Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om godkendelse af desinfektionsmidler m.v. i fødevarevirksomheder m.v.

I medfør af § 26 og § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 999 af 2. juli 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 1614 af 18. december 2018 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på følgende:

1) Desinfektionsmidler, der bruges i lokaler og på inventar og udstyr, som kan komme i berøring med fødevarer

a) i fødevarevirksomheder,

b) i mælkeleverende besætninger, og

c) om bord på fiskefartøjer, med opbevaring af konsumfisk i mere end 24 timer.

2) Pattedypningsmidler og pattespray eller andre midler til desinfektion af patter før og efter malkning.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på korrosionsnedsættende midler til dampkedler, hvor dampen kan komme i direkte forbindelse med fødevarer.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på desinfektionsmidler m.v., som skal godkendes efter kapitel 7 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 115 af 26. januar 2017.

Godkendelse

§ 2. Midler omfattet af § 1, stk. 1, skal godkendes af Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Stk. 1 gælder også ved ændring af et godkendt produkts navn eller ved identiske produkter, der markedsføres under andre navne.

Stk. 3. Det er ikke tilladt at markedsføre produkter, der ikke er godkendte i henhold til stk. 1, eller stk. 2, eller ikke er mærket som angivet i § 5.

Stk. 4. Markedsføring af godkendte produkter kan kun ske med det produktnavn, som er angivet i ansøgningsskemaet, jf. § 3.

Ansøgning

§ 3. Ansøgningen om godkendelse omfattet af § 1, stk. 1, skal indgives til Fødevarestyrelsen. Ansøgningsskema kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside: www.fvst.dk.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde følgende:

1) Ansøgningsskemaet, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet.

2) Dokumentation for, at desinfektionsmidler, pattedypningsmidler, pattespray eller andre midler til desinfektion af patter før og efter malkning har en teknologisk effekt i henhold til gældende europæiske standarder. Desinfektionsmidler kan opfylde kravene til teknologisk effekt ved at have enten en baktericid eller en fungicid effekt eller både en baktericid og fungicid effekt.

3 Dokumentation for, at produktet indeholder aktivstoffer, der er godkendt eller ved at blive godkendt, og at leverandøren af aktivstoffet i produktet er registreret på listen over godkendte leverandører af aktivstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter.

Stk. 3. Ansøgningen om parallelgodkendelse i henhold til § 2, stk. 2, skal indgives til Fødevarestyrelsen. Ansøgningsskema til parallelgodkendelse kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside: www.fvst.dk.

Stk. 4. Til brug for Fødevarestyrelsens parallelgodkendelse i henhold til stk. 3, skal virksomheden dokumentere, at produktet er identisk med det allerede godkendte produkt.

Korrosionsnedsættende midler til dampkedler

§ 4. Korrosionsnedsættende midler til dampkedler, der benyttes til produktion af damp, som kan komme i direkte forbindelse med fødevarer, jf. § 1, stk. 2, må udelukkende fremstilles af indholdsstoffer, der er godkendt af Fødevarestyrelsen med de fastsatte restriktioner og specifikationer.

Stk. 2. Ansøgning om optagelse af nye indholdsstoffer, jf. stk. 1, skal indgives til Fødevarestyrelsen. Ansøgningsskema om godkendelse kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside: www.fvst.dk.

Mærkning

§ 5. Midler, der er godkendt af Fødevarestyrelsen, jf. § 2, skal være mærket med følgende oplysninger:

1) »Desinfektionsmiddel godkendt af Fødevarestyrelsen under journalnummer (journalnummer anføres)« og »Produktet virker (baktericidt, fungicidt eller baktericidt og fungicidt anføres)« for så vidt angår midler nævnt i § 1, stk. 1, nr. 1.

2) »Pattedyp, pattespray eller andre midler til desinfektion af patter før og efter malkning godkendt af Fødevarestyrelsen under journalnummer (journalnummer anføres)« for så vidt angår midler nævnt i § 1, stk. 1, nr. 2.

3) »Pattedyp, pattespray eller andre midler til desinfektion af patter før malkning godkendt af Fødevarestyrelsen under journalnummer (journalnummer anføres)« for så vidt angår midler nævnt i § 1, stk. 1, nr. 2.

4) »Pattedyp, pattespray eller andre midler til desinfektion af patter efter malkning godkendt af Fødevarestyrelsen under journalnummer (journalnummer anføres)« for så vidt angår midler nævnt i § 1, stk. 1, nr. 2.

Stk. 2. Midler, der er godkendt af Fødevarestyrelsen, jf. § 2, skal desuden være mærket med:

1) Navn og adresse på vedkommende som godkendelsen, i medfør af § 2, udstedes til.

2) En brugsanvisning, herunder oplysning om anvendelsesområde og maksimal brugskoncentration. For desinfektionsmidler skal desuden oplyses minimal brugskoncentration.

3) Ordene »Må ikke opbevares sammen med fødevarer«, og »Må kun opbevares i originalemballage«.

4) Oplysning om, at overflader, der kommer i forbindelse med fødevarer, skal skylles af med drikkevand efter endt desinfektion.

5) Oplysning om, at midlet er et kombinationsmiddel, og at rengøring og desinfektion i så fald skal foretages som særskilte arbejdsprocesser med tilhørende afskylning.

6) Ordene »Må kun anvendes umiddelbart efter malkning«, hvis midlet er et pattedypningsmiddel, pattespray eller andre midler til desinfektion af patter efter malkning nævnt i § 1, stk. 1, nr. 2.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan i forbindelse med godkendelsen fastsætte yderligere krav til mærkningen af det pågældende middel.

Tilbagekaldelse

§ 6. Fødevarestyrelsen kan til enhver tid tilbagekalde eller ændre en godkendelse, hvis det er nødvendigt af hensyn til menneskers sundhed.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan endvidere tilbagekalde en godkendelse, hvis produktet ikke markedsføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter.

Straffebestemmelser

§ 7. Med bøde straffes den, der markedsfører midlerne nævnt i § 1, stk. 1, uden godkendelse eller uden at overholde mærkningskravene i § 5.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 134 af 11. februar 2013 om godkendelse af desinfektionsmidler m.v. i fødevarevirksomheder m.v. ophæves. Desinfektionsmidler m.v. som er godkendt og mærket i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 11. februar 2013 om godkendelse af desinfektionsmidler m.v. i fødevarevirksomheder m.v., kan fortsat markedsføres på de anførte betingelser i godkendelsen, medmindre andet bestemmes af Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Ansøgninger om godkendelse af desinfektionsmidler m.v., der er modtaget i Fødevarestyrelsen inden den 1. september 2019 behandles efter bekendtgørelse nr. 134 af 11. februar 2013 om godkendelse af desinfektionsmidler m.v. i fødevarevirksomheder m.v.

Fødevarestyrelsen, den 23. august 2019

P.D.V.
Annelise Fenger

/ Charlotte Kessy Jensen