Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve og race - national oprindelse - arbejdsvilkår - ligeløn - ej medhold

J.nr. 18-31009

En IT Controller fra Slovakiet klagede over forskelsbehandling på grund af etnisk og national oprindelse. IT Controlleren modtog en lavere månedsløn end to af sine kolleger, som han sammenlignede sig med. Arbejdsgiveren sammenlignede derimod IT Controllerens løn med to andre dansktalende medarbejdere, hvis løn var på niveau med klagers. IT Controlleren havde ikke påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at han på grund af national og/eller etnisk oprindelse var blevet behandlet ringere end andre i forhold til aflønning i sin stilling som IT Controller. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Klagen angår påstået forskelsbehandling på grund af national og etnisk oprindelse i forbindelse med, at en IT Controller fra Slovakiet modtog en lavere månedsløn end to af sine kolleger.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Indklagede har ikke handlet i strid med forskelsbehandlingsloven.

Sagsfremstilling

Klager, der er fra Slovakiet, flyttede i marts 2016 til Danmark, hvor han via et praktikantprogram den 11. marts 2016 tiltrådte en stilling som Group Accountant på den indklagede virksomheds hovedkontor i Danmark. Månedslønnen var ifølge kontrakten 20.000 kr. Indklagede betalte 8 % i pensionsbidrag, og klager betalte selv 4 %.

Den 1. april 2017 overgik klager til at være beskæftiget som IT Controller hos indklagede. Månedslønnen var ifølge kontrakten 26.000 kr. Indklagede betalte 8 % i pensionsbidrag, og klager betalte selv 4 %.

Indklagedes afdeling Group Accounting bestod af tre teams: managementteam, controllingteam og accountingteam. Controllingteamet bestod ud over klager af medarbejder 2 og medarbejder 3.

Medarbejder 2 havde ifølge sin ansættelseskontrakt været ansat som Global IT Controller i den indklagede virksomhed siden den 1. juli 2016. Månedslønnen var ifølge kontrakten 42.000 kr. Indklagede betalte 8 % i pensionsbidrag, og medarbejderen betalte selv 4 %. Ifølge fremlagt lønseddel for december 2017 var den faste månedsløn på dette tidspunkt 42.500 kr.

Medarbejder 3 havde ifølge sin ansættelseskontrakt været ansat som Global IT Controller i den indklagede virksomhed siden den 1. juni 2016. Månedslønnen var ifølge kontrakten 41.000 kr. Indklagede betalte 8 % i pensionsbidrag, og medarbejderen betalte selv 4 %. Ifølge fremlagt lønseddel for januar 2018 var medarbejderens faste månedsløn på dette tidspunkt 41.500 kr.

Klager har beskrevet sine arbejdsopgaver som IT-controller hos indklagede således:

“Main tasks:

Financial reporting (Global IT reporting, FTE reporting)

Department meetings with stakeholders for IT Operations and IT Governance

Cost controlling of IT Consultants, WAN costs, Facility costs, HW leasing costs, Licenses and Other IT costs

Maintaining and drive Budget process for Global IT via online application

Global allocation costs, It charges (invoicing countries for systems usage)

Owner of HW leasing negotiations and closing the deals with external vendors”

Medarbejder 2 har i en mail af 31. januar 2018 til klager beskrevet sine arbejdsopgaver:

“Main tasks:

Department meetings with stakeholders

Cost controlling of IT Consultant cost

Financial reporting (Global IT reporting and Early Warning reporting)

Preparation of list of IT projects

Global IT Management reporting”

Medarbejder 3 har ligeledes i en mail af 31. januar 2018 til klager beskrevet sine arbejdsopgaver:

“I'm doing the following

- Month end closing tasks: WIP accounts, license specification, Clarity move, settlement, etc.

- Give input to Early Warnings

- Prepare meetings & comments for Global IT managers

- IT Charges

- BPOG report

- Budget”

Indklagede har beskrevet de primære arbejdsopgaver for de tre medarbejdere således:

[Medarbejder 2]

Ansvarlig for business controlling for [indklagede] Global IT´s fem vertikaler.

Ansvarlig for afrapportering af ’Early warning’ og driftsregnskab for Global IT som en del af Group Accounting månedsluk-proces. Driftsregnskabet viser Global IT´s samlede omsætning og omkostninger. Regnskabet er en vigtig del af den samlede afrapportering til CIO, IT Executives og Group Management.

