Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om protokollat 2 for tjenestemandsansatte beredskabsofficerer på lederniveau til aftale om nyt lønsystem af 22. marts 2019 mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark

Generelle bemærkninger

1. Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark har den 5. april 2019 underskrevet nedenstående Protokollat 2 for tjenestemandsansatte beredskabsofficerer på lederniveau til aftale om nyt lønsystem af 22. marts 2019.

2. Aftalen har virkning fra den 1. april 2018 for tjenestemandsansatte beredskabsofficerer på lederniveau. ¬

Ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra den 1. april 2018.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, den 20. august 2019

Nikolaj Hjerting

Bilag

Protokollat 2

for tjenestemandsansatte beredskabsofficerer på lederniveau til aftale om nyt lønsystem af 22. marts 2019 mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark

§ 1. Dækningsområde

Dette protokollat gælder for tjenestemandsansatte beredskabsofficerer af ledergruppen i det statslige redningsberedskab.

Stk. 2. Som supplement til nærværende protokollat 2 indgås aftale mellem aftaleparterne om variable ydelser til faste befalingsmænd i det statslige redningsberedskab.

Stk. 3. Alle beløb i protokollatet er angivet i årligt grundbeløb, niveau 31. marts 2012.

§ 2. Basisløngrupper

Basislønnen er angivet i årligt grundbeløb.

Stk. 2. Beredskabsofficerer omfattet af protokollatet, jf. § 1, indplaceres efter nedenstående basisaflønninger:

Basisløngrupper
Grad/titel
Basisløn
Basisløngruppe 1
Korpsmester (U312)
288.345 kr.
Basisløngruppe 2
Sektionsleder (U321)
327.665 kr.
Basisløngruppe 3
Sektionschef (U322)
361.742 kr.
Basisløngruppe 4
Sektionschef (U331)
384.023 kr.
Basisløngruppe 5
Sektionschef (U332)
484.944 kr.

Stk. 3. Indplacering i basisløngruppe 3 og 5 kan alene finde sted efter personlig omklassificering på baggrund af en helhedsvurdering.

Stk. 4. Beredskabsofficerer er inddelt i følgende funktionsniveauer:

Laveste: Korpsmester (U312).

Højere: Sektionsleder (U321) og Sektionschef (U322).

Højeste: Sektionschef (U331 og U332).

§ 3. Redningsberedskabstillæg

Til beredskabsofficerer i basisløngruppe 1 – 4 ydes et pensionsgivende redningsberedskabstillæg på 26.200 kr. årligt.

Stk. 2. Tillægget dækker mistede fridage, delt tjeneste og ikke planlagt rådighedstjeneste.

Stk. 3. Tillægget dækker varierende beredskabsmæssige ændringer ved enheden, hvor der ikke sker indgreb eller indskrænkninger i beredskabsofficerens bevægelses- og handlefrihed, herunder et skærpet krav om fremmøde ved tilkald.

Stk. 4. Tillægget dækker tillige hvor tidsmæssige krav pålægges materiel-/personelkapacitet og hvor det ikke medfører indgreb eller indskrænkninger i beredskabsofficerens bevægelses- og handlefrihed, herunder et skærpet krav om fremmøde ved tilkald.

§ 4. Økonomisk godtgørelse for merarbejde

Beredskabsofficerer, der personligt er omklassificeret til sektionschef U332, er undtaget fra reglerne om merarbejde for respektive ansættelsesforhold. Merarbejdet registreres og vil kunne indgå som én af parametrene i vurderingen af et eventuelt engangsvederlag.

§ 5. Centralt aftalte funktionstillæg

Til beredskabsofficerer ved Beredskabsstyrelsens skoler ydes et funktionstillæg (skoletillæg) på 26.200 kr. årligt.

Stk. 2. Til sagsbehandlere ved Beredskabsstyrelsen i Birkerød, herunder distriktsbrandinspektører, ydes et funktionstillæg (sagsbehandlertillæg) på 26.200 kr. årligt.

Stk. 3. Tillæg efter stk. 1 og 2 er som udgangspunkt ikke pensionsgivende. Det kan dog lokalt aftales, at tillæggene gøres pensionsgivende. Tillæggene udgør i så fald 22.400 kr. årligt.

Stk. 4. Beredskabsofficerer, der personligt er omklassificeret til sektionschef U332, kan ikke oppebære de i stk. 1 og 2 nævnte funktionstillæg.

