Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om protokollat til akademikeroverenskomsten om overenskomstansættelse af officerer med flere under Forsvarsministeriet

Generelle bemærkninger

1. Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark har den 23. maj 2019 underskrevet nedenstående protokollat til akademikeroverenskomsten om overenskomstansættelse af officerer med flere under Forsvarsministeriet.

2. Aftalen har virkning fra den 1. april 2018 for overenskomstansatte officerer med flere under Forsvarsministeriet.

3. Som noget nyt er det aftalt at give mulighed for ansættelse af løjtnanter til operativ tjeneste efter en gennemført løjtnantsuddannelse.

4. Rådighedstillægget benævnes fremover forsvars- og beredskabstillæg. Satsen er den samme, dog er rådighedsforpligtelsen bortfaldet.

5. Pr. 1. april 2018 skal der ikke længere fratrækkes 20 timer pr. kvartal ved opgørelsen af merarbejde for overenskomstansatte officerer.

Ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra den 1. april 2018.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, den 20. august 2019

Nikolaj Hjerting

Bilag

Protokollat til akademikeroverenskomsten om overenskomstansættelse af officerer med flere under Forsvarsministeriet

Med dette protokollat tiltrædes overenskomst for akademikere i staten med de fravigelser og tilføjelser, der fremgår af protokollatet.

Følgende bestemmelser i overenskomst for akademikere i staten finder ikke anvendelse: § 1, stk. 1, § 2, § 4, § 8, § 19, § 27, § 30, § 31, bilag 2, bilag 3, bilag 4, bilag 5, bilag 5a, bilag 5b, bilag 5c, bilag 6, bilag 9, bilag 10 og bilag A.

Alle beløb er i angivet i grundbeløb niveau 31. marts 2012.

Kapitel 1. Protokollatets dækningsområde

§ 1. Dækningsområde

Protokollatet omfatter officerer og beredskabsofficerer under Forsvarsministeriets område, der ansættes efter gennemgang af relevant (officers-) uddannelse, herunder løjtnants-, sprog- og reserveofficersuddannelsen.

Stk. 2. Protokollatet omfatter endvidere ansatte, der ansættes som auditørfuldmægtige under Forsvarsministeriets område.

Stk. 3. Protokollatet omfatter også elever på grundlæggende officersuddannelse (kadetter), elever på løjtnants-, sprog- og reserveofficersuddannelserne samt mestre i Beredskabsstyrelsen.

Stk. 4. Protokollatet finder ikke anvendelse for militære chefer og chefer i det statslige redningsberedskab.

Kapitel 2. Løn mv.

§ 2. Basisløn

Basislønnen er angivet i årligt grundbeløb.

Stk. 2. Ansatte omfattet af protokollatet, jf. § 1, indplaceres efter nedenstående basisaflønninger:

Løngrupper
Grad/titel
(Forsvaret)
Grad/titel (Beredskabsstyrelsen)
Grad/titel (Forsvarets Auditørkorps)
Basisløn
Løngruppe 1
Løjtnantselev/
sprogofficerselev/
reserveofficerselev/sekondløjtnant
   
249.025 kr.
Løngruppe 2
Sats 1
Kadet
   
251.952 kr.
Løngruppe 2
Sats 2
Løjtnant
Mester
 
259.511 kr.
Løngruppe 3
Premierløjtnant
Korpsmester
 
288.345 kr.
Løngruppe 4
Kaptajn/
kaptajnløjtnant
Sektionsleder
Auditør-fuldmægtig
327.665 kr.
Løngruppe 5
Major/orlogskaptajn
Sektionschef
Ledende auditør-fuldmægtig
471.000 kr. - 500.000 kr.

Stk. 3. For ansatte i løngruppe 5 aftales basislønnen efter forhandlingsreglerne i § 9 inden for basislønintervallet 471.000-500.000 kr.

Stk. 4. Som forudsætning for den lønmæssige indplacering af den ansatte, anvendes følgende definitioner:

Løngruppe 1:

Omfatter sekondløjtnanter samt elever, der gennemfører løjtnants-, sprog- og reserveofficersuddannelserne af indtil 24 måneders varighed (skoleperiode samt praktik).