Ansvarlig for månedsrapport inklusive forklaringer på budgetafvigelser til CFO, CIO, IT Executives m.v.

[Medarbejder 3]

Ansvarlig for controlling af software projekter for Global IT, som er et meget vigtig ansvarsområde grundet omfang, finansiel indvirkning og kompleksitet. Sparringspartner til Global IT og Project Managment i forhold til godkendelse af nye projekter og afrapportering af igangværende projekter.

Ansvarlig for håndtering og controlling af timeregistrering i Global IT i forbindelse med projekter. Vigtig rolle da dette område også havde indvirkning på andre områder, såsom ud fakturering af timer til [indklagede]-datterselskaber.

Ansvarlig for controlling af Local Business Engagement (LBE) rapportering. Ligeledes et meget omfangsrigt og komplekst område grundet antal af medarbejdere i LBE, og stakeholder management (stor international kontaktflade).

Ud fakturering af Group IT udgifter, som blev vurderet til at være en for stor opgave for en bogholder.

[Klager]

Full-time Employees (FTE) rapportering (indsamling af data og rapportering i rapporteringsværktøj). Vurderes som værende en ikke kompleks opgave.

Ansvarlig for udvalgte områder af IT-operation herunder WAN, Licenser, Hardware og leasing. Vurderes som værende ikke komplekse opgaver.

Ansvarlig for controlling af licensomkostninger til månedsluk. Mindre opgave, eftersom der er tale om rutinetransaktioner. Begrænset rolle i forhold til månedsvis opfølgning med Licensteamet, herunder gennemgang og rapportering af budgetafvigelser m.v.

Begrænset rolle i budgetprocessen primært relateret til håndtering af budgetværktøj.

Klager har fremlagt spørgeskemaresultater dateret den 15. februar 2018 vedrørende samtaler med klager og medarbejder 2 om Performance & Development.

Klagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 14. april 2018.

Klager opsagde sin stilling hos indklagede med fratræden den 1. maj 2018.

Klager har for nævnet fremlagt en udtalelse af 6. juli 2018 fra en ekstern konsulent indhentet til brug for sagen:

“My name is [konsulentens navn], and I’m a Senior BI-consultant at [X virksomhed].

During my previously work at [Y virksomhed], I have been working together with [klager] for proximal 1,5 year; where [klager] was the counter-business-consultant.

We created a BI-solution at [indklagede], that provided cost-allocation on; salary, assets, investment, rents,

cost-drivers. [Klager] was the business architect, and together we defined models, dimensions and cubes in the

BI-tool Jedox. [Klager] had the responsibility to extract budget and actuals from various part of the business by

SAP, and afterwards load them by ETL and advanced business logic into the models.

In addition, we had a process of a total “maintenance” of the system; which included load of new cost centres and employees after [indklagede] acquired a new company with 21.000 employees. [Klager] had the overall responsibility for the project (project manager) and did check and control of the system and data loads. Though [klager] had the overall responsibility for the business structure and project management, [klager] have an in-deep understanding of models, cubes and dimension which is the core-thing in Business Intelligence.

Regards

[konsulentens navn]”

Klager har endvidere fremlagt mails fra medarbejder 2 og medarbejder 3 indhentet til brug for sagen.

Det fremgår af mail af 10. juli 2018 fra medarbejder 3:

“To whom it may concern,

My name is [medarbejder 3]. I was working with [klager] as Global IT Controller in Group Accounting at [indklagede] from May 2016 to Feb 2018. During my time there, since [klager] was employed full time as Global IT Controller, we had many of the same responsibilities and together with [medarbejder 2], we were in charge of different complex tasks in order to cover all the heavy workload for Global IT financial matters. It was the managers, either [navn] or [Y senior manager] and later [X manager] who reviewed our work individually. It has never been my impression that one of us was doing more important work than other(s) until a change of the Group Accounting organization in November 2017 where the split of tasks were changed.

If you have more questions, please feel free to reach out to me.

