Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om protokollat 4 for kommunikations- og rekrutteringsrådgivere til aftale om nyt lønsystem af 22. marts 2019 mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark

Generelle bemærkninger

1. Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark har den 5. april 2019 underskrevet nedenstående Protokollat 2 for kommunikations- og rekrutteringsrådgivere til aftale om nyt lønsystem af 22. marts 2019.

2. Aftalen har virkning fra den 1. april 2018 for kommunikations- og rekrutteringsrådgivere på lederniveau. ¬

Ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra den 1. april 2018.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, den 20. august 2019

Nikolaj Hjerting

Bilag

Protokollat 4

for kommunikations- og rekrutteringsrådgivere

til aftale om nyt lønsystem af 22. marts 2019 mellem

Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark

§ 1. Dækningsområde

Dette protokollat omfatter alle tjenestemands-, tjenestemandslignende og overenskomstansatte kommunikations- og rekrutteringsrådgivere i Hjemmeværnet.

Stk. 2. Alle beløb i protokollatet er angivet i årligt grundbeløb, niveau 31. marts 2012.

§ 2. Basisløn

Basislønnen for kommunikations- og rekrutteringsrådgivere med mindre end 2 års anciennitetsgivende beskæftigelse som kommunikations- og rekrutteringsrådgivere udgør på årsbasis kr. 344.310.

Stk. 2. Basislønnen for kommunikations- og rekrutteringsrådgivere med mere end 2 års anciennitetsgivende beskæftigelse som kommunikations- og rekrutteringsrådgivere udgør på årsbasis kr. 384.023.

Stk. 3 Den anciennitetsgivende beskæftigelse som kommunikations- og rekrutteringsrådgivere regnes fra den 1. i ansættelsesmåneden og altid i hele måneder.

§ 3. Fleksibilitets- og rådighedstillæg

Til kommunikations- og rekrutteringsrådgivere ydes et pensionsgivende fleksibilitets- og rådighedstillæg. Tillægget udgør følgende årlige grundbeløb:

Anciennitet år
kr. pr. år
1 - 4
21.400
5 - 8
34.100
9 - 13
44.600
14 (+)
55.000

Stk. 2. Fleksibilitets- og rådighedstillægget dækker forpligtelsen til, uden for daglig arbejdstid, via tjenstlige elektroniske medier, at stå til rådighed for arbejdsgiver, medlemmer af Hjemmeværnet eller pressen i forbindelse med ikke-planlagte opkald/opgaver. Denne forpligtelse omfatter ikke godkendte ferieperioder.

Stk. 3. Tillægget dækker endvidere varierende beredskabsmæssige ændringer ved enheden, hvor der ikke sker indgreb eller indskrænkninger i den ansattes bevægelses- og handlefrihed, herunder et skærpet krav om fremmøde ved tilkald.

§ 4. Arbejdstid

Arbejdstiden opgøres ved kalenderårets udløb. Et evt. merarbejde afspadseres i det efterfølgende kvartal i forholdet 1:1. Hvis der ved dette kvartals afslutning henstår ikke afviklet merarbejde, følges reglerne i Tjenestemændenes Arbejdstidsaftale om honorering af merarbejde, konvertering til opsparingsdage eller evt. aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbank).

Stk. 2. Arbejdstiden opgøres endvidere ved stillingsskifte. INTOPS betragtes i denne sammenhæng som stillingsskifte. Et evt. merarbejde ved stillingsskifte godtgøres i henhold til stk. 1.

§ 5. Pension

Til overenskomstansatte kommunikations- og rekrutteringsrådgivere indbetaler ansættelsesmyndigheden et samlet pensionsbidrag på 16,8 %, hvoraf 1/3 anses for den ansattes eget bidrag, af følgende løndele:

Basisløn.

Fleksibilitets- og rådighedstillæg.

Funktions- og kvalifikationstillæg, såfremt de er aftalt pensionsgivende jf. § 3 i aftale af 22. marts 2019 mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om nyt lønsystem.

Udligningstillæg, jf. § 10 i aftale af 22. marts 2019 mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om nyt lønsystem.

§ 6. Opsigelse af andre aftaler

Dette protokollat erstatter protokollat 4 af 5. marts 2014 til aftale af 5. marts 2014 mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om nyt lønsystem for officerer på det militære lederniveau, kadetter og elever, beredskabsofficerer på lederniveau, auditørfuldmægtige samt kommunikations- og rekrutteringsrådgivere.

§ 7. Ikrafttræden

Protokollatet træder i kraft pr. 1. april 2018, og kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel, dog tidligst pr. 31. marts 2021.

Ballerup, den 5. april 2019

For
Hovedorganisationen af
Officerer i Danmark
 
For
Forsvarsministeriets Personalestyrelse
E.b.
     
Niels Tønning
Formand
 
Jan Villumsen
Kontorchef

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, den 20. august 2019

Nikolaj Hjerting