Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om kommuners afståelse af vandselskaber

Herved bekendtgøres lov om kommuners afståelse af vandselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 634 af 7. juni 2010, med de ændringer, der følger af § 5, nr. 1-3 og 7-10, i lov nr. 132 af 16. februar 2016 og § 19 i lov nr. 690 af 8. juni 2018.

De ændringer, der følger af § 5, nr. 4-6, i lov nr. 132 af 16. februar 2016 om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, lov om vandforsyning m.v., lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og forskellige andre love (Opfølgning på politisk forlig om en ny og forbedret regulering af den danske vandsektor), er ikke indarbejdet i denne lovbekendtgørelse, da tidspunktet for ikrafttræden af disse ændringer fastsættes af klima-, energi- og forsyningsministeren1), jf. § 17, stk. 2, i lov nr. 132 af 16. februar 2016.

§ 1. Loven finder anvendelse på kommunalt ejede vandselskaber omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Stk. 2. Ved virksomheder og forsyningsvirksomheder forstås i denne lov vandselskaber omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

§ 2. Kommuner registrerer modtagne uddelinger fra og vederlag ved afståelse af ejerandele i forsyningsvirksomheder, der er eller i perioden efter den 1. februar 2007 har været omfattet af § 1, medmindre uddelingen eller vederlaget er registreret eller samtidig registreres i medfør af § 37, stk. 1, eller § 37 a, stk. 1 eller 6, i lov om elforsyning eller § 23 l, stk. 1, eller § 23 m, stk. 1 eller 6, i lov om varmeforsyning.

Stk. 2. Kommuner registrerer modtagne uddelinger fra og vederlag ved afståelse af ejerandele i virksomheder, der direkte eller indirekte ejer eller i perioden efter den 1. februar 2007 har ejet ejerandele i forsyningsvirksomheder, der er eller i perioden efter den 1. februar 2007 har været omfattet af § 1, medmindre uddelingen eller vederlaget er registreret eller samtidig registreres i medfør af § 37, stk. 1, eller § 37 a, stk. 1 eller 6, i lov om elforsyning eller § 23 l, stk. 1, eller § 23 m, stk. 1 eller 6, i lov om varmeforsyning.

Stk. 3. Kommuner registrerer andre uddelinger fra og vederlag ved afståelse af ejerandele eller aktiviteter i forsyningsvirksomheder, der er eller i perioden efter den 1. februar 2007 har været omfattet af § 1, når modtageren af uddelingen eller vederlaget er en af kommunen direkte eller indirekte ejet virksomhed. Er den modtagende virksomhed kun delvis direkte eller indirekte ejet af kommunen, registrerer kommunen alene en forholdsmæssig andel af uddelingen eller vederlaget.

Stk. 4. Selskabsmæssige omstruktureringer er ikke omfattet af stk. 1-3, når de ejere, der direkte eller indirekte har ejerandele i de virksomheder, der berøres af den selskabsmæssige omstrukturering, ikke opnår andet vederlag i forbindelse hermed end direkte eller indirekte ejerandele i samme indbyrdes forhold i den virksomhed eller de virksomheder, der består efter den selskabsmæssige omstrukturering. Dette er dog betinget af, at virksomheden eller virksomhederne er omfattet af stk. 1-3.

Stk. 5. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om registreringsfri selskabsmæssige omstruktureringer efter stk. 4.

§ 3. Registreringen efter § 2 skal omfatte den dato, hvor uddelingen eller vederlaget er til rådighed for kommunen eller virksomheden (rådighedsdatoen), og beløbets størrelse.

Stk. 2. Ved afståelser omfattet af § 2, stk. 1-3, til en fond eller anden selvejende institution anses afståelsestidspunktet for rådighedsdato, og der skal efter § 2 registreres et vederlag, som mindst svarer til markedsværdien af de pågældende ejerandele.

§ 4. Kommuner indberetter senest den 1. februar hvert år de registreringer, som kommunen i det foregående kalenderår har foretaget efter §§ 2 og 3. Er der ikke foretaget uddelinger, afståelser eller omstruktureringer, afgiver kommunen erklæring herom. Klima-, energi- og forsyningsministeren udpeger den myndighed, der skal modtage og behandle indberetningerne (indberetningsmyndigheden).

Stk. 2. Indberetningen skal angive det samlede beløb, der er blevet til rådighed i det foregående kalenderår (rådighedsbeløbet), og skal ledsages af dokumentation for størrelsen af de registrerede uddelinger og vederlag og for de registrerede rådighedsdatoer. Endvidere skal indberetningen angive en beregnet forrentning af rådighedsbeløbet fra de enkelte rådighedsdatoer og frem til den 1. november i indberetningsåret. Rentesatsen fastsættes til Nationalbankens diskonto den 1. januar i indberetningsåret. Indberetningsmyndigheden kan forlange yderligere dokumentation, hvis de indberettede oplysninger er utilstrækkelige.

