Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og retsvirkning
Kapitel 2 Anvendelsesområde
Kapitel 3 Udlæg og tilbageførsel af sommerhusområder
Kapitel 4 Generelle vilkår og bortfald af planlægningsmulighed
Kapitel 5 Orientering af lodsejere, lokal offentliggørelse og tilretning af kommuneplan
Kapitel 6 Assens Kommune
Kapitel 7 Faxe Kommune
Kapitel 8 Faaborg-Midtfyn Kommune
Kapitel 9 Hedensted Kommune
Kapitel 10 Hjørring Kommune
Kapitel 11 Jammerbugt Kommune
Kapitel 12 Lemvig Kommune
Kapitel 13 Lolland Kommune
Kapitel 14 Mariagerfjord Kommune
Kapitel 15 Nordfyns Kommune
Kapitel 16 Odder Kommune
Kapitel 17 Ringkøbing-Skjern Kommune
Kapitel 18 Stevns Kommune
Kapitel 19 Syddjurs Kommune
Kapitel 20 Sønderborg Kommune
Kapitel 21 Varde Kommune
Kapitel 22 Vordingborg Kommune
Kapitel 23 Ærø Kommune
Kapitel 24 Aabenraa Kommune
Kapitel 25 Aalborg Kommune
Kapitel 26 Ikrafttræden
Bilag 1 Kortbilag A1
Bilag 2 Kortbilag A2
Bilag 3 Kortbilag B
Bilag 4 Kortbilag C1
Bilag 5 Kortbilag C2
Bilag 6 Kortbilag D1
Bilag 7 Kortbilag D2
Bilag 8 Kortbilag D3
Bilag 9 Kortbilag E1
Bilag 10 Kortbilag E2
Bilag 11 Kortbilag E3
Bilag 12 Kortbilag E4
Bilag 13 Kortbilag F
Bilag 14 Kortbilag G1
Bilag 15 Kortbilag G1
Bilag 16 Kortbilag G3
Bilag 17 Kortbilag G4
Bilag 18 Kortbilag G5
Bilag 19 Kortbilag G6
Bilag 20 Kortbilag H1
Bilag 21 Kortbilag H2
Bilag 22 Kortbilag H3
Bilag 23 Kortbilag I
Bilag 24 Kortbilag J1
Bilag 25 Kortbilag J2
Bilag 26 Kortbilag J3
Bilag 27 Kortbilag K1
Bilag 28 Kortbilag K2
Bilag 29 Kortbilag K3
Bilag 30 Kortbilag K4
Bilag 31 Kortbilag L1
Bilag 32 Kortbilag L2
Bilag 33 Kortbilag L3
Bilag 34 Kortbilag L4
Bilag 35 Kortbilag L5
Bilag 36 Kortbilag M4
Bilag 37 Kortbilag N1
Bilag 38 Kortbilag N2
Bilag 39 Kortbilag N3
Bilag 40 Kortbilag N4
Bilag 41 Kortbilag N5
Bilag 42 Kortbilag N6
Bilag 43 Kortbilag N7
Bilag 44 Kortbilag N8
Bilag 45 Kortbilag N9
Bilag 46 Kortbilag N10
Bilag 47 Kortbilag N11
Bilag 48 Kortbilag N12
Bilag 49 Kortbilag N13
Bilag 50 Kortbilag N14
Bilag 51 Kortbilag N15
Bilag 52 Kortbilag N16
Bilag 53 Kortbilag N17
Bilag 54 Kortbilag N18
Bilag 55 Kortbilag N19
Bilag 56 Kortbilag N20
Bilag 57 Kortbilag N21
Bilag 58 Kortbilag N22
Bilag 59 Kortbilag N23
Bilag 60 Kortbilag N24
Bilag 61 Kortbilag N25
Bilag 62 Kortbilag O1
Bilag 63 Kortbilag O2
Bilag 64 Kortbilag P
Bilag 65 Kortbilag Q1
Bilag 66 Kortbilag Q2
Bilag 67 Kortbilag R1
Bilag 68 Kortbilag R2
Bilag 69 Kortbilag S1
Bilag 70 Kortbilag S2
Bilag 71 Kortbilag T1
Bilag 72 Kortbilag T2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen

I medfør af § 3, stk. 1 og 2, og § 5 b, stk. 4 og 8, i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018, fastsættes:

Kapitel 1

Formål og retsvirkning

§ 1. Bekendtgørelsens formål er at muliggøre udlæg og omplacering af nærmere angivne sommerhusområder i kystnærhedszonen uanset lovens § 5 b, stk. 1, nr. 3.

§ 2. Bekendtgørelsens bestemmelser om udlæg og tilbageførsel af sommerhusområder og vilkår herfor har retsvirkning som kommuneplaner.

Stk. 2. Betingede udlæg af sommerhusområder, jf. § 4, stk. 2, finder først anvendelse og har retsvirkning som kommuneplan, når de angivne tilknyttede sommerhusområder er tilbageført til landzone.

Kapitel 2

Anvendelsesområde

§ 3. Bekendtgørelsen gælder for områder beliggende i kystnærhedszonen i følgende 20 kommuner:

1) Assens Kommune, jf. kapitel 6 og kortbilag A1-A2.

2) Faxe Kommune, jf. kapitel 7 og kortbilag B.

3) Faaborg-Midtfyn Kommune, jf. kapitel 8 og kortbilag C1-C2.

4) Hedensted Kommune, jf. kapitel 9 og kortbilag D1-D3.

5) Hjørring Kommune, jf. kapitel 10 og kortbilag E1-E4.

6) Jammerbugt Kommune, jf. kapitel 11 og kortbilag F.

