Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Formål og anvendelsesområde
Bilag 1 Energitjenesteleverandører udvalgt i medfør af bekendtgørelse nr. 807 af 23. juni 2016 om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om midlertidig ordning for tilskud til varmepumper der installeres af energitjenesteleverandører hos varmekunder, hvis fjernvarmeforsyning fra et grundbeløbsværk nedlægges

I medfør af tekstanmærkning nr. 125 ad 29.24.30. i akt nr. 131 af 25. april 2019 til § 29 på finansloven for finansåret 2019 fastsættes:

Formål og anvendelsesområde

§ 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning af energitjenesteleverandørens omkostninger til indkøb af en varmepumpe, som installeres hos en kunde, hvis fjernvarmeforsyning fra et grundbeløbsværk nedlægges. Energitjenesteleverandøren varetager ejerskabet, installationen, driften og vedligeholdelsen af varmepumpen til brug for levering af varme mod løbende fakturering af kunden.

Stk. 2. Tilskud kan ydes inden for den bevillingsmæssige ramme for 2019 afsat på Finansloven.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Energitjenesteleverandør: Virksomheder omfattet af bilag 1.

2) Støtteberettigede omkostninger: Forskellen i omkostningerne ved investering i en varmepumpe sammenlignet med et mindre miljøvenligt alternativ opgjort i overensstemmelse med artikel 41, nr. 6, litra b), i Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014.

3) Grundbeløbsværk: Et kraftvarmeanlæg der modtog pristillæg under ordningerne grundbeløb 1 og 2 samt treledstariffen, jf. lov om elforsyning § 58, stk. 1, nr. 1 og 2.

4) Drift: Indkøb af energi til at drive varmepumpen, lovpligtige eftersyn og løbende optimering af varmepumpen med henblik på at sikre optimal effektivitet.

5) Vedligeholdelse: Reparation, udskiftning af reservedele og lignende.

6) Installation: Rådgivning, dimensionering, tilkobling, indregulering og idriftsættelse af varmepumpen.

7) Levering af varme: Varme leveret fra varmepumpen til bygningers rumvarme og forsyning med varmt vand.

Støtteberettigede omkostninger og vilkår for tilskud

§ 3. Der kan ydes tilskud til en varmepumpe, jf. § 1, med op til 15.000 kr. pr. varmepumpe, dog maksimalt 45 procent af de støtteberettigede omkostninger.

Stk. 2. Ved beregningen af de støtteberettigede omkostninger tages udgangspunkt i kostprisen for en varmepumpe ekskl. moms fratrukket evt. tilbagekrediteringer, rabatter og lignende.

Stk. 3. Der kan ydes tilskud til én varmepumpe pr. adresse.

Stk. 4. Det er muligt at kombinere tilskuddet med andre støtteordninger, forudsat at betingelserne i artikel 8, i Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 14. juni 2014 er overholdt.

Ansøgning og tilsagn

§ 4. Energistyrelsen kan efter ansøgning meddele tilsagn om tilskud. Tilskudsgrundlaget opgøres på baggrund af det forventede antal installerede varmepumper og de støtteberettigede omkostninger, jf. § 3.

Stk. 2. Ansøgningen om tilsagn om tilskud udarbejdes af energitjenesteleverandøren på baggrund af et samlet antal varmekunder, hvis fjernvarmeforsyning fra det samme grundbeløbsværk nedlægges, og som ønsker varmepumper fra samme energitjenesteleverandør.

Stk. 3. Ansøgningen om tilsagn om tilskud indsendes på et skema, som rekvireres hos Energistyrelsen. Energistyrelsen informerer om den beløbsmæssige ramme samt datoerne for ansøgningsperioden.

Stk. 4. Ansøgningen om tilsagn om tilskud skal indeholde:

1) Energitjenesteleverandørens navn og CVR-nr.

2) En beskrivelse af installationerne, som forventes gennemført, og som bl.a. indeholder den eller de adresser, hvor varmepumperne skal installeres.

3) Dokumentation for at fjernvarmeforsyning til adressen fra et grundbeløbsværk nedlægges i henhold til et af kommunalbestyrelsen godkendt projektforslag i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

4) En tidsplan for gennemførelsen af installationen med en angivelse af dato for ophøret af varmeforsyningen.

5) Et budget for indkøb af varmepumpen og dokumentation for omkostningerne.

6) En opgørelse over antallet af varmepumper, der søges tilskud til, og dokumentation herfor i form af underskrevne kontrakter betinget af tilsagn om tilskud i medfør denne bekendtgørelse.

7) En redegørelse for kundens engangsbetaling til energitjenesteleverandøren ved installation af varmepumpen opgjort både med og uden tilskud.

8) Oplysninger om eventuelle forventede tilbagekrediteringer, rabatter og lignende.

