Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), som ændret ved bekendtgørelse nr. 902 af 27. juni 2017 og bekendtgørelse nr. 258 af 19. marts 2019, foretages følgende ændringer:

1. Titlen affattes således:

»Bekendtgørelse om bacheloruddannelser, akademiske overbygningsuddannelser og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen)«

2. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 3, stk. 4, § 8, stk. 1, 3 og 4, § 9, stk. 4, og § 34, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019, fastsættes:«

3. I § 1, stk. 1, ændres »Bachelor-« til: »Bacheloruddannelser, akademiske overbygningsuddannelser«.

4. I § 1, stk. 4, ændres »bachelor-« til: »bacheloruddannelser, akademiske overbygningsuddannelser«.

5. Efter § 2 indsættes:

»§ 2 a. Formålet med akademiske overbygningsuddannelser er at

1) udbygge den studerendes faglige viden og kunnen og øge de teoretiske og metodiske kvalifikationer og kompetencer samt selvstændigheden i forhold til bachelorniveauet og

2) give den studerende faglig fordybelse gennem anvendelse af videregående elementer i fagområdets eller fagområdernes discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode, der videreudvikler den studerendes kompetence til at bestride mere specialiserede erhvervsfunktioner samt til at deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde.«

6. I § 4, stk. 1, ændres »bachelor-« til: »bacheloruddannelser, akademiske overbygningsuddannelser«.

7. I § 5, stk. 1, ændres »Bachelor-« til: »Bacheloruddannelser, akademiske overbygningsuddannelser«.

8. I § 5, stk. 1, indsættes efter »jf. universitetsloven.«: »Den akademiske overbygningsuddannelse skal kunne gennemføres på 10 måneder ved studiestart i efterårssemesteret og 12 måneder ved studiestart i forårssemesteret.«

9. I § 5, stk. 2, ændres »bachelor-« til: »bacheloruddannelser, akademiske overbygningsuddannelser«.

10. I § 5, stk. 2, ændres »bacheloruddannelsen og senest skal have afsluttet kandidatuddannelsen« til: »uddannelsen«.

11. I § 5, stk. 2, indsættes efter »den enkelte uddannelse«: »(maksimal studietid).«

12. I § 7, stk. 1, ændres »bachelor- og kandidatuddannelsen« til: »uddannelsen«.

13. I § 9, stk. 1, indsættes efter »30 ECTS-point på en«: »akademisk overbygningsuddannelse eller en«.

14. I § 9, stk. 1, indsættes efter »fagelementer på«: »den akademiske overbygningsuddannelse eller«.

15. I § 9, stk. 2, indsættes efter »fagelementer på en«: »akademisk overbygningsuddannelse eller en«.

16. I § 9, stk. 2, ændres »kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)« til: »akademiske overbygningsuddannelser ved universiteterne og kandidatuddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner.«

17. I § 9, stk. 3, indsættes efter »tilmeldt på en«: »akademisk overbygningsuddannelse eller en«.

18. I § 11 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Adgang til en akademisk overbygningsuddannelse forudsætter en relevant akademisk bacheloruddannelse.«

Stk. 2-5 bliver herefter til stk. 3-6.

19. I § 11, stk. 2, nr. 1, der bliver stk. 3, nr. 1, indsættes efter »jf. stk. 1,«: »og hvilke relevante akademiske bacheloruddannelser, der giver adgang til optagelse på den akademiske overbygningsuddannelse, jf. stk. 2,«.

20. I § 11, stk. 2, nr. 2, der bliver stk. 3, nr. 2, ændres »kandidatuddannelsen« til: »en akademisk overbygningsuddannelse eller en kandidatuddannelse«.

21. I § 11, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes efter »for den enkelte«: »akademiske overbygningsuddannelse eller«.

22. I § 11, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »kandidatuddannelsen« til: »en akademisk overbygningsuddannelse eller en kandidatuddannelse«.