7) Lemvig Kommune, jf. kapitel 12 og kortbilag G1-G6.

8) Lolland Kommune, jf. kapitel 13 og kortbilag H1-H3.

9) Mariagerfjord Kommune, jf. kapitel 14 og kortbilag I.

10) Nordfyns Kommune, jf. kapitel 15 og kortbilag J1-J3.

11) Odder Kommune, jf. kapitel 16 og kortbilag K1-K4.

12) Ringkøbing-Skjern Kommune, jf. kapitel 17 og kortbilag L1-L5.

13) Stevns Kommune, jf. kapitel 18 og kortbilag M.

14) Syddjurs Kommune, jf. kapitel 19 og kortbilag N1-N25.

15) Sønderborg Kommune, jf. kapitel 20 og kortbilag O1-O2.

16) Varde Kommune, jf. kapitel 21 og kortbilag P.

17) Vordingborg Kommune, jf. kapitel 22 og kortbilag Q1-Q2.

18) Ærø Kommune, jf. kapitel 23 og kortbilag R1-R2.

19) Aabenraa Kommune, jf. kapitel 24 og kortbilag S1-S2.

20) Aalborg Kommune, jf. kapitel 25 og kortbilag T1-T2.

Kapitel 3

Udlæg og tilbageførsel af sommerhusområder

§ 4. Kommunalbestyrelsen kan i overensstemmelse med bestemmelser i denne bekendtgørelse overføre nærmere angivne områder, jf. kapitel 6-25, i kystnærhedszonen til sommerhusområde ved lokalplan, idet også vedtagelse af tillæg til kommuneplanen kan være nødvendig, herunder for at fastsætte rammer for indholdet af lokalplanen efter lovens almindelige regler.

Stk. 2. Overførsel til sommerhusområde efter stk. 1 kan være betinget af, at kommunalbestyrelsen har tilbageført nærmere angivne arealer i sommerhusområde til landzone, jf. § 5, stk. 2. Herunder kan overførsel være betinget af, at kommunalbestyrelsen har tilbageført samtlige arealer, som kommunalbestyrelsen ifølge bekendtgørelsen skal tilbageføre til landzone.

§ 5. Nærmere angivne landzonearealer, der i kommuneplanen er udlagt som sommerhusområde, jf. kapitel 6-25, udtages af kommuneplanen med bekendtgørelsens ikrafttræden. Kommunalbestyrelsen kan herefter ikke længere overføre disse arealer til sommerhusområde ved lokalplan efter lovens almindelige regler.

Stk. 2. Nærmere angivne arealer i sommerhusområde, jf. kapitel 6-25, skal kommunalbestyrelsen tilbageføre til landzone efter lovens almindelige regler.

§ 6. Erhvervsstyrelsen kan efter ansøgning fra kommunalbestyrelsen dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser om, at kommunalbestyrelsen skal tilbageføre nærmere angivne arealer til landzone, svarende til et antal grunde. Erhvervsstyrelsen skal ved dispensation i medfør af 1. pkt. reducere det maksimale antal grunde, der kan udstykkes i de udlagte sommerhusområder i kommunen, med samme antal grunde.

Kapitel 4

Generelle vilkår og bortfald af planlægningsmulighed

§ 7. Kommunalbestyrelsen skal ved kommune- og lokalplanlægning for nye sommerhusområder i medfør af § 4, stk. 1, inddrage hensyn til natur- og landskabsinteresser samt væsentlige nationale interesser og i relevant omfang fastlægge, hvorledes der sikres overensstemmelse mellem planlægningen og varetagelsen af disse hensyn.

Stk. 2. Offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges, således at både borgere og turister også fremadrettet kan have glæde af de åbne kyster i tilknytning til de nye sommerhusområder.

§ 8. Muligheden for at overføre områder til sommerhusområde efter § 4 gælder i op til 8 år fra bekendtgørelsens ikrafttræden. Lokalplan om overførsel til sommerhusområde skal være endeligt vedtaget og offentliggjort inden denne frist.

Kapitel 5

Orientering af lodsejere, lokal offentliggørelse og tilretning af kommuneplan

§ 9. Kommunalbestyrelsen skal orientere de grundejere, hvis ejendomme er omfattet af bekendtgørelsen, og efter kommunalbestyrelsens nærmere vurdering foretage lokal offentliggørelse af bekendtgørelsen og oplyse om den forventede proces for planlægningen i kommunen.

§ 10. Kommunalbestyrelsen skal ved førstkommende nye eller reviderede kommuneplan tilrette kommuneplanen for at bringe den i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen skal i kommuneplanen udtage eventuelle sommerhusområder, der er udlagt med bekendtgørelsen, men som i medfør af § 8 ikke længere kan overføres til sommerhusområde.

§ 11. Bekendtgørelsen er ikke til hinder for, at erhvervsministeren for de omfattede områder kan anvende beføjelser om landsplanlægning efter planlovens § 3 og er ikke til hinder for, at myndigheder kan fremsætte indsigelse mod planforslag for områderne efter planlovens §§ 29, 29 a, 29 b eller 29 c.

Kapitel 6

Assens Kommune

§ 12. Et område på ca. 0,3 ha ved Løgismose Camping, som vist på kortbilag A1 (Løgismose Camping), udlægges til sommerhusformål.

Stk. 2. Der må udstykkes op til 2 sommerhusgrunde inden for området.

§ 13. Et område på ca. 2,6 ha ved Å, som vist på kortbilag A2 (Å), udlægges til sommerhusformål.

Stk. 2. Der må udstykkes op til 12 sommerhusgrunde inden for området.

Kapitel 7

Faxe Kommune

§ 14. Et område på ca. 4,3 ha ved Strandhoved, som vist på kortbilag B (Strandhoved), udlægges til sommerhusformål.