Løngruppe 2:

Sats 1 omfatter kadetter, der gennemfører grundlæggende officersuddannelse på en af Forsvarets officersskoler.

Sats 2 omfatter:

1. Løjtnanter ansat i op til 3 år (36 måneder) efter gennemført løjtnantsuddannelse.

2. Løjtnanter, der har gennemført grundlæggende pilotuddannelse samt erhvervet pilotvinge, ansat i op til 8 år (96 måneder).

3. Mestre i uddannelsesstillinger ved Beredskabsstyrelsen.

Løjtnanter (dog ikke kadetter med grad af løjtnant), jf. nummer 1 og 2 ovenfor, ansættes til gavntjeneste i stillinger i løngruppe 3. Der aflønnes efter løngruppe 2, og ansættelsen er ikke omfattet af aftalerne om konstitution, jf. § 12. Løjtnanter må ikke anvendes i stillinger i løngruppe 4 eller højere.

Ansættelsesperioden på 3 år som løjtnant jf. nummer 1 ovenfor, skal påbegyndes og afsluttes inden for 4 år fra gennemført løjtnantsuddannelse, som én samlet ansættelsesperiode eller i opdelte ansættelsesperioder.

Ansættelsesperioden kan forlænges med op til 2 år (24 måneder), såfremt der indgås en uddannelsesaftale mellem den enkelte løjtnant og tjenestestedet. Uddannelsesaftalen indeholder en samlet plan for løjtnantens uddannelsesforløb frem til indtræden som kadet på en officersskole.

I forbindelse med ansættelsen af løjtnanter (piloter), jf. nummer 2 ovenfor, indgås en uddannelsesaftale mellem den enkelte løjtnant og tjenestestedet.

Uddannelsesaftalen indeholder en samlet plan for løjtnantens uddannelsesforløb frem til bestået diplomuddannelse.

Tidsbegrænsede ansættelsesforhold indgået i henhold til ovenstående hjemmel kan i særlige tilfælde forlænges efter aftale mellem FPS og HOD.

Løngruppe 3:

Omfatter premierløjtnanter og korpsmestre ansat med henblik på at:

Bestride funktioner på laveste lederniveau.

Selvstændigt udøve ledelsesfunktioner, primært over for personel på mellemlederniveau.

Forestå planlægning og gennemførelse af opgaver, der normalt forudsætter gennemgang af grundlæggende officersuddannelse eller tilsvarende, eventuelt suppleret med erfaring fra tjeneste på mellemlederniveau.

Foretage sagsbehandling, forvaltning og lærervirksomhed inden for afgrænsede sagsområder.

Løngruppe 4:

Omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter, sektionsledere samt auditørfuldmægtige ansat med henblik på at:

Bestride funktioner på højere lederniveau.

Selvstændigt udøve ledelsesfunktioner, primært overfor personel på leder- og mellemlederniveau.

Forestå planlægning og gennemførelse af opgaver, der typisk forudsætter gennemgang af videreuddannelse kombineret med erfaring fra tjeneste på lederniveau.

Foretage selvstændig sagsbehandling, forvaltning og lærervirksomhed inden for afgrænsede sagsområder.

Løngruppe 5:

Omfatter majorer/orlogskaptajner, sektionschefer samt ledende auditørfuldmægtige, ansat med henblik på at:

Bestride funktioner på højeste lederniveau.

Selvstændigt udøve ledelsesfunktioner, primært over for personel på lederniveau.

Forestå planlægning og gennemførelse af opgaver, der typisk forudsætter gennemgang af uddannelse på masterniveau kombineret med erfaring fra tjeneste på lederniveau.

Foretage selvstændig planlægning, sagsbehandling, forvaltning og lærervirksomhed generelt.

§ 3. Forsvars- og beredskabstillæg

Til løjtnanter i gavntjeneste (dvs. ikke kadetter med grad af løjtnant) samt ansatte i løngruppe 3 og 4 ydes et pensionsgivende Forsvars- og Beredskabstillæg på 21.400 kr.

