Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om protokollat 1 for tjenestemandsansatte officerer på det militære lederniveau til aftale om nyt lønsystem af 22. marts 2019 mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark

Generelle bemærkninger

1. Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark har den 5. april 2019 underskrevet nedenstående Protokollat 1 for tjenestemandsansatte officerer på det militære lederniveau til aftale om nyt lønsystem af 22. marts 2019.

2. Aftalen har virkning fra den 1. april 2018 for tjenestemandsansatte officerer på det militære lederniveau.

3. Beregningen af stillingsbestemt tillæg ved funktion i højere stilling er gjort tydeligere.

4. Uddannelsestillægget benævnes fremover stillingsbestemt tillæg, således at tillægget nu følger af stillingen der bestrides, og altså ikke længere ydes på baggrund af uddannelse.

5. M332-tillægget er blevet løftet i form af en satsforhøjelse med virkning fra 1. juli 2018.

6. Det er aftalt at forhøje officerstillægget med 15,5 % med virkning fra 1. oktober 2018.

7. Som noget nyt er det aftalt at give mulighed for ansættelse af løjtnanter til operativ tjeneste efter en gennemført løjtnantsuddannelse.

Ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra den 1. april 2018.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, den 20. august 2019

Nikolaj Hjerting

Bilag

Protokollat 1

for tjenestemandsansatte officerer på det militære lederniveau

til aftale om nyt lønsystem af 22. marts 2019 mellem

Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark

§ 1. Dækningsområde

Dette protokollat gælder for tjenestemandsansatte officerer på det militære lederniveau.

Stk. 2. Alle beløb i protokollatet er i årligt grundbeløb, niveau 31. marts 2012.

§ 2. Basisløngrupper

Basislønnen er angivet i årligt grundbeløb.

Stk. 2. Officerer omfattet af protokollatet, jf. § 1, indplaceres efter nedenstående basisaflønninger:

Basisløngrupper
Grad/titel
Basisløn
Basisløngruppe 0
Løjtnant (M311)
259.511 kr.
Basisløngruppe 1
Premierløjtnant (M312)
288.345 kr.
Basisløngruppe 2
Kaptajn/kaptajnløjtnant (M321)
327.665 kr.
Basisløngruppe 3
Major/orlogskaptajn (M322)
361.742 kr.
Basisløngruppe 4
Major/orlogskaptajn (M331)
384.023 kr.
Basisløngruppe 5
Major/orlogskaptajn (M332)
484.944 kr.

Stk. 3. Indplacering i basisløngruppe 3 og 5 kan alene finde sted efter personlig omklassificering på baggrund af en helhedsvurdering.

Stk. 4. Officerer er inddelt i følgende funktionsniveauer:

Laveste: Løjtnant (M311) og premierløjtnant (M312).

Højere: Kaptajn/kaptajnløjtnant (M321) og major/orlogskaptajn (M322).

Højeste: Major/orlogskaptajn (M331 og M332).

§ 3. Funktion i højere stilling

Ved midlertidig funktion i højere stilling honoreres officeren i henhold til den til enhver tid gældende centrale aftale om betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken.

Stk. 2.

1) Ved varetagelse af midlertidig funktion i højere stilling ydes det stillingsbestemte tillæg, der er forbundet med den højere stilling, umiddelbart ved overtagelse af den højere stilling. Det stillingsbestemte tillæg indgår derfor ikke i forskelsberegningen af funktionsvederlaget.

2) Hvor officeren midlertidigt fungerer i en stilling på M4xx-niveau bibeholdes stillingsbestemt tillæg i funktionsperioden, og tillægget skal således indgå i forskelsberegningen i 'officerens egen stilling'.

§ 4. Militærtillæg

Til officerer i basisløngruppe 0 til 4 ydes et pensionsgivende militærtillæg på 21.400 kr. årligt.

§ 5. Stillingsbestemt tillæg

Stillingsbestemt tillæg ydes som fast tillæg i form af satser knyttet op på basisløngrupperne. Tillæg ydes således:

Stk. 2. Til officerer, der bestrider en stilling i basisløngruppe 1 (M312-niveau), ydes et pensionsgivende tillæg på 14.200 kr. årligt.

Stk. 3. Til officerer, der bestrider en stilling i basisløngruppe 2 eller 3 (M321- og M322-niveau), ydes et pensionsgivende tillæg på 23.700 kr. årligt.

Stk. 4. Til officerer, der bestrider en stilling i basisløngruppe 4 (M331-niveau), ydes et pensionsgivende tillæg på 53.700 kr. årligt.