§ 5. Det er en betingelse for at få tilsagn om tilskud, at

1) energitjenesteleverandøren varetager ejerskabet af varmepumpen i minimum 10 år, jf. dog § 11, stk. 3, og tilbyder indkøb, installation, drift og vedligeholdelse af varmepumpen samt levering af varme,

2) varmepumpen er eldrevet og anvender en vedvarende energikilde, herunder luft eller jordvarme,

3) varmepumpen installeres hos en kunde, hvis fjernvarmeforsyning fra et grundbeløbsværk nedlægges i henhold til et af kommunalbestyrelsen godkendt projektforslag, i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg,

4) kundens fjernvarmeforsyning fra et grundbeløbsværk ophører senest i 2020,

5) kontrakter mellem energitjenesteleverandøren og kunden indgås med forbehold for Energistyrelsens tilsagn om tilskud,

6) hele tilskudsbeløbet anvendes til nedsættelse af kundens engangsbetaling til energitjenesteleverandøren ved installation af varmepumpen,

7) kundens engangsbetaling til energitjenesteleverandøren, ved installation af varmepumpen, opgøres i kontrakten både inklusiv og eksklusiv indregning af tilskud,

8) indkøb ikke gennemføres og installationsarbejderne ikke påbegyndes førend Energistyrelsen har meddelt tilsagn om tilskud, og

9) energitjenesteleverandøren på ansøgningstidspunktet har efterkommet eventuelle krav om tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen ved en tidligere afgørelse har erklæret ulovlig og uforenlig med det indre marked.

Stk. 2. Energistyrelsen kan fastsætte yderligere vilkår for tilsagn om tilskud, herunder frister for indkøb og installation, drift, vedligeholdelse, levering af varme hos kunden, varighed af ejerskab, varighed af drift m.v., frist for afslutning af installationen samt frist for anmodning om udbetaling.

§ 6. Der kan ikke gives tilsagn om tilskud, hvis:

1) Energitjenesteleverandøren og kunden har indgået en endelig aftale om installationen af varmepumpen forud for Energistyrelsens tilsagn om tilskud.

2) Energistyrelsen vurderer, at varmepumpen installeres, uanset om der ydes tilskud efter denne bekendtgørelse.

3) Energistyrelsen vurderer, at varmepumpen ikke kan installeres.

4) Energitjenesteleverandøren eller dennes koncernforbundne selskab er ejer af den bygning, hvor varmepumpen skal installeres.

Udbetaling af tilskud

§ 7. Energitjenesteleverandøren skal indsende en anmodning om udbetaling af tilskud til Energistyrelsen, senest 120 dage efter at varmepumpen er installeret.

Stk. 2. Skemaet til brug for anmodning om udbetaling af tilskud rekvireres hos Energistyrelsen.

Stk. 3. Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at

1) indkøb og installation er gennemført i overensstemmelse med Energistyrelsens tilsagn,

2) betingelserne for tilsagn og øvrige fastsatte vilkår om indkøb og installation er opfyldte,

3) støtteberettigede aktiviteter udføres eller leveres af en momsregistreret virksomhed, jf. dog stk. 4,

4) energitjenesteleverandøren indsender en opgørelse over betalte støtteberettigede omkostninger, dokumentation for betalingen og en slutrapport rettidigt til Energistyrelsen,

5) energitjenesteleverandøren på udbetalingstidspunktet har efterkommet eventuelle krav om tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen ved en tidligere afgørelse har erklæret ulovlig og uforenelig med det indre marked, og

6) udbetalingsanmodningen er fyldestgørende og er underskrevet af en tegningsberettiget for den energitjenesteleverandør, der er angivet som ejer af varmepumpen i ansøgningen.

Stk. 4. Energistyrelsen kan fravige betingelsen i stk. 3, nr. 3, når de støtteberettigede aktiviteter er momsfritaget i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven).

§ 8. Det endelige tilskud beregnes på baggrund af de faktisk afholdte støtteberettigede omkostninger.

Stk. 2. Tilskud udbetales pr. installeret varmepumpe.

Stk. 3. Såfremt de faktisk afholdte støtteberettigede omkostninger er lavere end det i tilsagnet opgjorte tilskudsgrundlag, jf. § 4, stk. 1, nedjusteres tilskuddet således, at den i § 3, stk. 1, angivne støtteintensitet ikke overskrides.

§ 9. Anmodningen om udbetaling af tilskud skal indeholde et regnskab med oplysninger om størrelsen af de afholdte støtteberettigede omkostninger og en slutrapport. Regnskabet skal være underskrevet, af den tegningsberettigede for energitjenesteleverandøren, og ledsaget af en liste over regnskabsbilagene.

Stk. 2. Udgør det ansøgte tilskudsbeløb mindre end 500.000 kr., skal regnskabet vedlægges en kopi af regnskabsbilagene vedrørende de støtteberettigede omkostninger og en ansøgererklæring udformet efter Energistyrelsens anvisninger.

Stk. 3. Udgør det ansøgte beløb over 500.000 kr., skal regnskabet vedlægges en ansøgererklæring udformet efter Energistyrelsens anvisning samt revideres i overensstemmelse med revisorinstruks udarbejdet af Energistyrelsen.