Stk. 2. Tillægget dækker varierende beredskabsmæssige ændringer ved enheden, hvor der ikke sker indgreb eller indskrænkninger i den ansattes bevægelses- og handlefrihed, herunder et skærpet krav om fremmøde ved tilkald.

Stk. 3. Tillægget dækker tillige hvor tidsmæssige krav pålægges materiel-/personelkapacitet og hvor det ikke medfører indgreb eller indskrænkninger i den ansattes bevægelses- og handlefrihed, herunder et skærpet krav om fremmøde ved tilkald.

§ 4. Kvalifikationstillæg til officerer og beredskabsofficerer

Til ansatte i løngruppe 3 ydes et pensionsgivende kvalifikationstillæg på 25.300 kr. årligt.

Stk. 2. Til ansatte i løngruppe 4 ydes et pensionsgivende kvalifikationstillæg på 39.300 kr. årligt.

§ 5. Kvalifikationstillæg til auditørfuldmægtige

Til auditørfuldmægtige i løngruppe 4 ydes et pensionsgivende kvalifikationstillæg på 60.000 kr. årligt.

§ 6. Funktionstillæg til piloter

Ansatte, der har en uddannelse som pilot og bestrider en stilling, hvor der er krav om pilotuddannelse, ydes et årligt pensionsgivende funktionstillæg på 154.600 kr.

Stk. 2. Med virkning fra udgangen af den måned, hvor der er gået 12 år efter påbegyndelse af elementært flyvekursus på flyveskolen, stiger funktionstillægget til 216.900 kr.

Stk. 3. Funktionstillægget bortfalder, når den ansatte ikke længere bestrider en stilling, hvor der er krav om pilotuddannelse.

§ 7. Funktionstillæg til ansatte med en specialoperationsstyrkeuddannelse

Ansatte, der har en specialoperationsstyrkeuddannelse og bestrider en stilling, hvor der er krav om specialoperationsstyrkeuddannelse, ydes et årligt pensionsgivende funktionstillæg på 85.200 kr.

Stk. 2. Funktionstillægget bortfalder, når den ansatte ikke længere bestrider en stilling, hvor der er krav om specialoperationsstyrkeuddannelse.

§ 8. Forhandlinger og indgåelse af aftaler mv. for løngruppe 1, 2, 3 og 4.

For så vidt vedrører forhandlingsniveauer, rammerne for decentrale forhandlinger, rets- og interessetvister samt opsigelse/ophør af tillægsaftaler henvises til overenskomstens bilag 8.

§ 9. Forhandlinger og indgåelse af aftaler mv. for løngruppe 5.

Overenskomstens bilag 8 (forhandlingssystemet) finder ikke anvendelse for ansatte i løngruppe 5.

Stk. 2. Engangsvederlag fastsættes af ledelsen efter forhandling med den enkelte ansatte. Engangsvederlag kan f.eks. ydes som:

1. Honorering af særlig indsats

2. Resultatløn

3. Honorering af merarbejde

Stk. 3. Der kan ydes varige eller midlertidige tillæg for kvalifikationer eller varetagelse af særlige funktioner.

Aftaler om varige og midlertidige tillæg samt intervalløn indgås på grundlag af en forhandling mellem ledelsen og den ansatte, som kan vælge under forhandlingen at lade sig bistå af sin faglige organisation.

Resultatet af forhandlingen indsendes til Hovedorganisationen af Officerer i Danmark til godkendelse.

Hvis resultatet af forhandlingen ikke kan godkendes, kan organisationen (medmindre der er aftalt en længere frist) inden for 7 kalenderdage fra modtagelsen af resultatet af forhandlingen kræve optaget forhandling med ledelsen. Såfremt sådant krav ikke er fremsat inden fristens udløb, anses forhandlingsresultatet for godkendt af organisationen.

Såfremt vedkommende ikke ønsker selv at forhandle varige og midlertidige tillæg, føres forhandlingen med henblik på indgåelse af aftaler herom direkte mellem ansættelsesmyndigheden og den forhandlingsberettigede organisation.

