle godkendelse af en anmodning af ændring kan tilbagekaldes, hvis den er givet i strid med stk. 6, også selvom det først opdages på tidspunktet for indsendelse af dokumentation for afholdte udbud samt de indkomne tilbud, jf. § 20, stk. 1, nr. 5.

§ 18. Fiskeristyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden, der i henhold til denne bekendtgørelse kan være tilsagnshaver. Ved overdragelse forstås enhver overførsel af ejendomsretten til projektet eller dele heraf, der sker ved aftale, fra tilsagnshaver til en anden juridisk eller fysisk person.

Stk. 2. Anmodning om overdragelse af et tilsagn skal godkendes af Fiskeristyrelsen i hele den periode, som tilsagnshaver er underlagt forpligtelser i henhold til denne bekendtgørelse. Overdragelsen får tidligst retsvirkninger i henhold til denne bekendtgørelse fra tidspunktet for indsendelse af anmodning om overdragelse, såfremt denne efterfølgende godkendes af Fiskeristyrelsen.

Stk. 3. Den, der får overdraget tilsagnet, overtager alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet, herunder kravet om opretholdelse af projektet, jf. § 22, nr. 9 og 10.

Stk. 4. Sammen med anmodningen om overdragelse skal der via sikker Digital Post indsendes et særligt skema, som udfyldes af både overdrager og erhverver. Skemaet findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside. Anmodningen og skemaet skal indsendes senest 14 kalenderdage efter indgåelse af aftale om overdragelse.

Stk. 5. Såfremt anmodning om overdragelse ikke indsendes rettidigt, kan Fiskeristyrelsen træffe afgørelse om hel eller delvis bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, jf. § 22.

Stk. 6. Såfremt overdragelsen vedrører en ændring i ejendomsretten til et infrastrukturelement, må overdragelsen ikke give den nye tilsagnshaver en uretmæssig fordel.

Stk. 7. Anmodning om overdragelse af tilsagnet kan godkendes, såfremt følgende kriterier opfyldes:

1) projektet ville have opnået samme tilskudsprocent med den nye tilsagnshaver, og

2) den nye tilsagnshaver og projektet opfylder alle krav i denne bekendtgørelse.

§ 19. Forlængelse af projektperioden kan godkendes af Fiskeristyrelsen.

Stk. 2. Anmodning om forlængelse af projektperioden skal være modtaget i Fiskeristyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 3. Anmodningen skal indeholde en beskrivelse af årsagen til, at projektet er forsinket, en angivelse af dato for hvornår projektet forventes afsluttet, samt en begrundet redegørelse for hvordan projektet kan gennemføres inden for den angivne nye periode.

Stk. 4. Anmodning om forlængelse af projektet skal indsendes via sikker Digital Post på et særligt skema, der findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Kapitel 8

Udbetaling af tilskud

§ 20. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indsendes via sikker Digital Post på det udbetalingsskema, der findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside, og vedlægges:

1) alle udgiftsbilag,

2) de eventuelle nødvendige tilladelser til projektet fra offentlige myndigheder,

3) dokumentation for betaling af udgifterne,

4) dokumentation for eventuelle offentlige tilskud,

5) dokumentation for eventuelt afholdte udbud samt de indkomne tilbud, og

6) ved slutudbetaling: en slutrapport, der skal udfærdiges på et særligt skema, der findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Tilskud kan udbetales i én rate og én slutudbetaling. Den enkelte rate skal udgøre mindst 20 pct. og maksimum 80 pct. af det samlede tilsagnsbeløb.

Stk. 3. Anmodning om slutudbetaling skal være modtaget i Fiskeristyrelsen senest tre måneder efter datoen, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 4. Inden slutudbetaling er det en betingelse, at Fiskeristyrelsen har godkendt slutrapporten.

Stk. 5. Alle udgifter skal være afholdt og betalt af tilsagnshaver. De skal være betalt senest på tidspunktet, hvor udbetalingsanmodningen indsendes, jf. stk. 3.

