Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve - race - ansættelse - ej medhold

J.nr. 19-13128

En kvinde indbragte en klage over forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse i forbindelse med, at hun ikke var blevet tilbudt en stilling søgt via et rekrutteringsbureau. Der var ikke oplysninger, der gav anledning til at formode, at kvinden i forbindelse med rekrutteringsprocessen eller ved besættelse af den ledige stilling var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse. Nævnet afviste derfor at behandle klagen med henvisning til, at det på baggrund af nævnets faste praksis var åbenbart, at kvinden ikke kunne få medhold i sin klage. Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Klagen angår påstået forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse i forbindelse med, at klager ikke blev tilbudt en stilling søgt via et rekrutteringsbureau.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Ligebehandlingsnævnet afviser at behandle klagen.

Sagens behandling

Afgørelsen er truffet af Ligebehandlingsnævnets formand.

Sagsfremstilling

Klager er født i Sverige og bor i Sverige. Hun er svensk statsborger.

Klager indbragte den 4. marts 2019 en klage til Ligebehandlingsnævnet over påstået forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse.

Den 18. december 2018 deltog klager i et ”assessment og infomøde” hos det indklagede rekrutteringsbureau. Mødet drejede sig om en stilling som kundesupporter i A virksomhed.

Ved mail af 2. januar 2019 spurgte klager, om rekrutteringsbureauet kendte startdatoen for stillingen i A virksomhed.

Hertil svarede rekrutteringsbureauets Area Manager i en mail af 4. januar 2019:

”Kære [klager],

Desværre ikke noget nyt. Vi giver besked så snart vi ved mere. ”

Den 5. februar 2019 skrev klager i en mail til rekrutteringsbureauet:

“Hello! What happened with the job? I called and then a

colleague at [rekrutteringsbureauet] was going to leave a note that l've called. But I believe this position is no longer

current? Is that correct? Kind Regards, [klager]”

Den 18. februar 2019 skrev klager på ny en mail til rekrutteringsbureauet:

”Hej! Mitt namn är [klagers navn] och har tidigare varit på

intervju hos er och varit på assement meeting och gick sedan vidare det var gallande jobbet som svensktalande kundjtanstmedarbetare till [A virksomhed] fick besked om att ni inte visste när uppstart var men för någon dag sen såg jag en ny annons gällande tjänsten att uppstart är i Mars.

Vill bara meddela att jag fortsatt är intresserad av jobbet och hoppas på ett svar i från er.

Hälsningar, [klager]”

Den 21. februar 2019 modtog klager følgende mail fra rekrutteringsbureauet med emnet ”Tak for din ansøgning”:

”Kære [klager]

Tak for din ansøgning til Svensktalande kundsupportpersonal till [A virksomhed], job nr. [nummer].

Vi gennemgår løbende indkomne ansøgninger og giver lyd, så snart vi har en status. Du kan forvente at høre fra os inden for fire uger.

I mellemtiden kan du sikre, at din profil er fuldt opdateret, da det giver os det bedste billede af dig som kandidat. Du logger ind på din profil her

…”

Den 22. februar 2019 modtog klager følgende mail fra en serviceassistent hos rekrutteringsbureauet:

”Hej [klager]

Jeg har forsøgt at kontaktet dig vedr. jobbet hos

[A virksomhed].

Du må meget gerne ringe tilbage til mig, hvis du stadig er interesseret. ”

Samme dag bekræftede rekrutteringsbureauet via mail, at klager var indkaldt til et ”assessment”, som var et infomøde og en personlig samtale, hos rekrutteringsbureauet den 28. februar 2019 angående stillingen som kundesupporter i A virksomhed.

Det fremgår af klagen, at klager den 1. marts 2019 fik telefonisk afslag på ansættelse med den begrundelse, at hun ikke passede ind i profilen.

Klager har trods opfordret hertil ikke over for nævnet oplyst nærmere om sin oprindelse.

På denne baggrund og efter indholdet af klagen har nævnet ikke fundet anledning til at foretage høring af indklagede.