For så vidt angår opsigelse af tillægsaftaler/ophør af tillæg følges bestemmelserne i overenskomstens bilag 8, afsnit IV, pkt. C og D.

§ 10. Pensionsbidrag

Ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsbidrag i overensstemmelse med overenskomstens §§ 10 og 11 til en mellem parterne aftalt pensionsordning.

Stk. 2. Elever på grundlæggende officersuddannelse er omfattet af reglerne i protokollatets § 23, og elever på løjtnants-, sprog- og reserveofficersuddannelserne er omfattet af reglerne i protokollatets § 31.

§ 11. Gruppeliv

For ansatte, der ikke er omfattet af en pensionsordning med gruppelivsforsikring, betaler ansættelsesmyndigheden præmie til den gruppelivsforsikring, der er tegnet for statsansatte i Forenede Gruppeliv (pt. aftale nr. 85034).

§ 12. Konstitution

(Begreberne "konstitution" og "funktion i højere stilling" dækker over samme situation. Begrebet "tillæg", jf. overenskomstens bestemmelser om konstitution, benævnes oftest "funktionsvederlag").

Overenskomstens regler om konstitution finder anvendelse for ansatte i løngruppe 1-5.

Stk. 2. Løjtnanter ansat til gavntjeneste i stillinger i løngruppe 3 er ikke omfattet af aftalerne om konstitution. Løjtnanter må ikke anvendes i stillinger i løngruppe 4 eller højere.

Kapitel 3. Arbejdstid

§ 13. Arbejdstid

De ansatte i løngruppe 1 - 4 er omfattet af reglerne i overenskomstens kapitel 3 med følgende fravigelser, jf. stk. 2-5 og 7 herunder samt protokollatets §§ 14 – 19.

Stk. 2. Arbejdstiden opgøres ved kalenderårets udløb. Et evt. merarbejde afspadseres i det efterfølgende kvartal i forholdet 1:1. Hvis der ved dette kvartals afslutning henstår uafviklet merarbejde, følges overenskomstens § 14 stk. 6 om udbetaling af merarbejde, overenskomstens § 15 om konvertering til opsparingsdage eller evt. aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbank).

Stk. 3. Arbejdstiden opgøres endvidere ved stillingsskifte. INTOPS betragtes i denne sammenhæng som stillingsskifte.

Stk. 4. Efter drøftelse mellem ledelsen og den berørte medarbejder kan arbejdstiden opgøres på andre tidspunkter end de i stk. 2 og 3 anførte.

Stk. 5. Kvalitativ vurdering

Med henblik på at fastsætte omfanget af det udførte merarbejde gennemfører den lokale chef løbende, og minimum 1 gang i kvartalet, en kvalitativ vurdering af den præsterede tid. Der kan ikke foretages kvalitativ vurdering af præsteret tid, der stammer fra tidligere kvartaler. Ved chefskifte foretages ligeledes kvalitativ vurdering af den præsterede tid, således at det altid er den aktuelle chef, der foretager vurderingen af den præsterede tid.

Stk. 6. De ansatte i løngruppe 5 er ikke omfattet af reglerne i overenskomstens § 14 om merarbejde. De er dog omfattet af de øvrige regler i overenskomstens kapitel 3 med følgende fravigelser, jf. protokollatets §§ 14 – 19.

Stk. 7. Elever på løjtnants-, sprog- og reserveofficersuddannelserne samt kadetter på grundlæggende officersuddannelse er ikke omfattet af arbejdstidsreglerne i overenskomstens kapitel 3 eller af fravigelserne i protokollatet, jf. §§ 14 – 19, og kan dermed ikke oppebære variable ydelser af nogen art.

I en eventuel gavntjenesteperiode vil eleverne dog være omfattede af arbejdstidsbestemmelserne i overenskomstens kapitel 3 og protokollatets fravigelser, jf. §§ 14 – 19.