23. I § 12, stk. 1, indsættes efter »adgangskravene til«: »en akademisk overbygningsuddannelse eller en«.

24. I § 12, stk. 1, 2. pkt., ændres »kandidatuddannelse« til: »uddannelse«.

25. I § 12, stk. 1, 3. pkt., ændres »kandidatuddannelse« til: »uddannelse«.

26. I § 12, stk. 2, indsættes efter »adgangskravene til en«: »akademisk overbygningsuddannelse eller en«.

27. I § 12, stk. 2, indsættes efter »optagelse på«: »den akademiske overbygningsuddannelse eller«

28. I § 12, stk. 3, 1. pkt., ændres »studiestarten på kandidatuddannelsen«til: »studiestarten på uddannelsen«.

29. I § 12, stk. 3, 1. pkt., ændres »sideløbende med kandidatuddannelsens« til: »sideløbende med uddannelsens«.

30. I § 12, stk. 3, indsættes efter »kombination heraf.«: »Suppleringsforløbet på en akademisk overbygningsuddannelse skal dog være afsluttet senest ved udgangen af første semester.«

31. I § 12, stk. 3, 3. pkt., ændres »studiestarten på kandidatuddannelsen«til: »studiestarten på uddannelsen«.

32. Efter § 18 indsættes:

»§ 18 a Universitetet fastsætter adgangskrav til tilvalg, sidefag og kombinationsfag i studieordningen.

Stk. 2. Ansøgnings- og optagelsesprocedure, herunder frister fastsættes af universitetet. Informationen skal fremgå af universitetes hjemmeside.«

33. § 19 a ophæves.

34. Efter kapitel 4 indsættes:

»Kapitel 4 a

Akademiske overbygningsuddannelser

§ 19 a. Den akademiske overbygningsuddannelse er normeret til 60 ECTS-point.

§ 19 b. En akademisk overbygningsuddannelse giver ret til at anvende betegnelsen "AO" (akademisk overbygningsuddannelse) efterfulgt af den latinske betegnelse for den enkelte uddannelse, jf. bilag 2. Uddannelsens fagbetegnelse angives efterfølgende. Den tilsvarende engelsksprogede betegnelse er "Master of Arts (MA)" eller "Master of Science (MSc)" efterfulgt af fagbetegnelsen på engelsk som fastsat i bilag 2, medmindre der er fastsat en anden betegnelse i bilaget.

§ 19 c. Den akademiske overbygningsuddannelse skal være et afrundet forløb, der udbygger de kundskaber og den indsigt, som den studerende har erhvervet i bacheloruddannelsen.

Stk. 2. Universitetet tilrettelægger uddannelsesforløbet sådan, at den faglige sammenhæng og progression sikres. Uddannelsens modulopbygning, jf. § 6, skal sikre, at den studerende normalt kan vælge mellem kompetenceprofiler, der retter sig mod forskellige erhvervsfunktioner.

Stk. 3. Universitetet fastsætter følgende i studieordningen for den enkelte akademiske overbygningsuddannelse:

1) Konstituerende fagelementer for uddannelsens særlige faglige kompetence og identitet svarende til mindst 40 ECTS-point. Heri skal blandt andet være indeholdt et akademisk overbygningsprojekt på 15 ECTS-point.

2) Valgfag på mindst 10 ECTS-point.

Stk. 4. Det akademiske overbygningsprojekt skal dokumentere færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et fagligt afgrænset emne. Projektet kan udarbejdes på baggrund af et samarbejde mellem den studerende og en eller flere relevante aftagere. Projektet skal afslutte uddannelsen. Dog må den studerende mangle op til to fag for at have gennemført uddannelsen, efter at projektet er bestået.

Stk. 5. Universitetet godkender opgaveformuleringen for projektet og fastsætter samtidig hermed en afleveringsfrist for projektet og en plan for vejledning af den studerende. Projektet skal påbegyndes og afleveres inden for den tidsramme, der er fastsat herfor i studieordningen for den enkelte uddannelse, og som gælder for heltidsuddannelse.