Stk. 6. Såfremt tilsagnshaver har afholdt udgifter til en afhængig virksomhed, kan Fiskeristyrelsen alene udbetale tilskud til kostprisen. Tilsagnsbeløbet vil ligeledes blive reduceret til kostprisen. Tilsagnshaver skal vedlægge dokumentation for kostprisen.

§ 21. Fiskeristyrelsen overfører tilskuddet til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 9

Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

§ 22. Fiskeristyrelsen kan træffe afgørelse om hel eller delvis bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis:

1) tilsagnshaver og/eller eventuelle samarbejdspartnere har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) hele projektet eller væsentlige dele af projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, jf. dog § 23, stk. 1,

3) tilsagnshaver ikke afgiver de oplysninger, som er påkrævet i artikel 111, i forordning nr. 508/2014/EU, og som Fiskeristyrelsen kan bede om, to år efter projektet er afsluttet,

4) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter denne bekendtgørelses kapitel 7,

5) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter §§ 8 og 9, stk. 2, i Hav- og Fiskerifondsloven,

6) tilsagnshaver ikke opfylder betingelserne for tilsagn om tilskud i denne bekendtgørelse i hele projektperioden, herunder hvis ikke tilsagnshaver på tidspunktet for udbetaling er berettiget til samme tilskudsprocent, jf. § 15, som den i tilsagnet fastsatte tilskudsprocent, jf. dog stk. 2,

7) tilsagnshaver og/eller eventuelle samarbejdspartnere ikke overholder sine forpligtelser nævnt i § 12, herunder ikke sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til at kontrollere projektet,

8) tilsagnshaver og eventuelle samarbejdspartnere under hele projektperioden og i en periode på fem år efter den sidste betaling til tilskudsmodtageren er foretaget, ikke opfylder betingelserne i artikel 10, i forordning nr. 508/2014/EU samt bestemmelserne i forordning nr. 2015/288/EU med senere ændringer,

9) projekter, der omfatter investeringer i infrastruktur eller produktive investeringer, ændres væsentligt, ophører eller flyttes uden for Kongeriget Danmarks territorium med undtagelse af Grønland og Færøerne i 5 år fra datoen for slutudbetaling, jf. artikel 71, stk. 1, i forordningen nr. 1303/2013/EU. Dog er fristen 3 år, hvis tilskudsmodtageren er en SMV, eller

10) projekter, der omfatter investeringer i infrastruktur eller produktive investeringer, flyttes uden for Unionen i 10 år fra datoen for slutudbetaling, undtagen hvor tilskudsmodtageren er en SMV, jf. artikel 71, stk. 2, i forordningen nr. 1303/2013/EU.

Stk. 2. Såfremt tilsagnshaver på tidspunktet for udbetaling er berettiget til en lavere tilskudsprocent, jf. § 15, end den fastsat i tilsagnet, kan Fiskeristyrelsen nedsætte tilskudsprocenten hertil.

Nedsættelse og tilbagebetaling af tilskud ved overtrædelse af forpligtelser

§ 23. Fiskeristyrelsen træffer afgørelse om nedsættelse af tilskuddet med en procentsats og tilbagebetaling af tilskud og eventuel bortfald af tilsagn, ud fra en vurdering af art og betydning af overtrædelsen og det eventuelle tab for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Nedsættelsen kan maksimalt udgøre 100 pct.

Stk. 2. Overtrædelse af bestemmelsen nævnt i §§ 12, stk. 1, nr. 3, og 22, stk. 1, nr. 8, vil medføre, at tilskud nedsættes forholdsmæssigt ud fra en vurdering af art, grovhed, varighed og hyppighed af overtrædelsen og betydningen af tilskuddet for tilsagnshavers økonomiske aktivitet, jf. artikel 99, stk. 2, i forordning nr. 508/2014/EU.

Stk. 3. Stk. 1 finder kun anvendelse for overtrædelser, hvor projektet fortsat efter Fiskeristyrelsens vurdering lever op til ordningens formål, og projektet ville være blevet prioriteret, jf. § 10, da tilsagnet ellers bortfalder.