§ 14. Vagt- eller beredskabstjeneste og øvelser

Ansatte, der deltager i vagt-, øvelse eller beredskabstjeneste af 24 timers varighed på tjenestestedet (inkl. eventuel daglig tjeneste), ydes én erstatningsfrihed per døgn for deres døgntjeneste. Der ydes herudover en godtgørelse pr. døgn:

Forsvaret:
 
Løjtnanter (dog ikke kadetter med grad af løjtnant) samt løngruppe 3:
640 kr.
Løngruppe 4:
757 kr.
Løngruppe 5:
945 kr.
Det statslige redningsberedskab:
 
Løngruppe 3, 4 og 5:
435 kr.

Stk. 2. En erstatningsfrihed anses for afviklet, når den ansatte gives en sammenhængende frihed på 24 timer.

Stk. 3. I arbejdstidsplanlægningen indgår både døgntjeneste og erstatningsfriheder, jf. stk. 1 og 2, med normaltiden for den enkelte dag (f.eks. 7,4 timer).

Stk. 4. Ikke afviklet erstatningsfrihed opgøres ved kalenderårets udløb. Kan erstatningsfriheder, jf. stk. 1 og 2, ikke afvikles indenfor det første kvartal i det efterfølgende kalenderår, ydes i stedet vagt- eller øvelsestillæg, jf. stk. 6. Erstatningsfriheden kan også konverteres til opsparingsdage i henhold til reglerne i overenskomstens § 15.

Stk. 5. Erstatningsfrihed opgøres endvidere ved stillingsskifte. INTOPS betragtes i denne sammenhæng som stillingsskifte. Tilgodehavende erstatningsfriheder ved stillingsskifte godtgøres jf. stk. 6 eller konverteres til opsparingsdage i henhold til reglerne i overenskomstens § 15.

Stk. 6. Vagt- og øvelsestillægget beregnes som 7,4 time x den enkeltes timeløn (beregnes af basislønnen, funktions- og kvalifikationstillæg samt fleksibilitetstillæg). Tillægget er ikke pensionsgivende.

Stk. 7. For døgntjeneste forrettet på en fastlagt fridag, fastsættes en arbejdstid på 7,4 timer.

Stk. 8. Ved særlig beredskabstjeneste, som iværksættes ved særlige begivenheder, kan der optages drøftelse mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om øvrige vilkår.

§ 15. Sø-øvelsesdage og fridage for tjeneste til søs

Ansatte, der deltager i sejlads af mindst 24 timers varighed, optjener for hvert påbegyndt kalenderdøgn én erstatningsfrihed (benævnt sø-øvelsesdag) for deres døgntjeneste.

Stk. 2. For sejlads af mindst 24 timers varighed på lørdage, søndage eller helligdage optjenes ud over én erstatningsfrihed, jf. stk. 1, en fridag for tjeneste til søs.

Stk. 3. Ikke afviklet erstatningsfrihed opgøres ved kalenderårets udløb. Kan erstatningsfriheden, jf. stk. 1 og 2, ikke afvikles indenfor det første kvartal i det efterfølgende kalenderår, ydes i stedet et tillæg, jf. stk. 5 og 6. Erstatningsfriheden kan også konverteres til opsparingsdage i henhold til reglerne i overenskomstens § 15.

Stk. 4. Erstatningsfrihed opgøres endvidere ved stillingsskifte. INTOPS betragtes i denne sammenhæng som stillingsskifte. Tilgodehavende erstatningsfriheder ved stillingsskifte godtgøres jf. stk. 5 og 6 eller konverteres til opsparingsdage i henhold til reglerne i overenskomstens § 15.

Stk. 5. Sø-øvelsesdage, jf. stk. 1, beregnes som 7,4 time x den enkeltes timeløn (beregnes af basislønnen, funktions- og kvalifikationstillæg samt fleksibilitetstillæg). Tillægget er ikke pensionsgivende.

Stk. 6. Fridagene for tjeneste til søs, jf. stk. 2, udgør 1.303,32 kr. per tillæg og er ikke pensionsgivende.