Stk. 2. Der må udstykkes op til 22 sommerhusgrunde inden for området.

Kapitel 8

Faaborg-Midtfyn Kommune

§ 15. Et område på ca. 3,9 ha ved Klintholm, som vist på kortbilag C1 (Klintholm), udlægges til sommerhusformål.

Stk. 2. Der må udstykkes op til 32 sommerhusgrunde inden for området.

§ 16. Et område på ca. 1,5 ha ved Nab, som vist på kortbilag C2 (Nab A), udlægges til sommerhusformål.

Stk. 2. Der må udstykkes op til 8 sommerhusgrunde inden for området.

Kapitel 9

Hedensted Kommune

§ 17. Et område på ca. 30,1 ha ved As Vig, som vist på kortbilag D1 (As Vig), udlægges til sommerhusformål, jf. dog stk. 5.

Stk. 2. Der må udstykkes op til 94 sommerhusgrunde inden for området.

Stk. 3. Der skal i forbindelse med planlægningen for sommerhusområdet udlægges et areal på mindst 4 % af det udlagte sommerhusområde som et eller flere offentligt tilgængelige grønne arealer med rekreative og naturmæssige værdier.

Stk. 4. Der skal ved planlægningen for sommerhusområdet udlægges en offentlig tilgængelig grøn sti gennem sommerhusområdet.

Stk. 5. Stk. 1-4 finder først anvendelse, når kommunalbestyrelsen har truffet endelig beslutning om tilbageførsel til landzone for området Snaptun, jf. § 19.

§ 18. Et område på ca. 14,3 ha ved Dykær, som vist på kortbilag D2 (Dykær), udlægges til sommerhusformål, jf. dog stk. 5.

Stk. 2. Der må udstykkes op til 100 sommerhusgrunde inden for området.

Stk. 3. Der skal i forbindelse med planlægningen for sommerhusområdet udlægges et areal på mindst 4 % af det udlagte sommerhusområde som et eller flere offentligt tilgængelige grønne arealer med rekreative og naturmæssige værdier.

Stk. 4. Der skal ved planlægningen for sommerhusområdet udlægges en offentlig tilgængelig grøn sti gennem sommerhusområdet.

Stk. 5. Stk. 1-4 finder først anvendelse, når kommunalbestyrelsen har truffet endelig beslutning om tilbageførsel til landzone for området Snaptun, jf. § 19.

§ 19. Et sommerhusområde på ca. 3,3 ha ved Snaptun, som vist på kortbilag D3 (Snaptun), skal kommunalbestyrelsen tilbageføre til landzone efter planlovens almindelige regler.

Kapitel 10

Hjørring Kommune

§ 20. Et område på ca. 3 ha ved Furreby Kirkevej ved Løkken, som vist på kortbilag E1 (Furreby Kirkevej), udlægges til sommerhusformål, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Der må udstykkes op til 9 sommerhusgrunde inden for området.

Stk. 3. Stk. 1-2 finder først anvendelse, når kommunalbestyrelsen har truffet endelig beslutning om tilbageførsel til landzone for området Skiveren, jf. § 23.

§ 21. Et område på ca. 1,3 ha ved Hotel Strandlyst, som vist på kortbilag E2 (Hotel Strandlyst), udlægges til sommerhusformål, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Der må omdannes op til 16 eksisterende hotellejligheder til et tilsvarende antal ferielejligheder i den eksisterende bebyggelse. Der må desuden udstykkes op til 4 sommerhusgrunde inden for området.

Stk. 3. Stk. 1-2 finder først anvendelse, når kommunalbestyrelsen har truffet endelig beslutning om tilbageførsel til landzone for området Skiveren, jf. § 23.

§ 22. Et område på ca. 1 ha ved Lyngby Mølle Feriecenter, som vist på kortbilag E3 (Lyngby Mølle Feriecenter), udlægges til sommerhusformål, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Der må omdannes op til 50 eksisterende hotellejligheder til et tilsvarende antal ferielejligheder i det eksisterende feriecenter.

Stk. 3. Stk. 1-2 finder først anvendelse, når kommunalbestyrelsen har truffet endelig beslutning om tilbageførsel til landzone for området Skiveren, jf. § 23.

§ 23. Et sommerhusområde på ca. 16,2 ha ved Skiveren som vist på kortbilag E4 (Skiveren), skal kommunalbestyrelsen tilbageføre til landzone efter planlovens almindelige regler.

Kapitel 11

Jammerbugt Kommune

§ 24. Et område på ca. 7,4 ha ved Guldager Camping, som vist på kortbilag F (Guldager Camping), udlægges til sommerhusformål.

Stk. 2. Der må udstykkes op til 29 sommerhusgrunde inden for området.

Kapitel 12

Lemvig Kommune

§ 25. Et område på ca. 11,7 ha ved Gjellerodde, som vist på kortbilag G1 (Gjellerodde Vest), udlægges til sommerhusformål, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Der må udstykkes op til 80 sommerhusgrunde inden for området.

Stk. 3. Stk. 1-2 finder først anvendelse, når kommunalbestyrelsen har truffet endelig beslutning om tilbageførsel til landzone for samtlige områder, som kommunalbestyrelsen skal tilbageføre, jf. §§ 28-30.

§ 26. Et område på ca. 9,3 ha ved Løkkevej, som vist på kortbilag G2 (Løkkevej Øst), udlægges til sommerhusformål, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Der må udstykkes op til 60 sommerhusgrunde inden for området.

Stk. 3. Stk. 1-2 finder først anvendelse, når kommunalbestyrelsen har truffet endelig beslutning om tilbageførsel til landzone for samtlige områder, som kommunalbestyrelsen skal tilbageføre, jf. §§ 28-30.