Best regards,

[medarbejder 3]”

Det fremgår af mail af 12. juli 2018 fra medarbejder 2:

”…

Det er min opfattelse at vi har haft arbejdsopgaver der har været direkte sammenlignelige, hertil kan nævnes:

Overordnet set, var Global IT opdelt i afdelinger hvor vi hver især var ansvarlige for afrapportering og controlling til stakeholders i afdelingen. Jeg var oprindeligt ansvarlig for afdelingen ’ ITS / IT Operation’, mens jeg til sidst var ansvarlig for ’vertikalerne’. [Klager] overtog ansvaret for afdelingen ’ITS’, mens jeg overtog ansvaret for ’vertikalerne’ fra [medarbejder 3]. Det er ikke min opfattelse at der var en væsentlig forskel i kompleksiteten afdelingerne imellem, snarere tværtimod idet afdelingen ’ITS / IT Operation’ havde flere poster at controlle.

Vi har hver især været ansvarlig for controlling af enkelte regnskabsposter. Det er heller ikke min opfattelse at der har været en væsentlig forskel i kompleksiteten i controllingen af de enkelte regnskabsposter.

Herudover har vi hver især haft arbejdsopgaver der ikke har været direkte sammenlignelige, men vi har suppleret hinanden i tilfælde af vores fravær. Det er ikke min opfattelse at der har været en væsentlig forskel i kompleksiteten af disse opgaver.

Jeg har ikke været ansvarlig for kvalitetssikring af [klager]’s opgaver.

Med venlig hilsen

[medarbejder 2]”

Klager har desuden fremlagt et skærmbillede printet den 8. november 2018 fra en jobportal med beregning af gennemsnitlig løn for en controller med tilsvarende uddannelsesniveau og erhvervserfaring som klager.

Indklagede har for nævnet fremlagt skærmbilleder fra medarbejder 2 og medarbejder 3’s profiler på LinkedIn. Indklagede har endvidere fremlagt mails fra kolleger om fejl i forbindelse med klagers varetagelse af en opgave med faktureringer af Group IT-udgifter.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at han har været udsat for forskelsbehandling på grund af national og etnisk oprindelse med hensyn til lønvilkår. Han mener sig berettiget til en godtgørelse. Derudover skal indklagede efterbetale differencen mellem klagers løn og et gennemsnit af den løn, medarbejder 2 og medarbejder 3 fik. Klager har opgjort kravet til 208.000 kr. ved at gange differencen på 16.000 kr. med 13 måneder, som var den tid, klager var ansat som IT Controller hos indklagede.

Klager var netop flyttet til Danmark fra Slovakiet, da han blev ansat i den indklagede virksomhed. Han har en Master i Business Economics og havde flere års erfaring som Financial Analyst i en stor virksomhed.

En gennemsnitlig controller med tilsvarende uddannelsesniveau og erhvervserfaring som klager tjener 45.498 kr. Klager har for nævnet fremlagt et skærmbillede fra en jobportal med beregning af gennemsnitlig løn. Ingen andre danske controllere hos indklagede med tilsvarende uddannelsesmæssige baggrund og antal års erfaring som klager havde det samme lønniveau som klager.

Klager, medarbejder 2 og medarbejder 3 varetog fra den 1. april 2017 tilsvarende arbejdsopgaver og udførte som IT-controllere arbejde, der gav virksomheden samme værdi.

De tre medarbejderes uddannelsesmæssige baggrunde var på samme niveau. Medarbejder 2 færdiggjorde sin master i 2017, medarbejder 3 færdiggjorde sin master i 2012, og klager færdiggjorde sin master i 2014. Medarbejder 2 blev ansat hos indklagede på et tidspunkt, hvor han ikke havde færdiggjort sin master. Denne medarbejders månedsløn var imidlertid 16.500 kr. højere end klagers. Klager havde færdiggjort sin master tre år, før han fra 1. april 2017 fik sin kontrakt med indklagede.

Klager havde en bred international kontaktflade. Han havde ansvaret for controlling af mange penge samt ansvaret for at udvikle en budgetapplikation i samarbejde med en ekstern konsulent. Klager er derfor uforstående over for indklagedes udsagn om, at han havde en begrænset rolle i budgetprocessen. Klager har for nævnet fremlagt udtalelse fra en ekstern konsulent indhentet til brug for sagen i nævnet.

Indklagede har ikke over for nævnet givet et retvisende billede af klagers ansvarsområder og har udeladt de komplekse opgaver, som klager havde.