Stk. 5. Officerer, der personligt er omklassificeret til major/orlogskaptajn M332, kan ikke oppebære stillingsbestemt tillæg.

§ 6. Tillæg til major/orlogskaptajn, M332

Officerer, der personligt er omklassificeret til major/orlogskaptajn M332, oppebærer et pensionsgivende kvalifikationstillæg af samme størrelse som det for oberstløjtnanter/kommandørkaptajner.

Stk. 2. Kvalifikationstillægget udgør 45.276 kr. årligt.

§ 7. Funktions- og kvalifikationstillæg

Officerer kan alene oppebære kvalifikationstillæg og/eller funktionstillæg, der er aftalt i nyt lønsystem enten i form af en tillægsstruktur eller specifikke aftaler.

§ 8. Økonomisk godtgørelse for merarbejde

Majorer/orlogskaptajn M332 er undtaget fra reglerne om honorering af merarbejde for respektive ansættelsesforhold. Merarbejdet registreres og vil kunne indgå som én af parametrene i vurderingen af et eventuelt engangsvederlag.

§ 9. Pension

Tjenestemandsansatte officerer på det militære lederniveau følger nedenstående supplerende pensionsaftale i et pensionsskyggeforløb. Ved ansættelse på et givet funktionsniveau, indplaceres officeren på laveste skalatrin i pensionsskyggeforløbet for funktionsniveauet. Hvis dette skalatrin er lavere end sidst oppebårne skalatrin på det hidtidige funktionsniveau, indplaceres officeren dog på nærmeste højere skalatrin i det nye funktionsniveau.

Stk. 2. Alle skalatrin er 2-årige. Når officeren rykkes op på sidste trin i det anciennitetsbestemte forløb for funktionsniveauet, forbliver officeren dog på dette trin indtil det fyldte 58. år.

Stk. 3. Oprykning til det særlige pensionsskalatrin sker med virkning fra udgangen af den måned, hvor officeren fylder 58 år.

Stk. 4. Pensionsskyggeforløb

 
Anciennitetsbestemt forløb – 2-årige trin indtil sluttrin
Pension
M312
LR
SKTR
18.1
23
18.2
24
18.3
25
18.4
26
18.5
27
21.2
28
21.3
30
21.4
32
21.4
32
M321
LR
SKTR
24.1
30
24.2
32
24.3
34
24.4
36
       
34
47
M322
LR
SKTR
29.1
38
31.1
40
31.2
42
31.3
44
       
35
48
M331
LR
SKTR
31.3
44
34
47
           
36
49
M332
LR
SKTR
36
49
             
36
49

Stk.5. Pensionsbidraget af tillæg udgør 17,1 %.

§ 10. Arbejdstid

Arbejdstiden opgøres ved kalenderårets udløb. Et evt. merarbejde afspadseres i det efterfølgende kvartal i forholdet 1:1.

Hvis der ved dette kvartals afslutning henstår ikke afviklet merarbejde, følges reglerne for honorering af merarbejde i ”Aftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hovedorganisationen af officerer om Militærtillæggets dækningsgrad” af 1. juli 2007 samt Tjenestemændenes Arbejdstidsaftale § 11 om konvertering til opsparingsdage eller evt. aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbank).

Stk. 2. Arbejdstiden opgøres endvidere ved stillingsskifte. INTOPS betragtes i denne sammenhæng som stillingsskifte. Et evt. merarbejde ved stillingsskifte godtgøres i henhold til stk. 1.

§ 11. Opsigelse af andre aftaler

Dette protokollat erstatter protokollat 1 af 27. oktober 2015 til aftale af 5. marts 2014 mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om nyt lønsystem for officerer på det militære lederniveau, kadetter og elever, beredskabsofficerer på lederniveau, auditørfuldmægtige samt kommunikations- og rekrutteringsrådgivere, samt enighedspapir af 27. oktober 2015 vedr. nyt uddannelsestillæg.

§ 12. Ikrafttræden

Protokollatet træder i kraft pr. 1. april 2018 og kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel, dog tidligst pr. 31. marts 2021.

Stk. 2. Tillæg til major/orlogskaptajn, M332 jf. § 6, stk. 2 implementeres pr. 1. juli 2018. Indtil denne dato videreføres satsen i protokollat 1 af 27. oktober 2015.

Ballerup, den 5. april 2019

For
Hovedorganisationen af
Officerer i Danmark
For
Forsvarsministeriets Personalestyrelse
E.b.
     
Niels Tønning
Formand
 
Jan Villumsen
Kontorchef

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, den 20. august 2019

Nikolaj Hjerting