Klager gør gældende, at hun som arbejdssøgende var udsat for diskrimination på grund af etnisk oprindelse. Rekrutteringsbureauet skal undskylde og behandle alle mennesker lige i forbindelse med valg af kandidater til en stilling. Klager ønsker en godtgørelse.

Klager passede ifølge rekrutteringsbureauet ikke ind i profilen til trods for, at hun har uddannelse og erfaring inden for kundeservice.

Efter gruppeinterviewet den 18. december 2018 ønskede rekrutteringsbureauet at gå videre med klager som kandidat. Rekrutteringsbureauet ville kontakte klager igen i januar 2019, men klager modtog imidlertid ingen besked.

Klager kontaktede en medarbejder på rekrutteringsbureauet i januar 2019. Medarbejderen oplyste, at rekrutteringsbureauet ikke havde hørt yderligere fra A virksomhed, og at klager ville blive kontaktet i februar 2019.

Eftersom medarbejderen hverken ringede eller mailede til klager, ringede klager til medarbejderen i begyndelsen af februar 2019.

Mens klager ventede på at få jobbet, søgte hun ny uddannelse og nyt job. Eftersom klager ønskede jobbet i A virksomhed, valgte hun at takke nej til et tilbud om en anden ansættelse. Klager, som fortsat var i betragtning til jobbet i A virksomhed, håbede på at få jobbet.

Nogle uger senere opdaterede rekrutteringsbureauet deres annonce for samme stilling som svensktalende kundesupportmedarbejder til A virksomhed.

Klager søgte stillingen igen. Hun blev ringet op og kaldt til endnu et assessment meeting, som fandt sted den 28. februar 2019.

Denne gang skilte klager sig ud på grund af sin etniske oprindelse, da alle de øvrige deltagende kandidater var blonde.

Under det individuelle interview efter gruppeinterviewet italesatte en konsulent fra rekrutteringsbureauet og en mandlig chef fra A virksomhed klagers kompetencer. Der er tale om diskrimination af klager.

Efter dialog om jobbet håbede klager, at rekrutteringsbureauet ville vælge hende, men hun blev fravalgt på grund af sin etniske oprindelse.

Rekrutteringsbureauets behandling af ansøgere er udtryk for misbrug.

Klager brugte tid og penge på togbilletter for at komme til møderne. Rekrutteringsbureauet forhindrede med sin fremgangsmåde, at klager fik andre jobtilbud eller anden ansættelse, idet hun håbede på at komme i betragtning til jobbet i A virksomhed.

Klager blev på grund af sin etniske oprindelse nægtet ansættelse til trods for, at hun har uddannelse og erfaring inden for branchen samt en passende profil.

Rekrutteringsbureauet gik videre med andre kandidater, som alle havde skandinavisk baggrund.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse efter lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. (forskelsbehandlingsloven).

Det fremgår af forskelsbehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må forskelsbehandle ansøgere til ledige stillinger ved ansættelse.

Ved forskelsbehandling forstås enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse.

Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af etnisk oprindelse behandles ringere end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.

Der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af en bestemt etnisk oprindelse ringere end andre personer, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formål, og midlerne til at opnå det er hensigtsmæssige og nødvendige.

Ligebehandlingsnævnet kan afvise at behandle en klage, hvis det er åbenbart, at der ikke kan gives klageren medhold i klagen.

Det er den person, der anser sig for krænket, som skal påvise faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet forskelsbehandling.

Der er ikke i klagen oplysninger, der giver anledning til at formode, at klager i forbindelse med rekrutteringsprocessen eller ved besættelse af den ledige stilling blev udsat for forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse.

På baggrund af nævnets faste praksis er det herefter åbenbart, at klager ikke kan få medhold i sin klage.

Ligebehandlingsnævnet afviser derfor at behandle klagen.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 3, om nævnets kompetence

§ 6, stk. 3, om formandsafgørelser

§ 8, nævnets afvisning af klagen

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Forskelsbehandlingsloven

§ 1, stk. 1-3, om lovens anvendelsesområde

§ 2, stk. 1, om forbud mod forskelsbehandling

§ 7 a, om delt bevisbyrde

<19-13128>