For så vidt angår medarbejder 2 var denne medarbejder IT Controller for Global IT’s fem vertikaler. Klager var IT Controller for IT Operations, som hos indklagede er væsentligt større og mere komplekst. Medarbejder 2 var IT Controller for senior directors, hvorimod klager var IT Controller og ansvarlig for Vice Presidents område med fem IT-chefer. Virksomhedens Vice President er på et højere level end de personer, medarbejder 2 var IT Controller for. Selvom medarbejder 2 var ansvarlig for afrapportering i forbindelse med månedsluk, leverede klager og medarbejder 3 input fra deres respektive områder. Alle tre medarbejdere var hver især ansvarlige for deres områder og resultater derfra.

For så vidt angår medarbejder 3 blev alle godkendelsesmails for IT-projekter sendt til denne medarbejder og til klager. Når medarbejder 3 var syg eller ikke havde tid, tog klager hånd om opgaven på lige fod med medarbejder 3 og uden kontrol fra hverken medarbejder 2 eller medarbejder 3. Det samme var tilfældet med timeregistrering. Manageren havde således fuld tiltro til, at klager kunne håndtere disse opgaver.

Klagers område var af samme størrelse som eller større end medarbejder 3’s område. Klager havde tilsvarende stor international kontaktflade i forbindelse med sine opgaver.

Medarbejder 3’s opgave med udfakturering af Group IT-udgifter var blevet videregivet til klager. Klager havde herefter ansvaret for opgaven. Klager og medarbejder 3 udførte opgaven på lige fod, og der blev ikke udført kontrol af klagers udførelse af opgaven.

Det er ikke korrekt som påstået af indklagede, at årsagen til forskellen i aflønningen var, at medarbejder 2 og medarbejder 3 havde ansvar for afslutning og kvalitetssikring af opgaverne. Det er også medarbejder 2’s og medarbejder 3’s opfattelser, at der var tale om opgaver med samme grad af kompleksitet.

I november 2017 blev der afholdt samtaler om Performance & Development mellem medarbejderne samt X manager og Y senior manager. Her fik klager at vide, at han performede tilfredsstillende. Medarbejder 2 og 3 fik til deres samtaler at vide, at de performede under tilfredsstillende. Klager har for nævnet fremlagt spørgeskemaresultater for samtalerne med klager og medarbejder 2.

Indklagedes påstand om, at virksomhedens Vice President på daværende tidspunkt ikke var tilfreds med klagers arbejde er udokumenteret og i modstrid med samtalen i november 2017.

På baggrund af samtalerne i november 2017 gav klagers arbejde mere værdi for virksomheden end de to andre IT-controlleres arbejde.

Indklagedes påstand om, at indklagede anså klager som værende junior og medarbejder 2 og medarbejder 3 som værende senior er udokumenteret og var aldrig italesat, ligesom det ikke fremgik af kontrakt, arbejdsopgaver eller ansvar.

I december 2017 fik indklagede en ny titelpolitik. I den forbindelse fik medarbejder 3 titel som Finansiel Controller, medarbejder 2 blev Business Controller og klager Finansiel Controller. Selvom indklagede havde mulighed for at give medarbejder 2 og medarbejder 3 en seniorrolle i titlen, valgte indklagede ikke at gøre det, ligesom alle tre medarbejdere blev placeret på samme level. Indklagede mente således på daværende tidspunkt ikke, at de tre medarbejdere skulle inddeles på forskellige levels.

Klager skilte sig i teamet ud ved, at han kommer fra et østeuropæisk land; Slovakiet. Han taler ikke flydende dansk som de andre, men da indklagede er en international virksomhed, og koncernsproget er engelsk, burde det ikke have betydning for lønnen.

Stillingsannoncen, hvor indklagede søgte efter den medarbejder, der skulle træde i stedet for klager, var på dansk. Indklagede ønskede således en medarbejder, der kunne læse og forstå dansk.

Det forhold, at indklagede har medarbejdere fra mange dele af verden, siger intet om, hvorvidt klager var udsat for forskelsbehandling med hensyn til løn.

Ved samtalen angående stillingen som Global IT Controller i april 2017 deltog den daværende manager og Y senior manager. Klager pointerede, at han syntes, at lønnen var meget lav. Til det svarede Y senior manager, at klager skulle være glad for en løn på 26.000 kr., idet der var tale om en løn, som han mente, at klager godt kunne leve for i Danmark. En højere løn ville være en for stor lønstigning, når klager tjente 20.000 kr. som accountant.