§ 27. Et område på ca. 1,1 ha ved Vejlby Midt, som vist på kortbilag G3 (Vejlby Midt), udlægges til sommerhusformål, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Der må udstykkes op til 6 sommerhusgrunde inden for området.

Stk. 3. Stk. 1-2 finder først anvendelse, når kommunalbestyrelsen har truffet endelig beslutning om tilbageførsel til landzone for samtlige områder, som kommunalbestyrelsen skal tilbageføre, jf. §§ 28-30.

§ 28. Et sommerhusområde på ca. 12,3 ha ved Ferring Strand, som vist på kortbilag G4 (Ferring Strand), skal kommunalbestyrelsen tilbageføre til landzone efter planlovens almindelige regler.

§ 29. Et sommerhusområde på ca. 6,2 ha ved Harpøt Bæk, som vist på kortbilag G5 (Harpøt Bæk), skal kommunalbestyrelsen tilbageføre til landzone efter planlovens almindelige regler.

§ 30. Et sommerhusområde på ca. 6 ha ved Vejlby Klit, som vist på kortbilag G6 (Vejlby Klit), skal kommunalbestyrelsen tilbageføre til landzone efter planlovens almindelige regler.

Kapitel 13

Lolland Kommune

§ 31. Et område på ca. 36,2 ha ved Dannemare Strand, som vist på kortbilag H1 (Dannemare Strand), udlægges til sommerhusformål.

Stk. 2. Der må udstykkes op til 126 sommerhusgrunde inden for området.

Stk. 3. Der skal i forbindelse med planlægningen for sommerhusområdet udlægges et areal på mindst 4 % af det udlagte sommerhusområde som et eller flere offentligt tilgængelige grønne arealer med rekreative og naturmæssige værdier.

Stk. 4. Der skal ved planlægningen for sommerhusområdet udlægges en offentlig tilgængelig grøn sti gennem sommerhusområdet.

Stk. 5. Der kan ikke udstykkes sommerhusgrunde på arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, som vist på kortbilag H1.

§ 32. Et område på ca. 12,1 ha ved Kramnitse, som vist på kortbilag H2 (Kramnitse Øst), udlægges til sommerhusformål.

Stk. 2. Der må udstykkes op til 42 sommerhusgrunde inden for området.

Stk. 3. Der skal i forbindelse med planlægningen for sommerhusområdet udlægges et areal på mindst 4 % af det udlagte sommerhusområde som et eller flere offentligt tilgængelige grønne arealer med rekreative og naturmæssige værdier.

Stk. 4. Der skal ved planlægningen for sommerhusområdet udlægges en offentlig tilgængelig grøn sti gennem sommerhusområdet.

Stk. 5. Der kan ikke udstykkes sommerhusgrunde på arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, som vist på kortbilag H2.

§ 33. Et i kommuneplanen udlagt sommerhusområde på ca. 48,4 ha ved Maglehøj Strand, som vist på kortbilag H3 (Maglehøj), udtages af kommuneplanen.

Kapitel 14

Mariagerfjord Kommune

§ 34. Et område på ca. 2,8 ha ved Øster Hurup, som vist på kortbilag I (Øster Hurup Vest), udlægges til sommerhusformål.

Stk. 2. Der må udstykkes op til 15 sommerhusgrunde inden for området.

Kapitel 15

Nordfyns Kommune

§ 35. Et område på ca. 8,5 ha ved Gravemaen, som vist på kortbilag J1 (Gravemaen), udlægges til sommerhusformål.

Stk. 2. Der må udstykkes op til 45 sommerhusgrunde inden for området.

§ 36. Et område på ca. 8,5 ha ved Strandgyden i Skåstrup, som vist på kortbilag J2 (Strandgyden), udlægges til sommerhusformål.

Stk. 2. Der må udstykkes op til 30 sommerhusgrunde inden for området.

Stk. 3. Der kan ikke udstykkes sommerhusgrunde på arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, som vist på kortbilag J2.

§ 37. Et område på ca. 3,9 ha ved Strandvejen i Hasmark, som vist på kortbilag J3 (Strandvejen), udlægges til sommerhusformål.

Stk. 2. Der må udstykkes op til 22 sommerhusgrunde inden for området.

Kapitel 16

Odder Kommune

§ 38. Et område på ca. 0,6 ha ved Rude Strand, som vist på kortbilag K1 (Rude Strand), udlægges til sommerhusformål, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Der må udstykkes op til 3 sommerhusgrunde inden for området.

Stk. 3. Der kan ikke udstykkes sommerhusgrunde på arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, som vist på kortbilag K1.

Stk. 4. Stk. 1-3 finder først anvendelse, når kommunalbestyrelsen har truffet endelig beslutning om tilbageførsel til landzone for området Amstrup, jf. § 40.

§ 39. Et område på ca. 16,1 ha ved Saksild Strand, som vist på kortbilag K2 (Saksild Strand), udlægges til sommerhusformål, jf. dog stk. 5.

Stk. 2. Der må udstykkes op til 69 sommerhusgrunde inden for området.

Stk. 3. Der skal i forbindelse med planlægningen for sommerhusområdet udlægges et areal på mindst 4 % af det udlagte sommerhusområde som et eller flere offentligt tilgængelige grønne arealer med rekreative og naturmæssige værdier.

Stk. 4. Der skal ved planlægningen for sommerhusområdet udlægges en offentlig tilgængelig grøn sti gennem sommerhusområdet.

Stk. 5. Stk. 1-4 finder først anvendelse, når kommunalbestyrelsen har truffet endelig beslutning om tilbageførsel til landzone for området Amstrup, jf. § 40.

