Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Principper for opgørelse af skader på bygninger og løsøre
Kapitel 3 Erstatning for oprydningsomkostninger og forurenet jord ved skader på bygninger og løsøre
Kapitel 4 Anvendelse af erstatninger og udbetaling af kontanterstatning ved skader på bygninger og løsøre
Kapitel 5 Principper for opgørelse af skader på motorkøretøjer
Kapitel 6 Principper for opgørelse af skader på jernbanekøretøjer
Kapitel 7 Principper for opgørelse af skade på skibe
Kapitel 8 Skadesforsikringsselskabernes behandling af skadesager
Kapitel 9 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betingelser for erstatning for skader, der er omfattet af Lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet og om skadesforsikringsselskabernes behandling af NBCR-terrorskader

I medfør af § 1, stk. 5, og § 6, stk. 4, i lov nr. 367 af 9. april 2019 om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for skadesforsikringsselskaber, der er omfattet af § 5 i lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet, og som har tegnet forsikring, der dækker brandrisikoen på de af loven omfattede genstande.

Stk. 2. Skadesforsikringsselskaberne behandler skadesanmeldelser og foranlediger udbetaling af erstatning for skader, der er omfattet af loven, jf. lovens § 1.

Kapitel 2

Principper for opgørelse af skader på bygninger og løsøre

§ 2. Ved opgørelse af erstatning for skader på bygninger og løsøre, der er omfattet af lov om terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet, skal skadesforsikringsselskaberne anvende almindelige anvendte principper i forsikringsbranchen med udgangspunkt i erstatning til nyværdi eller erstatning til dagsværdi.

Stk. 2. Ved nyværdi vedrørende bygningsskader forstås det beløb, det vil koste at genoprette det beskadigede ved samme byggemåde, med gængse byggematerialer og på samme sted.

Stk. 3. Ved nyværdi vedrørende løsøre forstås det beløb, det vil koste at genanskaffe en tilsvarende ny genstand på skadestidspunktet.

Stk. 4. Ved dagsværdi forstås nyværdien med fradrag for den værdiforringelse, herunder slid og ælde, som kan konstateres på den pågældende ejendom, bygningsdel eller det pågældende løsøre umiddelbart inden skadestidspunktet.

§ 3. Erstatning udgør nyværdi for skader på ejendomme til helårsbeboelse samt fritidshuse. Der sker fradrag i medfør af den til enhver tid gældende afskrivningspraksis, medmindre ejendommen inden skadens indtræden var værdiforringet med mere end 50 pct. af nyværdien.

Stk. 2. Erstatning udgør dagsværdig, hvis ejendommens værdi er forringet med mere end 50 pct. af nyværdien, f.eks. på grund af slid, ælde eller andre omstændigheder. Værdiforringelsen vurderes på grundlag af den tilstand, det beskadigede var i umiddelbart inden skaden som følge af almindelig brug, vejrets påvirkning og eventuelt andre individuelle omstændigheder, f.eks. ikke-intakte bygningsdele, og ikke på baggrund af afskrivningstabeller.

Stk. 3. Partiel reparation af en bygningsdel betales fuldt ud, medmindre det vurderes at blive dyrere end genanskaffelse fratrukket eventuel afskrivning.

§ 4. Erstatning udgør for skader på erhvervsejendomme nyværdi med fradrag som følge af den til enhver tid gældende afskrivningspraksis, medmindre ejendommen inden skadens indtræden var værdiforringet med mere end 30 pct. af nyværdien.

Stk. 2. Ved værdiforringelse med mere end 30 pct. af nyværdien, f.eks. på grund af slid, ælde eller andre omstændigheder, ydes der erstatning til dagsværdi. Værdiforringelsen vurderes på grundlag af den tilstand, det beskadigede var i umiddelbart inden skaden som følge af almindelig brug, vejrets påvirkning og eventuelt andre individuelle omstændigheder, f.eks. ikke-intakte bygningsdele, og ikke på baggrund af afskrivningstabeller.

Stk. 3. Partiel reparation af en bygningsdel betales fuldt ud, medmindre det vurderes at blive dyrere end genanskaffelse minus eventuel afskrivning.

§ 5. Erstatning for skader på privat løsøre udgør nyværdi, medmindre løsøret er mere end to år gammelt, i hvilke tilfælde der sker fradrag i medfør af den til enhver tid gældende afskrivningspraksis, herunder eventuelle vejledende afskrivningstabeller.

Stk. 2. Partiel reparation betales fuldt ud, medmindre det vurderes at blive dyrere end genanskaffelse fratrukket eventuel afskrivning.

Stk. 3. Er genanskaffelse af løsøret ikke mulig, beregnes erstatningen med udgangspunkt i fremstillingsprisen for et nyt tilsvarende løsøre. Erstatningen kan dog ikke overstige, hvad det vil koste at genanskaffe tilsvarende løsøre.

Stk. 4. Erstatning for særligt privat indbo kan maksimalt udgøre 150.000 kr.

Stk. 5. Erstatning for rede penge, valuta, værdipapirer og lignende kan maksimalt udgøre 25.000 kr.