Stk. 6. Hvis den studerende ikke afleverer projektet inden for den fastsatte frist, godkender universitetet en ændret opgaveformulering, der skal ligge inden for samme emneområde, og fastsætter samtidig hermed en ny afleveringsfrist på 2 måneder. Hvis den studerende ikke afleverer projektet inden for den nye frist, kan den studerende få et tredje prøveforsøg, jf. eksamensbekendtgørelsen, efter samme regler, som gælder for andet prøveforsøg.

Stk. 7. Reglerne i stk. 6 finder tilsvarende anvendelse for projekter, hvis den studerende ved bedømmelsen ikke opnår mindst karakteren 02, jf. karakterbekendtgørelsen. I særlige tilfælde kan universitetet dog bestemme, at den studerende skal skrive et nyt projekt med et nyt emne efter stk. 5.

§ 19 d. En akademisk overbygningsuddannelse kan indeholde projektorienterede forløb, eventuelt i tilknytning til områder uden for universitetet i Danmark eller i udlandet, jf. stk. 3. Et projektorienteret forløb indgår i uddannelsen som en integreret del af uddannelsens fag eller fagelementer og afsluttes med en prøve.

Stk. 2. Universitetet skal sikre, at den studerende under et projektorienteret forløb opnår målene for læringsudbyttet. Endvidere giver universitetet den studerende faglig vejledning som led i forløbet.

Stk. 3. Hvis et projektorienteret forløb foregår i tilknytning til områder uden for universitetet, skal forløbet på forhånd godkendes af universitetet. I universitetets godkendelse indgår, at forløbet er fagligt relevant for uddannelsen og kan tilrettelægges inden for uddannelsens normerede studietid.

Stk. 4. Den studerende må under et projektorienteret forløb i en offentlig eller privat virksomhed ikke indgå som arbejdskraft, herunder være underlagt virksomhedens instruktionsbeføjelse.

Stk. 5. Et projektorienteret forløb i udlandet kan være lønnet, hvis der i det pågældende land er krav om løn under sådanne forløb. Det projektorienterede forløb i udlandet skal opfylde samme krav som forløbet i Danmark.

Stk. 6. Universitetet fastsætter i studieordningen for uddannelsen nærmere regler om projektorienterede forløb.«

35. I § 27 indsættes efter »bacheloruddannelse«: », op til 15 ECTS-point på en akademisk overbygningsuddannelse«.

36. Efter § 29 indsættes:

»Uddannelser med undervisning i Grønland eller på Færøerne

§ 29 a. I særlige tilfælde kan et universitet indgå aftale om, at dele af undervisningen henlægges til Grønland eller Færøerne, hvis

1) universitetet vurderer, at uddannelsen vil få et højere fagligt kvalitetsniveau ved, at uddannelsen tilrettelægges med undervisning m.v. både i Danmark og i Grønland eller på Færøerne,

2) der ikke er en tilsvarende uddannelse i Grønland eller på Færøerne, hvor den danske uddannelse konkurrerer med eller erstatter en eksisterende national uddannelse,

3) universitetet har indgået en rammeaftale med det grønlandske selvstyre eller det færøske hjemmestyre om medfinansiering af ekstraudgifter af f.eks. undervisning og lokaler og om at stille egnede studieboliger til rådighed for de studerende under deres ophold, og

4) de studerende ikke pålægges unødvendige merudgifter som følge af den udlagte undervisning i form af f.eks. krav om betaling af studieafgift.

Stk. 2. Uddannelsens obligatoriske fag, herunder eventuel praktik, gennemføres i Grønland eller på Færøerne og må maksimalt udgøre halvdelen af uddannelsens fag eller fagelementer opgjort i ECTS-point.

