Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om protokollat 3 for tjenestemandsansatte auditørfuldmægtige til aftale om nyt lønsystem af 22. marts 2019 mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark

Generelle bemærkninger

1. Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark har den 5. april 2019 underskrevet nedenstående Protokollat 3 for tjenestemandsansatte auditørfuldmægtige til aftale om nyt lønsystem af 22. marts 2019.

2. Aftalen har virkning fra den 1. april 2018 for tjenestemandsansatte auditørfuldmægtige.

Ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra den 1. april 2018.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, den 20. august 2019

Nikolaj Hjerting

Bilag

Protokollat 3

for tjenestemandsansatte auditørfuldmægtige til aftale om nyt lønsystem af 22. marts 2019 mellem

Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark

§ 1. Dækningsområde

Dette protokollat gælder for alle tjenestemandsansatte auditørfuldmægtige og ledende auditørfuldmægtige.

Stk. 2. Alle beløb i protokollatet er angivet i årligt grundbeløb, niveau 31. marts 2012.

§ 2. Basisløn

Basislønnen er angivet i årligt grundbeløb.

Stk. 2. Ansatte omfattet af protokollatet, jf. § 1, indplaceres efter nedenstående basisaflønninger:

Basisløngrupper
Grad/titel
Basisløn
Basisløngruppe 1, trin 1
Auditørfuldmægtig
338.150 kr.
Basisløngruppe 1, trin 2
Auditørfuldmægtig
361.742 kr.
Basisløngruppe 2
Auditørfuldmægtig
372.883 kr.
Basisløngruppe 3
Ledende auditørfuldmægtig
384.023 kr.

Stk. 3. Efter 10 års ansættelse som auditørfuldmægtig sker der oprykning til basisløngruppe 1, trin 2.

Stk. 4.

1) Indplacering i basisløngruppe 2 kan alene finde sted efter personlig omklassificering på baggrund af en helhedsvurdering.

2) Indtil to auditørfuldmægtige kan på et givent tidspunkt være omklassificeret til løngruppen.

§ 3. Militærtillæg

Ansatte omfattet af protokollatet ydes et pensionsgivende militærtillæg på 21.400 kr. årligt.

Stk. 2. Tillægget har samme dækningsgrad som militærtillægget for den militære ledergruppe, jf. aftale af 1. juli 2007 mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om militærtillæggets dækningsgrad.

§ 4. Efterforskningstillæg

Ansatte omfattet af protokollatet ydes et ikke-pensionsgivende efterforskningstillæg på 34.200 kr. årligt.

§ 5. Tillæg til ledende auditørfuldmægtige

Til ledende auditørfuldmægtige ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på 26.200 kr. årligt.

§ 6. Pension

Ansatte i basisløngruppe 1 indplaceres på skalatrin 38, 40, 42 og 44 i pensionsskyggeforløbet. Oprykning til næste skalatrin sker efter 2 år på det pågældende trin.

Stk. 2. Ansatte i basisløngruppe 2, indplaceres på skalatrin 47 i pensionsskyggeforløbet.

Stk. 3. Ansatte i basisløngruppe 3 indplaceres på skalatrin 48 i pensionsskyggeforløbet.

Stk. 4. Pensionsbidraget af eventuelle lokalt aftalte tillæg udgør 17,1 %.

§ 7. Arbejdstid

Arbejdstiden opgøres ved kalenderårets udløb. Et evt. merarbejde afspadseres i det efterfølgende kvartal i forholdet 1:1.

Hvis der ved dette kvartals afslutning henstår ikke afviklet merarbejde, følges reglerne for honorering af merarbejde i ”Aftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hovedorganisationen af officerer om Militærtillæggets dækningsgrad” af 1. juli 2007, reglerne om konvertering til opsparingsdage i Tjenestemændenes Arbejdstidsaftale eller evt. reglerne i Aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbank).

Stk. 2. Arbejdstiden opgøres endvidere ved stillingsskifte. INTOPS betragtes i denne sammenhæng som stillingsskifte. Et evt. merarbejde ved stillingsskifte godtgøres i henhold til stk. 1.

§ 8. Opsigelse af andre aftaler

Dette protokollat erstatter protokollat 3 af 5. marts 2014 til aftale af 5. marts 2014 mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om nyt lønsystem for officerer på det militære lederniveau, kadetter og elever, beredskabsofficerer på lederniveau, auditørfuldmægtige samt kommunikations- og rekrutteringsrådgivere.

§ 9. Ikrafttræden

Protokollatet træder i kraft den 1. april 2018 og kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel, dog tidligst pr. 31. marts 2021.

Ballerup, den 5. april 2019

For
Hovedorganisationen af
Officerer i Danmark
 
For
Forsvarsministeriets Personalestyrelse
E.b.
     
Niels Tønning
Formand
 
Jan Villumsen
Kontorchef

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, den 20. august 2019

Nikolaj Hjerting