§ 16. Tilkaldevagt

Ansatte kan pålægges at forrette tilkaldevagttjeneste. Herfor ydes et tilkaldevagttillæg.

Stk. 2. Tilkaldevagttillægget ydes for en 24 timers periode.

Stk. 3. Tilkaldevagten medregnes ikke som arbejdstid, med mindre den pågældende vagt aktualiseres. I så fald medregnes den faktiske tjeneste fra mødetidspunktet.

Stk. 4. Tilkaldevagttillæg kan ikke oppebæres under international tjeneste, hvor der oppebæres FN-tillæg, eller under sejlads med søværnets skibe (med undtagelse af ophold i basehavn). Tilkaldevagttillægget kan heller ikke oppebæres, såfremt der til stillingen er tilknyttet et forhøjet eller særligt tillæg begrundet i den omhandlede tjeneste.

Stk. 5. Tilkaldevagttillægget beregnes som 3,2 time x den enkeltes timeløn på hverdage og 4,9 timer på lør-, søn- og helligdage (beregnes af basislønnen, funktions- og kvalifikationstillæg samt fleksibilitetstillæg). Tillægget er ikke pensionsgivende.

§ 17. Search And Rescue (SAR) beredskab

Ansatte, der deltager som besætningsmedlemmer i SAR-beredskabet, kan beordres til en sammenhængende tjeneste for perioder af 28 timer, 52 timer eller 76 timer.

Stk. 2. Tjeneste, jf. stk. 1, indgår i arbejdsberegningen med 21 timer for hver 24 timers periode. Herudover afregnes timer time for time.

§ 18. Internationale operationer mv.

Ansatte, der udsendes til internationale operationer, jf. lov om forsvarets personel, er omfattet af følgende aftaler:

Aftale af 5. juli 2005 mellem Finansministeriet, Statsansattes Kartel, Akademikernes Centralorganisation, Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes centralorganisation om FN-tillæg til personel i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen.

Aftale af 3. april 2003 mellem Forsvarsministeriet og Forsvarsgruppen i Akademikernes Centralorganisation om 2/7-dage.

Aftale af 16. december 2008 mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hovedorganisationen af officerer i Danmark om honorering for hyppig udsendelse.

Aftale af 13. maj 2009 mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hovedorganisationen af officerer i Danmark om honorering for tillagt grad under udsendelse i internationale operationer.

Aftale af 12. juni 2009 mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hovedorganisationen af officerer i Danmark om kompetencetillæg for gennemført tjeneste i internationale operationer (kompetencetillæg, INTOPS).

Aftale af 30. januar 2008 mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hovedorganisationen af officerer i Danmark, Centralforeningen for Stampersonel samt Hærens Konstabel- og Korporalforening vedr. kompensation for ikke gennemført 2. leaverejse under udsendelse i internationale missioner i 6 måneder.

Stk. 2. Beredskabsofficerer, der udsendes til udlandet til konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer i FN, OSCE, EU- eller NATO regi er omfattet af den centrale FN-tillægsaftale af 5. juli 2005 og ydes under udsendelse et FN-tillæg.

§ 19. Udlandstillæg til beredskabsofficerer

Beredskabsofficerer, der udsendes til udlandet, iværksat af den danske stat, med henblik på humanitær bistand/indsats i katastrofeområder, ydes som godtgørelse for merarbejde, ulemper mv. et udlandstillæg.

Stk. 2. Udlandstillægget udgør 69.300 kr. årligt. Tillægget er ikke pensionsgivende.

Kapitel 4. Elever på Forsvarets grundlæggende officersuddannelse

§ 20. Dækningsområde

Kapitel 4 omfatter elever på Forsvarets grundlæggende officersuddannelse (i kapitlet benævnt ”kadetter”).

§ 21. Prøvetid

Kadetter ansættes med en prøvetid på 3 måneder.

§ 22. Aflønning

Kadetter aflønnes i henhold til § 2.

§ 23. Pension

Arbejdsgiver indbetaler 3 procent af basislønnen i pensionsbidrag.

Stk. 2. Under en eventuel gavntjenesteperiode oppebærer kadetten pension i henhold til § 10, stk. 1 i protokollatet.