§ 6. Ydelse af de i § 5 nævnte funktionsbestemte tillæg ophører fra det tidspunkt, hvor beredskabsofficeren ikke længere bestrider den stilling eller varetager de funktioner, der ligger til grund for tillægget.

Stk. 2. Ved midlertidige fravær fra stillingen vil der kunne ydes tillæg efter § 5 i indtil 3 måneder. Det er dog en forudsætning herfor, at det er overvejende sandsynligt, at beredskabsofficeren vender tilbage til stillingen, som berettiger til det funktionsbestemte tillæg.

§ 7. Lønregulering

Basisløn og samtlige tillæg reguleres med de generelle stigninger, der aftales centralt ved aftale– og overenskomstfornyelserne, eller udmøntes via en generel reguleringsordning.

§ 8. Pension

Tjenestemandsansatte beredskabsofficerer på lederniveau følger nedenstående supplerende pensionsaftale i et pensionsskyggeforløb. Ved ansættelse på et givet funktionsniveau, indplaceres beredskabsofficeren på laveste skalatrin i pensionsskyggeforløbet for funktionsniveauet. Hvis dette skalatrin er lavere end sidst oppebårne skalatrin på det hidtidige funktionsniveau, indplaceres beredskabsofficeren dog på nærmeste højere skalatrin i det nye funktionsniveau.

 
Pensionsskyggeforløb
Anciennitetsbestemt forløb – 2-årige trin indtil sluttrin
U312
LR
SKTR
18.1
23
18.2
24
18.3
25
18.4
26
18.5
27
U321
LR
SKTR
24.1
30
24.2
32
24.3
34
24.4
36
 
U322
LR
SKTR
29.1
38
29.2
40
29.3
42
31.3
44
 
U331
LR
SKTR
31.1
40
31.2
42
31.3
44
34
47
35
48
U332
LR
SKTR
36
49
       

Stk. 2. Ved pensionering beregnes tjenestemandspensionen herefter på grundlag af den pensionsgivende løn på det skalatrin, hvorpå beredskabsofficeren på pensioneringstidspunktet var indplaceret i henhold til stk. 1.

Stk. 3. Hvis der aftales oprykning til en højere basisløngruppe eller varige tillæg/tillægsforhøjelser for funktioner eller kvalifikationer, der i det hidtidige lønsystem ville have haft form af oprykning til højere lønramme, indgår parterne samtidig aftale om, at beredskabsofficeren i pensionsmæssig henseende indplaceres i den højere lønramme.

Stk. 4. Medmindre stk. 3 finder anvendelse, kan der som supplement lokalt aftales pensionsbidrag af varige og midlertidige tillæg efter § 3, stk. 3, i aftale af 22. marts 2019 mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte officerer på det militære lederniveau med flere.

Stk. 5. Pensionsbidraget af tillæg udgør 17,1 %.

§ 9. Arbejdstid

Arbejdstiden opgøres ved kalenderårets udløb. Et evt. merarbejde afspadseres i det efterfølgende kvartal i forholdet 1:1. Hvis der ved dette kvartals afslutning henstår ikke afviklet merarbejde, følges reglerne for honorering af merarbejde, reglerne om konvertering til opsparingsdage i Tjenestemændenes Arbejdstidsaftale eller evt. reglerne i Aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbank).

Stk. 2. Arbejdstiden opgøres endvidere ved stillingsskifte. Et evt. merarbejde ved stillingsskifte godtgøres i henhold til stk. 1.

§ 10. Opsigelse af andre aftaler

Dette protokollat erstatter Protokollat 2 af 5. marts 2014 til aftale af 5. marts 2014 mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om nyt lønsystem for officerer på det militære lederniveau, kadetter og elever, beredskabsofficerer på lederniveau, auditørfuldmægtige samt kommunikations- og rekrutteringsrådgivere.

§ 11. Ikrafttræden

Protokollatet træder i kraft pr. 1. april 2018 og kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel, dog tidligst pr. 31. marts 2021.

Ballerup, den 5. april 2019

For
Hovedorganisationen af
Officerer i Danmark
 
For
Forsvarsministeriets Personalestyrelse
E.b.
     
Niels Tønning
Formand
 
Jan Villumsen
Kontorchef

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, den 20. august 2019

Nikaloj Hjerting