Stk. 3. Ved indberetningen efter stk. 1 af vederlag ved afståelser omfattet af § 2, stk. 1 eller 2, kan kommuner fratrække beløb, som i medfør af § 2, stk. 3, har ført eller samtidig fører til reduktion i kommunens statstilskud i henhold til § 6. Ved indberetningen efter stk. 1 af uddelinger omfattet af § 2, stk. 1 eller 2, kan en kommune fratrække beløb, som i medfør af § 2, stk. 3, har ført eller samtidig fører til reduktion i kommunens statstilskud i henhold til § 6, medmindre beløbet er registreret i medfør af § 7, 2. pkt. En kommune kan endvidere ved indberetningen efter stk. 1 fratrække et nettoprovenu og en indskudskapital, som Forsyningstilsynet har godkendt eller fastsat i medfør af § 35, stk. 5, i lov om naturgasforsyning, og som for nettoprovenuets vedkommende har ført eller samtidig fører til reduktion af kommunens statstilskud i henhold til § 35, stk. 6-8, i lov om naturgasforsyning.

§ 5. Indberetningsmyndigheden træffer afgørelse om, hvorvidt de indberettede rådighedsbeløb, rådighedsdatoer, den beregnede forrentning og eventuelle fradrag efter § 4, stk. 3, kan godkendes. Kan indberetningsmyndigheden ikke godkende disse, fastsætter myndigheden rådighedsbeløb, rådighedsdatoer, beregnet forrentning og størrelsen af eventuelle fradrag.

§ 6. Indberetningsmyndigheden giver senest den 1. maj hvert år Social- og Indenrigsministeriet2) meddelelse om de godkendte rådighedsbeløb inklusive beregnet forrentning og med eventuelle fradrag efter § 4, stk. 3. Social- og Indenrigsministeriet reducerer herefter kommunens statstilskud efter bestemmelsen i § 15 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Hvis det godkendte rådighedsbeløb overstiger kommunens bloktilskud i det første modregningsår, beregner Social- og Indenrigsministeriet en forrentning af restbeløbet fra den 1. november i indberetningsåret til den 1. juli i året efter indberetningsåret. Rentesatsen fastsættes til Nationalbankens diskonto den 1. januar i indberetningsåret.

§ 7. Forsyningsvirksomheder må kun deltage i tilknyttet virksomhed, når denne har nær tilknytning til forsyningsvirksomheden, og når den udøves på kommercielle vilkår i et selvstændigt selskab med begrænset ansvar, jf. § 18 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Midler anvendt i strid hermed betragtes som uddelinger efter § 2, stk. 3. Klima-, energi- og forsyningsministeren træffer afgørelse om, at forsyningsvirksomheden skal afstå eller afvikle deltagelsen i tilknyttet virksomhed, der ikke har nær tilknytning til forsyningsvirksomheden, og meddeler en frist herfor.

§ 8. (Ophævet)

§ 9. Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter regler om indberetning efter § 4 og om dokumentation og regnskabsføring for forhold omfattet af § 4 herunder om, at der skal indhentes erklæringer fra kommunens revisor eller en statsautoriseret revisor.

§ 10. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) undlader at registrere efter § 2,

2) undlader at indberette efter § 4,

3) anvender midler i strid med § 7 eller

4) undlader at efterkomme klima-, energi- og forsyningsministeren afgørelse om afståelse eller afvikling af deltagelse inden for den fastsatte frist herfor, jf. § 7.

Stk. 2. I regler, der udstedes i medfør af § 9, kan der fastsættes straf af bøde.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden m.v.

§ 11. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven gælder for afståelser og uddelinger, der finder sted den 1. februar 2007 eller senere.

Stk. 3. Lovens § 12 har virkning for udbetaling af statstilskud i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner fra og med tilskudsåret 2008.

§ 12. (Udelades)

§ 13. (Ophævet)

§ 14. (Ophævet)

§ 15. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 132 af 16. februar 2016 (Opfølgning på politisk forlig om en ny og forbedret regulering af den danske vandsektor)3) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 17

Stk.1. Loven træder i kraft den 1. marts 2016, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 13 og 25, og § 5, nr. 4-6. Ministeren kan herunder bestemme, at ændringerne træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 3. (Udelades)


Lov nr. 690 af 8. juni 2018 om Forsyningstilsynet4) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 14. Loven træder i kraft den 1. juli 2018, jf. dog stk. 2.

Stk. 2-3. (Udelades)

Energistyrelsen, den 23. august 2019

Martin Hansen

/ Marie Thorlacius-Ussing

Officielle noter

1) Ved kongelig resolution af 27. juni 2019 er betegnelsen Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet ændret til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

2) Ved kongelig resolution af 27. juni 2019 er Økonomi- og Indenrigsministeriet og Børne- og Socialministeriet blevet sammenlagt til et Social- og Indenrigsministerium.

3) Lovændringen vedrører lovens titel, § 1, § 2, stk. 5, § 7, 1. og 3. pkt., § 11 og §§ 13 og 14.

4) Lovændringen vedrører § 4, stk. 3, 3. pkt.