Stk. 4. For at fastlægge omfanget af en overtrædelse vurderer Fiskeristyrelsen, hvor stor en del af projektet er berørt af overtrædelsen. Der sker kun nedsættelse for den berørte del.

Stk. 5. Fiskeristyrelsen foretager en faglig vurdering af overtrædelsen i forhold til hyppighed og formålet med ordningen.

Nedsættelse og tilbagebetaling af tilskud ved overtrædelse af enkelte generelle betingelser

§ 24. Fiskeristyrelsen nedsætter tilskuddet som følger, hvis projektet afsluttes efter datoen for projektets afslutning, som fastsat i tilsagnet, jf. dog § 19:

1) 0-30 kalenderdage for sent afslutning af projektet medfører 5 pct. nedsættelse.

2) 31-60 kalenderdage for sent afslutning af projektet medfører 10 pct. nedsættelse.

3) 61-90 kalenderdage for sent afslutning af projektet medfører 15 pct. nedsættelse.

4) Mere end 90 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af eventuel tidligere udbetalt rate.

§ 25. Fiskeristyrelsen nedsætter slutudbetaling med 1 pct. pr. kalenderdag ved for sent modtaget anmodning om udbetaling, jf. § 20, stk. 3, til og med den 20. kalenderdag.

Stk. 2. En forsinkelse på mere end 20 kalenderdage medfører 100 pct. nedsættelse af slutudbetalingen og eventuel bortfald af tilsagn.

§ 26. Ved manglende overholdelse af begge tidsfrister, jf. §§ 24-25, vil der alene ske nedsættelse eller bortfald for den tidsfrist, der er overskredet først.

§ 27. Fiskeristyrelsen kan efter en konkret vurdering træffe afgørelse om, at opretholde tilsagnet eller foretage en forholdsmæssig nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, der skulle have været i udbud, hvis udbudsloven, eller tilbudslovens regler ikke er overholdt.

Stk. 2. Overtrædelse af bestemmelsen i stk. 1 medfører, at tilskuddet nedsættes forholdsmæssigt ud fra en vurdering af art og betydning af overtrædelsen og det eventuelle tab for EHFF, jf. artikel 143, stk. 2, i forordning nr. 1303/2013/EU.

§ 28. Fiskeristyrelsen træffer efter en konkret vurdering afgørelse om en forholdsmæssig nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, hvis betingelsen i § 12, stk. 1, nr. 7, ikke er overholdt.

Kapitel 10

Force majeure

§ 29. Fiskeristyrelsen kan anerkende tilfælde af force majeure og andre ekstraordinære omstændigheder, der forhindrer tilsagnshaver i at gennemføre projektet, og som ikke medfører bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud, jf. denne bekendtgørelses kapitel 9.

Stk. 2. Hvis tilsagnshaver eller dennes dødsbo ønsker at påberåbe sig force majeure eller andre ekstraordinære omstændigheder, skal dette meddeles Fiskeristyrelsen skriftligt senest 15 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor tilsagnshaver eller dennes dødsbo er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale.

Stk. 3. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure eller andre ekstraordinære omstændigheder i konkrete tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer tilsagnshaver i at opfylde sine forpligtelser, og at tilsagnshaver ikke ved en forholdsmæssig indsats kunne have sikret sig herimod.

Kapitel 11

Ikrafttræden m.v.

§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. august 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 466 af 16. april 2015 om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder finder fortsat anvendelse for tilsagn, der er givet i medfør heraf, og for ansøgninger om tilsagn, der er indgivet, men endnu ikke er færdigbehandlet.

Fiskeristyrelsen, den 20. august 2019

Joan Reimann

/ Oluf Engberg


Bilag 1

Point i forhold til havnens eller landingsstedets landingsværdi

Der tildeles 1-10 point afhængig af kystfiskeraktiviteten i den havn eller landingssted, hvor projektet finder sted. Kystfiskeraktiviteten opgøres som antallet af aktive kystfiskere i procent ud fra samtlige af havnens eller landingsstedets aktive fartøjer pr. 31. december 2018. jf. § 10, stk. 2. Der tildeles 1-10 point efter hvilket af nedenstående intervaller, som havnens eller landingsstedets kystfiskeraktivitet falder under.