§ 29 b. Uddannelser, der omfatter undervisning i Grønland eller på Færøerne, er underlagt de almindelige regler om akkreditering og godkendelse, jf. lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. Universitetet skal have indgået en rammeaftale, jf. § 29 b, stk. 1, nr. 3, inden universitetet ansøger om prækvalifikation og godkendelse af den nye uddannelse. Hvis endeligt tilsagn om medfinansiering ikke kan opnås på ansøgningstidspunktet, betinges godkendelsen af, at universitetet hurtigst muligt herefter opnår et endeligt tilsagn.

§ 29 c. Universitetet er ansvarlig for, at den samlede uddannelse følger de regler, der gælder for danske uddannelser, der fuldt ud gennemføres i Danmark. Dette omfatter f.eks. tilrettelæggelse af undervisningen, prøver og anden bedømmelse samt muligheden for at indgive klage.

Stk. 2. Universitetet er forpligtet til at orientere ansøgere om, at dele af uddannelsen gennemføres i Grønland eller på Færøerne, og om de vilkår, der gælder for uddannelsen. Denne information skal fremgå af optagelsesportalen www.optagelse.dk.«

37. I § 30, stk. 1, ændres »bachelor- og kandidatuddannelser« til: »bacheloruddannelser, akademiske overbygningsuddannelser og kandidatuddannelser«.

38. I § 30, stk. 1, indsættes efter »adgangskrav til«: »akademiske overbygningsuddannelser samt«.

39. I § 30, stk. 2, ændres »bachelor- og kandidatuddannelser« til: »bacheloruddannelser, akademiske overbygningsuddannelser og kandidatuddannelser«.

40. I § 30, stk. 2, indsættes efter »valg af«: »akademisk overbygningsuddannelse og«

41. § 33, stk. 2, nr. 14, affattes således:

»14) Eventuelle adgangskrav til tilvalg og kombinationsfag, jf. § 18 a.«

42. I § 33 indsættes som nyt stk. 3:

»Stk. 3. Studieordningen for den akademiske overbygningsuddannelse skal indeholde:

1) Adgangskrav.

2) Uddannelsens betegnelse på latin/dansk og engelsk.

3) Normering angivet i ECTS-point.

4) Faglig profil, der beskriver,

a) uddannelsens formål,

b) uddannelsens fag og

c) uddannelsens mål for læringsudbytte.

5) Regler om moduler, fagelementer og valgfag, herunder

a) læringsudbytte i form af viden, færdigheder og kompetencer,

b) omfang angivet i ECTS-point,

c) undervisnings- og arbejdsformer,

d) tidsmæssig placering og

e) forudsætninger for deltagelse.

6) Regler om udvælgelseskriterier til valgfag.

7) Regler om skriftlige opgaver, herunder det akademiske overbygningsprojekt.

8) Regler om merit og forhåndsmerit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller i udlandet.

9) Regler om praktik.

10) Eventuelle regler om projektorienterede forløb, herunder dets omfang i ECTS-point og mål for læringsudbytte.

11) Eventuelle regler om udlagt undervisning.

12) Eventuelle regler for, hvornår den studerende senest skal have afsluttet uddannelsen efter at være påbegyndt denne (maksimal studietid).

13) Eventuelle krav om læsning på fremmedsprog og angivelse af, hvilket kendskab til fremmedsproget eller fremmedsprogene dette forudsætter.«

Stk. 4-8 bliver herefter til stk. 5-9.

43. I § 35 indsættes efter »kandidatuddannelser«: »eller bachelor- og akademiske overbygningsuddannelser«.

44. § 37, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Et akademisk overbygningsprojekt eller et kandidatspeciale kan ikke meritoverføres til en anden akademisk overbygningsuddannelse eller kandidatuddanelse, hvis projektet eller specialet allerede danner grundlag for en betegnelse i en akademisk overbygningsuddannelse eller en kandidatuddannelse.«

45. I § 40 a indsættes efter »§ 19«: », § 19 d«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2019.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 26. august 2019

Ane Halsboe-Jørgensen

/ Charlotte Løchte