Der var imidlertid tale om en anden stilling end stillingen som accountant. Klagers tidligere løn som accountant burde ikke danne grundlag for den nye løn i stillingen som IT Controller.

Lønnen blev således ikke fastsat på baggrund af klagers faglige kompetencer, de arbejdsopgaver, han skulle varetage, eller andre IT-controlleres løn.

Begge managere var på ansættelsestidspunktet velvidende om, at de to andre IT-controllere i teamet havde en månedsløn på henholdsvis 42.500 kr. og 41.500 kr. samt det faktum, at klager skulle udføre samme arbejdsopgaver som de to andre IT-controllere. Klager, medarbejder 2 og medarbejder 3 blev alle ansat med samme jobbeskrivelse.

Klager indkaldte X manager og Y senior manager til et møde, der blev afholdt i august 2017. Klager spurgte igen om årsagen til sin lave løn, samt om han kunne få en lønforhøjelse. Klager blev oplyst om, at han ikke kunne få en højere løn, idet afdelingen ikke havde flere penge i budgettet til lønninger. Efterfølgende blev der ansat flere nye danske controllere.

Den lønmæssige difference er ikke begrundet i lovlige, saglige og korrekte forhold. Klager har fremlagt oplysninger, der underbygger, at han udførte samme arbejde og/eller arbejde af samme værdi som sine danske kolleger. Han burde derfor have været ansat på samme lønniveau som sine kolleger.

Klager fik ferie som kompensation for overarbejde. Dette kan imidlertid ikke retfærdiggøre forskelsbehandling som anført af indklagede.

Det kan ikke som anført af indklagede fastslås, at medarbejder 3 på baggrund af sit navn ikke er af dansk oprindelse.

Klager blev efterfølgende ansat i en anden virksomhed som IT Finance Business Partner med en månedsløn på 42.500 kr. Dette er med til at understrege, at klagers løn hos indklagede ikke svarede til hans kvalifikationer og kompetencer.

Klager mener at have påvist faktiske omstændigheder, der tyder på, at han blev udsat for forskelsbehandling og behandlet ringere end sine danske kolleger. Indklagede har ikke bevist, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Indklagede afviser at have udsat klager for forskelsbehandling på grund af nationalitet eller etnisk oprindelse. De tre medarbejdere udførte ikke samme arbejde eller arbejde, der blev tillagt samme værdi. Der var tale om forskellige uddannelser, erfaringer og kompetencer. Lønnen afspejlede forskellen i den værdi, det udførte arbejde bibragte indklagede.

Indklagede er en international koncern med aktiviteter i 80 lande. Virksomheden har mange medarbejdere på hovedkontoret i Danmark fra forskellige lande og verdensdele. Indklagede har ansat medarbejdere fra Østeuropa, mens medarbejderne stadig boede i deres oprindelsesland.

Indklagede fører ikke optegnelser over, hvor de enkelte medarbejdere, der arbejder på hovedkontoret, kommer fra, idet det ikke har betydning. Det, der derimod har betydning, er den værdi, den enkelte medarbejder er med til at bibringe virksomheden. Denne værdi bruges til at fastsætte lønniveauet for den enkelte medarbejder.

Klager blev i marts 2016 ansat hos indklagede via et praktikantprogram, som er et bindeled mellem udenlandske studerende og virksomheder. Udenlandske studerende eller nyuddannede tilbydes gennem programmet ansættelse i virksomheder, hvor de kan få den første relevante erhvervsmæssige erfaring i deres videre karriere.

Group Accounting omfatter regnskabsadministration for koncernen samt de tre divisioners omkostninger. Group Accountings medarbejderstab er på mere end ti ansatte. Klager var ansat inden for den del af Group Accounting, som har ansvaret for IT-regnskabet. Controllere inden for Group Accounting har samme værdi for virksomheden, uanset om de controller IT eller arbejder med andre af de områder, Group Accounting har ansvaret for.

I forbindelse med ansættelsen af klager valgte indklagede at betale for to ugers ferie i det første ferieår, selvom klager ikke havde opsparet ferie med løn. Indklagede bidrog derfor økonomisk ud over det, klager ifølge ferieloven var berettiget til.

