Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1517 af 16. december 2013 om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen) foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 18 a, stk. 3, og § 34, sk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019, fastsættes:«

2. Overalt i bekendtgørelsen ændres »Styrelsen for Videregående Uddannelser« til: »Styrelsen for Forskning og Uddannelse«.

3. I § 1 ændres »bachelor- og kandidatuddannelse samt masteruddannelse« til: »bacheloruddannelser, akademiske overbygningsuddannelser og kandidatuddannelser samt masteruddannelser«.

4. I § 2 affattes således:

»§ 2. I henhold til reglerne i bekendtgørelse om bacheloruddannelser, akademiske overbygningsuddannelser og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) kan universitetet træffe afgørelse om, at

1) allerede beståede uddannelseselementer fra en anden dansk uddannelse på samme niveau kan erstatte dele af den universitetsuddannelse, som den studerende har søgt optagelse på, er optaget på eller er indskrevet ved (merit for danske studieelementer),

2) allerede beståede uddannelseselementer fra en udenlandsk uddannelse på samme niveau kan erstatte dele af den universitetsuddannelse, som den studerende har søgt optagelse på, er optaget på eller er indskrevet ved (merit for udenlandske uddannelseselementer), og

3) planlagte beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau kan erstatte dele af den universitetsuddannelse, som den studerende er optaget på og indskrevet ved (forhåndsmerit).«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2019.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 26. august 2019

Ane Halsboe-Jørgensen

/ Charlotte Løchte