Stk. 4. Energistyrelsen kan bestemme, at oplysningerne i ansøgningen og regnskabet bekræftes af en statsautoriseret eller en registreret revisor, herunder at regnskabet ledsages af en revisorerklæring.

§ 10. Energitjenesteleverandøren skal påføre regnskabsbilaget følgende oplysninger:

1) Navn og CVR-nr. på den virksomhed, hvor varmepumpen er indkøbt.

2) Fakturadatoen.

3) Start- og slutdatoen for installering af varmepumpen hos kunden.

4) Den eller de adresser installationerne vedrører.

5) Kundens bekræftelse af, at varmepumpen er installeret.

Stk. 2. Dækker et regnskabsbilag både over støtteberettigede og ikke-støtteberettigede omkostninger, skal det fremgå, hvilke dele af regningen der vedrører henholdsvis de støtteberettigede og de ikke-støtteberettigede omkostninger.

Stk. 3. Energistyrelsen skal have forevist originale bilag på forlangende.

§ 11. Energistyrelsen kan forlænge fristen for anmodningen om udbetaling af tilskud, jf. § 7, stk. 1. Forlængelsen kan dog kun ske, hvis installationen er påbegyndt.

Stk. 2. Energistyrelsen kan efter begrundet skriftlig anmodning tillade, at tilskud vedrørende omkostninger til de udførte aktiviteter udbetales helt eller delvist, selv om energitjenesteleverandøren ikke har gennemført installationen, som det var forudsat i tilsagnet. Ved vurderingen af anmodningen lægges vægt på, at væsentlige dele af installationen er gennemført, eller at en fuldstændig gennemførelse vil være forbundet med betydelige vanskeligheder.

Stk. 3. Det er muligt at overdrage ejerskabet af varmepumpen til en anden virksomhed efter forudgående aftale med Energistyrelsen.

Stk. 4. Energitjenesteleverandøren kan ikke overdrage sine rettigheder og pligter til kunden uden Energistyrelsens skriftlige samtykke. Anmodning om skriftligt samtykke skal være underskrevet af både energitjenesteleverandøren og kunden.

§ 12. Tilskuddet udbetales til energitjenesteleverandørens NemKonto, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Tilskuddet kan udbetales til et pengeinstitut, realkreditinstitut eller lignende efter skriftlig anmodning fra den tegningsberettigede hos energitjenesteleverandøren.

Tilsyn og kontrol

§ 13. Energistyrelsen kan føre tilsyn og kontrol med, at energitjenesteleverandøren overholder vilkårene for tilsagn om tilskud.

Stk. 2. Energistyrelsen kan foretage regnskabsmæssig stikprøvekontrol af anmodninger om udbetaling og afsluttede sager om støtte.

Stk. 3. Enhver energitjenesteleverandør, der modtager tilsagn om tilskud efter denne bekendtgørelse, er forpligtet til, efter anmodning fra Energistyrelsen, at tilvejebringe oplysninger og dokumentation til brug for vurderingen af ansøgningen om tilsagn, anmodningen om udbetaling af tilskud og indholdet af aftalegrundlaget mellem energitjenesteleverandøren og kunden. Energitjenesteleverandøren er endvidere forpligtet til at tilvejebringe oplysninger og dokumentation til brug for Energistyrelsens tilsynsførelse og kontrol efter denne bekendtgørelse. Energistyrelsen kan endvidere kræve, at oplysningerne bekræftes af en uafhængig ekspert.

Bortfald og tilbagebetaling af tilskud

§ 14. Energistyrelsen kan træffe afgørelse om bortfald og helt eller delvis tilbagebetaling af tilskud, hvis:

1) Energitjenesteleverandøren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

2) Betingelserne for tilsagn eller udbetaling ikke er opfyldte.

3) Installationen ikke er gennemført som forudsat i tilsagnet om tilskud, jf. dog § 11, stk. 2.

4) Den i tilsagnet fastsatte frist for installationens gennemførelse og indsendelse af udbetalingsanmodning overskrides, jf. dog § 11, stk. 1.

5) Energitjenesteleverandøren ikke opfylder de øvrige fastsatte vilkår for tilskud.

6) Tildeling af tilskud er i strid med Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014.

Stk. 2. Tilbagebetaling af tilskuddet skal ske senest 14 dage efter påkrav. Tilbagebetales det skyldige beløb ikke rettidigt, tillægges renter efter forfaldsdagen, svarende til den rente der er fastsat i § 5 i renteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

Klage

§ 15. Energistyrelsens afgørelser truffet i medfør af denne bekendtgørelse kan indbringes for klima-, energi- og forsyningsministeren.

Ikrafttræden

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2019.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, den 26. august 2019

Dan Jørgensen

/ Martin Hansen


Bilag 1

Energitjenesteleverandører udvalgt i medfør af bekendtgørelse nr. 807 af 23. juni 2016 om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper

Best Green A/S

FYRFYRET IVS

OK a.m.b.a

SustainSolutions ApS