Stk. 3. Kadetter, som er ansat i perioden 1. juni 2014 til og med 31. marts 2015 i henhold til protokollatet af 19. maj 2014, kan vælge at overgå til aflønning og pension efter dette protokollat.

§ 24. Merudgifter

Kadetter har under gennemgang af grundlæggende officersuddannelse fast tjenestested ved den pågældende officersskole, med mindre andet fastsættes af Forsvaret i det enkelte tilfælde.

Stk. 2. Afvigelser fra tjenesterejseaftalens regler om indkvartering kan aftales lokalt mellem den pågældende officersskole og kadetrepræsentanten.

Stk. 3. Kadetter er under deltagelse i øvelser, sejlads med flådens skibe samt under ophold i øvelses- og skydelejre mv. omfattet af de til enhver tid gældende aftaler og bestemmelser herom.

Stk. 4. Under ophold i udlandet i forbindelse med gennemgang af den grundlæggende pilotuddannelse fastsættes ydelses- og indkvarteringsmæssige forhold af Forsvaret efter forudgående drøftelse med Hovedorganisationen af Officerer i Danmark.

§ 25. Flyttegodtgørelse, befordringsgodtgørelse m.v.

Ved indtræden på grundlæggende officersuddannelse ydes godtgørelse for dokumenterede flytteudgifter, såfremt den foretagne flytning er forårsaget af en ændring af det faste tjenestested.

Stk. 2. Ved afgangen fra grundlæggende officersuddannelse i forbindelse med fuldførelsen af den planlagte uddannelse ydes flyttegodtgørelse i henhold til flytteaftalen.

Stk. 3. Kadetter på officersuddannelse, studieretning pilot kan ydes flyttegodtgørelse i henhold til flytteaftalen, når kadetten som følge af afsluttet funktionsuddannelse, pilot:

Meddeles nyt fast tjenestested og

modtager pilotvinge og

udnævnes til løjtnant.

Stk. 4. Ved afgang fra grundlæggende officersuddannelse til anden tjeneste inden for prøvetiden ydes godtgørelse for dokumenterede flytteudgifter, såfremt den foretagne flytning er forårsaget af en ændring i det faste tjenestested.

Stk. 5. Ved afgang fra grundlæggende officersuddannelse til anden tjeneste efter prøvetidens udløb ydes befordringsgodtgørelse til det nye faste tjenestested. I tilfælde, hvor der i forbindelse med afgangen indgås kontrakt om midlertidig tjeneste, som følge af tjenestepligt, kan der ydes godtgørelse for dokumenterede flytteudgifter.

Stk. 6. Ved genoptagelse af grundlæggende officersuddannelse efter midlertidig afbrydelse heraf, jf. § 26, ydes befordringsgodtgørelse til det nye faste tjenestested.

§ 26. Midlertidig afbrydelse af uddannelsen

Efter ansøgning og med begrundelse i fx helbredsmæssige forhold kan Forsvaret tillade, at grundlæggende officersuddannelse midlertidigt afbrydes i indtil 1 år under forudsætning af, at uddannelsen forventes fuldført. Såfremt uddannelsen afbrydes på grund af orlov i forbindelse med barsel eller adoption, optages kadetten på det nærmest følgende kadethold.

§ 27. Arbejdstid

Kadetter er i uddannelsesperioden ikke omfattede af arbejdstidsreglerne i overenskomstens kapitel 3 eller fravigelserne i protokollatets §§ 14 – 19, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. I en eventuel gavntjenesteperiode er kadetter dog omfattet af overenskomstens kapitel 3 og fravigelserne i protokollatets §§ 14 – 19.

Stk. 3. Kadetter, der opfylder betingelserne herfor, udbetales 20 procent af den gældende sats for sø-øvelsesdage og fridage for tjeneste til søs, jf. § 15.

§ 28. Opsigelse

Under prøvetiden kan ansættelsen som kadet skriftligt opsiges med et varsel på 14 dage fra arbejdsgivers side, og med én dags varsel fra kadettens side.