Medarbejder 2 og medarbejder 3 har en anden uddannelsesmæssig baggrund end klager og havde væsentligt mere erfaring. Både medarbejder 2 og medarbejder 3 havde således omkring fem års relevant erfaring forud for deres ansættelse hos indklagede. Medarbejder 2 havde erfaring som revisor fra tidligere ansættelsesforhold. Indklagede har for nævnet fremlagt skærmbilleder fra medarbejder 2 og medarbejder 3’s profiler på LinkedIn.

Dermed kunne både medarbejder 2 og medarbejder 3 udføre opgaver, som klager ikke havde den fornødne erfaring til. Med den større erfaring fulgte også et større ansvar, som netop blev afspejlet i forskellen i lønnen. Erfaring i de første år på arbejdsmarkedet, hvor indlæringskurven er høj for højtuddannede medarbejdere, har stor betydning.

Klager havde alene et år og fire måneders erfaring som Financial Analyst inden ansættelsen hos indklagede. Herefter fik klager via sin ansættelse hos indklagede tilført et års erfaring. Klagers samlede erhvervserfaring var således knap 2,5 år, da indklagede tilbød ham en stilling som IT Controller med en tilhørende lønpakke, som klager takkede ja til.

Klager udførte primært opgaver, som alle tre IT-controllere kunne løse. Medarbejder 2 og medarbejder 3 blev tildelt opgaver, som det blev vurderet, at klager ikke kunne løfte grundet sin manglende erfaring.

Klagers udførsel af opgaverne afspejlede hans manglende erfaring til at sikre fuldstændigheden. Kvaliteten af det arbejde, klager udførte, viste, at der var en grund til, at indklagede vurderede klagers arbejde som værende af lavere værdi på grund af manglende erfaring i forhold til medarbejdere med længere erhvervserfaring.

Klager arbejdede primært med ikke komplekse opgaver samt med delprocesser, mens de mere erfarne medarbejdere havde ansvaret for hele processen samt kvalitetssikring heraf. Inden for de enkelte opgaver er der både lette og svære opgaver. Nuancen i sværhedsgraden af opgaverne for medarbejdere med og uden erfaring, som i tilfældet med klager og to af hans kolleger, har også betydning for lønfastsættelsen.

De opgaver, som klager selv har allokeret et stort tidsforbrug til som eneste udførende medarbejder, var ikke komplekse opgaver.

Hvor der var to medarbejdere på en opgave, havde klager et udførelsesansvar, mens medarbejder 2 og medarbejder 3 havde ansvar for afslutning og kvalitetssikring af opgaven. Ansvaret for henholdsvis udførelse samt afslutning og kvalitetssikring kan ikke tillægges samme værdi og dermed samme løn.

Udtalelserne fra medarbejder 2 og medarbejder 3 om, at de ikke foretog kvalitetssikring af klagers arbejde er bekymrende.

Evalueringen af medarbejder 3 var under middel, idet der var sket en del væsentlige fejl inden for medarbejderens område. Indklagede havde også informeret medarbejder 2 om, at denne ikke performede tilfredsstillende.

Både medarbejder 2 og medarbejder 3 valgte i starten af 2018 at forlade virksomheden. De fremlagte udtalelser er således afgivet af fratrådte medarbejdere, som meget vel kan have været påvirkede af indklagedes utilfredshed med kvaliteten af deres arbejde inden fratrædelserne.

Området ITS/IT Operations har store mængder af ensartede transaktioner. Området er derfor mindre kompliceret fra et regnskabsmæssigt synspunkt. Medarbejder 2’s områder – vertikalerne – er derimod mere komplekse, dels fordi de svinger mere, og dels fordi der er mere ledelsesattention på disse områder. Et af medarbejder 3’s ansvarsområder omfattede IT-medarbejdere i 80 lande.

Klager var alene ansvarlig over for én person, hvorimod medarbejder 2 havde rapporteringsansvar for alle fem vertikaler med fem IT-chefer.

De medarbejdere, som sidder med early warning og driftsregnskab, skal have solid erfaring med udarbejdelse og kvalitetssikring af driftsregnskab for området.

