Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen), som ændret ved bekendtgørelse nr. 1503 af 28. november 2017 og bekendtgørelse nr. 1080 af 28. august 2018, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 8, stk. 1, 3 og 5, og § 34, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019, fastsættes:«

2. I § 1, stk. 1, ændres »bachelor-« til: »bacheloruddannelser, akademiske overbygningsuddannelser«.

3. I § 1, stk. 3, ændres »bachelor-« til: »bacheloruddannelser, akademiske overbygningsuddannelser«, »studiestartsprøve på bacheloruddannelsen« ændres til: »studiestartsprøven« og »bachelor- og kandidatuddannelser« ændres til: »uddannelser«.

4. I § 4, stk. 1, udgår »(bachelorprojekt, kandidatspeciale og masterprojekt)«.

5. I § 14, stk. 1, 1. pkt., ændres »bachelor- og kandidatuddannelsens« til: »uddannelsens« og »bachelor- og kandidatuddannelser« ændres til: »bacheloruddannelser, akademiske overbygningsuddannelser og kandidatuddannelser«.

6. Overskriften før § 16 affattes således:

»Studiestartsprøve«

7. I § 16, stk. 1, udgår »på en bacheloruddannelse« og », jf. bacheloradgangsbekendtgørelsen«.

8. § 16, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Universitetet fastsætter eventuelle regler om studiestartsprøven i studieordningen, herunder prøvens form, indhold og tidsmæssige placering.«

9. I § 20, stk. 1, ændres »på bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen« til: »bacheloruddannelser, akademiske overbygningsuddannelser og kandidatuddannelser«.

10. I § 22, stk. 4, indsættes efter »bachelorprojekt,«: »akademisk overbygningsprojekt,«.

11. I § 25, stk. 1, indsættes efter »Bachelorprojekt,«: »akademisk overbygningsprojekt,«.

12. I § 26, stk. 1, indsættes efter »bachelorprojekt,«: »akademisk overbygningsprojekt,«.

13. § 26, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Bachelorprojekt, akademisk overbygningsprojekt, kandidatspeciale og masterprojekt skal forsynes med et resume på et fremmedsprog. Resumeet kan skrives på dansk, hvis opgaven er skrevet på et fremmedsprog, bortset fra norsk eller svensk. I studieordningen fastsættes, hvorledes resumeet indgår i den samlede bedømmelse, og hvilke sprog resumeet kan eller skal skrives på.«

14. I § 28, stk. 3, indsættes efter »bachelorprojekt,«: »akademisk overbygningsprojekt,«.

15. I § 29, nr. 7, udgår »på bacheloruddannelsen«.

16. I § 31, stk. 2, nr. 5, indsættes efter »grundlag for«: »den akademiske overbygningsuddannelse eller«.

17. I § 31, stk. 6, ændres »studiestartsprøve på bacheloruddannelsen« til: »studiestartsprøven«.

18. I § 49, stk. 2, ændres »bachelor-« til: »bacheloruddannelser, akademiske overbygningsuddannelser«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2019.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 26. august 2019

Ane Halsboe-Jørgensen

/ Charlotte Løchte