§ 40. Et sommerhusområde på ca. 10,4 ha ved Amstrup, som vist på kortbilag K3 (Amstrup), skal kommunalbestyrelsen tilbageføre efter planlovens almindelige regler.

§ 41. Et i kommuneplanen udlagt sommerhusområde på ca. 4,8 ha ved Saksild Strand, som vist på kortbilag K4 (Saksild), udtages af kommuneplanen, jf. også § 85.

Kapitel 17

Ringkøbing-Skjern Kommune

§ 42. Et område på ca. 69,1 ha ved Søndervig Feriepark, som vist på kortbilag L1 (Søndervig Feriepark), udlægges til sommerhusformål, jf. dog stk. 6.

Stk. 2. Der må planlægges for og udstykkes i alt op til 483 sommerhusgrunde inden for området.

Stk. 3. Der skal i forbindelse med planlægningen for sommerhusområdet udlægges et areal på mindst 4 % af det udlagte sommerhusområde som et eller flere offentligt tilgængelige grønne arealer med rekreative og naturmæssige værdier.

Stk. 4. Der skal ved planlægningen for sommerhusområdet udlægges en offentlig tilgængelig grøn sti gennem sommerhusområdet.

Stk. 5. Der kan ikke udstykkes sommerhusgrunde på arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 samt på strandbeskyttede arealer, som vist på kortbilag L1.

Stk. 6. Stk. 1-5 finder først anvendelse, når kommunalbestyrelsen har truffet endelig beslutning om tilbageførsel til landzone for området Vedersø Klit, jf. § 46.

§ 43. Et i kommuneplanen udlagt sommerhusområde på ca. 24,4 ha ved Bork Havn, som vist på kortbilag L2 (Bork Havn), udtages af kommuneplanen, jf. også § 86.

§ 44. Et i kommuneplanen udlagt sommerhusområde på ca. 4,1 ha ved Skaven, som vist på kortbilag L3 (Skaven), udtages af kommuneplanen, jf. også § 86.

§ 45. Et i kommuneplanen udlagt sommerhusområde på ca. 2,3 ha ved Stauning Strand, som vist på kortbilag L4 (Stauning Strand), udtages af kommuneplanen, jf. også § 86.

§ 46. Et sommerhusområde på ca. 34,6 ha ved Vedersø Klit, som vist på kortbilag L5 (Vedersø Klit), skal kommunalbestyrelsen tilbageføre til landzone efter planlovens almindelige regler.

Kapitel 18

Stevns Kommune

§ 47. Et område på ca. 3 ha ved Skovbo, som vist på kortbilag M (4 S5 Skovbo), udlægges til sommerhusformål.

Stk. 2. Der må udstykkes op til 18 sommerhusgrunde inden for området.

Kapitel 19

Syddjurs Kommune

§ 48. Et område på ca. 5 ha ved Begtrup Vig, som vist på kortbilag N1 (Begtrup Vig), udlægges til sommerhusformål, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Der må udstykkes op til 40 sommerhusgrunde inden for området.

Stk. 3. Stk. 1-2 finder først anvendelse, når kommunalbestyrelsen har truffet endelig beslutning om tilbageførsel af områder til landzone som fastsat i §§ 57, 59, 61-63, 65-67 og 69.

§ 49. Et område på ca. 16,7 ha ved Dråby Strand, som vist på kortbilag N2 (Dråby Strand), udlægges til sommerhusformål, jf. dog stk. 5.

Stk. 2. Der må udstykkes op til 139 sommerhusgrunde inden for området.

Stk. 3. Der skal i forbindelse med planlægningen for sommerhusområdet udlægges et areal på mindst 4 % af det udlagte sommerhusområde som et eller flere offentligt tilgængelige grønne arealer med rekreative og naturmæssige værdier.

Stk. 4. Der skal ved planlægningen for sommerhusområdet udlægges en offentlig tilgængelig grøn sti gennem sommerhusområdet.

Stk. 5. Stk. 1-4 finder først anvendelse, når kommunalbestyrelsen har truffet endelig beslutning om tilbageførsel af områder til landzone som fastsat i §§ 54, 56-67, 69, 70 og 72.

§ 50. Et område på ca. 9,3 ha ved Handrup, som vist på kortbilag N3 (Handrup), udlægges til sommerhusformål, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Der må udstykkes op til 76 sommerhusgrunde inden for området.

Stk. 3. Stk. 1-2 finder først anvendelse, når kommunalbestyrelsen har truffet endelig beslutning om tilbageførsel af områder til landzone som fastsat i §§ 57, 59, 61-63, 65-67 og 69.

§ 51. Et område på ca. 2,9 ha ved Holme, som vist på kortbilag N4 (Holme), udlægges til sommerhusformål, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Der må udstykkes op til 23 sommerhusgrunde inden for området.

Stk. 3. Stk. 1-2 finder først anvendelse, når kommunalbestyrelsen har truffet endelig beslutning om tilbageførsel af områder til landzone som fastsat i §§ 54, 56-67, 69, 70 og 72.

§ 52. Et område på ca. 1 ha ved Taksvej, som vist på kortbilag N5 (Taksvej), udlægges til sommerhusformål, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Der må udstykkes op til 8 sommerhusgrunde inden for området.

Stk. 3. Stk. 1-2 finder først anvendelse, når kommunalbestyrelsen har truffet endelig beslutning om tilbageførsel af områder til landzone som fastsat i §§ 57, 59, 61-63, 65-67 og 69.

§ 53. Et område på ca. 2,9 ha ved Øerne, som vist på kortbilag N6 (Øerne), udlægges til sommerhusformål, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Der må udstykkes op til 24 sommerhusgrunde inden for området.