Medarbejder 3’s opgave med fakturering af Group IT-udgifter blev betroet klager i forbindelse med, at medarbejderen fratrådte. Det var tid til, at klager kunne introduceres for en ny opgave med mere tyngde. Trods overlevering og introduktion til opgaven, der bestod i at fakturere internt for brug af diverse systemer, viste det sig desværre, at det udførte arbejde var meget mangelfuldt og med flere fejl. Indklagede har for nævnet fremlagt mails fra kolleger om fejl i forbindelse med faktureringer.

Klager blev ikke tilbudt at overtage medarbejder 2’s stilling, da medarbejder 2 valgte at stoppe hos indklagede. Klagers manglende erfaring og kompetence var afgørende for indklagedes vurdering af en egnet efterfølger. I stedet ansatte indklagede en medarbejder med den fornødne erfaring til at efterfølge medarbejder 2.

De fremlagte ansættelseskontrakter og lønsedler viser alene ansættelsesbetingelser og løn. De viser derimod intet om uddannelse, erfaring og kompetencer samt sværhedsgraden af de opgaver, som medarbejderne var ansat til at udføre.

Medarbejder 2 og medarbejder 3 blev hvervet eksternt i sommeren 2016. I 2017 blev det vurderet, at der var behov for support af medarbejder 2 og medarbejder 3, således at de kunne fokusere på de mere tunge opgaver og på kvalitetssikring. Klager, som på dette tidspunkt havde været i Group Accounting i et år, blev derfor tilbudt en stilling i IT-controllerteamet. Klagers profil som mindre erfaren passede hertil, og lønnen blev således også fastsat efter netop denne forskel.

Klager blev ansat via praktikantprogammet, hvilket passer ind i en juniorrolle. Ansættelsen af klager gennem praktikantprogrammet angiver graden af relevant erhvervserfaring og behovet for at opnå yderligere erfaring gennem arbejdet hos indklagede, før nye opgaver kunne introduceres. Klager valgte ansættelse gennem praktikantprogrammet og havde ikke søgt en stilling hos indklagede i lighed med medarbejder 2 og medarbejder 3. Den manglende erhvervserfaring ville da også have udelukket, at klager kunne blive ansat i en controllerstilling.

Indklagede benyttede ikke en titelstruktur med angivelse af junior/senior. Titlerne var alene opdelt i de områder, hvor der blev controllet, herunder inden for IT. Indklagede betragtede klager som junior controller, mens indklagede betragtede medarbejder 2 og medarbejder 3 som senior controllere qua deres væsentlig længere erfaring.

Indklagede indførte den nye globale titelstruktur for at nedbringe mere end 8.000 globale titler væsentligt. Herefter var det muligt at vælge titler fra et katalog og tilføje ”Finansiel” og ”Business” foran Controller. Den nye titelstruktur var nødvendig, og udgangspunktet for afdelingen var at foretage et minimum af titelændringer, herunder at skelne imellem typen af controlling. Ændringer kan tage fokus og åbne for diskussioner, som i dette tilfælde ikke var relevante eller tilsigtede med implementeringen af den nye titelstruktur.

Indplacering på level eller eventuelt ændrede titler medførte ingen ændring af lønninger.

Medarbejder 3 er også af anden etnisk oprindelse end dansk, men har flere års relevant erfaring end klager. Medarbejderens løn afspejlede den uddannelse, erfaring og kompetence, der er nødvendig for at bestride den pågældende stilling, uanset nationalitet.

Performance & Development-samtalerne afspejler medarbejderens egen performance i forhold til arbejdsområdet. Arbejdsområderne for klager, medarbejder 2 og medarbejder 3 var ikke sammenlignelige, hvorfor Performance & Development-samtalerne heller ikke kan sammenlignes. Andre medarbejderes performance er ikke relevant for klagers løn.

Stillinger i afdelingen bliver opslået på engelsk og i internationale medier. Indklagede søger nye medarbejdere via mange platforme, og stillinger opslås på dansk, engelsk eller begge sprog. Ansatte i indklagedes globale afdelinger skal som udgangspunkt kunne engelsk, da kontaktfladen er international, og korrespondancen dermed nødvendigvis må foregå på dette sprog. Møder i afdelingen bliver desuden afholdt på engelsk, da der ud over klager er andre udenlandske medarbejdere. Det er således ikke diskvalificerende, hvis medarbejdere ikke er gode til dansk, når koncernsproget er engelsk.

