Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om indkøb i staten

Effektivisering af indkøb og e-handel

§ 1. Ministerierne skal medvirke til at effektivisere statens indkøb blandt andet gennem samarbejde med Moderniseringsstyrelsen.

Stk. 2. Hvert ministerium skal koordinere relevante indkøbsaktiviteter på sit ministerområde.

Stk. 3. Enhver institution skal, hvor det er muligt og økonomisk fordelagtigt, benytte elektronisk handel til indkøb. Moderniseringsstyrelsen kan på sin hjemmeside fastsætte, at institutionerne i forbindelse med køb på nærmere angivne centralt koordinerede aftaler, jf. § 2, har pligt til at anvende de elektroniske bestillingsmuligheder, der understøttes af leverandørerne på de pågældende aftaler, fx elektroniske varekataloger. Moderniseringsstyrelsen udsender nærmere vejledning herom.

Centralt koordinerede aftaler

§ 2. Centralt koordinerede aftaler kan indgås af Moderniseringsstyrelsen samt af Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) og andre efter aftale med Moderniseringsstyrelsen.

Stk. 2. Moderniseringsstyrelsen har det overordnede ansvar for de centralt koordinerede aftaler.

Stk. 3. De statslige institutioner har pligt til at anvende de centralt koordinerede aftaler i det omfang, det er angivet i de enkelte aftaler, jf. i øvrigt § 3.

Stk. 4. En oversigt over gældende centralt koordinerede aftaler findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.

Den statslige indkøbskaskade

§ 3. De statslige institutioner skal i forbindelse med indkøb i prioriteret rækkefølge:

1) Anvende forpligtende centralt koordinerede aftaler, herunder forpligtende centralt koordinerede aftaler, der er indgået af SKI, jf. § 2, stk. 3.

2) Anvende centralt koordinerede aftaler, der ikke er forpligtende for den pågældende institution, jf. § 2, stk. 3, eller frivillige aftaler indgået af SKI

3) Anvende egne aftaler, hvis anvendelse af aftaler omfattet af nr. 2 ikke vurderes hensigtsmæssig.

Indkøbsdata

§ 4. Ministerierne skal registrere data for ministerområdets indkøb, og ministerierne skal løbende gøre data på faktura- og ordrelinjeniveau tilgængelige for Moderniseringsstyrelsen. Moderniseringsstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer og vejledning herom i Økonomisk Administrativ Vejledning (ØAV).

Udbudsoversigt

§ 5. Ministerierne skal indberette oplysninger om fremtidige udbud og annonceringer til udbud.dk. Oplysningerne skal anvendes til at varsle fremtidige indkøb. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer herom. Retningslinjerne fremgår af udbud.dk.

Ikrafttræden

§ 6. Cirkulæret træder i kraft straks. Samtidig ophæves cirkulære af 10. maj 2017 om indkøb i staten.

Finansministeriet, den 2. september 2019

Nicolai Wammen

/ Poul Taankvist