Stk. 3. Stk. 1-2 finder først anvendelse, når kommunalbestyrelsen har truffet endelig beslutning om tilbageførsel af områder til landzone som fastsat i §§ 57, 59, 61-63, 65-67 og 69.

§ 54. Sommerhusområdet Område C på ca. 1,9 ha ved Elsegårde, som vist på kortbilag N7 (Område C), skal af kommunalbestyrelsen tilbageføres til landzone efter planlovens almindelige regler.

§ 55. Et i kommuneplanen udlagt sommerhusområde på ca. 2,6 ha ved Boeslum, som vist på kortbilag N8 (Område E), udtages af kommuneplanen.

§ 56. Sommerhusområdet Område F på ca. 2 ha ved Holme, som vist på kortbilag N9 (Område F), skal af kommunalbestyrelsen tilbageføres til landzone efter planlovens almindelige regler.

§ 57. Sommerhusområdet Område G på ca. 2,1 ha ved Holme, som vist på kortbilag N10 (Område G), skal af kommunalbestyrelsen tilbageføres til landzone efter planlovens almindelige regler.

§ 58. Sommerhusområdet Område H på ca. 3,5 ha ved Holme, som vist på kortbilag N11 (Område H), skal af kommunalbestyrelsen tilbageføres til landzone efter planlovens almindelige regler.

§ 59. Sommerhusområdet Område I på ca. 4,4 ha ved Egsmark, som vist på kortbilag N12 (Område I), skal af kommunalbestyrelsen tilbageføres til landzone efter planlovens almindelige regler.

§ 60. Sommerhusområdet Område K på ca. 1,6 ha ved Egsmark Strand, som vist på kortbilag N13 (Område K), skal af kommunalbestyrelsen tilbageføres til landzone efter planlovens almindelige regler.

§ 61. Sommerhusområdet Område L på ca. 8,4 ha ved Handrup, som vist på kortbilag N14 (Område L), skal af kommunalbestyrelsen tilbageføres til landzone efter planlovens almindelige regler.

§ 62. Sommerhusområdet Område M på ca. 5 ha ved Handrup Strand, som vist på kortbilag N15 (Område M), skal af kommunalbestyrelsen tilbageføres til landzone efter planlovens almindelige regler.

§ 63. Sommerhusområdet Område O på ca. 1,8 ha ved Langbjerg, som vist på kortbilag N16 (Område O), skal af kommunalbestyrelsen tilbageføres til landzone efter planlovens almindelige regler.

§ 64. Sommerhusområdet Område Q på ca. 5,7 ha ved Fuglsø Strand, som vist på kortbilag N17 (Område Q), skal af kommunalbestyrelsen tilbageføres til landzone efter planlovens almindelige regler.

§ 65. Sommerhusområdet Område R på ca. 1,1 ha ved Ormbjerg, som vist på kortbilag N18 (Område R), skal af kommunalbestyrelsen tilbageføres til landzone efter planlovens almindelige regler.

§ 66. Sommerhusområdet Område T på ca. 1,2 ha ved Strands, som vist på kortbilag N19 (Område T), skal af kommunalbestyrelsen tilbageføres til landzone efter planlovens almindelige regler.

§ 67. Sommerhusområdet Område U på ca. 1,5 ha ved Isbjerg, som vist på kortbilag N20 (Område U), skal af kommunalbestyrelsen tilbageføres til landzone efter planlovens almindelige regler.

§ 68. Et i kommuneplanen udlagt sommerhusområde på ca. 2,9 ha ved Skødshoved Strand, som vist på kortbilag N21 (Område X), udtages af kommuneplanen.

§ 69. Sommerhusområdet Område Z på ca. 1,4 ha ved Fyrreklinten, som vist på kortbilag N22 (Område Z), skal af kommunalbestyrelsen tilbageføres til landzone efter planlovens almindelige regler.

§ 70. Sommerhusområdet Område Æ på ca. 2,9 ha ved Manhøj, som vist på kortbilag N23 (Område Æ), skal af kommunalbestyrelsen tilbageføres til landzone efter planlovens almindelige regler.

§ 71. Et i kommuneplanen udlagt sommerhusområde på ca. 2,3 ha ved Dejret Mols-Helgenæs, som vist på kortbilag N24 (Område Ø), udtages af kommuneplanen.

§ 72. Sommerhusområdet Område Å på ca. 1,9 ha ved Følle Strand, som vist på kortbilag N25 (Område Å), skal af kommunalbestyrelsen tilbageføres til landzone efter planlovens almindelige regler.

Kapitel 20

Sønderborg Kommune

§ 73. Et område på ca. 9,8 ha ved Nordals Ferieresort, som vist på kortbilag O1 (Nordals Ferieresort), udlægges til sommerhusformål.

Stk. 2. Der må udstykkes op til 60 sommerhusgrunde inden for området.

Stk. 3. Der kan ikke udstykkes sommerhusgrunde på arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, som vist på kortbilag O1.

§ 74. Et i kommuneplanen udlagt sommerhusområde på ca. 8,2 ha ved Lavensby, som vist på kortbilag O2 (Lavensby), udtages af kommuneplanen, jf. også § 87.

Kapitel 21

Varde Kommune

§ 75. Et område på ca. 17,6 ha ved Henne, som vist på kortbilag P (Henne By), udlægges til sommerhusformål.

Stk. 2. Der må udstykkes op til 99 sommerhusgrunde inden for området.

Stk. 3. Der skal i forbindelse med planlægningen for sommerhusområdet udlægges et areal på mindst 4 % af det udlagte sommerhusområde som et eller flere offentligt tilgængelige grønne arealer med rekreative og naturmæssige værdier.