Klager skilte sig således ikke væsentligt ud, fordi han ikke talte flydende dansk, snarere tværtimod. Indklagede har medarbejdere fra mange dele af verden på sit hovedkontor. Alle medarbejdere bliver naturligvis behandlet på samme måde og følger de samme regler og retningslinjer uanset nationalitet. Indklagedes udenlandske medarbejdere er en vigtig del af virksomheden og bidrager på hver deres måde til mangfoldigheden i en stor virksomhed.

I virksomheden bliver der afholdt en årlig lønsamtale med eventuel lønstigning pr. 1. april. Såfremt klager havde valgt at fortsætte sin ansættelse hos indklagede efter april 2018, havde det været forventeligt, at klager ville have fået en lønstigning. Lønstigninger uden for denne dato finder kun sted, såfremt en medarbejder bliver udnævnt eller på anden måde forfremmet til et væsentligt andet arbejdsområde.

Lønpolitikken er naturligvis ens for alle medarbejdere og blev meddelt klager under samtaler med ledere. Ved samtalen angående stillingen som Global IT Controller i april 2017 imødekom lederen klagers ønske om en lønstigning, der var højere end oprindeligt bevilget for stillingen. Samtidig blev klager oplyst om, at han skulle fortsætte den gode performance. Med de to mere erfarne kolleger var der rig mulighed for, at klager kunne lære af dem.

Det er korrekt, at indklagede ansatte flere medarbejdere i løbet af klagers ansættelsesperiode. Afdelingen havde brug for at få tilført yderligere erfaring og kompetencer.

De opgaver, som klager udførte for indklagede, lå på niveau med to andre dansktalende medarbejdere, som også var en del af afdelingen. Disse medarbejdere med sammenlignelig erfaringsmæssig baggrund som klager og tilsvarende mindre komplekse opgaver uden ansvar for afslutning og kvalitetssikring blev aflønnet med henholdsvis 24.000 kr. og 25.500 kr., mens klager fik 26.000 kr.

Indklagede afviser, at den gennemsnitsløn, som klager har oplyst, er retvisende, idet månedslønnen er angivet uden indtastning af erhvervs- eller ledelsesansvar eller alder. Klager kan ikke ved oplysning af gennemsnitsløn argumentere for, at han var underbetalt hos indklagede på grund af sin nationale og etniske oprindelse.

Den nye IT Controller, som blev ansat efter klager, har mere erhvervserfaring end klager.

Klager har ikke sandsynliggjort, at der skulle være en sammenhæng mellem hans løn og hans nationalitet eller etniske oprindelse.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af national og etnisk oprindelse efter lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. (forskelsbehandlingsloven).

Det fremgår af forskelsbehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må forskelsbehandle lønmodtagere med hensyn til løn- og arbejdsvilkår.

Forskelsbehandling med hensyn til lønvilkår foreligger, hvis der ikke ydes lige løn for samme arbejde eller for arbejde, der tillægges samme værdi.

Ved forskelsbehandling forstås enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af bl.a. national og/eller etnisk oprindelse.

Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af national og/eller etnisk oprindelse behandles ringere end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.

Der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af en bestemt national og/eller etnisk oprindelse ringere end andre personer, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formål, og midlerne til at opnå det er hensigtsmæssige og nødvendige.

Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der udøves direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Klager modtog i sin stilling som IT Controller hos indklagede en lavere løn end to af sine kolleger, som han sammenligner sig med.

Indklagede har derimod sammenlignet klager med to andre dansktalende medarbejdere, som også var en del af afdelingen. Disse to medarbejderes løn var på niveau med klagers.

Der er ikke fremlagt oplysninger, der tyder på, at klagers nationale og/eller etniske oprindelse havde betydning for hans lønmæssige placering. Der er heller ikke i øvrigt oplysninger i sagen, der tyder på, at indklagede har handlet i strid med forskelshandlingsloven.

Klager har herefter ikke påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at han på grund af national og/eller etnisk oprindelse er blevet ringere end andre i forhold til aflønning i sin stilling som IT Controller.

Klager får derfor ikke medhold i klagen.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 3, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Forskelsbehandlingsloven

§ 1, stk. 1-3, om lovens anvendelsesområde

§ 2, stk. 1 og 2 om forbud mod forskelsbehandling

§ 7 a, om delt bevisbyrde

<18-31009>