Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om aftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om tillægsdannelse for officerer på det militære lederniveau

Generelle bemærkninger

1. Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark har den 5. april 2019 underskrevet nedenstående aftale om tillægsdannelse for officerer på det militære lederniveau.

2. Aftalen har virkning fra den 1. april 2018 for tjenestemandsansatte officerer på det militære lederniveau.

3. Det er aftalt at forhøje officerstillægget med virkning fra 1. oktober 2018.

Ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra den 1. april 2018.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, den 20. august 2019

Nikolaj Hjerting

Bilag

Aftale mellem

Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark

om tillægsdannelse for officerer på det militære lederniveau

§ 1. Gyldighedsområde

Denne aftale gælder for tjenestemandsansatte officerer på det militære lederniveau ansat under Forsvarsministeriets område.

Stk. 2. Piloter samt officerer, der oppebærer Sirius-tillæg, er ikke omfattet af nærværende aftales § 3.

§ 2. Generelt

Alle beløb er angivet i årligt grundbeløb (niveau 31. marts 2012).

Stk. 2. Tillæg til personelgrupper, der er nævnt i § 1, stk. 2. og i § 3, stk. 3 – 6, samt bilag 1 til nærværende aftale, videreføres.

§ 3. Officerstillæg

Til officerer på det militære lederniveau ydes følgende ikke-pensionsgivende, gradsbestemte funktionstillæg, benævnt officerstillæg.

Stk. 2. Officerstillægget kan ikke oppebæres af piloter eller personel, der oppebærer Sirius-tillæg

i henhold til aftale af 13. juli 2001 mellem Forsvarskommandoen og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark.

Stk. 3. Officerstillæg 1: Premierløjtnanter på laveste funktionsniveau (M312). Udgør på årsbasis kr. 15.131.

Stk. 4. Officerstillæg 2: Kaptajner/kaptajnløjtnanter på højere funktionsniveau (M321). Udgør på årsbasis kr. 21.137.

Stk. 5. Officerstillæg 3: Majorer/orlogskaptajner på højere funktionsniveau (M322). Udgør på årsbasis kr. 25.641.

Stk. 6. Officerstillæg 4: Majorer/orlogskaptajner på højeste funktionsniveau (M331/M332). Udgør på årsbasis kr. 25.641.

§ 4. Funktions- og kvalifikationstillæg

Der kan lokalt aftales individuelle funktionstillæg samt kvalifikationstillæg i henhold til den til enhver tid gældende Rammeaftale om nye lønsystemer, med de præciseringer, tilføjelser og fravigelser, der fremgår af nærværende aftales §§ 4, 5 og 6.

Stk. 2. Aftale om individuelle kvalifikationstillæg og funktionstillæg forhandles lokalt mellem chefen, til hvem aftale- og forhandlingskompetencen er delegeret, og den enkelte officer.

Stk. 3. Resultatet af forhandlinger om individuelle funktions- og kvalifikationstillæg sendes til Hovedorganisationen af Officerer i Danmark til godkendelse. Såfremt HOD ikke har henvendt sig til myndigheden inden 7 dage efter modtagelsen af resultatet, er dette godkendt (’silent procedure’).

§ 5. Funktionstillæg

Lokalt aftalte individuelle funktionstillæg er pensionsgivende med mindre andet aftales.

Stk. 2. Ved indgåelse af aftaler om pensionsgivende funktionstillæg, tillægges pensionen til det aftalte beløb.

Stk. 3. Lokalt aftalte individuelle funktionstillæg har alene virkning indenfor pågældende myndigheds eget område.

§ 6. Kvalifikationstillæg

Individuelle kvalifikationstillæg er pensionsgivende med mindre andet aftales.

Stk. 2. Individuelle kvalifikationstillæg er varige med mindre andet aftales.

Stk. 3. Ved indgåelse af aftaler om pensionsgivende kvalifikationstillæg, tillægges pensionen til det aftalte beløb.

Stk. 4. Individuelle kvalifikationstillæg forhandles som en del af ansættelsesproceduren, hvor officeren, på baggrund af et offentligt opslag, ansøger og besætter en stilling.

Stk. 5. I tilfælde, hvor officeren skifter stilling af andre årsager end de i stk. 4 nævnte, bibeholder officeren individuelle kvalifikationstillæg, med mindre andet aftales.

Stk. 6. Individuelle kvalifikationstillæg bibeholdes ved konstitution eller funktion i anden eller højere stilling, med mindre andet aftales.

Stk. 7. Individuelle kvalifikationstillæg bibeholdes under INTOPS.

§ 7. Engangsvederlag/resultatløn

Der kan lokalt aftales engangsvederlag og resultatløn i henhold til den til enhver tid gældende Rammeaftale om nye lønsystemer.