Stk. 6. Erstatning for særlige private værdigenstande kan maksimalt udgøre 50.000 kr.

§ 6. Erstatning for skader på erhvervsløsøre sker til følgende værdi:

1) Varer, herunder råvarer: Dagsværdi.

2) Færdigvarer, herunder egen produktion: Den pris, som ved salg på almindelige vilkår ville kunne opnås umiddelbart før skaden med fradrag for normale omkostninger ved salg m.m.

3) Inventar og driftsudstyr: Nyværdi, hvis der sker en genanskaffelse af den enkelte ting, ellers dagsværdi.

4) Genfremstilling af originalmodeller eller tabte data: Fremstillingsprisen.

§ 7. Der ydes erstatning for omkostninger i tilknytning til genhusning, hvor en bygning til privat boligbrug er ubeboelig efter en skade.

Stk. 2. Erstatningen efter stk. 1 kan maksimalt udgøre 15.000 kr. pr. måned udregnet som et gennemsnit over den samlede genhusningsperiode.

Stk. 3. Genhusningsperioden kan maksimalt udgøre 24 måneder. Perioden kan forlænges, hvis særlige omstændigheder, herunder længere byggeperiode, gør, at der skønnes at være behov for en længere dækningsperiode.

Stk. 4. Eventuelle sparede boligudgifter fratrækkes i erstatningen for genhusningen.

Stk. 5. Der ydes erstatning for rimelige udgifter til opmagasinering og flytning indenfor det i stk. 2 nævnte maksimum for hele genhusningsperioden.

Stk. 6. Dækning af udgifter efter stk. 1-5 forudsætter, at den erstatningsberettigede dokumenterer de afholdte udgifter.

§ 8. Erstatning for driftstab som følge af skade på bygning eller løsøre fastsættes med udgangspunkt i det forventede dækningsbidrag i det kalenderår, hvor skaden er sket. Erstatningen kan dog højst være 5 pct. over det faktiske dækningsbidrag i det senest afsluttede regnskabsår.

Stk. 1. Erstatning ydes for rimelige og nødvendige meromkostninger til begrænsning af driftstabet.

Stk. 2. Der kan ske fradrag i erstatningen for driftstab for manglende rimelig tabsbegrænsning og sparede omkostninger.

Stk. 3. Erstatning for driftstab kan maksimalt ydes i en periode på 24 måneder.

§ 9. Der ydes erstatning for udgifter til lovliggørelse af beskadigede bygninger, som er en følge af krav i byggelovgivningen.

Stk. 2. Erstatningen efter stk. 1 kan maksimalt udgøre:

1) 1,5 mio. kr. pr. bolig.

2) 1 mio. kr. pr. fritidshus.

3) 3 mio. kr. pr. erhvervsbygning.

Kapitel 3

Erstatning for oprydningsomkostninger og forurenet jord ved skader på bygninger og løsøre

§ 10. Der ydes erstatning for nødvendige og rimelige oprydningsomkostninger, herunder fjernelse af bygningsdele og andet affald, som findes på ejendommen som følge af en af loven omfattet skadebegivenhed. Erstatning ydes endvidere for omkostninger til deponering mv.

Stk. 2. Erstatningen efter stk. 1 kan maksimalt udgøre:

1) 1 mio. kr. pr. bolig.

2) 1 mio. kr. pr. fritidshus.

3) 3 mio. kr. pr. erhvervsbygning.

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte beløb kan forhøjes, såfremt særlige omstændigheder tilsiger det.

§ 11. Der ydes erstatning for forurenede grundarealer, som er uanvendelige som følge af en af loven omfattet skadebegivenhed.

Stk. 2. Der ydes erstatning for udgifter til oprensning til det niveau, som kræves af kommunalbestyrelsen ifølge miljølovgivningen. Kræver kommunalbestyrelsen bortskaffelse af jord, erstattes udgifter til bortkørsel, rensning og deponering.

Stk. 3. Fjernet jord erstattes med opfyldning til terræn.

Stk. 4. Kan ejendommen på grund af skaden ikke anvendes til formål svarende til den øvrige arealanvendelse i området, ydes der erstatning ud fra kvadratmeterprisen i området umiddelbart inden skadens indtræden.

Stk. 5. Skade på haveanlæg og afgrøder erstattes ikke.

Kapitel 4

Anvendelse af erstatninger og udbetaling af kontanterstatning ved skader på bygninger og løsøre

§ 12. Forsikringsselskabet anviser udbetaling af erstatning for skader på fast ejendom uden dokumentation for genanskaffelse eller udbedring af skader, når:

1) den enkelte opgjorte skade inden for en entreprisekategori ikke overstiger 40.000 kr.,

2) erstatning ønskes udbetalt til egen udbedring af skaden, eller

3) erstatning vedrører skadelidtes forbrugte tid på eget arbejde, herunder oprydning og rengøring mv.

Stk. 2. Udbetaling af erstatning efter stk. 1, nr. 2, kan samlet maksimalt udgøre 80.000 kr.

