Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om aftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte officerer på det militære lederniveau med flere.

Generelle bemærkninger

1. Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark har den 22. marts 2019 indgået vedlagte aftale for officerer på det militære lederniveau, beredskabsofficerer på lederniveau, auditørfuldmægtige samt kommunikations- og rekrutteringsrådgivere.

2. Aftalen har virkning fra den 1. april 2018 for officerer på det militære lederniveau, beredskabsofficerer på lederniveau, auditørfuldmægtige samt kommunikations- og rekrutteringsrådgivere.

Ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra den 1. april 2018.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, den 20. august 2019

Nikolaj Hjerting

Bilag

Aftale

mellem

Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark

om nyt lønsystem

for tjenestemandsansatte officerer på det militære lederniveau med flere.

§ 1. Generelle forhold

Denne aftale gælder for officerer på det militære lederniveau, beredskabsofficerer på lederniveau, auditørfuldmægtige samt kommunikations- og rekrutteringsrådgivere.

Stk. 2. Aftalen omfatter nærværende generelle aftale med fælles bestemmelser og fire protokollater, således:

Protokollat 1 for tjenestemandsansatte officerer på det militære lederniveau.

Protokollat 2 for tjenestemandsansatte beredskabsofficerer på lederniveau.

Protokollat 3 for tjenestemandsansatte auditørfuldmægtige og ledende auditørfuldmægtige.

Protokollat 4 for tjenestemands-, tjenestemandslignende og overenskomstansatte kommunikations- og rekrutteringsrådgivere.

Stk. 3. De enkelte protokollater underskrives særskilt.

§ 2. Lønsystemet m.v.

Lønsystemet består af basisløn og forhåndsaftalte centrale tillæg, der beskrives i ét protokollat for hver personelgruppe.

Stk. 2. Alle beløb angives i årligt grundbeløb - niveau 31. marts 2012.

Stk. 3. Såfremt der er aftalt eller aftales funktionstillæg og kvalifikationstillæg, beskrives dette i særlige aftaler parterne imellem og i henhold til § 3.

Stk. 4. Såfremt der er aftalt eller aftales resultatløn, beskrives dette i særlige aftaler parterne imellem og i henhold til § 4.

§ 3. Funktions- og kvalifikationstillæg

Der kan aftales tillæg for særlige funktioner, der varetages i stillingen eller stillingsgruppen, herunder arbejdsbestemte tillæg, der ydes for de timer/det tidsrum, hvori den pågældende funktion udføres.

Stk. 2. Tilsvarende kan der aftales tillæg for kvalifikationer m.v. på grundlag af den ansattes faglige og personlige kvalifikationer, kvaliteten i opgavevaretagelsen, balancen i forhold til tilsvarende stillinger på det øvrige arbejdsmarked eller af hensyn til rekruttering og fastholdelse.

Stk. 3. Tillæg efter stk. 1 og 2 kan aftales i form af varige eller midlertidige tillæg. Tillige aftales det, om tillæggene er pensionsgivende. Tillæggene angives i årligt grundbeløb - niveau 31. marts 2012.

Stk. 4. Kvalifikationstillæg aftales som hovedregel i form af varige tillæg, men kan også, hvis forholdene taler herfor, aftales som midlertidige tillæg.

§ 4. Engangsvederlag

Der kan aftales engangsvederlag, f.eks. som honorering af særlig indsats.

§ 5. Resultatløn

Der kan lokalt aftales supplerende resultatbaserede lønordninger efter hvilke, der

udbetales resultatløn i form af tillæg for den enkelte måleperiode i det omfang, de på forhånd definerede mål er opnået.

§ 6. Lønregulering

Basislønnen og samtlige tillæg reguleres med de generelle stigninger, der aftales centralt ved aftale- og overenskomstfornyelserne eller udmøntes via den generelle reguleringsordning.

§ 7. Forhandlinger og indgåelse af aftaler m.v.

Aftaler om kvalifikationstillæg, funktionstillæg, engangsvederlag eller resultatløn forhandles og indgås mellem de parter, der er bemyndiget hertil.

Stk. 2. Forslag til lønændringer kan fremsættes af begge parter. Forhandlinger skal finde sted mindst én gang om året, hvis én af parterne begærer dette.

Stk. 3. Lønændringer kan i øvrigt aftales løbende, hvis parterne er enige herom.