Interval – kystfiskere i pct.
Point
90-100
10
80-89,99
9
70-79,99
8
60-69,99
7
50-59,99
6
40-49,99
5
30-39,99
4
20-29,99
3
10-19,99
2
0-9,99
1


Bilag 2

Point i forhold til havnens eller landingsstedets kystfiskeraktivitet

Der tildeles 1-10 point afhængig af kystfiskeraktiviteten i den havn eller landingssted, hvor projektet finder sted. Kystfiskeraktiviteten opgøres som antallet af aktive kystfiskere i procent ud fra samtlige af havnens eller landingsstedets aktive fartøjer pr. 31. december 2018. jf. § 10, stk. 2. Der tildeles 1-10 point efter hvilket af nedenstående intervaller, som havnens eller landingsstedets kystfiskeraktivitet falder under.

Interval – kystfiskere i pct.
Point
90-100
10
80-89,99
9
70-79,99
8
60-69,99
7
50-59,99
6
40-49,99
5
30-39,99
4
20-29,99
3
10-19,99
2
0-9,99
1


Bilag 3

Prioritering ved pointlighed

Prioriteringskriterier til særpuljen efter § 9, stk. 2, nr. 2, ved pointlighed

I tilfælde af pointlighed gives der point efter investeringstype:

Investeringstype
Antal point
Læmoler
10
Asfaltering
9
Fortøjning af skibe
8
Flydende pontonramper
7
Ophalingsspil
6
Markering af sejlrender
5
Belysning
4
Strøm- og bølgebøje (-måler)
3
Etablering af indre bassiner
2
Andre investeringer, der opfylder ordningens formål
1

Prioriteringskriterier til hovedpuljen efter § 9, stk. 1, ved pointlighed

I tilfælde af pointlighed gives der point efter hvilken kategori, projektet hører indenfor:

Investeringstype
Antal point
Discard
9
Miljøbeskyttelse
8
Sikkerhed
7
Arbejdsvilkår
6
Sporbarheden
5
Kvaliteten
4
Energieffektivitet
3
Kontrol
2
Investeringer i anlæg til indsamling af affald i havet
1

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2014/508/EU af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1255/2011, EU-Tidende 2014, nr. L 149, side 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2019/1022/EU af 20. juni 2019, om en flerårig plan for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige Middelhav, og om ændring af forordning (EU) nr. 508/2014, EU-Tidende 2019, nr. L 1172, side 1, Kommissionens delegerede forordning 2015/531/EU af 24. november 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår fastsættelse af omkostninger, der er berettigede til støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond med henblik på at forbedre hygiejneforholdene, sundheden, sikkerheden og arbejdsvilkårene for fiskere, beskytte og genoprette den marine biodiversitet og de marine økosystemer, modvirke virkningerne af klimaændringer og forbedre fiskerfartøjers energieffektivitet, EU-Tidende 2015, nr. L 86, side 1, Kommissionens delegerede forordning 2015/288/EU af 17. december 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår den periode, hvor støtteansøgninger er uantagelige, samt start- og slutdato for nævnte periode, EU-Tidende 2015, nr. L 51, side 1, som senest ændret ved Kommissionens delegerede forordning 2015/2252/EU af 30. september 2015, om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/288 for så vidt angår den periode, hvor ansøgninger om støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond er uantagelige, EU-Tidende 2015, nr. L 321, side 2, Europa-Parlamentets og Rådet forordning 2013/1303/EU af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2018/1719/EU af 14. november 2018, om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til økonomisk, social og territorial samhørighed og midler til målet om investeringer i vækst og beskæftigelse, EU-Tidende 2018, nr. L 291, side 5, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1380/EU af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF, EU-Tidende 2013, nr. L 354, side 22, som senest ændret ved Kommissionens delegerede forordning 2018/211/EU af 21. november 2017 om fastlæggelse af en udsmidsplan for laks i Østersøen, EU-Tidende 2018, nr. L 41, side 1. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.