Stk. 3. Erstatning for skader på fast ejendom skal forholdsmæssigt anvendes til udbedring af de enkelte skader, som de er opgjort. Skadelidte kan dog vælge, at der sker en omfordeling mellem de dækningsberettigede poster. Ikke anvendte erstatningsposter udbetales ikke.

Stk. 4. Udbetaling af erstatning efter stk. 1, nr. 2, og stk. 2, kræver samtlige indehavere af rettigheder over den faste ejendoms accept, hvis der er risiko for en væsentlig forringelse af disses rettigheder.

Stk. 5. Forsikringsselskabet foranlediger udbetaling af erstatning for skader på løsøre uden dokumentation for genanskaffelse eller udbedring af skade, jf. dog stk. 6.

Stk. 6. Erstatning for andre end de i stk. 1 og 5 omhandlede skader samt for skader på driftsmidler tilhørende erhvervsvirksomheder, foranlediges udbetalt, når der foreligger dokumentation for, at skaden er udbedret, eller genanskaffelse er foretaget.

§ 13. Erstatning for skader på fast ejendom til helårsbeboelse eller fritidshus kan udbetales som totalskadeerstatning inklusiv restværdierstatning, når:

1) skadesprocenten overstiger 50 pct. af bygningens nyværdi,

2) udbedring af de opgjorte skader ikke er påbegyndt,

3) der sker opførelse af ny, tilsvarende bygning, og

4) opførelse af ny bygning sker på samme fysiske placering, medmindre særlige forhold forhindrer dette.

Stk. 2. Totalskadeerstatning gælder kun for fast ejendom, som ikke var bestemt til nedrivning, renovering eller modernisering på tidspunktet umiddelbart inden skadens indtræden.

Stk. 3. Ved beregning af skaden medtages kun de beskadigede bygningsdele. Skadesprocenten beregnes som den opgjorte skades procentmæssige andel af den samlede beregnede udgift til opførelse af en ny, tilsvarende bygning.

Stk. 4. Værdien af anvendelige materialer fra ikke-beskadigede dele af ejendommen, som skadelidte vælger at beholde, fradrages i totalskadeerstatningen.

§ 14. Ønskes en skade ikke udbedret eller en bygning ikke genopført, kan erstatningen udbetales som kontanterstatning.

Stk. 2. Udbetaling af erstatning efter stk. 1 kræver samtlige indehavere af rettigheder over den faste ejendoms accept, hvis der er risiko for en væsentlig forringelse af disses rettigheder.

Stk. 3. Ved beregning af erstatning efter stk. 1 opgøres ejendommens værdi til dagsværdi.

Stk. 4. Den samlede kontanterstatning for bygninger kan ikke overstige de på ejendommen værende bygningers handelsværdi (kontantværdi) umiddelbart inden skadens indtræden.

Kapitel 5

Principper for opgørelse af skader på motorkøretøjer

§ 15. Kan det beskadigede motorkøretøj repareres, erstattes reparationsudgifterne.

Stk. 2. Er det beskadigede motorkøretøj totalskadet eller uanvendeligt, ydes der erstatning svarende til hvad det vil koste at genanskaffe et tilsvarende motorkøretøj.

Stk. 3. Der ydes erstatning for udgifter til nødvendig oprydning og rensning, herunder bortskaffelse og destruktion.

Kapitel 6

Principper for opgørelse af skader på jernbanekøretøjer

§ 16. Kan det beskadigede jernbanekøretøj repareres, erstattes reparationsudgifterne.

Stk. 2. Er det beskadigede jernbanekøretøj totalskadet eller uanvendeligt, ydes der erstatning svarende til hvad det vil koste at genanskaffe et tilsvarende materiel.

Stk. 3. Der ydes erstatning for udgifter til nødvendig oprydning og rensning, herunder bortskaffelse og destruktion.

Kapitel 7

Principper for opgørelse af skade på skibe

§ 17. Der ydes erstatning efter principperne i de til enhver tid gældende forsikringsvilkår, der følger af The Nordic Marine Insurance Plan, baseret på aftale mellem The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor) og Danske Rederier, Suomen Varustamot, Norges Rederiforbund samt Svensk Sjöfart.

Kapitel 8

Skadesforsikringsselskabernes behandling af skadesager

§ 18. Er bygnings- og løsørebranddækningen ikke tegnet i samme forsikringsselskab, behandles eventuelle løsøreskader af bygningsforsikringsselskabet i tilfælde af skade på bygningen.

Stk. 2. Er der tale om ejendomme, der rummer to eller flere boliger eller virksomheder, og er bygningen forsikret samlet, behandles eventuelle løsøreskader af det forsikringsselskab, som har tegnet brandforsikring af løsøret.

Stk. 3. Terrorforsikringsrådet indgår aftale med Forsikring & Pension om, hvilke oplysninger skadesforsikringsselskaberne skal levere til Terrorforsikringsrådet i forbindelse med udbetaling af erstatning.

§ 19. Klager over skadesforsikringsselskabernes behandling af NBCR-terrorskader skal sendes til Terrorforsikringsrådet.

Kapitel 9

Ikrafttræden

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 2019.

Erhvervsministeriet, den 10. september 2019

Simon Kollerup

/ Julie Sonne