§ 8. Majorer og orlogskaptajner (M332) samt sektionschefer (U332), som er personligt omklassificeret til basisløngruppe 5, er undtaget fra de normale forhandlingsregler for engangsvederlag.

Stk. 2. Majorer og orlogskaptajner (M332) samt sektionschefer (U332), som er personligt omklassificeret til basisløngruppe 5, forhandler uafhængigt af den øvrige ledergruppe. Engangsvederlag fastsættes af ledelsen efter forhandling med den ansatte. Engangsvederlag kan f.eks. ydes som:

Honorering af særlig indsats

Resultatløn

Honorering af merarbejde.

§ 9. Der kan mellem aftaleparterne aftales midlertidige eller varige afvigelser fra disse forhandlingsregler i situationer, hvor det af geografiske eller organisatoriske grunde findes hensigtsmæssigt. Disse situationer er f.eks., hvor medarbejdere er:

Udsendt eller udstationeret uden for Danmark som enkeltperson.

Midlertidigt placeret i en stilling i en international myndighed underlagt en udenlandsk chef.

Placeret i en stilling ved en dansk myndighed uden for Forsvarsministeriets område.

§ 10. Overgang til nyt lønsystem

For allerede ansatte skal den samlede faste løn ved overgangen til det nye lønsystem mindst svare til lønnen forud for overgangen.

Stk. 2. Hvis den samlede faste løn ved indplaceringen, inkl. eventuelle nye tillæg, er lavere end den hidtidige samlede faste løn inkl. eventuelle tillæg, ydes et personligt tillæg til udligning af forskellen. Tillægget ydes som et ikke-pensionsgivende kvalifikationstillæg i henhold til § 3.

Stk. 3. Der vil ske modregning i det pågældende kvalifikationstillæg i tilfælde af aftalte stigninger i de løndele, der indgår i beregningen af kvalifikationstillægget eller i tilfælde af, at der oppebæres midlertidig højere aflønning, herunder vederlag for midlertidigt at bestride en højere stilling.

Stk. 4. Hidtidige midlertidige tillæg eller arbejds-/stillingsbestemte tillæg (såvel varige som midlertidige) indgår ikke i den samlede faste løn, men indgår i beregningen i forbindelse med overgangen til ny tillægsstruktur eller lokale aftaler i medfør af §§ 3 og 7. Såfremt der ikke er aftalt en tillægsstruktur eller særskilte tillæg i nyt lønsystem, opretholdes hidtidige tillæg i den aftalte periode, eller til de erstattes af en anden aftale.

Stk. 5. Eventuel overgangsordning i forbindelse med overgang fra gammel til ny tillægsstruktur aftales i forbindelse med den konkrete aftale.

§ 11. Klassificering

Tjenestemandsstillinger klassificeres og omklassificeres fortsat i henhold til Aftale af 20. juni 1995 om klassificering af nyoprettede tjenestemandsstillinger samt det til den pågældende aftale knyttede cirkulære af 26. juni 1995.

§ 12. Pension

Eventuelle pensionsbidrag (eksklusiv eget pensionsbidrag) aftales i det enkelte protokollat. Ansættelsesmyndighedens bidrag udgør 2/3 og 1/3 anses for den ansattes eget bidrag.

Stk. 2. Pensionsbidrag indbetales til pensionskonto anvist af Hovedorganisationen af Officerer i Danmark.

Stk. 3. Forhold omkring tjenestemandspension for tjenestemænd på nye lønsystemer reguleres ved central aftale, pt. aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l.

§ 13. Ophør af andre aftaler

Det aftales i de enkelte protokollater, hvilke aftaler de erstatter.

§ 14. Ikrafttræden

Denne aftale erstatter aftale af 5. marts 2014 mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om nyt lønsystem for officerer på det militære lederniveau tillige kadetter og elever, beredskabsofficerer på lederniveau, auditørfuldmægtige samt kommunikations- og rekrutteringsrådgivere.

§ 15. Aftalen træder i kraft pr. 1. april 2018, og kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel, dog tidligst pr. 31. marts 2021.

Ballerup, den 22. marts 2019

For
Hovedorganisationen af
Officerer i Danmark
For
Forsvarsministeriets Personalestyrelse
E.b.
 
   
Niels Tønning
Formand
 
Jan Villumsen
Kontorchef

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, den 20. august 2019

Nikolaj Hjerting