Stk. 4. Der skal ved planlægningen for sommerhusområdet udlægges en offentlig tilgængelig grøn sti gennem sommerhusområdet.

Stk. 5. Der kan ikke udstykkes sommerhusgrunde på arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, som vist på kortbilag P.

Kapitel 22

Vordingborg Kommune

§ 76. Et område på ca. 4,1 ha ved Råbylille Strand, som vist på kortbilag Q1 (Råbylille Strand), udlægges til sommerhusformål.

Stk. 2. Der må udstykkes op til 24 sommerhusgrunde inden for området.

§ 77. Et i kommuneplanen udlagt sommerhusområde på ca. 2,5 ha ved Ulvshale Skov, som vist på kortbilag Q2 (Ulvshale Skov), udtages af kommuneplanen.

Kapitel 23

Ærø Kommune

§ 78. Et område på ca. 5,1 ha ved Jørbæk, som vist på kortbilag R1 (Jørbæk), udlægges til sommerhusformål.

Stk. 2. Der må udstykkes op til 25 sommerhusgrunde inden for området.

§ 79. Et område på ca. 6,9 ha ved Vitsø, som vist på kortbilag R2 (Vitsø), udlægges til sommerhusformål.

Stk. 2. Der må udstykkes op til 33 sommerhusgrunde inden for området.

Kapitel 24

Aabenraa Kommune

§ 80. Et område på ca. 4,3 ha ved Skarrev, som vist på kortbilag S1 (Skarrev Vest), udlægges til sommerhusformål, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. Der må udstykkes op til 24 sommerhusgrunde inden for området.

Stk. 3. Stk. 1-2 finder først anvendelse, når kommunalbestyrelsen har truffet endelig beslutning om tilbageførsel til landzone for området Loddenhøj, jf. § 81.

Stk. 4. Udlægget som nævnt i stk. 1 er betinget af, at verserende klagesager i Planklagenævnet om kommunalbestyrelsens vedtagelse af planstrategi for udlæg af sommerhusområder og kommunalbestyrelsens afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, afsluttes med, at klagenævnet opretholder planstrategien. Udlæg af sommerhusområdet træder således i kraft, hvis og når Planklagenævnet træffer afgørelse, der opretholder kommunens vedtagelse af planstrategien.

§ 81. Et sommerhusområde på ca. 2,8 ha ved Loddenhøj, som vist på kortbilag S2 (Loddenhøj Vest), skal kommunalbestyrelsen tilbageføre til landzone efter planlovens almindelige regler.

Stk. 2. Udlægget som nævnt i stk. 1 er betinget af, at verserende klagesager i Planklagenævnet om kommunalbestyrelsens vedtagelse af planstrategi for udlæg af sommerhusområder og kommunalbestyrelsens afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, afsluttes med, at klagenævnet opretholder planstrategien. Udlæg af sommerhusområdet træder således i kraft, hvis og når Planklagenævnet træffer afgørelse, der opretholder kommunens vedtagelse af planstrategien.

Kapitel 25

Aalborg Kommune

§ 82. Et område på ca. 4,9 ha ved Koldkær Feriecenter, som vist på kortbilag T1 (Koldkær Feriecenter), udlægges til sommerhusformål, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Der må omdannes op til 49 eksisterende hotellejligheder til et tilsvarende antal ferielejligheder i det eksisterende feriecenter. Der må desuden udstykkes op til 26 sommerhusgrunde inden for området.

Stk. 3. Udlæg af delarealet som vist på kortbilag T1 er betinget af, at der er meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til den planlagte bebyggelse. Der kan ikke udstykkes sommerhusgrunde på andre arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, som vist på kortbilag T1.

§ 83. Et i kommuneplanen udlagt sommerhusområde på ca. 9,2 ha ved Porsheden, som vist på kortbilag T2 (Porsheden), udtages af kommuneplanen.

Kapitel 26

Ikrafttræden

§ 84. Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. september 2019.

§ 85. Landsplandirektiv af maj 2009 for 3 nye sommerhusområder i kystnærhedszonen i Odder, Vejle og Haderslev Kommuner ophæves for så vidt angår det på kortbilag K4 (Saksild) viste område, jf. § 41.

§ 86. Landsplandirektiv af oktober 2010 for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Region Midtjylland, Region Sjælland og Bornholm ophæves for så vidt angår de på kortbilag L2 (Bork Havn), kortbilag L3 (Skaven) og kortbilag L4 (Stauning Strand) viste områder, jf. §§ 43-45.

§ 87. Landsplandirektiv af april 2007 for 11 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland ophæves for så vidt angår det på kortbilag O2 (Lavensby) viste område, jf. § 74.