Stk. 2. Aftaler om engangsvederlag og resultatløn forhandles lokalt mellem chefen, til hvem aftale- og forhandlingskompetencen er delegeret, og en af Hovedorganisationen af Officerer i Danmark udpeget forhandler (normalt tillidsrepræsentanten).

§ 8. Forhandlingskompetence

Den forhandlingsberettigede chef meddeler officersgruppen til hvem aftale- og forhandlingskompetencen er delegeret. Ved eventuelle ændringer af aftale- og forhandlingskompetencen meddeles dette umiddelbart til officersgruppen.

§ 9. Uenighed

Uenigheder ved forhandling håndteres i henhold til rammeaftalens § 13 med nedenstående præciseringer og tilføjelser.

Stk. 2. Den forhandlingsberettigede chef meddeler officersgruppen, hvem aftale- og forhandlingskompetencen er delegeret til i henhold til rammeaftalens § 13, stk. 1.

Stk. 3. Forhandlinger i henhold til rammeaftalens § 13, stk. 2. gennemføres mellem en af Hovedorganisationen af Officerer i Danmark udpeget forhandler og Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

§ 10. Overgangsordning

Forhandlinger om individuelle kvalifikationstillæg behandles indtil 31. marts 2015 efter reglerne i den hidtil gældende tillægsaftale og tilhørende forståelsespapir (aftale af 19. september 2007 mellem Forsvarets Personeltjeneste, Forsvarsministeriets Departement, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnskommandoen og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om tillægsdannelse for officerer på det militære lederniveau, samt Forståelsespapir af 18. november 2013 mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om prøveordning for forhandlingerne af kvalifikationstillæg for den militære ledergruppe samt procedure for uenighedsforhandlinger).

Stk. 2. Gyldighedsperiode for Forståelsespapir af 18. november 2013 mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om prøveordning for forhandlingerne af kvalifikationstillæg for den militære ledergruppe, samt procedure for uenighedsforhandlinger, er ved overenskomst 2015 forlænget til og med 31. marts 2015.

Stk. 3. Fra den 1. april 2015 indgås aftaler om individuelle kvalifikationstillæg efter reglerne i nærværende tillægsaftale.

Stk. 4. Aftaler om personlige kvalifikationstillæg indgået til og med den 31. marts 2015 fortsætter efter de vilkår, der er anført i aftalerne, indtil de udløber, eller indtil de forhandles af andre årsager end som en del af ansættelsesproceduren, hvor officeren, på baggrund af et offentligt opslag, ansøger og besætter en stilling.

Stk. 5. Hvis der ikke opnås enighed om andet ved genforhandlinger, jf. stk. 4., bliver det personlige kvalifikationstillæg varigt med samme beløbsstørrelse og pensionsvilkår, og en ny aftale udfærdiges. Dette gælder også for aftaler efter den hidtidige ordning med udløb efter 1. april 2018.

Stk. 6. Officerer, til hvem der ved overgang til Ny Løn er etableret et udligningstillæg på LKO 2222 til udligning af en lønnedgang i faste løndele, vil fortsat oppebære dette.

Stk. 7. Officerer, til hvem der ved overgang til Ny Løn er etableret et udligningstillæg på LKO 2965 til udligning af en lønnedgang gennem tillægsdele, vil fortsat oppebære dette.

Stk. 8. Udligningstillæg, jf. stk. 6 og 7, reduceres proportionelt ved varig lønstigning, for eksempel ved aftalte overenskomstmæssige forhøjelser af faste løndele. Personlige funktions- og kvalifikationstillæg er ikke faste løndele. Såfremt officeren oppebærer både tillæg på LKO 2222 og LKO 2965, skal der først ske reduktion i LKO 2222 og dernæst 2965.

§ 11. Ophør af andre aftaler

Ved denne aftale ophæves Aftale af 27. oktober 2015 mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om tillægsdannelse for officerer på det militære lederniveau.

§ 12. Videreførte aftaler

Følgende aftaler og lignende videreføres:

Bilag 1 til Aftale af 27. oktober 2015 mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om tillægsdannelse for officerer på det militære lederniveau.

Forståelsespapir om implementering af resultat for overenskomstforhandlingerne 2015 af 27. oktober 2015.

§ 13. Ikrafttræden

Denne aftale træder i kraft pr. 1. april 2018, og kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel, dog tidligst til 31. marts 2021.

Stk. 2. Officerstillægget jf. § 3 implementeres pr. 1. oktober 2018. Indtil denne dato videreføres satserne i Aftale af 27. oktober 2015 mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om tillægsdannelse for officerer på det militære lederniveau.

Ballerup, den 5. april 2019

For
Hovedorganisationen af
Officerer i Danmark
 
For
Forsvarsministeriets Personalestyrelse
e.b.
     
Niels Tønning
Formand
 
Jan Villumsen
Kontorchef

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, den 20. august 2019

Nikolaj Hjerting