Stk. 2. Efter prøvetiden og frem til et år efter indtræden på officersskolen kan ansættelsen som kadet skriftligt opsiges med et varsel på 1 måned fra arbejdsgivers side, og med 14 dages varsel fra kadettens side.

Stk. 3. Et år efter indtræden på officersskolen kan ansættelsen som kadet skriftligt opsiges med et varsel på 2 måneder fra arbejdsgivers side, og med 14 dages varsel fra kadettens side.

Kapitel 5. Elever på løjtnants-, sprog- og reserveofficersuddannelserne

§ 29. Dækningsområde

Kapitel 5 omfatter elever på løjtnants-, sprog- og reserveofficersuddannelserne.

§ 30. Løn

Elever oppebærer løn i henhold til § 2.

§ 31. Pension

Elever oppebærer ikke pension med undtagelse af en eventuel gavntjenesteperiode.

§ 32. Merudgifter

For elever på løjtnants-, sprog- og reserveofficersuddannelserne ydes, som kompensation for ulempen ved skiftende arbejdssted, dækning af rejseudgifter mellem uddannelsessted og bopæl, når uddannelsesstedet er væk fra det faste tjenestested (ud- og hjemrejse samt ugentligt hjem- og tilbagerejse), dog højest udgift svarende til billigste offentlige transportmiddel.

Stk. 2. Elever på sprogofficersuddannelsen skal som minimum indkvarteres på belægningsstuer under uddannelsen.

Stk. 3. Elever på sprogofficersuddannelsen er omfattet af den til enhver tid gældende tjenesterejseaftale (for tiden aftale af 30. juni 2000).

Stk.4. Elever på sprogofficersuddannelsen ydes ikke anden form for merudgiftsdækkende godtgørelser.

§ 33. Arbejdstid

Elever er i uddannelsesperioden ikke omfattet af arbejdstidsreglerne i overenskomstens kapitel 3 eller fravigelserne i protokollatets §§ 14 – 19.

Stk. 2. I en eventuel gavntjenesteperiode er elever dog omfattet af overenskomstens kapitel 3 og fravigelserne i protokollatets §§ 14 – 19.

§ 34. Opsigelse

Opsigelse fra Forsvarets side skal ske med mindst

1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang i de første 6 måneders ansættelse efter nærværende aftale,

3 måneders varsel til fratræden ved en måneds udgang efter 6 måneders ansættelse efter nærværende aftale.

Stk. 2. Opsigelse fra elevens side skal ske med mindst 1 måneds varsel til ophør ved en måneds udgang.

§ 35. Rådighedstjeneste

For elever på sprogofficersuddannelsen gælder, at de efter afsluttet uddannelse er forpligtet til at forrette rådigheds-/korttidstjeneste i mindst 10 måneder, herunder at blive udsendt i en international mission i op til 6 måneder inden for en efterfølgende 4-årig periode regnet fra uddannelsens afslutning. Ved eventuel udsendelse ansættes og aflønnes sprogofficerer i henhold til dette protokollat.

Kapitel 6. Øvrige bestemmelser

§ 36. Hovedaftale

For protokollatet gælder hovedaftalen af 19. maj 2014 mellem Hovedorganisationen af Officerer i Danmark og Finansministeriet.

§ 37. Ikrafttrædelses- og opsigelsesbestemmelser

Protokollatet har virkning fra 1. april 2018 og kan af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst pr. 31. marts 2021.

Stk. 2. Med virkning fra 1. april 2018 ophæves protokollatet af 27. oktober 2015 om officerer, beredskabsofficerer, auditørfuldmægtige, elever på grundlæggende officersuddannelse, elever på sprog- og reserveofficersuddannelserne samt officersaspiranter ved Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriet.

Ballerup, den 23. maj 2019

For
Hovedorganisationen af
Officerer i Danmark
 
For
Forsvarsministeriets Personalestyrelse
E.b.
     
Niels Tønning
Formand
 
Jan Villumsen
Kontorchef

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, den 20. august 2019

Nikolaj Hjerting