Erhvervsministeriet, den 16. september 2019

Simon Kollerup

/ Sigmund Lubanski


Bilag 1

Kortbilag A1

Løgismose Camping, Assens Kommune
bj


Bilag 2

Kortbilag A2

Å, Assens Kommune

bj


Bilag 3

Kortbilag B

Strandhoved, Faxe Kommune

bj


Bilag 4

Kortbilag C1

Klintholm, Faaborg-Midtfyn Kommune

bj


Bilag 5

Kortbilag C2

Nab A, Faaborg-Midtfyn Kommune

bj


Bilag 6

Kortbilag D1

As Vig, Hedensted Kommune

bj


Bilag 7

Kortbilag D2

Dykær, Hedensted Kommune

bj


Bilag 8

Kortbilag D3

Snaptun, Hedensted Kommune

bj


Bilag 9

Kortbilag E1

Furreby Kirkevej, Hjørring Kommune

bj


Bilag 10

Kortbilag E2

Hotel Strandlyst, Hjørring Kommune

bj


Bilag 11

Kortbilag E3

Lyngby Mølle Feriecenter, Hjørring Kommune

bj


Bilag 12

Kortbilag E4

Skiveren, Hjørring Kommune

bj


Bilag 13

Kortbilag F

Guldager Camping, Jammerbugt Kommune

bj


Bilag 14

Kortbilag G1

Gjellerodde Vest, Lemvig Kommune

bj


Bilag 15

Kortbilag G1

Løkkevej Øst, Lemvig Kommune

bj


Bilag 16

Kortbilag G3

Vejlby Midt, Lemvig Kommune

bj


Bilag 17

Kortbilag G4

Ferring Strand, Lemvig Kommune

bj


Bilag 18

Kortbilag G5

Harpøt Bæk, Lemvig Kommune

bj


Bilag 19

Kortbilag G6

Vejlby Klit, Lemvig Kommune

bj


Bilag 20

Kortbilag H1

Dannemare Strand, Lolland Kommune

bj


Bilag 21

Kortbilag H2

Kramnitse Øst, Lolland Kommune

bj


Bilag 22

Kortbilag H3

Maglehøj, Lolland Kommune

bj


Bilag 23

Kortbilag I

Øster Hurup Vest, Mariagerfjord Kommune

bj


Bilag 24

Kortbilag J1

Gravemaen, Nordfyns Kommune

bj


Bilag 25

Kortbilag J2

Strandgyden, Nordfyns Kommune

bj


Bilag 26

Kortbilag J3

Strandvejen, Nordfyns Kommune

bj


Bilag 27

Kortbilag K1

Rude Strand, Odder Kommune

bj


Bilag 28

Kortbilag K2

Saksild Strand, Odder Kommune

bj


Bilag 29

Kortbilag K3

Amstrup, Odder Kommune

bj


Bilag 30

Kortbilag K4

Saksild, Odder Kommune

bj


Bilag 31

Kortbilag L1

Søndervig Feriepark, Ringkøbing-Skjern Kommune

bj


Bilag 32

Kortbilag L2

Bork Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune

bj


Bilag 33

Kortbilag L3

Skaven, Ringkøbing-Skjern Kommune

bj


Bilag 34

Kortbilag L4

Stauning Strand, Ringkøbing-Skjern Kommune

bj


Bilag 35

Kortbilag L5

Vedersø Klit, Ringkøbing-Skjern Kommune

bj


Bilag 36

Kortbilag M4

S5 Skovbo, Stevns Kommune

bj


Bilag 37

Kortbilag N1

Begtrup Vig, Syddjurs Kommune

bj


Bilag 38

Kortbilag N2

Dråby Strand, Syddjurs Kommune

bj


Bilag 39

Kortbilag N3

Handrup, Syddjurs Kommune

bj


Bilag 40

Kortbilag N4

Holme, Syddjurs Kommune

bj


Bilag 41

Kortbilag N5

Taksvej, Syddjurs Kommune

bj


Bilag 42

Kortbilag N6

Øerne, Syddjurs Kommune

bj


Bilag 43

Kortbilag N7

Område C, Syddjurs Kommune

bj


Bilag 44

Kortbilag N8

Område E, Syddjurs Kommune

bj


Bilag 45

Kortbilag N9

Område F, Syddjurs Kommune

bj


Bilag 46

Kortbilag N10

Område G, Syddjurs Kommune

bj


Bilag 47

Kortbilag N11

Område H, Syddjurs Kommune

bj


Bilag 48

Kortbilag N12

Område I, Syddjurs Kommune

bj


Bilag 49

Kortbilag N13

Område K, Syddjurs Kommune

bj


Bilag 50

Kortbilag N14

Område L, Syddjurs Kommune

bj


Bilag 51

Kortbilag N15

Område M, Syddjurs Kommune

bj


Bilag 52

Kortbilag N16

Område O, Syddjurs Kommune

bj


Bilag 53

Kortbilag N17

Område Q, Syddjurs Kommune

bj


Bilag 54

Kortbilag N18

Område R, Syddjurs Kommune

bj


Bilag 55

Kortbilag N19

Område T, Syddjurs Kommune

bj


Bilag 56

Kortbilag N20

Område U, Syddjurs Kommune

bj


Bilag 57

Kortbilag N21

Område X, Syddjurs Kommune

bj


Bilag 58

Kortbilag N22

Område Z, Syddjurs Kommune

bj


Bilag 59

Kortbilag N23

Område Æ, Syddjurs Kommune

bj


Bilag 60

Kortbilag N24

Område Ø, Syddjurs Kommune

bj


Bilag 61

Kortbilag N25

Område Å, Syddjurs Kommune

bj


Bilag 62

Kortbilag O1

Nordals Ferieresort, Sønderborg Kommune

bj


Bilag 63

Kortbilag O2

Lavensby, Sønderborg Kommune

bj


Bilag 64

Kortbilag P

Henne By, Varde Kommune

bj


Bilag 65

Kortbilag Q1

Råbylille Strand, Vordingborg Kommune

bj


Bilag 66

Kortbilag Q2

Ulvshale Skov, Vordingborg Kommune

bj


Bilag 67

Kortbilag R1

Jørbæk, Ærø Kommune

bj


Bilag 68

Kortbilag R2

Vitsø, Ærø Kommune

bj


Bilag 69

Kortbilag S1

Skarrev Vest, Aabenraa Kommune

bj


Bilag 70

Kortbilag S2

Loddenhøj Vest, Aabenraa Kommune

bj


Bilag 71

Kortbilag T1

Koldkær Feriecenter, Aalborg Kommune

bj


Bilag 72

Kortbilag T2

Porsheden, Aalborg Kommune

bj